Къща Старо Оряхово

Старо Оряхово С.СТАРО ОРЯХОВО, ОБЛ. ВАРНА
ПОДРОБНОСТИ В ПРИКАЧЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ
Вчера в 18:52 targimot.com
85.0 м²
44 700,00 лв
Код: 4363 Ексклузивно! Топ оферта! Изгодна цена! Само на 5 км. от плажа ! Отлично състояние! Вътрешен санитарен възел! Свободна! Готова за нанасяне! Масивна, двуетажна къща със 6 спални, само на 5 км от прекрасните плажове на Шкорпиловци. Имотът се състои от къща с РЗП 260 м2, масивна стопанска постройка 60 м2 с възможност за преустройство във втора къща, отлично поддържано дворно място 1000 кв. м. Къщата е в много добро състояние, със здрави основи, стени и покрив. Електрифицирана и централно водоснабдена. Лице на асфалтов път. Възможност за закупуване на съседен, ъглов парцел 700 м2 с чудесна панорама на цена 16 900 Е!
6.01.17 г., 2:21 bazar.bg
320.0 м²
48 900,00 €
МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с кад.№501.326.1 с площ от 79,40 кв.м., а по доказателствени документи – 78,00кв.м., находяща се в дворно място с кад.№501.326, урегулирано в парцел ІІ-326 в кв.100 по плана на гр.Оряхово, ул.Юрий Гагарин №40, при граници и съседи на целия имот:изток-501.327, юг-501.353, запад-501.325, север-ул.Юрий Гагарин.
3.01.17 г., 16:39 targimot.com
78.0 м²
12 480,00 лв

Етаж от къща ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул. „Оряхово“ №1Б
О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №946/2013г. с Изх.№ 60789/ 20.12.2016г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 07.01.2017г. до 17.00 часа на 07.02.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на АКСИБЕР КЕМАЛОВ СЕВКОВ, от гр. Плевен, ул. „Оряхово“ №1Б, а именно: 157/284 /сто петдесет и седем от двеста осемдесет и четири/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56722.654.190 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и четири, точка, сто и деветдесет/, с административен адрес град Плевен, ул. „Оряхово“ №1Б /съгласно удостоверение от ЕСГРАОН-3960/10.11.2008г./, с площ от 284 кв.м. /двеста осемдесет и четири квадратни метра/, а по нотариален акт от 290 кв.м. /двеста и деветдесет квадратни метра/, с трайно предназначение: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, със стар идентификатор №24 /двадесет и четири/, при съседи на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори 56722.654.191, 56722.654.189, 56722.654.199, №56722.654.125, като купувачът ще ползва този имот, съобразно скицата, която е неразделна част от решение по гр.д.№207 от 1994г. по описа на ПРС, влизайки откъм улица „Оряхово“ с ширина 1,30 м. плътно до изградената на границата със съседния УПИ №XXI-23 сграда и в дълбочина 7,60 м. и с чупка наляво в дъното с ширина 1,50м. и в дълбочина 3,50м., ведно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56722.654.190.1.1 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и четири, точка, сто и деветдесет, точка, едно, точка, едно/, находящ се на адрес град Плевен, ул. „Люляк“ №73 /седемдесет и три/, вход 1/едно/, етаж 1 /едно/, представляващ по доказателствен документ за собственост първи етаж от двуетажна жилищна сграда, с предназначение: жилище, апартамент, с площ от 91,00 кв.м. /деветдесет и един квадратни метра/, при съседен самостоятелен обект над обекта: обект с идентификатор 56722.654.190.1.2, който самостоятелен обект попада в сграда с идентификатор 56722.654.190.1 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и четири, точка, сто и деветдесет, точка, едно/, със застроена площ на сградата 91,00 кв.м. /деветдесет и един квадратни метра/, брой етаж 2 /два/, предназначение жилищна сграда – еднофамилна, конструкция – масивна с частични стоманобетонни елементи, построена в поземлен имот с идентификатор 56722.654.190 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и четири, точка, сто и деветдесет/, заедно с припадащите се на обекта идеални части от общите части на сградата. - при първоначална цена -27 680 лева /двадесет и седем хиляди шестстотин и осемдесет лева./ Дворното място е равно. Оградено е. Къщата е застроена по уличната регулация, масивна с частично стоманобетонови елементи. Покривът и е дървени, покрит с керемиди. Фасада - пръскана мазилка. Пред входа на етажа е изпълнен дървен навес – веранда. Жилището е разположено на първия етаж. Имотът има рационално разпределение в план. По документ са собственост етажът е със застроена площ от 91 кв.м. и се състои от: две спални, дневна-трапезария-бокс, баня, тоалетна, антре. Като цяло състоянието на жилището е много добро. Тежести за имота: Договорна ипотека вписана под том 3, акт №126/2008г.в полза на “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА”АД; възбрана том 3, акт №52/2013г. в полза на “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА”АД, съгласно удостоверения за тежести с Изх.№2153А/13.06.2013г.и Изх.№2266А/13.06.2013г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес в град Плевен, на горепосочен адрес, при управителя Анита Йоцова. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20138150400946/13г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 08.02.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
21.12.16 г., 20:33 targimot.com
91.0 м²
27 680,00 лв
Къща с.Старо Оряхово, 100 м2, състои се от 4 стаи, кухня, таванско помещение, което има восочина и може да се обособи като самостоятелен етаж, с пристройка 25кв. м.Дворът е 1500 м2. На 6 км от морето и плажовете на Шкорпиовци. Номер на имота:2691
2.12.16 г., 15:36 bazar.bg
100.0 м²
23 000,00 €
Поземлен имот с идентификатор 503.757 ,урегулиран в парц. ХVІІІ-757 в кв.50, с площ от 579 кв.м., по планана гр.Оряхово, одобрен със Заповед №628/24.06.1985 г. на ОНС, съгласно скица на имот №234/22.10.2013 г. , находящ се в гр.Оряхово,ул.Арх. Димитър Цолов №36, ведно с находящите се в имота: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с пл.№ 503.757.1 с площ от 65,35 кв.м. и ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА с пл.№503.757.2 с площ от 49 кв.м. , при граници и съседи на целия имот: север-503.758, юг-улица Арх.Цолов, изток-503.759, запад-улица Йордан Йонов.
28.11.16 г., 18:21 targimot.com
579.0 м²
17 160,00 лв
Имотът, който ви предлагаме се намира в град Оряхово. Градът е разположен в Северозападна България и се намира в област Враца. Той е административен център на община Оряхово и важно пристанище на река Дунав. Градът предлага местни магазини, кафенета, детска градина и площадки, училище и медицински център. Къщата е на два етажа с площ от 180 кв.м., разпределена на два етажа. Първият етаж се състои от кухня, маза, спалня, баня и отделно тоалетна. До вторият етаж се стига посредством вътрешни стълби. Там има голямо антре, две спални и кухня с дневна. Къщата е изцяло тухлена с бетонови основи и плоча. Има гараж 20 кв.м. Дворът е голям 3 200кв.м. В него има стара използваема плевня и овощна градина с разнообразни овощни дървета ябълки, сливи, кайсии. Имотът е достъпен по два асфалтови пътя. ID 90000
14.11.16 г., 22:46 bazar.bg
180.0 м²
25 000,00 €
Къща в китно селце само на 10 км. От морето Село Старо Оряхово се намира на пътя Варна- Бургас, На 20 минути от центъра на град Варна и на 8 километра до морето. Къщата е на два етажа, като всеки от тях е с квадратура от 70 кв. м. На приземния етаж разполага с кухня, спалня, вътрешна баня и тоалетна и избено помещение. Втория етаж разполага с две спални и хол и тераса. Двора е 600 кв. м със стопански сгради. Квадратура: 140 кв.м Двор: 600 кв.м Цена : 21 500E Номер на имота : 24987
14.11.16 г., 20:41 bazar.bg
140.0 м²
21 500,00 €
Къщата е с ъс здрави основи, стени и плочи. На всеки етаж има по 3 стаи с антре, като банята и тоалетната са на първия етаж Има гараж и стопанска постройка за животни и птици (възможност за втора къща, има план). В двора има чешма и много дръвчета (смокини, лешник, орех, дрян, вишна, кайсия и др. ). Къщата се нуждае се от козметичен ремонт и нова дограма. Мястото е спокойно и тихо, подходящо за живеене или релакс през уикенда. Село Старо Оряхово се намира на главен път Варна-Бургас, на около 35 км. от Варна и на 7-8 км. от плажната ивица на Черно море Цена : 24000 EUR Номер на имота : 24769
14.11.16 г., 20:40 bazar.bg
78.0 м²
24 000,00 €
Атрактивен бизнес имот ,офис и жилище в добре устроено село . Автосервиз състоящ се от две гаражни клетки ,баня и тоалет с площ от 62кв.м.Место за автомивка със сондаж. Сграда на два етажа състояща се от : Офис на първи етаж - две стаи ,складово помещение и тоалет. -50кв.м Вторият етаж : хол, спалня ,баня и тоалет -50 кв.м Помещение на главна улица с площ от 72кв,м (кафе-аперитив) .Състоящо се от търговска зала ,сервизно помещение ,офис и тоалетна.( помещението е подходящо за всякакъв вид бизнес кафене ,магазин,представителство и др.)Двор 545кв.м 21980
14.11.16 г., 20:40 bazar.bg
234.0 м²
55 000,00 €
Триетажна къща на 30км от гр.Варна, и на 7км. от изключителните плажове на с.Шкорпиловци Kъща на три етажа в центъра на с.Старо Оряхово, РЗП 500кв.м,разполага с 10спални,3 бани. Двор 700кв.м Всеки етаж по 170кв.м, Канализация. Голям гараж с канал. Къщата е полуобзаведена, с локално парно отопление.Има и допълнителна постройка, като лятна кухня или за склад. Построенa м/у 1990 и 1999г. 2718
8.11.16 г., 7:34 bazar.bg
500.0 м²
91 500,00 €
Едноетажна къща на 2 км от екзотичната плажна ивица на с.Шкорпиловци и на 30 км южно от Варна Къща с РЗП 70 кв.м, двор - 645 кв.м в с.Ново Оряхово.Състои се от 2 спални, кухня, коридор, баня и тоалет и външна стая.Къщата е след основен ремонт- PVC дограма.Прекрасна горска панорама. Летище Варна 30 км Плажна ивица 2 км Град, село : с.Ново Оряхово Стаи : 2 Спални : 2 Баня душ или вана : Отопление : РЗП : 70 кв.м Парцел :645 кв.м Колко км от морето : 8 км Камина : Прозорци : PVC дограма Маза : Гараж : Басейн : Лятна кухня : Кладенец : Дървета : Др.постройки : Ново Оряхово е село в Североизточна България. То се намира в община Долни чифлик, Област Варна.На 2км.от плажната ивица.Селото се намира на 30 км южно от гр. Варна, на 2 км от екзотичната плажна ивица на с. Шкорпиловци и на 8 км от к.к. Камчия.Районът е благоустроен, с отлично изградена инфраструктура и комуникации (интеренет, кабелна телевизия).оф.2229
8.11.16 г., 6:47 bazar.bg
70.0 м²
30 000,00 €
МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с кад.№501.326.1 с площ от 79,40 кв.м., а по доказателствени документи – 78,00кв.м., находяща се в дворно място с кад.№501.326, урегулирано в парцел ІІ-326 в кв.100 по плана на гр.Оряхово, ул.Юрий Гагарин №40, при граници и съседи на целия имот:изток-501.327, юг-501.353, запад-501.325, север-ул.Юрий Гагарин.
24.10.16 г., 14:23 targimot.com
78.0 м²
15 600,00 лв
91.0 м²
55 000,00 лв
Двуетажна къща, само на 5 минути от морския бряг и на 20 от центъра на гр. Варна Къщата се намира в централната част на селото в близост са училище , кметство и читалище . РЗП: 91 кв.м Двора е 700 кв. м , има стопанска постройка и кладенец. С.Старо Оряхово се намира на 8 km от морето, на 25 km от морската столица Варна и на 41 km от Провадия. Има красив планински пейзаж. Селото е добре развито,приятно и мирно, околността е много добра. Разположено е в много приятен район, предпочитан заради неговата близост до морето. Цена : 30000 EUR Номер на имота : 25530
17.10.16 г., 13:35 bazar.bg
91.0 м²
30 000,00 €
Стара къща годна за живеене с РЗП 70м2, двор 705м2. Състои се от 3 стаи.Има пристройка към двора/лятна кухня/стая с баня и тоалет. Отлична локация. На 10мин. от плажа на К. к Шкорпиловци и на 20мин. от гр. Варна. През селото минава главния път Варна-Бургас. Къщата се намира на тихо и спокойно място в близост до центъра на селото. Номер на имота:2873
17.10.16 г., 13:00 bazar.bg
70.0 м²
19 000,00 €
Двуетажна къща в близост до центъра на село Ново Оряхово. Парцелът на който е построена сградата е с площ от 864 кв. м. равен с ток и вода. Сградата е еднофамилна и е на два етажа. Партерният етаж се състои от 3 стаи и антре,нужно е измазване на стените и замазка на пода. Първият етаж се сътои от входно антре, кухня, трапезария, две спални и санитарно помещение. Настилките са от дюшеме, а стените са с тапети. Санитарното помещение е с фаянс и циментова мозайка. Дограмата е дървена.СГРАДА: Масивна, тухлена сграда.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Намира се в близост до центъра на селото, на 10 минути до комплекс Шкорпиловци.ПРЕДИМСТВА: Имот подходящ за целогодишно и ваканционно живеене.Обади се СЕГА и цитирай този код 261415!
29.08.16 г., 12:42 address.bg
176.0 м²
35 000,00 €
Двуетажна къща в близост до центъра на село Ново Оряхово. Парцелът на който е построена сградата е с площ от 825 кв. м. равен с ток и вода. Сградата е еднофамилна и е на два етажа. Партерният етаж се състои от 3 стаи и антре, нужно е измазване на стените и замазка на пода. Първият етаж се състои от входно антре, кухня, трапезария, две спални. Настилките са от дюшеме, а стените са с тапети. Дограмата е дървена.СГРАДА: Тухлена сграда.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Намира се в близост до центъра на селото, на 10 минути до комплекс Шкорпиловци.ПРЕДИМСТВА: Имот подходящ за целогодишно и ваканционно живеене.Обади се СЕГА и цитирай този код 279196!
28.08.16 г., 17:37 address.bg
120.0 м²
30 000,00 €
Едноетажна къща, състояща се от четири стаи, входно антре, баня и тоалет. Намира се на главния път за Шкорпиловци. В двора има стопански постройки, гараж, трайни насъждения и асма.
28.08.16 г., 16:42 address.bg
100.0 м²
25 500,00 €
Атрактивен бизнес имот ,офис и жилище в добре устроено село . Автосервиз състоящ се от две гаражни клетки ,баня и тоалет с площ от 62кв.м.Место за автомивка със сондаж. Сграда на два етажа състояща се от : Офис на първи етаж - две стаи ,складово помещение и тоалет. -50кв.м Вторият етаж : хол, спалня ,баня и тоалет -50 кв.м Помещение на главна улица с площ от 72кв,м (кафе-аперитив) .Състоящо се от търговска зала ,сервизно помещение ,офис и тоалетна.( помещението е подходящо за всякакъв вид бизнес кафене ,магазин,представителство и др.)Двор 545кв.м 21980
28.07.16 г., 8:44 bazar.bg
234.0 м²
55 000,00 €
Стара къща годна за живеене с РЗП 70м2, двор 705м2. Състои се от 3 стаи.Има пристройка към двора/лятна кухня/стая с баня и тоалет. Отлична локация. На 10мин. от плажа на К. к Шкорпиловци и на 20мин. от гр. Варна. През селото минава главния път Варна-Бургас. Къщата се намира на тихо и спокойно място в близост до центъра на селото. Номер на имота:2873
28.07.16 г., 8:44 bazar.bg
70.0 м²
19 000,00 €
Къщата е с ъс здрави основи, стени и плочи. На всеки етаж има по 3 стаи с антре, като банята и тоалетната са на първия етаж Има гараж и стопанска постройка за животни и птици (възможност за втора къща, има план). В двора има чешма и много дръвчета (смокини, лешник, орех, дрян, вишна, кайсия и др. ). Къщата се нуждае се от козметичен ремонт и нова дограма. Мястото е спокойно и тихо, подходящо за живеене или релакс през уикенда. Село Старо Оряхово се намира на главен път Варна-Бургас, на около 35 км. от Варна и на 7-8 км. от плажната ивица на Черно море Цена : 24000 EUR Номер на имота : 24769
28.07.16 г., 8:44 bazar.bg
78.0 м²
24 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба къща в град Оряхово
1 2