Къща Златица

Златица гр.Златица, ул. „Страцин“ №2
Урегулиран поземлен имот, находящ се в гр.Златица, ул. „Страцин“ №2, с площ 1423 /хяляда четиристотин двадесет и три/ кв.м., който по дворищно-регулационния план на гр.Златица, съставлява парцел XXI – 978, 981 в квартал 93, заедно с построената върху него двуетажна масивна ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 200 /двеста/ кв.м., състояща се на сутерена от гараж и мазе, на първия етаж от кухня, столова, хол, спалня и сервизно помещение, на втория етаж от три стаи със сервизни помещения и емпоре и таванско помещение – солариум, както и масивна сграда – БАРБЕКЮ, със застроена площ от 30 /тридесет/ кв.метра. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 266 400 лв. /двеста шестдесет и шест хиляди и четиристотин лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот, могат да сторят това всеки понеделник и петък от 14.00 до 17.00 през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в гр.Златица, Софийска област, след предварително обаждане на тел: 0898 444 333 с лице за контакт Симеон Николов.
12.12.16 г., 19:49 targimot.com
200.0 м²
266 400,00 лв
Имот на публична продан за период от 30.12.16 до 30.01.17 с начална тръжна цена 266400 лева, по ИД 39/2016 на ЧСИ Васил Недялков, тел. за контакт: 0721/66041. Имотът представлява: Урегулиран поземлен имот, находящ се в гр.Златица, ул. Страцин 2, с площ 1423 кв.м., който по дворищно-регулационния план на гр.Златица, съставлява парцел XXI 978, 981 в квартал 93, заедно с построената върху него двуетажна масивна ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 200 кв.м., състояща се на сутерена от гараж и мазе, на първия етаж от кухня, столова, хол, спалня и сервизно помещение, на втория етаж от три стаи със сервизни помещения и емпоре и таванско помещение солариум, както и масивна сграда БАРБЕКЮ, със застроена площ от 30 кв.м. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот, могат да сторят това всеки понеделник и петък от 14,00 до 17,00 след предварително обаждане на тел: 0898/ 444 333 с лице за контакт Симеон Николов.
11.11.16 г., 14:39 bazar.bg
630.0 м²
266 400,00 лв

Къща Златица

Златица панагюрско шосе
Подписаният частен съдебен изпълнител Владимир Цачев, рег. № 926 с район на действие СОС, адрес на кантората гр. Елин Пелин, пл. „Независимост” № 5, на основание чл. 487 от ГПК, по и.д № 20169260400184 ОБЯВЯВАМ ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН за удовлетворяване на вземането на взискателя „АМ ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД, ЕИК 204084834, гр. София на следните НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. Златица, общ. Златица, Софийска област, а именно: 1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 650 кв. м, съставляващ парцел, I- 1837/ първи за имот планоснимачен номер хиляда осемстотин тридесет и седем/ в квартал 191 /сто деветдесет и едно/, съгласно утвърдения със заповед № 302/1984г. дворищно-регулационен план на град Златица, при съседи на имота: Панагюрско шосе, Димитър и Илия Георгиеви Панчеви, заедно с построените върху него масивна, едноетажна ЖИЛИЩНА СГРАДА ЛЯТНА КУХНЯ, със застроена площ от 60 кв. м, състояща се от кухня с ниша, две стаи, вестибюл и килер, масивна сграда – ЛЯТНА КУХНЯ, със застроена площ от 18/ осемнадесет/ кв. метра, състояща се от една стая, и масивна сграда – СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ със застроена площ от 18/ осемнадесет/ кв. метра и Описаните недвижими имоти са собственост на „М Б С “ ЕАД с ЕИК 121351498, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Аксаков“ № 7А, ет.4 – страна, длъжник, по делото. Върху описания недвижим имот има вписани следните тежести: Вписана възбрана с № от вх. рег. 734/20.06.2014г., том I, акт № 25, дв. вх. рег.№ 734/20.06.2014г., имотна партида 5064 по описа на Служба по вписвания - Пирдоп. Вписана възбрана с № от вх. рег. 1407/03.07.2015г., том I, акт № 53, дв. вх. рег.№ 1407/03.07.2015г., имотна партида 5064 по описа на Служба по вписвания - Пирдоп. Вписана възбрана с № от вх. рег. 408/08.03.2016г., том I, акт № 9, дв. вх. рег.№ 405/08.03.2016г., имотна партида 5064 по описа на Служба по вписвания - Пирдоп. Началната цена, от която започва наддаването за описаните и изнесени на публична продан недвижим имот е в размер на 75% от оценката, съгласно чл. 485 /1/ и чл. 468 от ГПК, а именно: 17654 лв. /седемнадесет хиляди шестотин петдесет и четири лева/. В това число 554 лева /петстотин петдесет и четири лв/ДДС в/у облагаемата доставка. Проданта започва на 07.11.2016г. и завършва в края на работното време на 07.12.2016г. Проданта продължава един месец. Проданта се извършва в сградата на Районен съд Пирдоп в гр. Пирдоп, съгласно чл. 488 от ГПК. Наддавателните предложения ще бъдат отворени в началото на работния ден на 08.12.2016 г. (след изтичане на срока за подаване на писмени наддавателни предложения) в сградата на Районен съд гр. Пирдоп, в присъствието на явилите се наддавачи. За обявяването на наддавателните предложения се съставя протокол, в който се вписват постъпилите наддавателни предложения. За купувач на имота се счита този, който е предложил най-висока цена. Обявяването на купувача се извършва от съдебния изпълнител в протокола, който се подписва от него (чл. 492 ГПК). Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи предложи устно цена по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък (чл. 492, ал.2 ГПК). Обявеният за купувач е длъжен в едноседмичен срок от приключването на проданта да внесе по сметка на съдебния изпълнител, предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако цената не бъде внесена в срока по чл. 492 (3) ГПК, съдебният изпълнител обявява за купувач на имота наддавачът, който е предложил следващата най-висока цена, ако и този наддавач не венсе предложената от него цена в едноседмичен срок от обявяването му за купувач съдебният изпълнител обявява за купувач, наддавача направил следващото по ред наддавателно предложение и постъпва така до изчерпване на всички наддавачи. Наддавачът, който е обявен за купувач, но не внесе предложената от него цена в едноседмичния срок от обявяването му за купувач, губи внесения за участието в проданта задатък. Всички желаещи да участват в проданта на описания недвижим имот и вещи могат да ги преглеждат в работни дни, след предварителна заявка в офиса на съдебния изпълнител. Книжата за проданта се намират в канцеларията на Районен съд Пирдоп в п.к. 2070 гр. Пирдоп, бул. Цар Освободител 47, на разположение на заинтересуваните лица. За участие в проданта се внася депозит в размер на 10% от началната цена по сметка IBAN: BG06CECB97905069659000 ПРИ ЦКБ АД BIC: CECBBGSF на името на Частен съдебен изпълнител ВЛАДИМИР ЦАЧЕВ. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд гр. Пирдоп, което се отразява във входящ регистър.
3.11.16 г., 17:53 targimot.com
96.0 м²
17 654,00 лв
Скала Ди-актуални оферти, атрактивни цени! Етнографски музей - ресторант в центъра на град Златица 70 км от София. Действащ ресторант с дългогодишни традиции, в живописното градче Златица. То е разположено в подножието на Стара планина и в непосредствена близост до Средна гора покрай красивия Подбалкански път. Къщата е с РЗП - 154 кв.м., двор - 2000 кв.м., 80 външни места, 36 вътрешни. Къща строена в началото на 19 век, изцяло реновирана. Колекция от традиционното българско народно облекло е преди всичко дело на домашното производство - на женския усет и творчество. Много старинни инструменти и традиционни битови посуди . Къщата се продава във видът който се вижда от снимките. Код: 21478
1.11.16 г., 13:41 bazar.bg
154.0 м²
250 000,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Предлагаме Ви масивна къща в село с чудесна природа на 9км от магистрала Хемус. На първия етаж има мазе, сервизни помещения,гараж. На втория етаж са разположени коридор, хол,кухня,баня, спалня. На таванския етаж има две стаи с тераса. Имотът е достъпен целогодишно. Селото се намира на около 60км от София.
25.03.16 г., 14:12 icbproperties.com
2 стаи
180.0 м²
22 500,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Двуетажна къща с разгъната застроена площ от 140кв.м. На приземния етаж има гараж, механа и мазе. Вътрешни стълби водят към първия етаж, който се състои от две спални, хол, кухненски бокс, камина, баня с тоалетна, и голяма веранда. Подовете са на дюшеме. Къщата има нужда от освежителен ремонт. Захранена е с ток и вода. Дворът е с площ 1200кв.м., но трябва да се култивира тъй като не е добре поддържан. Имотът е лесно достъпен чрез път на асфалт. Има великолепна панорамна гледка. Намира се във вилната зона на град Златицa, само на 75км от София.
25.03.16 г., 13:13 icbproperties.com
140.0 м²
13 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба къща в град Златица

Двустаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН улица „Княз Борис I“ № 61 /шестдесет и едно/, етажна собственост в сградата на ЖСК „Зора 1“, на VII /седми/ етаж
публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на ... тридесет квадратни метра/, при съседи: североизток - стълбище и стая за творческа дейност на Красимир Ангелов Иванов ... Петко, Златица, Васил и Димитър Димитрови,северозапад - коридор,югоизток - двор,югозапад - маза № 9 на Недко и Веселина
10.01.17 г., 18:23 targimot.com
73.0 м²
37 200,00 лв

Парцел, 580m 2 (продажба)

гр.Златица, общ. Златица Ана Медарова
, МАГАЗИН, КЪЩА, ХОТЕЛ ,АВТОВИВКА, И ДР. ЗА КОНТАКТ: МЕДАРОВА 0896822811 ... АТРАКТИВНА БИЗНЕС ИНВЕСТИЦИЯ!!!УРЕГУЛИРАНО ДВОРНО МЯСТО НА ПЪТЯ ЗА ГР.ЕТРОПОЛЕ. ПОД ПРЕЛЕЗА.ГРАНИЧИ С TРИ УЛИЦИ И ... ОБЩИНСКА ЗЕМЯ , КОЕТО ГО ПРАВИ УНИКАЛЕН С ОГЛЕД БИЗНЕС НАМЕРЕНИЯ.С ТОК,ВОДА, КАНАЛ.ИМОТЪТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА СТРОЕЖ НА ЗАВЕДЕНИЕ
4.01.17 г., 18:50 homes.bg
580.0 м²
20 000,00 лв

Парцел, 580m 2 (продажба)

гр.Златица, общ. Златица
, МАГАЗИН, КЪЩА, ХОТЕЛ ,АВТОВИВКА, И ДР. ЗА КОНТАКТ: МЕДАРОВА 0896822811 ... АТРАКТИВНА БИЗНЕС ИНВЕСТИЦИЯ!!!УРЕГУЛИРАНО ДВОРНО МЯСТО НА ПЪТЯ ЗА ГР.ЕТРОПОЛЕ. ПОД ПРЕЛЕЗА.ГРАНИЧИ С TРИ УЛИЦИ И ... ОБЩИНСКА ЗЕМЯ , КОЕТО ГО ПРАВИ УНИКАЛЕН С ОГЛЕД БИЗНЕС НАМЕРЕНИЯ.С ТОК,ВОДА, КАНАЛ.ИМОТЪТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА СТРОЕЖ НА ЗАВЕДЕНИЕ
3.01.17 г., 9:05 officespace.bg
20 000,00 лв

Тристаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул. "Княз Борис I" № 61, ет. 7, ап. 10
сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в ... застроена площ от 73,30 кв.м. /седемдесет и три цяло и тридесет квадратни метра/, при съседи: североизток - стълбище и стая за ... /, при съседи: североизток - апартамент № 2 на Петко, Златица, Васил и Димитър Димитрови,северозапад - коридор,югоизток
24.10.16 г., 15:12 targimot.com
73.0 м²
34 260,00 лв