ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 124,82 кв.м. (сто двадесет и четири цяло и осемдесет и две стотни квадратни метра), разположена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VII, кв, 137 по ПОДРОБНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) на гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян, с площ от 393 кв.м. (триста деветдесет и три квадратни метра), находящ се в землището на гр. Неделино, ЕКАТТЕ 51319, общ. Неделино, обл. Смолян, при граници и съседи на имота: от изток - УПИ XI, кв. 137, от юг - неурегулиран терен, от запад - УПИ VI-озеленяване, от север – улица, ВЕДНО със правото на строеж върху гореописания поземлен имот.
11.01.17 г., 18:48 targimot.com
125.0 м²
45 520,00 лв

Къща Неделино

Неделино УЛ. ШИНА АНДРЕЕВА
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV- 644, кв. 99, по плана на гр. Неделино, с площ 670 /шестстотин и седемдесет/ кв.м., находящ се в гр. Неделино, ул. Шина Андреева, при граници: на изток- УПИ III- 645, на запад- УПИ V- 642 и УПИ VI- 643, на север- улица, на юг- улица, ВЕДНО с построената в имота МАСИВНА СГРАДА с площ 82 /осемдесет и два/ кв.м., източен близнак, състояща се от сутеренен етаж, ведно с правото на строеж на два жилищни етажа над него.
15.12.16 г., 18:47 targimot.com
82.0 м²
45 600,00 лв

Къща Неделино

Неделино УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 66А
ЧЕТИРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА /ЗАПАДЕН БЛИЗНАК/, със застроена площ 148 /сто четиридесет и осем/ кв.м., състояща се от приземен етаж и три жилищни етажа, находящa се в гр. Неделино, ул. Ал. Стамболийски /Г. Димитров/ № 66 А, ВЕДНО с 1/2 /една- втора/ идеална част от УПИ IV- 852, кв. 130 по плана на гр. Неделино, целият с площ 632 /шестстотин тридесет и два/ кв.м., при граници: на изток- УПИ V- 853 и УПИ IV- 854, на запад- УПИ I- 848, на север- УПИ III- 851 и на юг- улица.
24.11.16 г., 19:20 targimot.com
148.0 м²
160 000,00 лв
ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 124,82 кв.м. (сто двадесет и четири цяло и осемдесет и две стотни квадратни метра), разположена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VII, кв, 137 по ПОДРОБНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) на гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян, с площ от 393 кв.м. (триста деветдесет и три квадратни метра), находящ се в землището на гр. Неделино, ЕКАТТЕ 51319, общ. Неделино, обл. Смолян, при граници и съседи на имота: от изток - УПИ XI, кв. 137, от юг - неурегулиран терен, от запад - УПИ VI-озеленяване, от север – улица, ВЕДНО със правото на строеж върху гореописания поземлен имот.
24.10.16 г., 14:22 targimot.com
125.0 м²
56 900,00 лв
Имот на публична продан за период от 20.11.2016 до 20.12.2016 с начална тръжна цена 56 900 лева, по изпълнително дело 364 от 2014 при ЧСИ Петко Мачкърски, тел. за контакт: 0301/ 81 230. Имотът представлява: триетажна къща в гр. Неделино, ул. Георги Димитров 7. За огледи след предварителна договорка с ЧСИ
21.10.16 г., 12:15 bazar.bg
124.0 м²
56 900,00 лв
Имот на публична продан за период от 09.01.2017 до 09.02.2017 с начална тръжна цена 45 600 лева, по изпълнително дело 851 от 2014 при ЧСИ Петко Мачкърски, тел. за контакт: 0301/ 81 230. Имотът представлява: къща,построена 1992 г. с разгъната застроена площ 351 кв.м. и дворно място 670 кв.м., с административен адрес гр.Неделино, ул. Шина Андреева, ет.3. За огледи след предварителна договорка с ЧСИ
20.10.16 г., 9:32 bazar.bg
351.0 м²
45 600,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба къща в град Неделино