Етаж от къща ЛЕВСКИ

ЛЕВСКИ ул."Стефан Караджа" №5
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №668/2008 г. с Изх. № 1554/ 17.01.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 06.02.2017г. до 17.00 часа на 06.03.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следният недвижим имот принадлежащ на ДИЯНА СТЕФАНОВА КИРИЛОВА и КИРИЛ НЕДЯЛКОВ КИРИЛОВ и двамата от село Градище, обл.Плевен, ул. ”Бузлуджа” №4, а именно: 308/545 триста и осем петстотин четиридесет и пети идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.Левски, община Левски, обл.Плевен, на ул."Стефан Караджа" №5 /пет/, целият с площ по документ за собственост от 545 кв.м., а по кадастър целият с площ от 546 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/, номер по предходен план: 1944, квартал: 40, парцел: ХХХII, който имот съгласно кадастралната карта на гр.Левски, одобрена със Заповед №РД-18- 2/23.01.2007г. е с идентификатор №43236.401.1327, заедно с пълната собственост на построените в имота ВТОРИ ЕТАЖ с идентификатор №43236.401.1327.1.2, обособен като самостоятелно жилище, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: имот №43236.401.1327.1.1, над обекта: няма, който попада в двуетажна еднофамилна масивна жилищна сграда на два етажа, с конструкция-масивна с частични стоманобетонни елементи, със застроена площ от 78 кв.м., с идентификатор №43236.401.1327.1, заедно с ½-една втора идеална част от ТАВАНСКОТО ПОМЕЩЕНИЕ от двуетажната масивна жилищна сграда, ГАРАЖ със застроена площ от 24,50 кв.м., попадащ в едноетажна сграда, с конструкция-масивна с частични стоманобетонни елементи, цялата със застроена площ от 59 кв.м., с идентификатор на сградата №43236.401.1327.2, при съседи на поземления имот: имот №43236.401.1295 на Мария Събева Андреева, Сийка Събева Колева; имот №43236.401.1297 на Тодор Мих.Тодоров; имот №43236.401.1298 на Амид Ибрамов Мурадов; имот №43236.401.1299; имот №43236.401.1326 на Мария Маринова Димитрова; имот №43236.401.1328-за второстепенна улица на Община Левски. - при първоначална цена –9 400 лева /девет хиляди и четиристотин лева/ Разпределението на етажа е: спалня, дневна, кухня, антре, баня с тоалетна и тераса към кухнята. Подове - паркет; теракота в кухнята. Стени - латекс; в кухня - фаянс; в коридор - ламперия. Дограма – дървена. Баня с тоалетна - теракота и фаянс. Общо състояние - добро, но е нужен освежителен ремонт. Гаражът е построен в дъното на двора. Явява се северната гаражна клетка - една от двете гаражни клетки. Тежести за имота: законна ипотека вписана под том 1, №2/2005г. в полза на „БАНКА ДСК“ ЕАД; законна ипотека вписана под том 1, №10/2007г. в полза на „БАНКА ДСК“ ЕАД; възбрана том 1, акт №157/2013г. в полза на „БАНКА ДСК“ ЕАД, съгласно удостоверения за тежести на Агенция Вписвания Имотен Регистър с Изх. №678;679;680/14.11.2013г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес в Левски, на ул."Стефан Караджа" №5, при управителя Кирил Кирилов. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20088150400668/2008 г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 07.03.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Днес в 18:26 targimot.com
308.0 м²
9 400,00 лв

Етаж от къща Черноморец

Черноморец ул. Васил Левски № 24, ет.0
предмет на публичната прода е 1/2 идеални части от недвижимия имот
Днес в 18:26 targimot.com
120.0 м²
40 687,00 лв
Къща, 42 кв.м. в ж.к. Левски В, двор 100кв.м., едноетажна, тухлена, с лице на улица. Състои се от антре, 2 стаи и баня с тоалетна. Покрива е ремонтиран,но къщата е за ремонт. Намира се близо до бул. Вазов и бъдещо метро. Цена 35790евро.Тел.02/4180501,0879603804 Симеонова.или 0879603800
Днес в 13:12 bazar.bg
42.0 м²
35 790,00 €

Етаж от къща САМОКОВ

САМОКОВ гр.Самоков, област Софийска, ул.”Васил Левски” №3, ет.1
1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65231.909.82 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и девет точка осемдесет и две/, по кадастралната карта на гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, одобрена със Заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на Изпълнителния директор на АК гр. София, изменена по Заповед № ИК-23-94-3067/15.11.2007 г., с адрес: гр.Самоков, ул.”Васил Левски” 3, целият с площ от 455 кв.м./четиристотин петдесет и пет квадратни метра/, с начин на трайно предназначение – урбанизирана зона и трайно ползване – за ниско застрояване /до 10 м./, със стар идентификатор : кв. 103/сто и три/, п.V/пет/, пл. № 1498/хиляда четиристотин деветдесет и осем/, при съседи на поземления имот съгласно Скица № 263/16.11.2007 г. на СГКК София област, имоти с номера : №65231.909.83, №65231.909.81, №65231.909.67, №65231.909.88, ведно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 65231.909.82.1.1 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и девет точка осемдесет и две точка едно точка едно/, находящ се в гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РС-18-3/27.01.2005 г. на Изпълнителния директор на АК гр. София, изменена по ИК-23-С-100/30.01.2008 г., с адрес гр. Самоков, ул.”Васил Левски” № 3, вх.1, ет.1, който самостоятелен обект попада в сграда № 65231.909.82.1 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и девет точка осемдесет и две точка едно/, в поземлен имот № 65231.909.82 / шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и девет точка осемдесет и две/, с предназначение – Жилище, апартамент, при съседи на обекта по Кадастрална схема № 667/31.01.2008 г. на СГКК Софийска област, над обекта : 65231909.82.1.2. Самостоятелният обект е със застроена площ от 102 кв.м./сто и два квадратни метра/, а по доказателствения акт имотът представлява : ЦЕЛИЯТ ПЪРВИ ЕТАЖ от триетажна масивна жлищна сграда, изградена в описания поземлен имот със застроена площ от 102 кв.м./сто и два квадратни метра/, ведно с 1/3 /една трета/ идеална част от избените помещения на сградата и съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 47 680 лв. /четиридесет и седем хиляди шестстотин и осемдесет лева/. Всички желаещи да огледат продаваният недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан по местонахождението му в гр.Самоков, област Софийска, ул.”Васил Левски” №3, ет.1, след предварително обаждане на тел: 0884 58 46 02 – лице за контакт Гергана Баракова и 0884 365 803 – лице за контакт Иван Ненов.
Вчера в 18:25 targimot.com
102.0 м²
47 680,00 лв

Дарение имот

област Варненска , гр. Варна, Левски
Семейство с дете търси имот за покупка или на разсрочено плащане. Моля ако някой разполага с жилище, което не ползва, може да помогне на едно семейство да си има дом.
14.01.17 г., 23:02 pozvanete.bg
30 000,00 €
ИЛИ Бартер за лек автомобил с изредни документи.Продавам строителните материали от къща за събаряне 454кв. разгъната площ 1 етаж 8м. х 10м.х2.40м.-тухли четворки 2 етаж 9м. х 11м.х2.40м.-тухли четворки 3 етаж 9м. х 11м,х 2.40м.-тухли четворки Тавански етаж 8м.х 10 м.х 1.50м-тухли четвоpки Помещение 13м х 6 м.х 3.50м.- с бетонни блокчета 40х25х20см. Гараж 12м х 3.20м. – с блокчета 40 х 25х20 см. , тухли четворки
14.01.17 г., 11:01 pozvanete.bg
3 100,00 лв

Етаж от къща кв. Левски

област Варненска , гр. Варна, Левски
Етажът се намира в двуфамилна къща с 1/2 идеални части от двор 400 кв.м. Къщата е на два етажа с висок сутеренен етаж и тавански помещения. Разпределението включва: широк коридор, дневна с кухненски бокс, хол с портална врата, две спални, баня, тоалет, две тераси. Към етажа има пристройка в двора 20 кв.м. и избено помещение. Общото състояние е за ремонт, като има запазени настилки от дъбов паркет. Има възможност за построяване на гараж встрани от къщата. Имотът предлага самостоятелност и голяма полезна площ, както вътре, така и около сградата. За повече информация потърсете Деян Дончев на тел: 0878 615 408.
13.01.17 г., 23:02 pozvanete.bg
75 000,00 €

Етаж от къща ТРЯВНА

ТРЯВНА ул. "Васил Левски" № 33
1/4 /една четвърт/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73403.501.491 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка четиристотин деветдесет и едно/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-21/12.05.2010г. на Изп. директор на АГКК с адрес на поземления имот гр. Трявна, ул."Васил Левски" № 33 /тридесет и три/, целият с площ от 480 /четиристотин и осемдесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.) при съседи: имот с идентификатор 73403.501.492 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка четиристотин деветдесет и две/, имот с идентификатор 73403.501.2901 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка две хиляди деветстотин и едно/, имот с идентификатор 73403.501.490 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка четиристотин и деветдесет/, имот с идентификатор 73403.501.502 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка петстотин и две/, имот с идентификатор 73403.501.501 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка петстотин и едно/ и имот с идентификатор 73403.501.500 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка петстотин/, ЗАЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73403.501.491.1.1 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка четиристотин деветдесет и едно точка едно точка едно/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-21/12.05.2010г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на имота гр. Трявна, ул."Васил Левски" № 33 /тридесет и три/ ет.1 /едно/. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 73403.501.491 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка четиристотин деветдесет и едно/. Предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ; Брой нива на обекта:1 (едно); Посочена в документа площ: 76.03 (седемдесет и шест цяло и три стотни) кв.м., ЗАЕДНО прилежащите части: МАЗА №1(едно) с площ 7.87 (седем цяло и осемдесет и седем стотни/ кв.м., МАЗА №2(две) с площ 7.52 (седем цяло и петдесет и две стотни/ кв.м., МАЗА №3(три) с площ 7.87 (седем цяло и осемдесет и седем стотни/ кв.м. и 5.775 /пет цяло и седемстотин седемдесет и пет хилядни/ процента, представляващи 6.98 /шест цяло и деветдесет и осем стотни/ идеални части от общите части на сградата. При съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: имот с идентификатор 73403.501.491.1.4, имот с идентификатор 73403.501.491.1.3, над обекта: имот с идентификатор 73403.501.491.1.2. Описание по нотариален акт: 1/4 /една четвърт/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III- 491 /три римско четиристотин деветдесет и едно арабско/, в квартал 75 /седемдесет и пет/ по плана на гр. Трявна, ул. "Васил Левски" № 33 /тридесет и три/, целият с площ от 483 /четиристотин и осемдесет и три/ кв.м., както и от построената в имота Двуетажна жилищна сграда, само следния обособен обект: ЖИЛИЩЕ, разположено на първия етаж с площ 92,59 /деветдесет и две цяло петдесет и девет стотни/ кв.м., от които 76,03 /седемдесет и шест цяло и три стотни/ кв.м. по нот. акт за покупко - продажба и 16,56 шестнадесет цяло и петдесет и шест/ кв.м. пристройка на жилищно - строителна сграда по нот. акт за учредяване на вещно право на строеж и удостоверение на Община Трявна, което жилище се състои от: входно предверие, кухня - дневна, спалня, санитарен възел, коридор, дневна - столова и кухня, ведно с прилежащите му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 1/едно/ с площ от 7,87 /седем цяло и осемдесет и седем /кв.м., ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №2/две/ с площ от 7,52 /седем цяло и петдесет и две/ кв.м., ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3/три/ с площ от 7,87 /седем цяло и осемдесет и седем/ кв.м., находящи се в сутеренния етаж на сградата, както и съответните идеални части от общите части на сградата, при граници на имота:улица „Васил Левски” Урегулиран поземлен имот IV – 492 /четири римско за планоснимачен номер четиристотин деветдесет и две/, урегулиран поземлен имот XXXIV – 500 /тридесет и четири римско за планоснимачен номер петстотин/, поземлен имот 502 /петстотин и две/ и урегулиран поземлен имот II – 490 / две римско за планоснимачен номер четиристотин и деветдесет/. НАЧАЛНА ЦЕНА: 22 003 (двадесет и две хиляди и три) лева.
13.01.17 г., 18:25 targimot.com
92.0 м²
22 003,00 лв
АГЕНЦИЯ АСПЕКТ-33 ВИ ПРЕДЛАГАМЕ АТРАКТИВНА ОФЕРТА, ЕТАЖ ОТ КЪЩА С ГАРАЖ, в района на БАЗАР ЛЕВСКИ!!! Имота е със следното разпределение: всекидневна с отделен кухненски бокс, голяма тераса с възможност за остъкляване, спалня,коридор, баня и тоалетна, към горния етаж има вътрешна стълба където са разположени две тавански стаи със санитарен възел. Всеки етаж е по 50кв.м. има и отделно гараж с канал. Апартаментът е подходящ за семейно жилище и за инвестиция. Локацията на жилището е в близост до: базар Левски, училище, Морската градина, автобусни спирки на градския транспорт. Вярваме, че избора на имот е важна стъпка, която не се предприема всеки ден. Агенция Аспект, за Вас нашите клиенти, се ангажира да предостави всички необходими актуални документи за покупко-продажба на имот след проверка на собствеността,съдейства за покупка чрез банков кредит, при най-благоприятни условия за клиента. Не се колебайте, свържете се с нас за по-подробна и разнообразна информация! Реф. 5147
13.01.17 г., 12:45 bazar.bg
100.0 м²
64 990,00 €

Къща Банско

Банско УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" № 2 - А
1/2 идеални части от Поземлен имот с идентификатор № 02676.501.1515 /нула, две, шест, седем, шест, точка, пет, нула, едно, точка, едно, пет, едно, пет/, с трайно предназначение: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 m/, находящ се в град Банско, община Банско, област Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД 18 81/10.12.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК с вписан адрес на поземления имот: гр. Банско, п.к. 2770, „Васил Левски” № 2 А, целият с площ от 192 /сто и деветдесет и два/ квадратни метра, с номер по предходен план: 1515, квартал 57, парцел VIІ, при съседи на имота: 02676.501.1507, 02676.501.4075, 02676.501.1514, 02676.501.1516, ведно с изградените в имота СГРАДА с идентификатор № 02676.501.1515.1 /нула, две, шест, седем, шест, точка, пет, нула, едно, точка, едно, пет, едно, пет, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Банско, одобрени със Заповед № РД 18 81/10.12.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК, с вписан адрес на поземления имот: гр. Банско, п.к. 2770, „Васил Левски” № 2 А, със застроена площ от 124 /сто двадесет и четири/ квадратни метра, брой етажи 2 /два/, с предназначение: жилищна сграда еднофамилна и СГРАДА с идентификатор № 02676.501.1515.2 /нула, две, шест, седем, шест, точка, пет, нула, едно, точка, едно, пет, едно, пет, точка, две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Банско, одобрени със Заповед № РД 18 81/10.12.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК, с вписан адрес на поземления имот: гр. Банско, п.к. 2770, „Васил Левски” № 2 А, със застроена площ от 31 кв. м. /тридесет и един/ квадратни метра, брой етажи 1 /един/, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, които недвижими имоти съгласно акт за собственост представляват 1/2 идеални части от УПИ парцел VII /седми/, пл. с. № 1515 /хиляда петстотин и петнадесети/, в кв. 57 /петдесет и седми/ по плана на гр. Банско, одобрен със Заповед № 240/1990г. на кмета на община Банско, целия с площ от 180 /сто и осемдесет/ кв.м. графически изчислени, ведно с построената в южната част ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ПРИСТРОЙКА към нея, при съседи на Урегулирания поземлен имот: УПИ VIII /осем/, пл. № 1507 /хиляда петстотин и седем/; УПИ VI /шест/, с пл. № 1514 /хиляда петстотин и четиринадесет/ и улица. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 144 462,00 лв. / сто четиридесет и четири хиляди четиристотин шестдесет и два лева /.
12.01.17 г., 18:50 targimot.com
144 462,00 лв
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! 'Darina Privee Invest' Ви представя самостоятелен етаж от КЪЩА. Имотът се състои от втори етаж от къща - дневна, спалня, кухня, коридор, баня/тоалетна и голяма южна тераса, плюс две големи тавански стаи/2 по 16 кв.м./ със санитарен възел и втора тераса, външни и вътрешни стълби, което прави дете нива самостоятелни - общо 115 кв.м. Може да се ползва като мезонет, но може и самостоятелно. Дворно място - 91, 5 кв.м.
12.01.17 г., 0:26 bazar.bg
115.0 м²
64 000,00 €

Къща Брестовица

Брестовица ул. „Васил Левски“ № 96
ИД № 20138250400558 - Дворно място, находящо се в с. Брестовица, общ. Родопи, област Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 96 (деветдесет и шести), с площ 694 кв.м. (шестстотин деветдесет и четири квадратни метра), представляващо урегулиран поземлен имот (УПИ) XXXII-88 (римско тридесет и две за имот планоснимачен номер осемдесет и осем), в квартал 5 (пети) по плана на с. Брестовица, община Родопи, Пловдив, ведно с построената в имота паянтова жилищна сграда с площ от 55 кв.м. (петдесет и пет квадратни метра), ведно с всички други подобрения и насаждения в имота, при съседи на имота по скица: УПИ XXXIII-87, УПИ XXX-79, 80, 81 – произв. и складова дейност, вина и спиртни напитки и общ. обсл., от две страни улици – описание по договорна ипотека, а съгласно акт за собственост представлява: Къща с дворно място, състоящо се от 694 кв.м. (шестотин деветдесет и четири квадратни метра) с построената в същото дворно място паянтова жилищна сграда на 55 кв.м. (петдесет и пет квадратни метра) и построените в същото дворно място навеси, което дворно място, съставлява парцел XXXII – 88 – тридесет и втори имот осемдесет и осми в кв. 5 – пети по плана на с. Брестовица, Пловдивска област, при съседи по нот. акт: от две страни улици, братя Андонови и Драган Василев Бонин. По скица № 1361/19.11.2013 г., издадена от ТСУ – Община Родопи, имотът предствлява УПИ XXXII – 88, кв. 5 по ПУП на с. Брестовица, обл. Пловдив, одобрен със заповед 60/1989 г., площ на имота: 694 кв.м. (шестстотин деветдесет и четири квадратни метра). Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 24 000,00 лв. (двадесет и четири хиляди лева) съставляваща 75 % от цената, определена в протокол на ЧСИ от 09.01.2017 г., съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във вр. с чл. 468, ал. 1.
11.01.17 г., 18:47 targimot.com
55.0 м²
24 000,00 лв

къща на 28км от Варна

област Варненска , с. Левски,
Предлагаме за продажба къща тухлено строителство на 28км от Варна.Къщата е строена през 90те год. и се състои от: 1ви етаж- антре, спалня, хол, кухня, остъклена веранда, санитарен възел-общо помещение, перално п-ние; 2ри ет.- три спални, килер, санитарен възел, две тераси; 3ти етаж-голямо общо помещение тип студио по БДС с тераса. Къщата е много поддържана, PVC дограма навсякъде,външна изолация,озеленен и поддържан двор. Цената не е окончателна!
8.01.17 г., 5:48 pozvanete.bg
58 900,00 €
Предлагаме на вашето внимание перспективен четиристаен апартамент с площ 151 кв.м. в новострояща се сграда в квартал Левски В, в близост до булевард Владимир Вазов. Разпределението на помещенията включва антре, дневен тракт с кухненска част, трапезария, родителска спалня с баня и тоалетна, две детски спални, допълнителна баня с тоалетна, мокро помещение и балкон. Апартаментът се намира на втори жилищен етаж. Апартаментът се предлага на фина гипсова шпакловка и нивелирана замазка, подготвени за полагане на настилки. Дограмата е трикамерна PVC с противовзломен механизъм. Сградата е монолитно строителство, с топло- и хидроизолация. Имотът дава чудесна възможност на новите собственици да разгърнат изцяло въображението си, създавайки своя дом-мечта. Квартал Левски се намира в североизточните райони на столицата, с бърз достъп до центъра на града посредством булевардите „Ботевградско шосе” и „Владимир Вазов”. Предстои пускането в експлоатация на трети метродиаметър между кв. „Васил Левски“ и кв. „Княжево“. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
3.01.17 г., 19:29 bulgarianproperties.bg
151.0 м²
128 350,00 €
Етаж от къща 45 м2 и подпокривен етаж 95 м2, в същата къща в кв. Левски на тиха улица в близост до ул. Бесарабия и спирки на градски транспорт. Къщата е на калкан със самостоятелен вход, общ двор и паркомясто. Разпределението на 1 етаж е хол, стая, кухненски бокс и баня с тоалетна. Настилки: дюшеме, стени латекс, дървена дограма. Санитарният възел е с фаянс и мозайка. Има вътрешна топлоизолация на външните стени. Като цяло жилището е за ремонт. Етаж 2 - подпокривното пространство, което е на тухла, с изградена ВиК инсталация. Еднопространственото помещение дава възможност за изграждане на помещения, съобразно желанието на купувача. За огледи и информация Зефирка Маринова 0882 541 823.
29.12.16 г., 13:11 bazar.bg
140.0 м²
62 000,00 €
Къщата е на един етаж повдигнат, с възможност за настрояване на втори етаж. Мазето е приспособимо за живеене, обособени са отделни сервизни помещения за баня, тоалета и кухня.На етажа има две спални и кухня, отделени с два входа, също сервизни помещения за кухня и баня и тоалетна с възможности за прегрупиране на вътрешната част на къщата Стълбището е изградено към втория етаж и към мазето.Дограмата е дървена и само на безирена основа.Къщата се намира на тиха улица в близост до търговска част , джамията и комплекс хранителни магазини. Цената подлежи на коментар и с възможност за бартер.
29.12.16 г., 4:02 bazar.bg
72.0 м²
50 000,00 лв
ИВЕДА ИМОТИ ПРЕДЛАГА ЕКСКЛУЗИВНО КЪЩА В с.ЛЕВСКИ, НА 23 КМ. ОТ ВАРНА. Площ: 150кв.м., на един етаж. Двор: 500кв.м. Разпределение: голям дневен тракт с кухня и трапезария, три спални, 2 бани с тоалет, помещение с изграден вътрешен басейн, финландска сауна, баня и тоалет. Изложение: запад. Състояние: за освежаване. Подобрения: басейн, сауна, дялан камък, алармена система, естествен паркет, камина с пещ и барбекю. Локация: Имотът се намира на 23 км. от центъра на Варна и на 8 км. от гр. Суворово. В селото има няколко магазина. Имотът е подходящ за целогодишно живеене или инвестиция! ИВЕДА ИМОТИ -доверете се на опита! Реални оферти-квадрати, райони, цени! Стремежът на агенцията ни е да направим покупката Ви изгодна и успешна! Проучване на пазара, организиране на огледи, изготвяне на документи, съдействие при покупка чрез ипотечен банков кредит-НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО! Реф.номер 1404. Разгледайте и други наши предложения на: ***
27.12.16 г., 20:26 bazar.bg
150.0 м²
50 000,00 €
Каварна е град в Североизточна България, Област Добрич. Намира се на 60 километра от град Варна (Летище) и на 50 километра от град Добрич, 16 км от Балчик, на 30 км от курорта Албена, на 50 км от Златни пясъци и е на международен път Е87. Населението е около 12 000 жители. Градът разполага с малко яхтено пристанище, риболовна база, просторен плаж и курортни комплекси, обособили се край залива, образуван от малката река с очарователното име „Долината на авлигите“. Прорязаните варовикови скали и целият бряг са изключително живописни скали, особено ако се погледнат от вътрешността на морето. Освен с природни дадености, Каварна разполага с места за развлечения, подходящи за всеки вкус. Градът съчетава следите от бита на различни древни култури със съвременните тенденции. Продава тухлена къща с РЗП 174м2 разположена в парцел с площ от 620 кв.м., поддържан в отлично състояние и озеленен, ограден с плътна висока ограда. Къщата се намира в близост до градския стадион и много добре поддържан градски парк. Състои се от просторна дневна с кухненски бокс, който е оборудван със всички необходими електроуреди, три самостоятелни спални, баня и тоалетна, втора тоалетна за гости, камина, коридор, външен килер, просторна веранда, два входа. Къщата е с прекарано централно парно на газ и външна топлоизолация. В двора има барбекю с беседка и паркомясто за 2 коли. Продава се с обзавеждането. АКЦЕНТИ ЗА РАЙОНА Живописното Каварненско крайбрежие се разстила по протежение на 42 километра с общата площ на плажовете 74 000 кв.м., слабо разчленено с обособени малки естествени плажове, които допринасят за спокойната почивка на туристите през активния летен сезон. Предпоставка за бързото развитие на туризма на територията на Община Каварна е и добре изградената инфраструктура в курортните зони – Икантълъка, Курортна зона – Каварна и Русалка. Районът разполага с богат потенциал за развитието на: - морски и ваканционен туризъм в Морска зона - гр. Каварна, местността Икантълъка и ВС “Русалка”; - селски туризъм в селата Българево, Камен бряг, Топола и Божурец; - научно-опознавателен туризъм в природо-археологическите резервати “Яйлата” и “Калиакра”. Открити са два туристическо-информационни центъра в селата Българево и Камен бряг; - културен туризъм – Градски Исторически Музей - гр. Каварна, Експозиция “Добруджа и морето”, Етнографски комплекс, Художествена галерия, нос Чиракман; - конгресен туризъм се организира в хотел “Каварна”- Морска зона гр. Каварна и хотел “Деница” - местността Икантълъка; - велотуризъм; - пещерен туризъм; - в общината са създадени и първите за страната мидени ферми в местността Дълбока и нос Чиракман; - каварненският край предлага великолепни възможности и за екотуризъм във всички негови форми от семейната почивка в уюта на традиционната селска къща в Българево, Камен бряг или Топола до специализирания туризъм – наблюдения и фотографиране на птици и растения, на делфини и различни риби в крайбрежните води, запознаване с богатото културно историческо наследство; - специализиран туризъм; Наблюдение и фотографиране на флората и фауната – богатото разнообразие на птици привлича туристите от цял свят и допринася Община Каварна да се превърне в едно от най-предпочитаните места у нас за развитие на орнитоложки туризъм (местността Икантълъка, местността Болата, Долината на авлигите и Яйлата) и характерната за района степна растителност и редки видове, вписани в Червената книга на България (местността Болата, нос Калиакра, природо - археологическият резерват “Яйлата”(широколистният божур); - Голф – туризъм; - Събитиен туризъм – привлича все повече туристи и допринася за превръщането на Каварна в културна и рок столица на Балканския полуостров с вече ежегодното организиране на 6-ти май – празник на гр. Каварна, Международен Общобългарски Младежки Фолклорен Събор „С България в сърцето” , Миден и Рибен Фест, Седмицата на морето и "Калиакра" Рок Фест; - ловен туризъм – Муфлоново стопанство – с. Българево. Градът е известен с ежегодните рокфестивали и многобройните концентерти на световноизвестни рок изпълнители. Град Каварна ще ви очарова с древната си история още от времето на траките и много забележителности - останки от римски вили и стени, средновековни църкви и сгради, нос Калиакра, два природни резервата и много други. За Ден на града е избран празничният 6 май – Гергьовден. Богатата културна програма все повече привлича наши и чужди туристи. По - големи изяви в културната сфера са превърналите се в традиция международен Общобългарски младежки фолклорен събор “С България в сърцето”, националния фестивал на любителските театри с международно участие, атрактивния Миден и Рибен фест, празниците на морето. КУЛТУРНИ И ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ * Резерват „Нос Калиакра“ известен с богатото си разнообразие от животински и растителни видове. С цел запазване на резервата, селото е включено в българо-швейцарска програма за опазване на околната среда,за което в центъра на Българево се намира богат културно-информационен център. * КК „Русалка“, създаден през 1968 година в прочутия Залив на птиците. Живописните пещери и малките закътани плажове с кристално чиста вода, в която играят семейства делфини създават неповторима атмосфера за пълноценна почивка. Многобройни археологически паметници, най – старите от които са от преди 8000 години, превръщат крайбрежието на “Русалка” в неповторим археологически резерват. Античните и средновековни крепости, скалните гробници, пещерите, жертвените камъни и днес са притегателен център за учени и специалисти от цял свят. * Местността Болата представлява малко заливче с пристанище. Това е лиман и тясна клисура, която се врязва в брега до бивша военна зона. От двете й страни има скални масиви с издълбани в тях пещери. През Болата протича къса рекичка, която се подхранва от множество извори. На мястото, където тя се влива в морето, се образува устие на лагуна. Тук е единственият пясъчен плаж в района на Калиакра. Болата е единствения резерват в България, включващ и акватория, морска площ. Тук могат да се наблюдават земеродни рибарчета, воден бик, чапли, гмурци и потапници. Оттук минава Виа Понтика - едно от основните пътища за миграция на прелетните птици. В пещерите на Болата са открити останки от антично селище и свидетелства за живот от 400 г.пр.Хр. , както и Малтийски кръст - свидетелство за търговията на Второто Българско царство с Венеция и Генуа. Стръмна пътека на север се изкачва до върха на скалната стена, откъдето се открива великолепен изглед към цялата клисура. Само оттук се вижда изцяло нос Калиакра. Ако се продължи на север, покрай високия отвесен бряг може да се стигне до прочутата местност Тауклиман "Птичият залив" и курорта “Русалка”.
22.12.16 г., 19:31 mirela.bg
174.0 м²
79 900,00 €

Къща ЛЕВСКИ

ЛЕВСКИ бул. „България“ №26
О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1889/ 2013 г. с Изх. № 60827/ 20.12.2016г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 07.01.2017г. до 17.00 часа на 07.02.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот, принадлежащ на ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ КАМЕНОВ, от гр. Левски, обл. Плевен, ул. „П.Р.Славейков” № 10, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43236.401.2656 /четиридесет и три хиляди двеста тридесет и шест, точка, четиристотин и едно, точка, две хиляди шестстотин петдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-2/23.01.2007г. на Изп. Директор на АГКК, с адрес на имота: град Левски, общ. Левски, обл. Плевен, бул. „България“ №26 /двадесет и шест/, с площ от 452,00 кв.м. /четиристотин петдесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, стар идентификатор №2523/две хиляди петстотин двадесет и три/, в кв.83 /осемдесет и три/, парцел II /втори/, при съседи: 43236.401.2657, 43236.401.2654, 43236.401.2655 и 43236.401.2540, ведно с построените в имота: СГРАДА с идентификатор 43236.401.2656.1 /четиридесет и три хиляди двеста тридесет и шест, точка, четиристотин и едно, точка, две хиляди шестстотин петдесет и шест, точка, едно/, със застроена площ от 110 кв.м. /сто и десет квадратни метра/, на два етажа, с предназначение – еднофамилна жилищна сграда и СГРАДА с идентификатор 43236.401.2656.2 /четиридесет и три хиляди двеста тридесет и шест, точка, четиристотин и едно, точка, две хиляди шестстотин петдесет и шест, точка, две/, със застроена площ от 24 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/, на един етаж, с предназначение – друг вид сграда за обитаване. Къщата е двуетажна, с две мази с два отделни входа, лятна кухня и външна тоалетна. - при първоначална цена – 12 000 лева /дванадесет хиляди лева/ Тежести за имота: Договорна ипотека вписана в полза на “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА”АД, под том 1, №38/2008г.; възбрана том 1, №140/2013г. в полза на “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА”АД, съгласно удостоверения за тежести с изх.№687;748;749;652/09.12.2013г. на Агенция Вписвания Имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес в град Левски, бул. „България“ №26, при управителя Силвия Арсова. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20138150401889/13г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 08.02.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
21.12.16 г., 19:44 targimot.com
452.0 м²
12 000,00 лв
Продаваме двуетажна къща с РЗП 120 кв.м., находяща се в село Васил Левски. Всеки от етажите на къщата се състои от три стаи с коридор. Дворното място към имота е с площ 800 кв.м., има кладенец, и е оградено.
21.12.16 г., 13:54 bazar.bg
120.0 м²
23 000,00 лв
ДНЕВЕН ТРАКТ-30КВ.М, СПАЛНЯ-15КВ.М, АКТ 16, МОРСКА, ПАНОРАМА!!! Детайлна информация на : www.novdom1.bg - Реф. : 11486 Имотът Представлява: входно антре, огромен панорамен дневен тракт около 30кв.м с място за мека мебел и кухненска част с кът за хранене и излаз на голяма панорамна тераса, слънчева спалня около 15кв.м баня с тоалет. Състояние : Имотът се издава съгласно БДС Екстериорна блиндирана врата. Под : нивелирана замазка подготвена за полагане на гранитогрес, паркет или настилка по Ваш избор. Стени : машинно обработена гипсова мазилка с турбозол подготвена за боя или тапет по ваш избор. Мокри Помещения : ръчно обработена циментова мазилка подготвена за полагане на фаянс и теракота .ВиК инсталация на тапа . ЕЛ инсталация : контакти, ключ и фасонки. МДФ интериорни врати и ПВЦ дограма. Отлична Локация : Имота се намира в един от най-предпочитаните за живеене и инвестиция райони на град Варна. Лесен и бърз достъп до главни пътни артерии, административни учреждения, банки, училища, детски градини,2-ри корпус на ИУ и ТУ, автобусни спирки, детски площадки, аптеки, търговски центрове, супермаркети, козметични студия, заведения и туристически атракции. Сградата : Луксозно завършени общи части на естествен гранит, парапети от ковано желязо, хидравличен асансьор с долно машинно гарантиращ безшумната работа на съоръжението. Домофона система за контролиран достъп в сградата. Екстри : Всеки закупен имот от НОВ ДОМ 1 е с включена пълна застраховка за първата година от експлоатацията му. Уважаеми клиенти, Нов дом 1 е агенцията разполагаща с едни от най-изгодните и реални оферти на пазара ! Моля игнорирайте злобни коментари от страна на некоректни конкуренти, които се опитват да ви заблудят и отдалечат от нашите предложения ! Към настоящия момент, по наша информация, Нов дом 1 е единствената агенция за недвижими имоти в БЪЛГАРИЯ, на чийто професионализъм ЕДНОВРЕМЕННО са се доверили 12 строителни компании ! Избраха само нас да ги представляваме на 100% в предлагането на имотите им на страхотни цени, които може да закупите единствено и само чрез нас ! ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И ВИЕ ! Изберете професионалистите от Нов дом 1 за ваш доверен брокер ! Консултант Недвижими Имоти : Мартин Леонов 0894 555 680
20.12.16 г., 12:46 bazar.bg
84.0 м²
65 400,00 €
Предлагаме за продажба къща с двор в центъра на с. Васил Левски. Къщата се състои от просторен коридор, три напълно обзаведени спални и килер. На партерно ниво има построени две стаи, които са подходящи за летни кухни. Изграден е прекрасен навес за отдих и почивка. На партерното ниво има функциониращи баня и тоалетна. Прилежащият двор е с площ от 1 630 кв. м, ограден с каменни дувари. Има заседени многобройни овощни дръвчета и асма. В двора има кладенец и стопанска постройка за съхранение на култури. Къщата се намира в непосредствена близост до центъра на селото. Има хранителен магазин и заведение.
20.12.16 г., 5:14 bazar.bg
70.0 м²
19 900,00 €
Евтина селска къща със стопански постройки в село на 45 км южно от Стара Загора.тел.00359899855101 www.roni.bg
19.12.16 г., 23:13 bazar.bg
90.0 м²
3 600,00 €

Къща ЛЕВСКИ

ЛЕВСКИ ул. Цар Симеон №26
Предишни търгове на този имот
19.12.16 г., 19:33 targimot.com
97.0 м²
17 925,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба къща в град Левски
1 2 3 4 5 6