Къща КРУМОВГРАД

КРУМОВГРАД ул.„Капитан Петко Войвода” № 63
180 м²
351,701 лв
2017-10-18
ПО ДОГОВОРНА ИПОТЕКА: ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ДВА ПОДЗЕМНИ ЕТАЖА, със застроена площ от 180.00кв.м., състояща се три складови помещения, котелно помещение, коридор и санитарен възел на кота -5.30; от склад, сауна, санитарен възел, фитнес зала, коридор и гараж за четири автомобила на кота -2.70; от фоайе, антре, два санитарни възела, коридор, дрешник, две спални, дневна, с кухня с трапезария на кота +0,00; от два санитарни възела, дрешник, коридор, санитарен възел, от три спални със санитарни възли, дневна, кухня с трапезария на кота +2.90; от зала за гости, изградена в подпокривното пространство на кота +5,80, с вита стоманобетонна стълба от кота - 5.30 до кота +5.80, построена с отстъпено право на строеж върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVII, отреден за имот с пл.сн.№590, кв.59 по Подробно устройствения план на гр.Крумовград, утвърден със Заповед № 917 от 22.11.1982 год., целият с площ от 440.00кв.м., при граници; изток - УПИ VI, с пл.сн. №582 - Наследници Юсеин Мустафа Имам; запад - улица; север - УПИ XVIІI, с пл.сн.№589 - Елена Тодорова Стоева; юг - УПИ XVI, с пл.сн.№591 -Кирил Асенов Георгиев. ПО КАДАСТРАЛНА КАРТА: СГРАДА с идентификатор 39970.503.590.1 по кадастралната карта на гр.Крумовград, одобрена със Заповед РД-18-96/30.12.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, разположена в поземлен имот с Адрес на поземления имот: гр.Крумовград, ул.„Капитан Петко Войвода” № 63; Застроена площ : 151кв.м., Брой етажи: 3; Предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 39970.503.590, Площ: 441кв.м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./. Номер по предходен план: пл.сн.№ 590, квартал: 59; Съседи: 39970.503.591, 39970.503.581, 39970.503.582, 39970.503.583, 39970.503.589, 39970.503.1313.
Ощеtargimot.com

Промишлена сграда, 226m 2 (продажба)

гр.Крумовград, общ. Крумовград
50,000
2017-5-3
ЕКСКЛУЗИВНИ ПРАВА ЗА ПРОДАЖБА !!! БЕЗ КОМИСИОННА ОТ КУПУВАЧА !!! Предлагаме Ви МАСИВНА едноетажна сграда с частичен призем, представляваща 'Пералня' със застроена площ от 225.50 м2 с намиращите се на първия етаж чакалня, приемно отделение, три работни помещения и санитарен възел и разположените в приземната част машинно, складово помещение и гараж. Сградaтa се намира в непосредствена близост до централната част на града, където е съсредоточена търговската дейност в Крумовград. (кооперативен пазар, заведения за търговия и обслужване и др.). Квартала е водоснабден, основните улици са асфалтирани. Улицата на която е разположен комплекса е с трайна асфалтова настилка, изградени тротоари и добър пешеходен и автомобилен достъп.. Конструкцията на сградaта е масивна, монолитна със стоманобетонен скелет и плочи, тухлени ограждащи и преграждащи стени. Входните фоайета са остъклени с метални витрини и единично стъкло с дебелина 6 мм. Останалата дограма е дървена. За зареждане с гориво и транспортен достъп, западната част има връзка с улица. Пешеходния достъп е от изток. Построенa в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ целия с площ от 1 432,60 кв.м., по ПУП па гр. Крумовград. Изключително подходящ обект за кандидатсване по европейски програми /медицински център, офис сграда, заведение, ресторант, фитнес център и др./.
Ощеofficespace.bg

Промишлена сграда, 592m 2 (продажба)

гр.Крумовград, общ. Крумовград
150,000
2017-2-13
ЕКСКЛУЗИВНИ ПРАВА ЗА ПРОДАЖБА !!! Предлагаме Ви Масивна едноетажна сграда с призем, представляваща "Баня", със застроена площ от 366.80 м2, с намиращите се на първия етаж входно фоайе, помещения за мъже и жени, антре, два броя съблекални, два санитарни възела и разположените в приземната част котелно помещение, помещение за персонала, три складови помещения и санитарен възел, заедно с МАСИВНА едноетажна сграда с частичен призем, представляваща "Пералня" със застроена площ от 225.50 м2 с намиращите се на първия етаж чакалня, приемно отделение, три работни помещения и санитарен възел и разположените в приземната част машинно, складово помещение и гараж. Сградите се намират в непосредствена близост до централната част на града, където е съсредоточена търговската дейност в Крумовград. (кооперативен пазар, заведения за търговия и обслужване и др.). Квартала е водоснабден, основните улици са асфалтирани. Улицата на която е разположен комплекса е с трайна асфалтова настилка, изградени тротоари и добър пешеходен и автомобилен достъп.. Конструкцията на сградите е масивна, монолитна със стоманобетонен скелет и плочи, тухлени ограждащи и преграждащи стени. Входните фоайета са остъклени с метални витрини и единично стъкло с дебелина 6 мм. Останалата дограма е дървена. Двете сгради са разположени в непосредствена близост, свързани с тротоар и навес. За зареждане с гориво и транспортен достъп, западната част има връзка с улица. Пешеходния достъп е от изток. Построени в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ целия с площ от 1 432,60 кв.м., по ПУП па гр. Крумовград. Изключително подходящ обект за кандидатсване по европейски програми /офис сграда, заведение, ресторант, фитнес център и др./
Ощеofficespace.bg

Етаж от къща КРУМОВГРАД

КРУМОВГРАД ул.”Кирил и Методий” №22
115 м²
60,803 лв
2016-11-11
ВТОРИ ЕТАЖ със застроена площ от 115 /сто и петнадесет/ кв.м., състоящ се от две спални, дневна-хол, кухненска ниша със столова, коридор и санитарни възли, находящ се в МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на ул.”Кирил и Методий” №22 /двадесет и две/, гр.Крумовград, област Кърджали, построена в парцел V /пети/, отреден за имот с планоснимачен №168 /сто шестдесет и осем/, кв.15 /петнадесети/ по регулационния план на гр.Крумовград, одобрен със Заповед №917 от 22.11.1982г., целият с площ от 452,309 /четиристотин петдесет и две цяло и триста и девет хилядни/ кв.м., ведно с отстъпеното право на надстрояване върху първия етаж от жилищната сграда, при граници на имота: УПИ 0169 Индивидуално застрояване на Татяна Стоянова Тянкова; УПИ 07087 улица на общината; УПИ 07020 улица на общината; УПИ 0167 Индивидуално застрояване на Стоян Василев Стоянов, както и МАСИВЕН ГАРАЖ, построен в гореописания имот, представляващ гаражна клетка със застроена площ от 18 /осемнадесет/ кв.м.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Крумовград, Къща продажба