90 м²
4,500 лв
2018-1-4
Поземлен имот в село Крушари, община Крушари, ул.”Девети май” №12, с идентификатор №40097.501.207, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Крушари, община Крушари, област Добрич, одобрени със Заповед РД – 18 – 92/19.12.2009г., с площ 990кв.м. в идеална част от поземлен имот целият с площ 2143кв.м., при граници и съседи имоти с идентификатори №40097.501.666, имот №40097.501.210, имот №40097.501.192, имот №40097.501.208, имот №40097.501.206, имот №40097.501.205 и имот №40097.501.204, ведно с построените в него Селскостопанска сграда с идентификатор №40097.501.207.1, със застроена площ 71кв.м., Жилищна сграда с идентификатор №40097.501.207.2, със застроена площ 90кв.м., Селскостопанска сграда с идентификатор №40097.501.207.3, със застроена площ 3 кв.м., Селскостопанска сграда с идентификатор №40097. 501.207.4, със застроена площ 9 кв.м. Жилищна сграда с идентификатор №40097.501.207.5 със застроена площ 22 кв.м, Селскостопанска сграда с идентификатор №40097.501.207.6 със застроена площ 4 кв.м.. Имотът е отдалечен на 150м от центъра, разположен в североизточната част на селото. Транспортна достъпност по асфалтова улица. Дворът е ограден с масивна ограда – циментови блокчета и метални пана от лицевата страна на височина 1.40м. От останалите три страни е ограден с метална ограда – метална мрежа на колове. Дворното място е разположено на терен с малка денивелация от изток и запад. Земята пред и около сградите е покрита с бетонови пътеки, останалата незастроена земя се обработва, външна чешма. Снабдено е с ток и вода., стопанисва се, а построените в него сгради се обитават. Сграда №40097.501.207.1 в момента на огледа не съществува. Сграда №40097.501.207.2 е едноетажна, масивна, изградена по монолитен начин. Конструкцията на сградата се състои от бетонови основи, носещи тухлени зидове, покривната конструкция е дървена – дървен гредоред, покрит с цигли. Стени - тухлен зид с външна циментова пръскана мазилка. Дограма дървена двойна. Подход от изток през входно предверие, коридор, дневна и две стаи. Дневната е с под – бетон, стени – тапети, таван – варовоциментова мазилка. Стаите са с под паркет, стени – тапети, таван - варовоциментова мазилка. През дневната се преминава към кухнята. Сграда №40097.501.207.3 се ползва за складово помещение с под бетон, стени и таван - варовоциментова мазилка. Сграда №40097.501.207.4 се използва за сервизно помещение, а сграда №40097.501.207.5 за кухня с под бетон, стени - варовоциментова мазилка, таван – платна фазер, лятна мивка с фаянс около нея, връзка със сгради №40097.501.207.2 и №40097.501.207.6 посредством дървени врати. Сграда №40097.501.207.6 се ползва за входно антре към кухнята от към заден двор, с под – бетон, стени и таван - варовоциментова мазилка. Върху имота има вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Добрич: Договорна ипотека, вписана под №33, т.VII от 2007г., дв.вх.рег.15248 от 09.11.2007г. в Служба по вписванията гр.Добрич; Възбрана, вписана под №90, т.III от 2013г., дв.вх.рег.8839 от 14.08.2013г., по описа на СВ Добрич по настоящото дело.
Ощеtargimot.com
90 м²
5,000 лв
2017-9-12
- поземлен имот в село Крушари, община Крушари, ул.”Девети май” №12 (дванадесет), с идентификатор №40097.501.207 (четири, нула, нула, девет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Крушари, община Крушари, област Добрич, одобрени със Заповед РД – 18 – 92/19.12.2009г., с площ 990кв.м.(деветстотин и деветдесет квадратни метра) в идеална част от поземлен имот целият с площ 2143кв.м. (две хиляди и сто и четиридесет и три квадратни метра), при граници и съседи имоти с идентификатори №40097.501.666, имот №40097.501.210, имот №40097.501.192, имот №40097.501.208, имот №40097.501.206, имот №40097.501.205 и имот №40097.501.204, ведно с построените в него Селскостопанска сграда с идентификатор №40097.501.207.1(четири, нула, нула, девет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, седем, точка, едно), със застроена площ 71кв.м.(седемдесет и един квадратни метра), Жилищна сграда с идентификатор №40097.501.207.2 (четири, нула, нула, девет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, седем, точка, две), със застроена площ 90кв.м.(деветдесет квадратни метра), Селскостопанска сграда с идентификатор №40097.501.207.3 (четири, нула, нула, девет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, седем, точка, три), със застроена площ 3кв.м.(три квадратни метра), Селскостопанска сграда с идентификатор №40097. 501.207.4(четири, нула, нула, девет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, седем, точка, четири), със застроена площ 9кв.м.(девет квадратни метра), Жилищна сграда с идентификатор №40097.501.207.5(четири, нула, нула, девет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, седем, точка, пет) със застроена площ 22кв.м.(двадесет и два квадратни метра), Селскостопанска сграда с идентификатор №40097.501.207.6(четири, нула, нула, девет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, седем, точка, шест) със застроена площ 4кв.м.(четири квадратни метра). Имотът е отдалечен на 150м от центъра, разположен в североизточната част на селото. Транспортна достъпност по асфалтова улица. Дворът е ограден с масивна ограда – циментови блокчета и метални пана от лицевата страна на височина 1.40м. От останалите три страни е ограден с метална ограда – метална мрежа на колове. Дворното място е разположено на терен с малка денивелация от изток и запад. Земята пред и около сградите е покрита с бетонови пътеки, останалата незастроена земя се обработва, външна чешма. Снабдено е с ток и вода., стопанисва се, а построените в него сгради се обитават. Сграда №40097.501.207.1 в момента на огледа не съществува. Сграда №40097.501.207.2 е едноетажна, масивна, изградена по монолитен начин. Конструкцията на сградата се състои от бетонови основи, носещи тухлени зидове, покривната конструкция е дървена – дървен гредоред, покрит с цигли. Стени - тухлен зид с външна циментова пръскана мазилка. Дограма дървена двойна. Подход от изток през входно предверие, коридор, дневна и две стаи. Дневната е с под – бетон, стени – тапети, таван – варовоциментова мазилка. Стаите са с под паркет, стени – тапети, таван - варовоциментова мазилка. През дневната се преминава към кухнята. Сграда №40097.501.207.3 се ползва за складово помещение с под бетон, стени и таван - варовоциментова мазилка. Сграда №40097.501.207.4 се използва за сервизно помещение, а сграда №40097.501.207.5 за кухня с под бетон, стени - варовоциментова мазилка, таван – платна фазер, лятна мивка с фаянс около нея, връзка със сгради №40097.501.207.2 и №40097.501.207.6 посредством дървени врати. Сграда №40097.501.207.6 се ползва за входно антре към кухнята от към заден двор, с под – бетон, стени и таван - варовоциментова мазилка. Върху имота има вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Добрич: Договорна ипотека, вписана под №33, т.VII от 2007г., дв.вх.рег.15248 от 09.11.2007г. в Служба по вписванията гр.Добрич; Възбрана, вписана под №90, т.III от 2013г., дв.вх.рег.8839 от 14.08.2013г., по описа на СВ Добрич по настоящото дело.
Ощеtargimot.com
90 м²
5,600 лв
2017-5-16
- поземлен имот в село Крушари, община Крушари, ул.”Девети май” №12 (дванадесет), с идентификатор №40097.501.207 (четири, нула, нула, девет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Крушари, община Крушари, област Добрич, одобрени със Заповед РД – 18 – 92/19.12.2009г., с площ 990кв.м.(деветстотин и деветдесет квадратни метра) в идеална част от поземлен имот целият с площ 2143кв.м. (две хиляди и сто и четиридесет и три квадратни метра), при граници и съседи имоти с идентификатори №40097.501.666, имот №40097.501.210, имот №40097.501.192, имот №40097.501.208, имот №40097.501.206, имот №40097.501.205 и имот №40097.501.204, ведно с построените в него Селскостопанска сграда с идентификатор №40097.501.207.1(четири, нула, нула, девет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, седем, точка, едно), със застроена площ 71кв.м.(седемдесет и един квадратни метра), Жилищна сграда с идентификатор №40097.501.207.2 (четири, нула, нула, девет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, седем, точка, две), със застроена площ 90кв.м.(деветдесет квадратни метра), Селскостопанска сграда с идентификатор №40097.501.207.3 (четири, нула, нула, девет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, седем, точка, три), със застроена площ 3кв.м.(три квадратни метра), Селскостопанска сграда с идентификатор №40097. 501.207.4(четири, нула, нула, девет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, седем, точка, четири), със застроена площ 9кв.м.(девет квадратни метра), Жилищна сграда с идентификатор №40097.501.207.5(четири, нула, нула, девет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, седем, точка, пет) със застроена площ 22кв.м.(двадесет и два квадратни метра), Селскостопанска сграда с идентификатор №40097.501.207.6(четири, нула, нула, девет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, седем, точка, шест) със застроена площ 4кв.м.(четири квадратни метра). Имотът е отдалечен на 150м от центъра, разположен в североизточната част на селото. Транспортна достъпност по асфалтова улица. Дворът е ограден с масивна ограда – циментови блокчета и метални пана от лицевата страна на височина 1.40м. От останалите три страни е ограден с метална ограда – метална мрежа на колове. Дворното място е разположено на терен с малка денивелация от изток и запад. Земята пред и около сградите е покрита с бетонови пътеки, останалата незастроена земя се обработва, външна чешма. Снабдено е с ток и вода., стопанисва се, а построените в него сгради се обитават. Сграда №40097.501.207.1 в момента на огледа не съществува. Сграда №40097.501.207.2 е едноетажна, масивна, изградена по монолитен начин. Конструкцията на сградата се състои от бетонови основи, носещи тухлени зидове, покривната конструкция е дървена – дървен гредоред, покрит с цигли. Стени - тухлен зид с външна циментова пръскана мазилка. Дограма дървена двойна. Подход от изток през входно предверие, коридор, дневна и две стаи. Дневната е с под – бетон, стени – тапети, таван – варовоциментова мазилка. Стаите са с под паркет, стени – тапети, таван - варовоциментова мазилка. През дневната се преминава към кухнята. Сграда №40097.501.207.3 се ползва за складово помещение с под бетон, стени и таван - варовоциментова мазилка. Сграда №40097.501.207.4 се използва за сервизно помещение, а сграда №40097.501.207.5 за кухня с под бетон, стени - варовоциментова мазилка, таван – платна фазер, лятна мивка с фаянс около нея, връзка със сгради №40097.501.207.2 и №40097.501.207.6 посредством дървени врати. Сграда №40097.501.207.6 се ползва за входно антре към кухнята от към заден двор, с под – бетон, стени и таван - варовоциментова мазилка. Върху имота има вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Добрич: Договорна ипотека, вписана под №33, т.VII от 2007г., дв.вх.рег.15248 от 09.11.2007г. в Служба по вписванията гр.Добрич; Възбрана, вписана под №90, т.III от 2013г., дв.вх.рег.8839 от 14.08.2013г., по описа на СВ Добрич по настоящото дело.
Ощеtargimot.com

Къща Крушари

Крушари ул. "Девети май" 12
90 м²
7,000 лв
2017-3-17
Поземлен имот в село Крушари, община Крушари, ул.”Девети май” №12 (дванадесет), с идентификатор №40097.501.207 (четири, нула, нула, девет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Крушари, община Крушари, област Добрич, одобрени със Заповед РД – 18 – 92/19.12.2009г., с площ 990кв.м.(деветстотин и деветдесет квадратни метра) в идеална част от поземлен имот целият с площ 2143кв.м. (две хиляди и сто и четиридесет и три квадратни метра), при граници и съседи имоти с идентификатори №40097.501.666, имот №40097.501.210, имот №40097.501.192, имот №40097.501.208, имот №40097.501.206, имот №40097.501.205 и имот №40097.501.204, ведно с построените в него Селскостопанска сграда с идентификатор №40097.501.207.1(четири, нула, нула, девет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, седем, точка, едно), със застроена площ 71кв.м.(седемдесет и един квадратни метра), Жилищна сграда с идентификатор №40097.501.207.2 (четири, нула, нула, девет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, седем, точка, две), със застроена площ 90кв.м.(деветдесет квадратни метра), Селскостопанска сграда с идентификатор №40097.501.207.3 (четири, нула, нула, девет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, седем, точка, три), със застроена площ 3кв.м.(три квадратни метра), Селскостопанска сграда с идентификатор №40097. 501.207.4(четири, нула, нула, девет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, седем, точка, четири), със застроена площ 9кв.м.(девет квадратни метра), Жилищна сграда с идентификатор №40097.501.207.5(четири, нула, нула, девет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, седем, точка, пет) със застроена площ 22кв.м.(двадесет и два квадратни метра), Селскостопанска сграда с идентификатор №40097.501.207.6(четири, нула, нула, девет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, седем, точка, шест) със застроена площ 4кв.м.(четири квадратни метра). Имотът е отдалечен на 150м от центъра, разположен в североизточната част на селото. Транспортна достъпност по асфалтова улица. Дворът е ограден с масивна ограда – циментови блокчета и метални пана от лицевата страна на височина 1.40м. От останалите три страни е ограден с метална ограда – метална мрежа на колове. Дворното място е разположено на терен с малка денивелация от изток и запад. Земята пред и около сградите е покрита с бетонови пътеки, останалата незастроена земя се обработва, външна чешма. Снабдено е с ток и вода., стопанисва се, а построените в него сгради се обитават. Сграда №40097.501.207.1 в момента на огледа не съществува. Сграда №40097.501.207.2 е едноетажна, масивна, изградена по монолитен начин. Конструкцията на сградата се състои от бетонови основи, носещи тухлени зидове, покривната конструкция е дървена – дървен гредоред, покрит с цигли. Стени - тухлен зид с външна циментова пръскана мазилка. Дограма дървена двойна. Подход от изток през входно предверие, коридор, дневна и две стаи. Дневната е с под – бетон, стени – тапети, таван – варовоциментова мазилка. Стаите са с под паркет, стени – тапети, таван - варовоциментова мазилка. През дневната се преминава към кухнята. Сграда №40097.501.207.3 се ползва за складово помещение с под бетон, стени и таван - варовоциментова мазилка. Сграда №40097.501.207.4 се използва за сервизно помещение, а сграда №40097.501.207.5 за кухня с под бетон, стени - варовоциментова мазилка, таван – платна фазер, лятна мивка с фаянс около нея, връзка със сгради №40097.501.207.2 и №40097.501.207.6 посредством дървени врати. Сграда №40097.501.207.6 се ползва за входно антре към кухнята от към заден двор, с под – бетон, стени и таван - варовоциментова мазилка. Върху имота има вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Добрич: Договорна ипотека, вписана под №33, т.VII от 2007г., дв.вх.рег.15248 от 09.11.2007г. в Служба по вписванията гр.Добрич; Възбрана, вписана под №90, т.III от 2013г., дв.вх.рег.8839 от 14.08.2013г., по описа на СВ Добрич по настоящото дело.
Ощеtargimot.com

Къща Крушари

Крушари ул. "Девети май" 12
71 м²
7,920 лв
2016-11-9
Поземлен имот в село Крушари, община Крушари, ул.”Девети май” №12 (дванадесет), с идентификатор №40097.501.207 (четири, нула, нула, девет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Крушари, община Крушари, област Добрич, одобрени със Заповед РД – 18 – 92/19.12.2009г., с площ 990кв.м.(деветстотин и деветдесет квадратни метра) в идеална част от поземлен имот целият с площ 2143кв.м. (две хиляди и сто и четиридесет и три квадратни метра), при граници и съседи имоти с идентификатори №40097.501.666, имот №40097.501.210, имот №40097.501.192, имот №40097.501.208, имот №40097.501.206, имот №40097.501.205 и имот №40097.501.204, ведно с построените в него Селскостопанска сграда с идентификатор №40097.501.207.1(четири, нула, нула, девет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, седем, точка, едно), със застроена площ 71кв.м.(седемдесет и един квадратни метра), Жилищна сграда с идентификатор №40097.501.207.2 (четири, нула, нула, девет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, седем, точка, две), със застроена площ 90кв.м.(деветдесет квадратни метра), Селскостопанска сграда с идентификатор №40097.501.207.3 (четири, нула, нула, девет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, седем, точка, три), със застроена площ 3кв.м.(три квадратни метра), Селскостопанска сграда с идентификатор №40097. 501.207.4(четири, нула, нула, девет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, седем, точка, четири), със застроена площ 9кв.м.(девет квадратни метра), Жилищна сграда с идентификатор №40097.501.207.5(четири, нула, нула, девет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, седем, точка, пет) със застроена площ 22кв.м.(двадесет и два квадратни метра), Селскостопанска сграда с идентификатор №40097.501.207.6(четири, нула, нула, девет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, седем, точка, шест) със застроена площ 4кв.м.(четири квадратни метра). Имотът е отдалечен на 150м от центъра, разположен в североизточната част на селото. Транспортна достъпност по асфалтова улица. Дворът е ограден с масивна ограда – циментови блокчета и метални пана от лицевата страна на височина 1.40м. От останалите три страни е ограден с метална ограда – метална мрежа на колове. Дворното място е разположено на терен с малка денивелация от изток и запад. Земята пред и около сградите е покрита с бетонови пътеки, останалата незастроена земя се обработва, външна чешма. Снабдено е с ток и вода., стопанисва се, а построените в него сгради се обитават. Сграда №40097.501.207.1 в момента на огледа не съществува. Сграда №40097.501.207.2 е едноетажна, масивна, изградена по монолитен начин. Конструкцията на сградата се състои от бетонови основи, носещи тухлени зидове, покривната конструкция е дървена – дървен гредоред, покрит с цигли. Стени - тухлен зид с външна циментова пръскана мазилка. Дограма дървена двойна. Подход от изток през входно предверие, коридор, дневна и две стаи. Дневната е с под – бетон, стени – тапети, таван – варовоциментова мазилка. Стаите са с под паркет, стени – тапети, таван - варовоциментова мазилка. През дневната се преминава към кухнята. Сграда №40097.501.207.3 се ползва за складово помещение с под бетон, стени и таван - варовоциментова мазилка. Сграда №40097.501.207.4 се използва за сервизно помещение, а сграда №40097.501.207.5 за кухня с под бетон, стени - варовоциментова мазилка, таван – платна фазер, лятна мивка с фаянс около нея, връзка със сгради №40097.501.207.2 и №40097.501.207.6 посредством дървени врати. Сграда №40097.501.207.6 се ползва за входно антре към кухнята от към заден двор, с под – бетон, стени и таван - варовоциментова мазилка. Върху имота има вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Добрич: Договорна ипотека, вписана под №33, т.VII от 2007г., дв.вх.рег.15248 от 09.11.2007г. в Служба по вписванията гр.Добрич; Възбрана, вписана под №90, т.III от 2013г., дв.вх.рег.8839 от 14.08.2013г., по описа на СВ Добрич по настоящото дело.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Крушари, Къща продажба