Продава се етаж от къща в гр. Гоце Делчев

гр. Гоце Делчев, Област Благоевград
110 м²
150,000 лв
2018-1-18
Продава се напълно обзаведен луксозно изпълнение първи етаж от триетажна къща в гр. Гоце Делчев с два гаража, дворно място и мазета. Етажа е 110кв и 300кв дворното място с барбекю. За повече информация 899 - Покажи -
Ощеolx.bg

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул.Струма №6
102 м²
52,731 лв
2018-1-16
ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със ЗП от 102.50кв.м. от ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в УПИ парцел VI, имот пл.№3056 от кв.93 по сега действащия план на гр.Гоце Делчев, утвърден със Заповед №32/1992г. от Кмета на Общината, с площ за УПИ от 160кв.м., при съседи: от изток-улица, от запад-УПИ парцел VIII-2266, от север – УПИ парцел XI-3047, от юг – УПИ парцел – VII-2267, ведно с тавана на сградата със ЗП от 95кв.м., ведно с принадлежащите идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който имот се намира на административен адрес: гр.Гоце Делчев, ул.Струма №6.
Ощеtargimot.com

Къща АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. Гоце Делчев № 39
450 м²
56,800 лв
2018-1-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00702.512.77 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, две, точка, седем, седем) съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, без издадена заповед за изменение в КККР, целият с площ от 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), находящ се в град Асеновград, с административен адрес ул. „Гоце Делчев“ № 39 (тридесет и девет), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 789 (седемстотин осемдесет и девет), квартал 52 (петдесет и две), парцел V-789 (пет римско, тире, седемстотин осемдесет и девет арабско), при граници и съседи имоти с идентификатори: 00702.512.78, 00702.512.79, 00702.512.80, 00702.512.43, 00702.512.76 и 00702.512.75, ВЕДНО с построените в имота: СГРАДА с идентификатор № 00702.512.77.1 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, две, точка, седем, седем, точка, едно), със застроена площ от 32 кв.м. (тридесет и два квадратни метра), брой етажи 1 (един), с предназначение - Селскостопанска сграда; СГРАДА с идентификатор № 00702.512.77.2 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, две, точка, седем, седем, точка, две), със застроена площ от 63 кв.м. (шестдесет и три квадратни метра), брой етажи 1 (един), с предназначение – Друг вид сграда за обитаване; СГРАДА с идентификатор № 00702.512.77.3 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, две, точка, седем, седем, точка, три), със застроена площ от 16 кв.м. (шестнадесет квадратни метра), брой етажи 1 (един), с предназначение - Селскостопанска сграда, и ВЕДНО с всички подобрения и приращения в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00702.512.77
Ощеtargimot.com

Продавам Къща с Двор

гр. Гоце Делчев, Област Благоевград
63,000 лв
2018-1-18
Продавам Къща с двор в гр. Гоце Делчев ! Разположение - в тиха и спокойна улица на 2 км от центъра на града. Парцелът е в регулация с ток, вода, канализация ! Къщата е 100 кв,м. на два етажа, гредоред с мазе и таван. Дворната площ е от 230 кв.м. Парцелът е ъглов и е подходящ за строителство. Обявата е от частно лице ! За повече инфо - тел 899 - Покажи -
Ощеolx.bg
140 м²
198,000
2018-1-9
Unique Estates представя на Вашето внимание за продажба уютна къща в полите на Пирин планина, заобиколен от иглолистна гора, във ваканционно селище Попови ливади-Папазчайр, с прекрасна гледка и панорама. Намира се на 1400 м надморска височина, на 12 км от гр. Гоце Делчев, на 65 км от Банско и на 115 км от Кавала. Има парко места за 3 коли, озеленен добре поддържан двор около 800 кв м, външно барбекю и странична пристройка, завършен с масивна ограда. Къщата е изградена в по-голямата си част от камък и дърво. Подовата настилка е високо качествен ламиниран паркет, кухнята е изработена от масивен дъб с черен гранитен плот. Оборудвана е с вградени уреди за готвене, съдомиялна машина и хладилник. Мебелите в дневното помещение са закупени от антикварен магазин. Диваните са от естествена кожа и дъбови обкови, масата за хранене със столовете към нея са също от дъб, с майсторски клас дърворезба и кожа. Осветлението е изработено от ковано желязо, от именит майстор ковач. Къщата разполага с локално парно отопление - котел от висок клас на пелети и дърва. Разпределение: Първи етаж: просторна дневна с камина, кухня и трапезария, две спални, баня. Втори етаж: просторна спалня с баня. Предиматва: Невроятна природа и прекрасни гледки Отличен достъп Голям озеленен двор Паркинг за три автомобила Нова Отлични довършителни работи Икономично отопление Напълно обзаведена с качествени мебели Камина Външно барбекю
Ощеbazar.bg

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ УЛ. "БОРИС ЧАНДЖИЕВ" № 16
60,750 лв
2017-12-15
Сграда с идентификационен номер 17395.501.2886.1 /едно седем три девет пет точка пет нула едно точка две осем осем шест точка едно/, находящ се в гр. Гоце Делчев, Община Гоце Делчев, Област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18 71/02.10.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия картография и кадастър, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификационен номер 17395.501.2886 /едно седем три девет пет точка пет нула едно точка две осем осем шест/, вписан с административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Борис Чанджиев” № 16 /шестнадесет/, със застроена площ по скица: 104.00 кв.м. /сто и четири квадратни метра/, с предназначение: Жилищна сграда еднофамилна, брой етажи: 3 /три/, а по документ за собственост ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 96.78 кв.м. (деветдесет и шест цяло и седемдесети осем стотни квадратни метра), построена на основание отстъпено право на строеж по одобрени строителна книжа на 26.06.1990 г. и разрешение за строеж № 228 от 06.07.1990 г. и акт за узаконяване № 30 от 15.12.1997 г. на ОбА Гоце Делчев В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ парцел II (втори) имот с планоснимачен номер 2886 (две хиляди осемстотин осемдесет и шест) от квартал 225 (двеста двадесет и пет) по плана на град Гоце Делчев, община съща, област Благоевград, утвърден със Заповед № 32/1992 г. на Кмета на Общината, при съседи за имота по скица: от изток улица, от запад улица, от север УПИ (парцел) I, от юг УПИ (парцел) II. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 60 750,00 лв. / шестдесет хиляди седемстотин и петдесет лева /.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. “Стойо Льондев” 14
111 м²
34,020 лв
2017-12-13
Предмет на публичната продан е Втори жилищен етаж с обща застроена площ от 105 (сто и пет) квадратни метра от двуетажна жилищна сграда, находяща се в гр. Гоце Делчев, ул. “Стойо Льондев” 14, построена откъм съседа Атанас Папазов върху урегулиран поземлен имот, съставляващ по сега действуващият дворищно – регулационен план на гр. Гоце Делче, община съща, област Благоевград, имот планоснимачен номер 1815 (хиляда осемстотин и петнадесет) на който е отреден парцел X (десети) от квартал 23 двадесет и три), с площ за парцела от 659 кв. м. (шестотин петдесет и девет квадратни метра ), при съседи за парцела: наследници на Георги Гелемаров, Георги Иванов Зърнев, Трендафил Трендафилов и от двете страни улица, ведно с припадащите идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена, която сграда е нанесена като сграда с идентификатор по 17395.501.1815.1 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда осемстотин и петнадесет, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Гоце Делчев, Благоевградска област, ул. „Стойо Льондев” №14, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1815.1 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда осемстотин и петнадесет/, застроена площ 111 кв. м., брой етажи: 3 /три/, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна. Недвижим имот с идентификатор 17395.501.1815.1 с обща застроена площ от 105 кв.м. представлява втори жилищен етаж от сграда състояща се от партерен етаж и два жилищни етажа Сградата е със стоманобетонова носеща конструкция с тухлени стени. Външните стени на сградата са частично с минерална мазилка и изолация и частично само с мазилка. Покривът е дървен, скатен с керемиди. Строителството на сградата е из вършено през 1980 г. На втория етаж са обособени кухня с трапезария, три спални, две тераси, килер и два санитарни възела. Подовата настилка е гранитогрес, ламиниран паркет и дюшеме, санитарните възли са с фаянс и теракот. Дограмата е ПВЦ и дървена - двукатна, а вътрешните врати са дървени. Имотът се намира в гр.Гоце Делчев на ул.“Стойо Льондев”№ 14 . Кварталът е с ниско етажно жилищно застрояване. Районът е с изградена инженерна инфраструктура. Пътят до оценявания обект е асфалтиран. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com
166 м²
82,500
2017-11-27
Новострояща се къща американски стил в село до гр.Гоце Делчев. Разположена в полите на Пирин планина, на 100 км от Бяло море, 50 км от зимния курорт Банско, 10 км от минерални извори с.Огняново. На първия етаж са разположени голям хол с кухненски кът, трапезария, 2 спални помещения и баня и тоалетна. Втория етаж се състои от голямо мансардно помещение. Разгъната застроена площ 166 кв.м с дворна площ 480 кв.м. Къщата ще бъде довършена до края на 2008г.
Още1001line.com

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ УЛ. "ЕКЗАРХ АНТИМ І" № 44 А
86 м²
23,040 лв
2017-11-13
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от ЖИЛИЩНА СГРАДА с ИДЕНТИФИКАТОР № 17395.501.2726.1 /едно седем при девет пет точка пет нула едно точка две седем две шест точка едно/, находяща се в гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18 71/02.10.2009 год. на изпълнителния директор на АГКК, вписан с административен адрес: гр. Гоце Делчев, п.к. 2900, ул. „Екзарх Антим І” № 44 А, която сграда е със застроена площ от 86.00 /осемдесет и шест/ квадратни метра, на 3 /три/ етажа, с предназначение: Жилищна сграда еднофамилна, същият по документ за собственост представляващ ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от гаражен етаж, два жилищни етажа и таван, със застроена площ от 80 /осемдесет/ квадратни метра, построена на основание отстъпено право на строеж в УПИ парцел V /пети/, имот планоснимачен номер 2726 /две хиляди седемстотин двадесет и шест/ от квартал 80 /осемдесет/ по действащия план на гр. Гоце Делчев, общ.Гоце Делчев, обл. Благоевград, утвърден със заповед № 32/1992 година на Кмета на Общината, с площ за имота от 590 /петстотин и деветдесет/ квадратни метра, при съседи за имота по скица: от изток улица, от запад край на регулацията, от север УПИ парцел VI 2727 /шести, отреден за имот планоснимачен номер две хиляди седемстотин двадесет и седми/ и от юг УПИ парцел IV /четвърти/, ведно със съответните идеални части от общите части на жилищната сграда и от правото на строеж върху имота. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 23 040,00 лв. / двадесет и три хиляди четиридесет лева /.
Ощеtargimot.com

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. „Тодор Александров” № 9
110 м²
122,400 лв
2017-11-5
Предмет на публичната продан е ЧЕТВЪРТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 115.58 /сто и петнадесет квадратни метра и петдесет и осем сантиметра/ от Четириетажна жилищна сграда с идентификатор 17395.501.572.1, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.572, представляващ урегулиран поземлен имот – парцел XIX /деветнадесети/, имот планоснимачен номер 572 /петстотин седемдесет и две/ от квартал 182 /сто осемдесет и две/ по сега действащия план на град Гоце Делчев, община същата, с площ за имота от 346 /триста четиридесет и шест/ квадратни метра, при съседи за имота по нотариален акт: от изток – УПИ /парцел/ XVIII /осемнадесети/ на Иван Кокошаров, от запад – УПИ /парцел/ XX /двадесети/ на Димитър Бойков, от север – УПИ /парцел/ XI /единадесети/ на Кирил Бусаров и юг – улица, при съседи по кадастрална карта: 17395.501.573, 17395.501.9217, 17395.501.460, 17395.501.459, 17395.501.593, 17395.501.592, 17395.501.591, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място. Четвърти жилищен етаж от четириетажна сграда с идентификатор 17395.501.572.1 е с обща застроена площ от 115,58 кв.м. Сградата е със стоманобетонова носеща конструкция и тухлени стени. Външните стени на сградата са с мазилка. Покривът е дървен, скатен с керемиди. Строителството на сградата е из вършено през 1989 г. На етажа са обособени кухня с трапезария и дневна, спалня и санитарен възел, както и самостоятелна стая, за която се подхожда директно от стълбищната клетка. Подовата настилка е гранитогрес, ламиниран паркет и дюшеме, стени и тавани - шпакловка, санитарният възел е с фаянс и теракот. Дограмата е ПВЦ - бяла, а вътрешните врати са МДФ. Има монтирано парно с панелни радиатори и печка на дърва с водна риза. Самостоятелната стая е в недовършен вид – тухлени стени и циментова замазка по пода. Конструкцията на жилищната сграда е монолитна, стоманобетонова с тухлени стени, а в приземния етаж – каменна зидария. Строителството на сградата е извършено през 1999 г. Външните стени на сградата са с изолация и минерална мазилка, а приземния етаж е с облицовка от цепен камък. Покривът е дървен, скатен с керемиди. В приземния етаж, който е на 40 см под нивото на терена са обособени кухненски бокс с трапезария и дневна, санитарен възел с мокро помещение и предверие. Подовата настилка е теракот, тавани - дървена обшивка, стените са на мазилка и каменна облицовка, санитарния възел е с фаянс и теракот. Дограмата е дървена със стъклопакет, а вътрешните врати от масивно дърво. На първи и таванския етаж са обособени по три спални, тераса и санитарен възел, като на първия етаж има изградена още една голяма покрита тераса. Подовата настилка е дюшеме, тавани - дървена обшивка, стените са на мазилка, санитарния възел е с фаянс и теракот. Дограмата е дървена със стъклопакет, а вътрешните врати от масивно дърво. В приземния гараж и на терасата на първия етаж има изградени зидани камини. Дворното място откъм улицата е с масивна ограда със средна височина от 2,20 мс дървена шапка, покрита с керемиди. Изградени са алеи от бетонови карета с настилка от цепен камък. Имотът се намира в гр. Гоце Делчев, ул. „Тодор Александров” № 9. Кварталът е с ниско етажно жилищно застрояване. Районът е с изградена инженерна инфраструктура. Пътят до оценявания обект е асфалтиран. Приблизителни координати: 41.570440, 23.72605. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ УЛ. "ХРИСТО МАТОВ" № 16, ЕТ. 2
18,172 лв
2017-11-13
Самостоятелен обект в сграда с идентификационен № 17395.501.2168.2.2 /едно седем три девет пет точка пет нула едно точка две едно шест осем точка две точка две/, с предназначение жилище, апартамент, брой нива на обекта 1, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор № 17395.501.2168 /едно седем три девет пет точка пет нула едно точка две едно шест осем/, находящ се в гр. Гоце Делчев, Община Гоце Делчев, Област Благоевград по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД 18 71/02.10.2009 г., на изпълнителния директор на АГКК, с вписан административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „ХРИСТО МАТОВ” № 16, ет 2, с площ от 60.25 (шестдесет цяло и двадесет и пет стотни) кв. м, при съседи на апартамента по схема: на същия етаж няма; под обекта № 17395.501.2168.2.1; над обекта няма, и без посочени прилежащи части по схема, който самостоятелен обект в сграда по документ за собственост представлява ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 74 кв. м. (седемдесет и четири квадратни метра) от ДВУЕТАЖНАТА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена, откъм съседа Петър Галев, на основание отстъпено право на строеж в държавен УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ парцел VI (шести), имот планоснимачен номер 2168 (две хиляди сто шестдесет и осми) от квартал 65 (шестдесет и пети) по действащия план на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрен със заповед № 32/1992г. на кмета на Община Гоце Делчев, с площ за имота от 382 кв.м. (триста осемдесет и два квадратни метра), при съседи за имота по нотариален акт: улица, Петър Галев и наследници на Илия Заранков; при съседи за имота по скица: изток улица, запад УПИ (парцел) IV 2189 (четвърти, отреден за имот две хиляди сто осемдесет и девет), север улица и юг УПИ (парцел) VII 2169 (седми, отреден за имот две хиляди сто шестдесет и девет) и УПИ (парцел) VIII 2170 (осми, отреден за имот две хиляди сто и седемдесет), ведно с 1/2 (една втора) идеална част от общите части на жилищната сграда и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 18 172,50 лв. / осемнадесет хиляди сто седемдесет и два лева и петдесет стотинки /.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. „Никола Вапцаров” № 17
116 м²
47,400 лв
2017-11-5
Предмет на публичната продан е ЧЕТВЪРТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 115.58 /сто и петнадесет квадратни метра и петдесет и осем сантиметра/ от Четириетажна жилищна сграда с идентификатор 17395.501.572.1, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.572, представляващ урегулиран поземлен имот – парцел XIX /деветнадесети/, имот планоснимачен номер 572 /петстотин седемдесет и две/ от квартал 182 /сто осемдесет и две/ по сега действащия план на град Гоце Делчев, община същата, с площ за имота от 346 /триста четиридесет и шест/ квадратни метра, при съседи за имота по нотариален акт: от изток – УПИ /парцел/ XVIII /осемнадесети/ на Иван Кокошаров, от запад – УПИ /парцел/ XX /двадесети/ на Димитър Бойков, от север – УПИ /парцел/ XI /единадесети/ на Кирил Бусаров и юг – улица, при съседи по кадастрална карта: 17395.501.573, 17395.501.9217, 17395.501.460, 17395.501.459, 17395.501.593, 17395.501.592, 17395.501.591, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място. Четвърти жилищен етаж от четириетажна сграда с идентификатор 17395.501.572.1 е с обща застроена площ от 115,58 кв.м. Сградата е със стоманобетонова носеща конструкция и тухлени стени. Външните стени на сградата са с мазилка. Покривът е дървен, скатен с керемиди. Строителството на сградата е из вършено през 1989 г. На етажа са обособени кухня с трапезария и дневна, спалня и санитарен възел, както и самостоятелна стая, за която се подхожда директно от стълбищната клетка. Подовата настилка е гранитогрес, ламиниран паркет и дюшеме, стени и тавани - шпакловка, санитарният възел е с фаянс и теракот. Дограмата е ПВЦ - бяла, а вътрешните врати са МДФ. Има монтирано парно с панелни радиатори и печка на дърва с водна риза. Самостоятелната стая е в недовършен вид – тухлени стени и циментова замазка по пода. Имотът се намира в източната част на гр. Гоце Делчев, ул. „Никола Вапцаров” № 17. Квартала е с ниско етажно жилищно застрояване. Районът е с изградена инженерна инфраструктура. Пътят до оценявания обект е асфалтиран. Приблизителни координати: 41.574438, 23.742188. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. “Екзарх Антим 1” 44
97 м²
53,181 лв
2017-11-5
Предмет на публичната продан са: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17395.501.2726 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. На ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. “Екзарх Антим 1” 44, площ: 454 кв. м. /четиристотин петдесет и четири кв. метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: 2726, квартал: 80, парцел: 5, съседи: 17395.66.66, 17395.501.2619, 17395.501.9295, 17395.501.2727, 17395.501.2735, а съгласно нотариален акт за дарение представлява: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел 5 /пети/ имот с планоснимачен ноемер 2726 /две хиляди седемстотин двадесет и шест/ от квартал 80 /осемдесет/ по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце делчев, област Благоевград, утвърден със заповед № 32/1992 г. на Кмета на Общината, с площ за имота от 500 кв. м. /петстотин квадратни метра/, при съседи за имота по скица: от изток: улица, от север УПИ /парцел/ 6 /шести/, от запад – край на регулацията, от юг – УПИ /парцел/ 4 /четвърти/ и 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 17395.501.2726.2.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. На ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. “Екзарх Антим І” 44, ет.2, самостоятелният обект се намира в сграда 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2726, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 68.25 кв. м. /шестдесет и осем цяло и двадесет и пет кв. метра/, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 17395.501.2726.2.1, над обекта: 17395.501.2726.2.3, стар идентификатор: няма, а съгласно нотариален акт за собственост на недвижим имот, представлява: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ самостоятелно жилище със застроена площ от 97.23 кв. м. /деветдесет и седем квадратни метра и двадесет и три квадратни сантиметра/, находящ се в ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от приземен етаж, два жилищни етажа и таван, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел 5 /пети/, заснет като имот с планоснимачен номер 2726 /две хиляди седемстотин двадесет и шест/ от квартал 80 /осемдесети/ по плана на гр. Гоце Делчев, община същата, област Благоевград, утвърден със Заповед № 32/1992 година на Кмета на Общината, с площ за парцела от 500 /петстотин/ квадратни метра, при съседи за същия по скица: изток – улица, от запад – край на регулацията от север - УПИ /парцел/ 6 /шести/ и от юг – УПИ /парцел/ 4/четвърти/, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Жилищната сграда е изградена през 1975 година по системата на монолитно строителство – бетонови колони и плочи. Преградни зидове от тухли съответно 12 и 25 см. Вътрешна и външна мазилка изпълнена. Върху парцела има изградени две калканни къщи на два етажа и таван. Предмет на проданта е втори етаж от двуетажната жилищна сграда с приземен етаж, разположена в северната част. Достъпа до жилищният етаж става по бетонова стълба без настилка. Разпределението на етажа е входно антре, кухня две спални и санитарно помещение. Настилка в стаите от дюшеме, а в санитарното помещение настилка и облицовка от теракот. Има монтирана вана. Дограмата е дървена. Имотът е разположен в трета зона на град Гоце Делчев. Достъпа до имота се осъществява по асфалтирана улица, част от уличната мрежа на града. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. "Първи май" №3, ет.2
111 м²
61,004 лв
2017-10-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 17395.501.722, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, с площ от 323,00кв.м. ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Номер по предходен план: 722, квартал: 191, парцел: ІІІ Съседи: 17395.501.723; 17395.501.9142; 17395.501.721; 17395.501.9137; Адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. "Първи май" №3; Описание по стар идентификатор: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - парцел ІІІ, имот с пл.№722, квартал 191, с площ за имота от 326,00кв.м., по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, утвърден със Заповед №32/1992г. На кмета на Общината, при съседи на имота: изток – улица, запад – УПИ ІІ, север – УПИ ХІХ, юг – улица, ВЕДНО с изградения в имота САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 17395.501.722.3.1, Предназначение: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, с площ от 110,59кв.м., ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 17395.501.722, в сграда: 17395.501.722.3, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 17395.501.722.3.5; 17395.501.722.3.4; 17395.501.722.3.3; 17395.501.722.3.2, Над обекта: няма Административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. "Първи май" №3, ет.2, ап./1-ви жил. етаж/; Описание по стар идентификатор: ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, със застроена площ от 110,59кв.м., състоящ се от кухня с хол, две стаи, антре, сервизни помещения и тераса от МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА,, включваща три броя гаражи, преустроени в магазин за автобои и автоработилница и надстройка към тях, съгласно Разрешение за строеж №82/20.05.2005г. на гл. Архитект на общ. Гоце Делчев, построена в УПИ - парцел ІІІ, имот с пл.№722, квартал 191, с площ за имота от 326,00кв.м., по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, утвърден със Заповед №32/1992г. На кмета на Общината, при съседи на имота: изток – улица, запад – УПИ ІІ, север – УПИ ХІХ, юг – улица. Етажа е изграден съгласно Разрешение за строеж №82 от 20.05.2005г. на гл. Архитект на общ. Гоце Делчев. Начална цена 61 004лв. /шестдесет и една хиляди и четири лева./
Ощеtargimot.com

ПРОДАВА СЕ КЪЩА В С. ГЪРМЕН

Благоевград, гр. Гоце Делчев
560 м²
85,000
2017-10-7
Къщата е новопостроена на площ от 200 кв. м. на два етажа,цялата площ на имота е 560 кв. м. обзаведена, с ново оборудване и мебели. На първия етаж е разположена кухня с трапезария, баня с тоалетна, спалня, входно антре. Към втория етаж води вита стълба, където се намира хол, детска стая и баня с тоалетна, голяма външна тераса с барбекю. Цялата къща е обиколена от лозници, които раждат различни сортове грозде. Има градина с овощни дървета – ябълки, праскови, круши, сливи, череша, дюля, плодни храсти – касис, малини, къпини, арония, киви, годжи бери. В двора са засадени цветя. Дворът е 360 кв. м с басейн и автентично барбекю с пещ и беседка. Отоплението е с локално парно с възможност за използване на пелети, снабдена е и с подово отопление. Има отделен водоизточник (кладенец). Къщата се намира на 3 км. от балнео курорта Огняново, 20 км. до архитектурен резерват Ковачевица, 50 км. до ски курорт Банско и 110 км. до морето в Гърция. Имота е рзположен в тихо и красиво място до парк за отдих с изглед към близките планини. Има интернет връзка.
Ощеbazar.bg

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. "Стражин" №3
101 м²
125,480 лв
2017-9-29
І). ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 17395.501.1464, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./, с площ: 349,00кв.м., ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, по кадастралната карта на гр.Гоце Делчев, ВЕДНО с изградената в имота СГРАДА с идентификатор: 17395.501.1464.1, представляваща: Жилищна сграда – еднофамилна, с площ от 101,00кв.м., Брой етажи: 2, ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 17395.501.1464, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Административен адрес на имотите: гр. Гоце Делчев, ул. “ Стражин “, №3. -Сградата е двуетажна, състояща се от мазе, две жилищни етажа и таван, масивна конструкция със стоманобетонни, греди колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Първия етаж се състои от: Дневна с трапезария и кухненски бокс, две преходни спални, детска стая, баня с тоалетна, входно антре и тераса с достъп от детската стая. Втория етаж се състои от: дневна с трапезария и кухненски бокс, три спални, едната преходна от дневната, баня с тоалетна, входно антре и две тераси, едната с достъп от дневната и другата с достъп от преходната спалня. Таванския етаж се състои от: дневна с трапезария и кухненски бокс, три спални, баня с тоалетна, входно антре и три тераси с достъп от дневната и две от спалните. Всички помещения са с частично скосявания. В сутерена на сградата са изградени пет броя мазета от които две по две са преходни. Има изградена Ел. и ВиК инсталация. Начална цена 125 480лв. /сто двадесет и пет хиляди четиристотин и осемдесет лева./
Ощеtargimot.com

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. „Лозенград” 10
60 м²
36,225 лв
2017-9-25
Предмет на публичната продан е САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНО ДВУЕТАЖНО ЖИЛИЩЕ с отделен вход в източната част на жилищната сграда, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел Х /десети/, имот планоснимачен номер 1577 /хиляда петстотин седемдесет и седем/ от квартал 7 /седем/ по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, утвърден със заповед № 32/1992 год. на кмета на община Гоце Делчев, с площ за имота от 552 /петстотин петдесет и два/ квадратни метра, при съседи за урегулирания поземлен имот: от изток- УПИ-парцел V-1570 /пети за имот хиляда петстотин и седемдесети/, от запад –улица, от север-УПИ-парцел ХІ-1576 /единадесети за имот хиляда петстотин седемдесет и шести/, и от юг – УПИ – парцел VІІІ- 1578 /осми за имот хиляда петстотин седемдесет и осми/ и УПИ парцел ІХ-1579 /девети за имот хиляда петстотин седемдесет и девети/, което самостоятелно жилище се състои от първи жилищен етаж със застроена площ от 63 /шестдесет и три/ квадратни метра, втори жилищен етаж със застроена площ от 66 /шестдесет и шест/ квадратни метра/ и таван със застроена площ от 63 /шестдесет и три/ квадратни метра. Имотът е нанесен в Кадастралната картна на град Гоце Делчев като Сграда с идентификатор 17395.501.1577.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имот: гр. Гоце Делчев, Благоевградска област, ул. „Лозенград” 10, предназначение на самостоятелния обект: Жилищна сграда еднофамилна, брой етажи: 2, застроена площ: 60.00 кв.м. /шестдесет/ квадратни метра/, номер по предходен план: Няма, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1577. САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНО ДВУЕТАЖНО ЖИЛИЩЕ с идентификатор 17395.501.1577.2 е с отделен вход в източната част на жилищната сграда, изградена в гр. Гоце Делчев, Благоевградска област, ул. „Лозенград” 10, предназначение на самостоятелния обект: Жилищна сграда еднофамилна, брой етажи: 2, застроена площ: 60.00 кв.м. Конструкцията на сградата е масивна, с тухлени стени и подова конструкция на гредоред. Външните стени на сградата са без мазилка. Покривът е дървен, скатен с керемиди. Строителството на сградата е извършено през 1960 г. На първия етаж са обособени две стаи и санитарен възел, по вътрешно стълбище се подхожда към втория етаж, където са обособени три стаи. Състоянието на имота е много лошо. Подът е на циментова замазка и дюшеме, а стените са на мазилка също в лошо състояние. Дограмата по прозорци и вратите за дървени – стари. Имотът се намира в гр.Гоце Делчев на ул. „Лозенград” 10. Кварталът е с ниско етажно жилищно застрояване. Районът е с изградена инженерна инфраструктура. Пътят до оценявания обект е асфалтиран. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. „Генерал Ковачев” 30
109 м²
57,480 лв
2017-9-25
Предмет на публичната продан са 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17395.501.1158 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Генерал Ковачев” 30, площ: 417.00 кв. м. /четиристотин и седемнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: 1158, квартал: 146, парцел: XIX, съседи: 17395.501.9157, 17395.501.1157, 17395.501.1162, 17395.501.1161, 17395.501.1159, ведно с построените в имота: 2. СГРАДА с идентификатор 17395.501.1158.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Гоце Делчев, ул. „Генерал Ковачев” 30, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1158, застроена площ: 109.00 кв. м. /сто и девет квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, номер по предходен план: няма; 3. СГРАДА с идентификатор 17395.501.1158.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Гоце Делчев, ул. „Генерал Ковачев” 30, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1158, застроена площ: 18.00 кв. м. /осемнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Постройка на допълващото застрояване, номер по предходен план: няма; 4. СГРАДА с идентификатор 17395.501.1158.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Гоце Делчев, ул. „Генерал Ковачев” 30, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1158, застроена площ: 24.00 кв. м. /двадесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: Постройка на допълващото застрояване, номер по предходен план: няма. Къщата е двуетажна, изградена е със смесена конструкция – двуетажна масивна, тухлена с гредоред със застроена площ около 90 м2 през 1950 г и двуетажна пристройка монолитна, стоманобетонна носеща конструкция със застроена площ от около 19 м2 през 1974 г, както и оградни и преградни стени от тухлена зидария. Покривната конструкция е дървена, покрита с керемиди. Стълбищната клетка е външна с голяма тераса на втори етаж. Външните стени са с пръскана мазилка. На първи етаж са ситуирани коридор и 5 стаи, като пода е на дюшеме, стените са на мазилка, тавана е гредоред с метална греда укрепван допълнително и е в състояние за основен ремонт. Част от тавана, а именно в пристройката е ст.бетонов с мазилка. Дограмата е дървена, стара, за подмяна. Санитарният възел за този етаж е външен, като самостоятелна постройка. Вторият етаж е с голяма външна тераса, от която се подхажда към 5 стаи – кухня, вестибюл, 2 спални и склад, както и към санитарен възел. Стените са на тапети, пода е на гредоред и ст.бет. плоча, тавана е гредоред. Санитарният възел е със самостоятелен вход откъм външната тераса и е с теракот по пода, фаянс и мазилка по стените. СГРАДА с идентификатор 17395.501.1158.2, на един етаж, представляваща Постройка на допълващо застрояване със ЗП от 18 кв. м.; Представлява стопанска постройка със застроена площ от 18 кв.м, строена през 1974г.; Ползва се като лятна кухня и склад. Подовата настилка е дюшеме.Стените са на варова мазилка. СГРАДА с идентификатор 17395.501.1158.3 на два етажа, представляваща Постройка на допълващо застрояване със ЗП от 24 кв. м., Представлява стопанска постройка за животни със застроена площ от 24 кв.м, строена през 1950г.; Конструкцията е дървена с каменни и кирпичени тухлени стени. Подовата настилка е землена, а стените не са измазани. Покрива е скатен с керемиди. Имотът се намира на ул. „Генерал Ковачев” 30 в гр. Гоце Делчев, в близост до хотел Неврокоп, РУ на МВР, Първо ОУ и др. В близост до обекта са основно жилищни сгради. Районът е с изградена инженерна инфраструктура. Гугъл координати: 41.575164,23.724418. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. „Генерал Ковачев” 30
109 м²
57,840 лв
2017-9-25
Предмет на публичната продан са 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17395.501.1158 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Генерал Ковачев” 30, площ: 417.00 кв. м. /четиристотин и седемнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: 1158, квартал: 146, парцел: XIX, съседи: 17395.501.9157, 17395.501.1157, 17395.501.1162, 17395.501.1161, 17395.501.1159, ведно с построените в имота: 2. СГРАДА с идентификатор 17395.501.1158.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Гоце Делчев, ул. „Генерал Ковачев” 30, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1158, застроена площ: 109.00 кв. м. /сто и девет квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, номер по предходен план: няма; 3. СГРАДА с идентификатор 17395.501.1158.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Гоце Делчев, ул. „Генерал Ковачев” 30, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1158, застроена площ: 18.00 кв. м. /осемнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Постройка на допълващото застрояване, номер по предходен план: няма; 4. СГРАДА с идентификатор 17395.501.1158.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Гоце Делчев, ул. „Генерал Ковачев” 30, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1158, застроена площ: 24.00 кв. м. /двадесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: Постройка на допълващото застрояване, номер по предходен план: няма. Къщата е двуетажна, изградена е със смесена конструкция – двуетажна масивна, тухлена с гредоред със застроена площ около 90 м2 през 1950 г и двуетажна пристройка монолитна, стоманобетонна носеща конструкция със застроена площ от около 19 м2 през 1974 г, както и оградни и преградни стени от тухлена зидария. Покривната конструкция е дървена, покрита с керемиди. Стълбищната клетка е външна с голяма тераса на втори етаж. Външните стени са с пръскана мазилка. На първи етаж са ситуирани коридор и 5 стаи, като пода е на дюшеме, стените са на мазилка, тавана е гредоред с метална греда укрепван допълнително и е в състояние за основен ремонт. Част от тавана, а именно в пристройката е ст.бетонов с мазилка. Дограмата е дървена, стара, за подмяна. Санитарният възел за този етаж е външен, като самостоятелна постройка. Вторият етаж е с голяма външна тераса, от която се подхажда към 5 стаи – кухня, вестибюл, 2 спални и склад, както и към санитарен възел. Стените са на тапети, пода е на гредоред и ст.бет. плоча, тавана е гредоред. Санитарният възел е със самостоятелен вход откъм външната тераса и е с теракот по пода, фаянс и мазилка по стените. СГРАДА с идентификатор 17395.501.1158.2, на един етаж, представляваща Постройка на допълващо застрояване със ЗП от 18 кв. м.; Представлява стопанска постройка със застроена площ от 18 кв.м, строена през 1974г.; Ползва се като лятна кухня и склад. Подовата настилка е дюшеме.Стените са на варова мазилка. СГРАДА с идентификатор 17395.501.1158.3 на два етажа, представляваща Постройка на допълващо застрояване със ЗП от 24 кв. м., Представлява стопанска постройка за животни със застроена площ от 24 кв.м, строена през 1950г.; Конструкцията е дървена с каменни и кирпичени тухлени стени. Подовата настилка е землена, а стените не са измазани. Покрива е скатен с керемиди. Имотът се намира на ул. „Генерал Ковачев” 30 в гр. Гоце Делчев, в близост до хотел Неврокоп, РУ на МВР, Първо ОУ и др. В близост до обекта са основно жилищни сгради. Районът е с изградена инженерна инфраструктура. Гугъл координати: 41.575164,23.724418. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com

Къща АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. Гоце Делчев № 39
450 м²
53,250 лв
2017-9-4
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00702.512.77 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, две, точка, седем, седем) съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, без издадена заповед за изменение в КККР, целият с площ от 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), находящ се в град Асеновград, с административен адрес ул. „Гоце Делчев“ № 39 (тридесет и девет), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 789 (седемстотин осемдесет и девет), квартал 52 (петдесет и две), парцел V-789 (пет римско, тире, седемстотин осемдесет и девет арабско), при граници и съседи имоти с идентификатори: 00702.512.78, 00702.512.79, 00702.512.80, 00702.512.43, 00702.512.76 и 00702.512.75, ВЕДНО с построените в имота: СГРАДА с идентификатор № 00702.512.77.1 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, две, точка, седем, седем, точка, едно), със застроена площ от 32 кв.м. (тридесет и два квадратни метра), брой етажи 1 (един), с предназначение - Селскостопанска сграда; СГРАДА с идентификатор № 00702.512.77.2 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, две, точка, седем, седем, точка, две), със застроена площ от 63 кв.м. (шестдесет и три квадратни метра), брой етажи 1 (един), с предназначение – Друг вид сграда за обитаване; СГРАДА с идентификатор № 00702.512.77.3 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, две, точка, седем, седем, точка, три), със застроена площ от 16 кв.м. (шестнадесет квадратни метра), брой етажи 1 (един), с предназначение - Селскостопанска сграда, и ВЕДНО с всички подобрения и приращения в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00702.512.77
Ощеtargimot.com

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. "Славянска" №8
98 м²
20,602 лв
2017-8-31
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от четириетажна жилищна сграда с гаражи, три жилищни етажа и тавански етаж, с идентификатор:17395.501.7002.2.2 по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев, с площ от 98,17кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, три спални, едната преходна от дневната, баня с тоалетна, тоалетна, входно антре, коридор и три тераси, ВЕДНО с Мазе №2 с площ от 23,04кв.м., ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото ан строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Славянска“, №8, ет.2 (ул. „Драма“, №47Б, ет.2, ап.3). Начална цена 20 602лв. /двадесет хиляди шестстотин и два лева./
Ощеtargimot.com

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул.„Герман Титов” № 9
72 м²
60,000 лв
2017-8-30
Предмет на публичната продан е ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17395.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имота: гр. Гоце Делчев, „Герман Титов” № 9, площ: 377 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 542, квартал 180, парцел ХХІ, съседи: 17395.501.9223, 17395.501.543, 17395.501.555, 17395.501.556, 17395.501.541, а по нотариален акт за собственост представлява: Урегулиран Поземлен Имот ХХІ, имот планоснимачен № 542 от квартал 180, по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, община съща, област Благоевградска, утвърден със заповед № 32/1992 год. на Кмета на Общината с площ за имота от 400 кв.м., при съседи за имота по скица: от изток – УПИ /парцел/ ХХ-543, от запад – УПИ /парцел/ ХХІІ-541, от север УПИ /парцел/ VІ-555 и от юг улица, заедно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 17395.501.542.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Герман Титов” № 9, ет.1, предназначение на самостоятелния обект : Жилище, апартамент, посочена в документа площ: 71.82 кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 17395.501.542.1.2, самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имота: гр. Гоце Делчев, „Герман Титов” № 9, площ: 377 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 542, квартал 180, парцел ХХІ, съседи: 17395.501.9223, 17395.501.543, 17395.501.555, 17395.501.556, 17395.501.541, а по нотариален акт за собственост представлява: ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 71.82 кв.м. от двуетажна масивна жилищна сграда, построена в Урегулиран Поземлен Имот ХХІ, имот планоснимачен № 542 от квартал 180, по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, община съща, област Благоевградска, утвърден със заповед № 32/1992 год. на Кмета на Общината с площ за имота от 400 кв.м., при съседи за имота по скица: от изток – УПИ /парцел/ ХХ-543, от запад – УПИ /парцел/ ХХІІ-541, от север УПИ /парцел/ VІ-555 и от юг улица, заедно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 17395.501.542.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Герман Титов” № 9, ет.2, предназначение на самостоятелния обект : Жилище, апартамент, посочена в документа площ: 76.87 кв.м., прилежащи части: мазе-16.47 кв.м., стълб. Клетка-13.16 кв.м., таван-71.82 кв.м. и съответните идеални общи части на сградата, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта:17395.501.542.1.1, над обекта: няма, самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имота: гр. Гоце Делчев, „Герман Титов” № 9, площ: 377 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 542, квартал 180, парцел ХХІ, съседи: 17395.501.9223, 17395.501.543, 17395.501.555, 17395.501.556, 17395.501.541, а по нотариален акт за собственост представлява: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 76.87 кв.м. от двуетажна масивна жилищна сграда, ведно с мазе със застроена площ от 16.47 кв.м., стълбищна клетка със застроена площ от 13.16 кв.м. и таван със застроена площ от 71.82 кв.м., ведно с общите части на жилищната сграда, построена в Урегулиран Поземлен Имот ХХІ, имот планоснимачен № 542 от квартал 180, по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, община съща, област Благоевградска, утвърден със заповед № 32/1992 год. на Кмета на Общината с площ за имота от 400 кв.м., при съседи за имота по скица: от изток – УПИ /парцел/ ХХ-543, от запад – УПИ /парцел/ ХХІІ-541, от север УПИ /парцел/ VІ-555 и от юг улица, и заедно със СГРАДА с идентификатор 17395.501.542.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Герман Титов” № 9, предназначение на самостоятелния обект: Хангар, депо, гараж, застроена площ: 18 кв.м., брой етажи 1, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имота: гр. Гоце Делчев, „Герман Титов” № 9, площ: 377 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 542, квартал 180, парцел ХХІ, съседи: 17395.501.9223, 17395.501.543, 17395.501.555, 17395.501.556, 17395.501.541, а по нотариален акт за собственост представлява: ГАРАЖ със застроена площ от 18 кв.м., построен в южната част на Урегулиран Поземлен Имот ХХІ, имот планоснимачен № 542 от квартал 180, по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, община съща, област Благоевградска, утвърден със заповед № 32/1992 год. на Кмета на Общината с площ за имота от 400 кв.м., при съседи за имота по скица: от изток – УПИ /парцел/ ХХ-543, от запад – УПИ /парцел/ ХХІІ-541, от север УПИ /парцел/ VІ-555 и от юг улица, и ведно с всички подобрения и приращения в имота. Същите представляват: пристройка към двуетжната жилищна сграда, която е нанесена в кадастралната карта като сграда с идентификатор 17395.501.542.2 /на място е двуетажна/, две постройки – сайвант, който е нанаесен в кадастралната карта като сграда с идентификатор 17395.501.542.3 и навес, който е нанесен в кадастралната карта като сграда с идентификатор 17395.501.542.4, за които няма строителни книжа. Конструкцията на жилищната сграда е масивна гредоред и частични ст.бетонни елементи и с тухлени стени. Строителството на сградата е извършено през 1965 г. Външните стени на сградата са с мазилка. Покривът е дървен, скатен с керемиди. В обхвата на оценка на обекта влиза: Първи жилищен етаж с идентификатор 17395.501.542.1.1 с площ от 71,82 кв.м. Тук са обособени кухненски бокс с трапезария, две спални, тераса и санитарен възел. Подовата настилка е теракот и ламиниран паркет, стените са на мазилка, санитарния възел е с фаянс и теракот. Дограмата е алуминиева и дървена, а вътрешните врати са алуминиеви и фурнировани. Втори жилищен етаж с идентификатор 17395.501.542.1.2 с площ от 76,87 кв.м., ведно с мазе със застроена площ от 16.47 кв.м., стълбищна клетка със застроена площ от 13.16 кв.м. и таван със застроена площ от 71.82 кв.м.. На втория етаж са обособени кухненски бокс с трапезария и дневна, спалня, още една вътрешна спалня, санитарен възел и перално помещение. Подовата настилка е дюшеме, санитарните възли са с фаянс и теракот. Гараж с идентификатор 17395.501.542.5 с площ от 18 кв.м. Масивна, едноетажна самостоятелна сграда. Покрива е плосък с хидроизолация. От вън е на мазилка, от вътре на мазилка по стени и замазка по под. Вратата е метална. Дворното място е оградено, изградени са алеи от базалтови плочи, а също така има изграден бунар. Имотът се намира в гр.Гоце Делчев на ул.„Герман Титов” № 9. Кварталът е с ниско етажно жилищно застрояване. Районът е с изградена инженерна инфраструктура. Пътят до оценявания обект е асфалтиран. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. “Стойо Льондев” 14
111 м²
42,525 лв
2017-8-14
Предмет на публичната продан е Втори жилищен етаж с обща застроена площ от 105 (сто и пет) квадратни метра от двуетажна жилищна сграда, находяща се в гр. Гоце Делчев, ул. “Стойо Льондев” 14, построена откъм съседа Атанас Папазов върху урегулиран поземлен имот, съставляващ по сега действуващият дворищно – регулационен план на гр. Гоце Делче, община съща, област Благоевград, имот планоснимачен номер 1815 (хиляда осемстотин и петнадесет) на който е отреден парцел X (десети) от квартал 23 двадесет и три), с площ за парцела от 659 кв. м. (шестотин петдесет и девет квадратни метра ), при съседи за парцела: наследници на Георги Гелемаров, Георги Иванов Зърнев, Трендафил Трендафилов и от двете страни улица, ведно с припадащите идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена, която сграда е нанесена като сграда с идентификатор по 17395.501.1815.1 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда осемстотин и петнадесет, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Гоце Делчев, Благоевградска област, ул. „Стойо Льондев” №14, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1815.1 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда осемстотин и петнадесет/, застроена площ 111 кв. м., брой етажи: 3 /три/, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна. Недвижим имот с идентификатор 17395.501.1815.1 с обща застроена площ от 105 кв.м. представлява втори жилищен етаж от сграда състояща се от партерен етаж и два жилищни етажа Сградата е със стоманобетонова носеща конструкция с тухлени стени. Външните стени на сградата са частично с минерална мазилка и изолация и частично само с мазилка. Покривът е дървен, скатен с керемиди. Строителството на сградата е из вършено през 1980 г. На втория етаж са обособени кухня с трапезария, три спални, две тераси, килер и два санитарни възела. Подовата настилка е гранитогрес, ламиниран паркет и дюшеме, санитарните възли са с фаянс и теракот. Дограмата е ПВЦ и дървена - двукатна, а вътрешните врати са дървени. Имотът се намира в гр.Гоце Делчев на ул.“Стойо Льондев”№ 14 . Кварталът е с ниско етажно жилищно застрояване. Районът е с изградена инженерна инфраструктура. Пътят до оценявания обект е асфалтиран. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com
340 м²
198,900
2017-8-17
АТРАКТИВНА ЦЕНА! ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДОБЪР ИМОТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ - ПРОГНОЗЕН НАЕМ- 1200 -1500 ЕВРО! РЕДОВА КЪЩА НА ЧЕТИРИ НИВА С ПОКРИВНА УИКЕНД ТЕРАСА С НЕВЕРОЯТНА ПАНОРАМА! НА ПЪРВО НИВО- СОБСТВЕН ДВОР! МНОГО СЛЪНЧЕВ ИМОТ! НАМИРА СЕ НА ТИХО И КОМУНИКАТИВНО МЯСТО! Строителство- 2016 година. Чиста жилищна площ - 340 кв.м. - без общи части. СЪСТОИ СЕ ОТ: ПЪРВО И ВТОРО НИВО- антре, просторна дневна с високи тавни и емпоре, ТРЕТО НИВО - 3 СПАЛНИ - една родителска и две детски, две бани с тоалетни, ЧЕТВЪРТО НИВО - АТЕЛИЕ - еднопространствено помещение с два балкона- от това ниво се излиза на покривна тераса- обширна, с чудесни гледки към Витоша и София. Изложение - изток/ запад. Газифицирана сграда. Предлага се на шпакловка и замазка - с опция за довършване до ключ на изключително изгодна цена. Надземен гараж за две коли- включен в цената. ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ЦЕНА- 585 евро/м2! Възможност за разделяне на четирите нива на отделни апартаменти. ЗА КОНТАКТИ: Даниела Терзиева- 0898 78 63 98.
Ощеbazar.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Гоце Делчев, Къща продажба