Оферта 6205 Отличен мезонет на перфектно място-близо до 73 СОУ.Жилището е ремонтирано. ниво включва огромен хол заедно с кухн. бокс и трапезария около 70кв.м.,тоалетна,перално помещение и гардеробна. ниво включва 3 спални и баня с тоалетна. Настилки теракот.Навсякъде е ПВЦ дограма.
Вчера в 20:11 bazar.bg
190.0 м²
159 990,00 €

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ УЛ. "СТРАЦИН" № 50
Самостоятелен обект в сграда с идентификационен № 17395.501.1365.2.2 /едно, седем, три, девет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, шест, пет, точка, две, точка, две/, с предназначение: жилище, апартамент, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2, разположена върху поземлен имот с идентификационен № 17395.501.1365 /едно, седем, три, девет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, шест, пет/, находящ се в гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18 71/02.10.2009 год. на изпълнителния директор на АГКК, с вписан административен адрес: гр. Гоце Делчев, п.к.2900, ул. „Страцин” № 50, ет. 2, с площ по схема от 101.90 кв. м. /сто и едно цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседи на апартамента по схема: на същия етаж няма; под обекта самостоятелен обект в сграда с идентификационен № 17395.501.1365.2.1; над обекта самостоятелен обект в сграда с идентификационен № 7395.501.1365.2.3 и Самостоятелен обект в сграда с идентификационен № 17395.501.1365.2.6 /едно, седем, три, девет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, шест, пет, точка, две, точка, шест/, с предназначение: гараж в сграда, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2, разположена върху поземлен имот с идентификационен № 17395.501.1365 /едно, седем, три, девет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, шест, пет/, находящ се в гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18 71/02.10.2009 год. на на изпълнителния директор на АГКК, с вписан административен адрес: гр. Гоце Делчев, п.к.2900, ул. „Страцин” № 50, ет. 1, с площ по схема от 18.45 кв. м. /осемнадесет цяло и четиридесет и пет квадратни метра/, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседи по схема: на същия етаж самостоятелен обект в сграда с идентификационен № 17395.501.1365.2.7, самостоятелен обект в сграда с идентификационен № 17395.501.1365.2.5, под обекта няма; над обекта самостоятелен обект в сграда с идентификационен № 17395.501.1365.2.4, представляващи съгласно акт за собственост ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, състоящ се от три стаи, бокс-столова и сервизни помещения, със застроена площ от 134.16 кв.м. /сто тридесет и четири цяло и шестнадесет стотни квадратни метра/, находящ се в четириетажната масивна жилищна сграда, построена на основание отстъпено право на строеж, върху държавна земя - представляваща УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - парцел III /трети/ за имоти с планоснимачни номера 1364 /хиляда триста шестдесет и четири/ и № 1365 /хиляда триста шестдесет и пет/ от квартал 235 /двеста тридесет и пет/ по сега действащият план на град Гоце Делчев, утвърден със Заповед № 32/1992 година, издадена от Кмета на общината, при съседи: от изток - път; от запад – УПИ - парцел II /втори/; от север - край на регулация, от юг - улица, ведно с принадлежащите към жилището южно мазе със застроена площ от 19,80 кв. м. /деветнадесет цяло и осемдесет стотни квадратни метра/ и северно мазе със застроена площ от 19,80 кв. м. /деветнадесет цяло и осемдесет стотни квадратни метра/, ведно с южният гараж със застроена площ от 20,90 кв. м. /двадесет цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, разположен в приземният гаражен етаж на описаната жилищна сграда, и ведно с 1/3 /една трета/ идеална част от тавана със застроена площ от 121,45 кв. м. /сто двадесет и едно цяло и четиридесет и пет квадратни метра/, и ведно с 1/3 /една трета/ идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 84 135,00 лв. / осемдесет и четири хиляди сто тридесет и пет лева /.
16.01.17 г., 18:25 targimot.com
84 135,00 лв

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ УЛ. "ДРАГОМАН" № 176
ЧАСТ ОТ СГРАДА с идентификационен номер 17395.501.2951.1 /едно седем три девет пет точка пет нула едно точка две девет пет едно точка едно/, с предназначение жилищна сграда еднофамилна, разположена в поземлен имот с идентификационен номер 17395.501.2951 /едно седем три девет пет точка пет нула едно точка две девет пет едно/, находяща се в град Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18 71/02.10.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с вписан административен адрес: гр. Гоце Делчев, п.к. 2900, ул. „Драгоман”, с площ по схема от 104 кв.м. /сто и четири квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, който имот съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 98/2007г., по описа на Елена Ласина Нотариус, рег. № 137 на Нотариалната камара, с район на действие PC Гоце Делчев, вписан в СВ Гоце Делчев с вх. рег. № 1508/15.05.2007 г., акт № 139, том I/2008 г. представлява ЧАСТ ОТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 80 /осемдесет/ квадратни метра, състояща се от приземен гаражен етаж, първи жилищен етаж и таван, построена на основание отстъпено право на строеж върху държавна земя в имот с планоснимачен номер 2951 /две хиляди деветстотин петдесет и едно/, на който имот ведно с имоти планоснимачни номера 2952 и 2953 /две хиляди деветстотин петдесет и две, и две хиляди деветстотин петдесет и три/ е отреден урегулиран поземлен имот парцел VII /седем/ от квартал 216 /двеста и шестнадесети/ по сега действащия план на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевградска, утвърден със заповед № 32 /номер тридесет и две/ от 1992 /хиляда деветстотин деветдесет и втора/ година на Кмета на Община Гоце Делчев, област Благоевградска, при съседи за имота по документ за собственост: от две страни улици, зелен пояс и държавен парцел, и при съседи на имота по скица: от изток улица, от запад край на регулацията, от север УПИ парцел VIII 2954 /осем за имот планоснимачен номер две хиляди деветстотин петдесет и четири/ и от юг УПИ парцел VI /шест/. В сградата има построен втори жилищен етаж, на етап „груб строеж”, за който няма издадени строителни книжа, няма изработена кадастрална схема и не е предмет на публичната продан. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 28 845,00 лв. / двадесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и пет лева /.
13.01.17 г., 18:50 targimot.com
28 845,00 лв

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ УЛ. "ПЪРВА" № 67
1/2 (една втора) идеална част от Урегулиран поземлен имот (УПИ), парцел VIII (осми), имот с планоснимачен номер 131 (сто тридесет и едно) от квартал 37 (тридесет и седем) по сега действащия план на село Гърмен, община Гьрмен област Благоевградска, утвърден със заповед № 2 (две) от 1993 (хиляда деветстотин деветдесет и трета) година на Кмета на Община Гърмен, област Благоевградска, с площ за целия имот от 594 (петстотин деветдесет и четири) квадратни метра. При съседи за имота по нотариален акт: улица, Георги Касабов и Катя Маркова, и при съседи по скица: УПИ парцел VII 130 (седем за имот планоснимачен номер сто и тридесет) на Георги Касапов и други, УПИ парцел IX 132 (девети за имот планоснимачен номер сто тридесет и две) на Фатма Говедарова и други, УПИ парцел XI 133 (единадесети за имот планоснимачен номер сто тридесет и три) на Розен Терзиев и улица, ведно със застроените в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 80 (осемдесет) квадратни метра и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със застроена площ от 40 (четиридесет) квадратни метра. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 22 042,50 лв. / двадесет и две хиляди четиридесет и два лева и петдесет стотинки /.
13.01.17 г., 18:48 targimot.com
22 042,00 лв

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ УЛ. "ДРАГОМАН" № 50, ЕТ. 1
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 17395.501.2708.1.1 /едно, седем, три, девет, пет точка пет, нула, едно, точка, две, седем, нула, осем, точка, едно, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 71 / 02.10.2009год. на Изпълнителния директор на АГКК, вписан с административен адрес: гр.Гоце Делчев, п.к.2900, ул. „Драгоман” № 50 /петдесет/, ет.1 /първи/, с площ от 81,16 кв.м. /осемдесет и едно цяло и шестнадесет стотни квадратни метра/, прилежащи части: мазе 12,91 кв.м. /дванадесет цяло и деветдесет и една стотни квадратни метра/; мазе 22,33 кв.м. /двадесет и две цяло и тридесет и три стотни квадратни метра/ и 1/2 / една втора/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, брой нива на обекта: 1 /едно/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма, и над обекта: 17395.501.2708.1.2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2708 /едно, седем, три, девет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, две, седем, нула, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 71 / 02.10.2009год. на Изпълнителния директор на АГКК, целия с площ от 165/сто шестдесет и пет кв.м./ квадратни метра, с начин за трайно ползване ниско застрояване /до 10м /, със стар номер: имот № 2708 /две, седем, нула, осем/; квартал: 159 /сто петдесет и девети/; парцел: ІV /четвърти/, при съседи: ПИ № 17395.501.2707; ПИ№ 17395.501.2721 и от две страни улица, който обект по документи за собственост има следните характеристични данни: ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ самостоятелно жилище, със застроена площ от 81.16 /осемдесет и едно цяло и шестнадесет стотни/ квадратни метра от ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в урегулиран поземлен имот парцел ІV/четвърти/, имот планоснимачен номер 2708 /две хиляди седемстотин и осем/ от квартал 159 /сто петдесет и девети/ по плана на град Гоце Делчев, област Благоевградска, утвърден със заповед № 32/ 1992 година на кмета на Общината, при съседи на урегулирания поземлен имот по скица: от североизток УПИ /парцел/ ІІІ 2707 /трети за имот две хиляди седемстотин и седми/, от северозапад УПИ /парцел/ V 2721 /пети за имот две хиляди седемстотин гр.БЛАГОЕВГРАД, ул. Тодор Александров № 41, ет. 3, офис 15,16 и 17, тел. 073836295, 0878919439; и двадесет и първи/, от югоизток улица и от югозапад улица, ведно със североизточното МАЗЕ със застроена площ от 12.91 /дванадесет цяло и деветдесет и една стотни/ квадратни метра и югозападнато МАЗЕ със застроена площ 22.33 /двадесет и две цяло и тридесет и три стотни/ квадратни метра, двете разположени на ПРИЗЕМНИЯ ЕТАЖ от описаната сграда, ведно с 1/2 /една втора/ идеална част от общите части на жилищната сграда и ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 22 602,00 лв. / двадесет и две хиляди шестстотин и два лева /.
13.01.17 г., 18:25 targimot.com
81.0 м²
22 602,00 лв

Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ

КЮСТЕНДИЛ ул." Гоце Делчев" 31
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №: 41112.500.154.1.2 (четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, петстотин, сто петдесет и четири, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед №:РД - 18-96/28.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК - София с административен адрес по кадастралната схема: гр. Кюстендил, п.к. 2500, ул." Гоце Делчев" 31 (тридесет и едно), етаж 2 (две), който обект се намира в сграда №:1 (едно), с предназначение на самостоятелен обект: жилище, апартамент, който обект е със застроена площ 55 (петдесет и пет) кв.м., заедно с прилежащите на обекта:1/2 (една втора) и.ч. от мазето, 1/2 ( една втора) идеална част от тавана, както и 1/2 ( една втора) и.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж в/у имота, при съседни на самостоятелния обект самостоятелни обекти с идентификатори: на същия етаж: няма, под обекта- №:41112.500.154.1.1 (четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, петстотин, сто петдесет и четири, едно, едно), над обекта: няма
6.01.17 г., 18:17 targimot.com
55.0 м²
23 375,00 лв

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. „Лозенград” 10
Предмет на публичната продан е САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНО ДВУЕТАЖНО ЖИЛИЩЕ с отделен вход в източната част на жилищната сграда, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел Х /десети/, имот планоснимачен номер 1577 /хиляда петстотин седемдесет и седем/ от квартал 7 /седем/ по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, утвърден със заповед № 32/1992 год. на кмета на община Гоце Делчев, с площ за имота от 552 /петстотин петдесет и два/ квадратни метра, при съседи за урегулирания поземлен имот: от изток- УПИ-парцел V-1570 /пети за имот хиляда петстотин и седемдесети/, от запад –улица, от север-УПИ-парцел ХІ-1576 /единадесети за имот хиляда петстотин седемдесет и шести/, и от юг – УПИ – парцел VІІІ- 1578 /осми за имот хиляда петстотин седемдесет и осми/ и УПИ парцел ІХ-1579 /девети за имот хиляда петстотин седемдесет и девети/, което самостоятелно жилище се състои от първи жилищен етаж със застроена площ от 63 /шестдесет и три/ квадратни метра, втори жилищен етаж със застроена площ от 66 /шестдесет и шест/ квадратни метра/ и таван със застроена площ от 63 /шестдесет и три/ квадратни метра. Имотът е нанесен в Кадастралната картна на град Гоце Делчев като Сграда с идентификатор 17395.501.1577.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имот: гр. Гоце Делчев, Благоевградска област, ул. „Лозенград” 10, предназначение на самостоятелния обект: Жилищна сграда еднофамилна, брой етажи: 2, застроена площ: 60.00 кв.м. /шестдесет/ квадратни метра/, номер по предходен план: Няма, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1577. САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНО ДВУЕТАЖНО ЖИЛИЩЕ с идентификатор 17395.501.1577.2 е с отделен вход в източната част на жилищната сграда, изградена в гр. Гоце Делчев, Благоевградска област, ул. „Лозенград” 10, предназначение на самостоятелния обект: Жилищна сграда еднофамилна, брой етажи: 2, застроена площ: 60.00 кв.м. Конструкцията на сградата е масивна, с тухлени стени и подова конструкция на гредоред. Външните стени на сградата са без мазилка. Покривът е дървен, скатен с керемиди. Строителството на сградата е извършено през 1960 г. На първия етаж са обособени две стаи и санитарен възел, по вътрешно стълбище се подхожда към втория етаж, където са обособени три стаи. Състоянието на имота е много лошо. Подът е на циментова замазка и дюшеме, а стените са на мазилка също в лошо състояние. Дограмата по прозорци и вратите за дървени – стари. Имотът се намира в гр.Гоце Делчев на ул. „Лозенград” 10. Кварталът е с ниско етажно жилищно застрояване. Районът е с изградена инженерна инфраструктура. Пътят до оценявания обект е асфалтиран. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
29.12.16 г., 16:37 targimot.com
60.0 м²
45 000,00 лв

Мезонет, 200m 2 (продажба)

жк. Гоце Делчев, София
ПЕРФЕКТНА ЛОКАЦИЯ! ДО ЮЖЕН ПАРК! КОМУНИКАТИВНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ! ЮЖНО ИЗЛОЖЕНИЕ! ПАНОРАМА КЪМ ВИТОША! ДВЕ ПАРКОМЕСТА И ДВЕ МАЗЕТА В ЦЕНАТА! Предлагаме ВИ за продажба луксозен, обзаведен, стилен 4-стаен апартамент /тип мезонет/, ул.Славовица, тухлена сграда от 1996г. с денонощна охрана, ет.5 . Притежава качества, които да отговорят на изискванията и на най-взискателния клиент. Върху площ от 200 кв. м. са разположени просторен хол с трапезарна част и кухненски бокс, три непреходни спални, две бани с тоалетни, сауна и дрешник. Климатици , подово, ТЕЦ . За контакти: 0878353100, 0888720101
23.12.16 г., 14:50 homes.bg
200.0 м²
155 000,00 €

Промишлена сграда, 502m 2 (продажба)

с.Мусомища, общ. Гоце Делчев
Продава се обект със застроена площ 502 кв.м. Намира се на 2 км от гр. Гоце Делчев и 18 км от границата с Гърция и КПП – Илинден. Масивна постройка състояща се от приземен етаж от 235 кв. м и партер от 267 кв. м. Разполага с трифазен ток, вода, WC, отопление с климатици и топлоизолация. Подходящо е за игрална заведение, магазини или промишлено производство. Изполвано е като шивашки, колбасарски, сладкарски цех и ресторант.
22.12.16 г., 4:16 officespace.bg
100 000,00 лв

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. "Първи май" №3, ет.2, ап.1
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 17395.501.722, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, с площ от 323,00кв.м. ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Номер по предходен план: 722, квартал: 191, парцел: ІІІ Съседи: 17395.501.723; 17395.501.9142; 17395.501.721; 17395.501.9137; Адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. "Първи май" №3; Описание по стар идентификатор: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - парцел ІІІ, имот с пл.№722, квартал 191, с площ за имота от 326,00кв.м., по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, утвърден със Заповед №32/1992г. На кмета на Общината, при съседи на имота: изток – улица, запад – УПИ ІІ, север – УПИ ХІХ, юг – улица, ВЕДНО с изградения в имота САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 17395.501.722.3.1, Предназначение: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, с площ от 110,59кв.м., ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 17395.501.722, в сграда: 17395.501.722.3, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 17395.501.722.3.5; 17395.501.722.3.4; 17395.501.722.3.3; 17395.501.722.3.2, Над обекта: няма Административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. "Първи май" №3, ет.2, ап./1-ви жил. етаж/; Описание по стар идентификатор: ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, със застроена площ от 110,59кв.м., състоящ се от кухня с хол, две стаи, антре, сервизни помещения и тераса от МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА,, включваща три броя гаражи, преустроени в магазин за автобои и автоработилница и надстройка към тях, съгласно Разрешение за строеж №82/20.05.2005г. на гл. Архитект на общ. Гоце Делчев, построена в УПИ - парцел ІІІ, имот с пл.№722, квартал 191, с площ за имота от 326,00кв.м., по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, утвърден със Заповед №32/1992г. На кмета на Общината, при съседи на имота: изток – улица, запад – УПИ ІІ, север – УПИ ХІХ, юг – улица. Етажа е изграден съгласно Разрешение за строеж №82 от 20.05.2005г. на гл. Архитект на общ. Гоце Делчев. Начална цена 80 210лв. /осемдесет хиляди двеста и десет лева./
13.12.16 г., 7:55 targimot.com
111.0 м²
80 210,00 лв

Етаж от къща АЙТОС

АЙТОС ул."Гоце Делчев"№ 23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ – ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от масивна триетажна жилищна сграда, находяща се в гр.Айтос, ул.”Гоце Делчев” № 23, състояща се от приземен – гаражен етаж, два жилищни етажа и таван, със застроена площ на първи жилищен етаж от 100 /сто/ кв.м., при граници: от четири страни – външен зид, отгоре – Ешар Халил Ахмед, отдолу – Ерол Халил Ахмед, ведно с 1/3 /една трета/ ид.част от тавански етаж и от общите части на сградата, която е построена на основание отстъпено право на строеж върху общински неурегулиран поземлен имот № 4053 /четири хиляди петдесет и три/, в квартал 229 /двеста двадесет и девет/ по плана на гр.Айтос, с площ от 280 /двеста и осемдесет/кв.м., при граници: от две страни улици и поземлени имоти №№ 4055, 4054, за който по неприложената в срок дворищна регулация е бил отреден УПИ /парцел/ ХІІ-4053 /дванадесети за имот планоснимачен номер четири хиляди петдесет и три/, в кв.229 /двеста двадесет и девет/ по плана на гр.Айтос, целия с площ от 320 /триста и двадесет/кв.м., с неуредени регулационни сметки за 40 /четиридесет/ кв.м., при граници: от две страни улици и поземлени имоти №№ ХІ-4055 и ХІІІ-4054. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта на имота е в размер на 30 000.00 лв. /тридесет хиляди лева/ .
13.12.16 г., 7:55 targimot.com
100.0 м²
30 000,00 лв

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. "Стражин" №3
І). ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 17395.501.1464, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./, с площ: 349,00кв.м., ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, по кадастралната карта на гр.Гоце Делчев, ВЕДНО с изградената в имота СГРАДА с идентификатор: 17395.501.1464.1, представляваща: Жилищна сграда – еднофамилна, с площ от 101,00кв.м., Брой етажи: 2, ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 17395.501.1464, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Административен адрес на имотите: гр. Гоце Делчев, ул. “ Стражин “, №3. -Сградата е двуетажна, състояща се от мазе, две жилищни етажа и таван, масивна конструкция със стоманобетонни, греди колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Първия етаж се състои от: Дневна с трапезария и кухненски бокс, две преходни спални, детска стая, баня с тоалетна, входно антре и тераса с достъп от детската стая. Втория етаж се състои от: дневна с трапезария и кухненски бокс, три спални, едната преходна от дневната, баня с тоалетна, входно антре и две тераси, едната с достъп от дневната и другата с достъп от преходната спалня. Таванския етаж се състои от: дневна с трапезария и кухненски бокс, три спални, баня с тоалетна, входно антре и три тераси с достъп от дневната и две от спалните. Всички помещения са с частично скосявания. В сутерена на сградата са изградени пет броя мазета от които две по две са преходни. Има изградена Ел. и ВиК инсталация. Начална цена 114 368лв. /сто и четиринадесет хиляди триста шестдесет и осем лева./
12.12.16 г., 19:50 targimot.com
101.0 м²
114 368,00 лв

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 120,00кв.м., построена в УПИ ХІV-968, квартал първи, по плана на гр. Хаджидимово, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, утвърден със Заповед №165/1997г. на кмета на общ. Хаджидимово с площ за имота от 514,00кв.м., при съседи на имота: УПИ – парцел ХІІІ, УПИ – парцел ІІ, УПИ – парцел І и улица, ВЕДНО със съответното право на строеж върху мястото. -Сградата на първо ниво се състои от: дневна с трапезария и кухненски бокс, спалня преходна от дневната, дрешник, баня с тоалетна, входно антре и тераса към дневната.. Второ ниво се състои от: четири стаи, три бани с тоалетни, две от които изградени в едната стая от юг а другата в стаята от северозапад, антре, дрешник и две тераси, едната по цялата фасада от юг с достъп от трите стаи и втората от запад с достъп от стаята от северозапад По данни на длъжника сградата е изградена през 2008г. Сградата е в много добро общо състояние. Начална цена 172 855лв./сто седемдесет и две хиляди осемстотин петдесет и пет лева./
9.12.16 г., 18:37 targimot.com
120.0 м²
172 855,00 лв

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ гр.Гоце Делчев, ул.''Никола Вапцаров'' 14, ет.1
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ /идентификатор 17395.501.462.1.1/ със застроена площ от 130 /сто и тридесет/ квадратни метра от ДВУЕТАЖНАТА ДВУФАМИЛНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в урегулиран поземлен имот-парцел VIII /осми/, имот планоснимачен номер 462 /четиристотин шестдесет и две/ от квартал 181 /сто осемдесет и първи/ по сега действащия план на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевградска, утвърден със Заповед № 32/1992г. на кмета на Общината, с площ за имота от 410 /четиристотин и десет/ квадратни метра, при съседи за имота: от изток- улица, от Запад- УПИ /парцел/ VII /седми/, от север- улица и от юг- УПИ /парцел/ IX /девети/, ведно със съответно принадлежащите идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, с административен адрес на описания имот: гр. Гоце Делчев, ул. "Никола Вапцаров" № 14, област Благоевград.
18.11.16 г., 19:31 targimot.com
130.0 м²
45 957,00 лв
Еднопространствено ателие на две нива с баня и тоалетна на всяко ниво с чиста площ 124.33 кв.м. Първо ниво: всекидневна с кухненски бокс, балкон с гледка към Витоша. Второ ниво: спалня, баня и тоалетна. Луксозни общи части. Апартаментът е обзаведен. СГРАДА: Намира се в атрактивна, нова тухлена кооперация-2005 г.Сградата е проектирана с магазини на партерно ниво, сутерен с паркоместа и складови помещения. Паркирането е обезпечено от находящият се наблизо паркинг. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Кварталът е с уредена инфраструктура, ул. 'Костенски водопад'. ПРЕДИМСТВА: Нова сграда, построена в съответствие с всички нормативни изисквания; Удобната връзка с центъра на града - на минути от спири на градски транспорт; Висококачествено строителство; Престижно местоположение.Цената е без ДДС. Обади се СЕГА и цитирай този код 138383!
17.11.16 г., 17:09 bazar.bg
142.0 м²
90 000,00 €
Едно изключително предложение до Южен парк! Просторен и светъл многостаен апартамент на две нива, тип мезонет в отлично състояние. На първо ниво има слънчева дневна с тераса и камина, самостоятелна кухня-трапезария с тераса, санитарен възел и дрешник. Подход с красиво дървено стълбище към второ ниво, състоящо се от две спални с тераси и минимални скосявания, санитарен възел. Напълно завършен частично обзаведен апартамент в отлично състояние . Подови настилки ламинат и теракот, луксозни санитарни възли, ПВЦ дограма, монтирани два броя климатици. Възможност за преустройство в многостаен (по проект кухнята е спалня). Към апартамента има паркомясто в двора на сградата и мазе. Местоположение: кв. Гоце Делчев, квартал с изградена инфраструктура, близо до южен парк. Сграда: Масивна жилищна сграда със собствен двор с обособени паркоместа. Добри общи части, асансьор, Предимства: Локация, просторен и светъл апартамент, луксозно завършен, функционално разпределение. Към апартамента има двоен подземен гараж . Обади се СЕГА и цитирай този код 268299!
9.11.16 г., 17:24 bazar.bg
154.0 м²
145 000,00 €

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. “Цариброд” 7
Предмет на публичната продан е: ½ ИД ЧАСТ /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17395.501.1756 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда седемстотин петдесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. “Цариброд” 7, площ: 369 кв. м. /триста шестдесет и девет кв. метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1756, квартал: 39, парцел: ІІІ, съседи: 17395.501.1755, 17395.501.1754, 17395.501.1758, 17395.501.1757, 17395.501.9053, а съгласно нотариален акт за собственост представлява: ½ /една втора/ идеална част от дворно място, съставляващо парцел VI /шести/, планоснимачен номер 1036 /хиляда тридесет и шести/ от кв. 39 /тридесет и девети/ по плана на гр. Гоце Делчев действащ към 1983 г., ведно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 17395.501.1756.1.2 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда седемстотин петдесет и шест, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. “Цариброд” 7, ет. 2, самостоятелният обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1756, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 102.64 кв. м. /сто и две цяло и шестдесет и четири кв. метра/, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 17395.501.1756.1.1, над обекта: няма, стар идентификатор: няма представляващ по документ за собственост втори жилищен етаж, и ведно със съответните идеални части от общите части, включително от мазета и от тавана от построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда. Пордажбата е на ½ ид.част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17395.501.1756, находящ се в гр. Гоце Делчев, ул. “Цариброд” 7 с площ: 369 кв.м., ведно с построения в него: С.О.С. с идентификатор 17395.501.1756.1.2, със застроена площ от 102,64 кв.м., представляващ Жилище, апартамент, на втори жилищен етаж, както и съответните идеални части от общите части, включително от мазета и от тавана от построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда. Конструкцията на С.О.С. с идентификатор 17395.501.1756.1.2 е с масивна носеща конструкция на гредоред с частични стоманобетонова елементи и тухлени стени. Изградени са като пристройка и външно ст.бетоново стълбище със санитарен възел и малка кухня към етажа. Външните стени на сградата са с мазилка. Покривът е дървен, скатен с керемиди. Строителството на сградата е извършено през 1950 г. Пристройката е строена през 1978 г. и в нея са обособени кухн.бокс и сан.възел. На втория етаж като цяло са обособени вестибюл, четири стаи, кухненски бокс и санитарен възел. Подовата настилка е дюшеме, ламинат, мокет, санитарния възел е със стар фаянс и мозайка. Стените са с мазилка, тапети и дървена обшивка. Дограмата е ПВЦ по прозорци, а вътрешните врати са дървени, входната врата и тази на санитарния възел е алуминиева. Дворното място е оградено с масивна ограда от ст.бетон, камък и ст.бет.блокчета – неизмазана. Имотът се намира в гр.Гоце Делчев на ул. “Цариброд” 7. Квартала е с ниско етажно жилищно застрояване. Районът е с изградена инженерна инфраструктура. Пътят до имота е асфалтиран. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
8.11.16 г., 21:18 targimot.com
103.0 м²
36 000,00 лв

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул.„Герман Титов” № 9
Предмет на публичната продан е ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17395.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имота: гр. Гоце Делчев, „Герман Титов” № 9, площ: 377 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 542, квартал 180, парцел ХХІ, съседи: 17395.501.9223, 17395.501.543, 17395.501.555, 17395.501.556, 17395.501.541, а по нотариален акт за собственост представлява: Урегулиран Поземлен Имот ХХІ, имот планоснимачен № 542 от квартал 180, по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, община съща, област Благоевградска, утвърден със заповед № 32/1992 год. на Кмета на Общината с площ за имота от 400 кв.м., при съседи за имота по скица: от изток – УПИ /парцел/ ХХ-543, от запад – УПИ /парцел/ ХХІІ-541, от север УПИ /парцел/ VІ-555 и от юг улица, заедно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 17395.501.542.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Герман Титов” № 9, ет.1, предназначение на самостоятелния обект : Жилище, апартамент, посочена в документа площ: 71.82 кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 17395.501.542.1.2, самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имота: гр. Гоце Делчев, „Герман Титов” № 9, площ: 377 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 542, квартал 180, парцел ХХІ, съседи: 17395.501.9223, 17395.501.543, 17395.501.555, 17395.501.556, 17395.501.541, а по нотариален акт за собственост представлява: ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 71.82 кв.м. от двуетажна масивна жилищна сграда, построена в Урегулиран Поземлен Имот ХХІ, имот планоснимачен № 542 от квартал 180, по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, община съща, област Благоевградска, утвърден със заповед № 32/1992 год. на Кмета на Общината с площ за имота от 400 кв.м., при съседи за имота по скица: от изток – УПИ /парцел/ ХХ-543, от запад – УПИ /парцел/ ХХІІ-541, от север УПИ /парцел/ VІ-555 и от юг улица, заедно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 17395.501.542.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Герман Титов” № 9, ет.2, предназначение на самостоятелния обект : Жилище, апартамент, посочена в документа площ: 76.87 кв.м., прилежащи части: мазе-16.47 кв.м., стълб. Клетка-13.16 кв.м., таван-71.82 кв.м. и съответните идеални общи части на сградата, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта:17395.501.542.1.1, над обекта: няма, самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имота: гр. Гоце Делчев, „Герман Титов” № 9, площ: 377 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 542, квартал 180, парцел ХХІ, съседи: 17395.501.9223, 17395.501.543, 17395.501.555, 17395.501.556, 17395.501.541, а по нотариален акт за собственост представлява: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 76.87 кв.м. от двуетажна масивна жилищна сграда, ведно с мазе със застроена площ от 16.47 кв.м., стълбищна клетка със застроена площ от 13.16 кв.м. и таван със застроена площ от 71.82 кв.м., ведно с общите части на жилищната сграда, построена в Урегулиран Поземлен Имот ХХІ, имот планоснимачен № 542 от квартал 180, по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, община съща, област Благоевградска, утвърден със заповед № 32/1992 год. на Кмета на Общината с площ за имота от 400 кв.м., при съседи за имота по скица: от изток – УПИ /парцел/ ХХ-543, от запад – УПИ /парцел/ ХХІІ-541, от север УПИ /парцел/ VІ-555 и от юг улица, и заедно със СГРАДА с идентификатор 17395.501.542.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Герман Титов” № 9, предназначение на самостоятелния обект: Хангар, депо, гараж, застроена площ: 18 кв.м., брой етажи 1, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имота: гр. Гоце Делчев, „Герман Титов” № 9, площ: 377 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 542, квартал 180, парцел ХХІ, съседи: 17395.501.9223, 17395.501.543, 17395.501.555, 17395.501.556, 17395.501.541, а по нотариален акт за собственост представлява: ГАРАЖ със застроена площ от 18 кв.м., построен в южната част на Урегулиран Поземлен Имот ХХІ, имот планоснимачен № 542 от квартал 180, по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, община съща, област Благоевградска, утвърден със заповед № 32/1992 год. на Кмета на Общината с площ за имота от 400 кв.м., при съседи за имота по скица: от изток – УПИ /парцел/ ХХ-543, от запад – УПИ /парцел/ ХХІІ-541, от север УПИ /парцел/ VІ-555 и от юг улица, и ведно с всички подобрения и приращения в имота. Същите представляват: пристройка към двуетжната жилищна сграда, която е нанесена в кадастралната карта като сграда с идентификатор 17395.501.542.2 /на място е двуетажна/, две постройки – сайвант, който е нанаесен в кадастралната карта като сграда с идентификатор 17395.501.542.3 и навес, който е нанесен в кадастралната карта като сграда с идентификатор 17395.501.542.4, за които няма строителни книжа. Конструкцията на жилищната сграда е масивна гредоред и частични ст.бетонни елементи и с тухлени стени. Строителството на сградата е извършено през 1965 г. Външните стени на сградата са с мазилка. Покривът е дървен, скатен с керемиди. В обхвата на оценка на обекта влиза: Първи жилищен етаж с идентификатор 17395.501.542.1.1 с площ от 71,82 кв.м. Тук са обособени кухненски бокс с трапезария, две спални, тераса и санитарен възел. Подовата настилка е теракот и ламиниран паркет, стените са на мазилка, санитарния възел е с фаянс и теракот. Дограмата е алуминиева и дървена, а вътрешните врати са алуминиеви и фурнировани. Втори жилищен етаж с идентификатор 17395.501.542.1.2 с площ от 76,87 кв.м., ведно с мазе със застроена площ от 16.47 кв.м., стълбищна клетка със застроена площ от 13.16 кв.м. и таван със застроена площ от 71.82 кв.м.. На втория етаж са обособени кухненски бокс с трапезария и дневна, спалня, още една вътрешна спалня, санитарен възел и перално помещение. Подовата настилка е дюшеме, санитарните възли са с фаянс и теракот. Гараж с идентификатор 17395.501.542.5 с площ от 18 кв.м. Масивна, едноетажна самостоятелна сграда. Покрива е плосък с хидроизолация. От вън е на мазилка, от вътре на мазилка по стени и замазка по под. Вратата е метална. Дворното място е оградено, изградени са алеи от базалтови плочи, а също така има изграден бунар. Имотът се намира в гр.Гоце Делчев на ул.„Герман Титов” № 9. Кварталът е с ниско етажно жилищно застрояване. Районът е с изградена инженерна инфраструктура. Пътят до оценявания обект е асфалтиран. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
8.11.16 г., 13:13 targimot.com
72.0 м²
123 000,00 лв
УНИКАЛЕН МЕЗОНЕТ! Манастирски ливади - ИЗТОК! Панорамен! Помислено и направено всичко с много желание и вкус. Вътрешна изолация, хидроизолация на терасите, устройство за размразяване на улуците при замръзване, мощни инверторни климатици, ел. радиатори. Изцяло на юг! Прекрасна дневна с Френски прозорци, кухненски бокс - оборудван с всичко, голяма тераса, тоалетна, килер. От антрето - стълби, които водят до второто ниво. Емпоре - изцяло направено с вградени гардероби, две красиви спални с леки скосявания, панорамна тераса между тях, към едната спалня - гардеробно!, голяма баня с вана. Настилките са ламинат в спалните и теракота. Жилището е освежено, чисто, оборудвано с всичко необходимо, готово за живеене! Чиста жилищна площ на двете нива - 163 кв.м. Гаража е с топла връзка - 19 кв.м, на кота 0, лесен и с паркомясто отпред за още една кола - всичко е включено в цената. Мазе! КЛЮЧ! Тел. за връзка:0896788081, 0878 914 380
1.11.16 г., 18:44 bazar.bg
183.0 м²
134 990,00 €
Unique Estates ви представя просторен апартамент с четири спални, разположен на две нива за продажба. Имота се намира на 6 и 7 етаж в перфектна сграда на ул. Костенски водопад,в близост до вход на Южен парк. Денонощен портиер, асансьор, подземен гараж 20 кв.м. и голямо мазе на отделна цена от 15 000 евро, в близост спирки на гр.транспорт, множество магазини, училища и детски градини. Предлага се без обзавеждането Първо ниво: входно антре, огромна дневна с трапезария и отделна кухня, мокро помещение, тоалетна за гости, гардеробно, тераса с гледка към Витоша, две детски спални, родителска спалня с гардеробно помещение и балкон, баня и тоалетна Второ ниво: Просторно отворено помещение, гардеробно, баня с тоалетна
31.10.16 г., 15:09 bazar.bg
230.0 м²
239 500,00 €
Продавам две къщи разположени в общ двор, намират се в село Копривлен, община Хаджидимово. Селото се намира в подножието на източните склонове на Пирин, на 7 км от гр. Гоце Делчев. Достъпът до имота е по асфалтиран път. Къщите са масивни, двуетажни. Възможно е да се преобразуват в семеен хотел. Едната къща е със застроена площ от 64.60 кв. м и разгърната застроена площ от 220 кв. м. На първоното ниво са разположени дневна, кухня, спалня и баня с тоалетна. На второто има три спални и баня с тоалетна. Втората къща, която е и по-малка, е със застроена площ от 35 кв. м и разгърната площ от 70 кв. м. На първо ниво се намира дневната с кухненски бокс и трапезария, и баня с тоалетна. Вторият етаж се състои от емпоре, спалня и баня с тоалетна. Къщите се предлагат с обзавеждането, показано в галерията със снимки. В двора, който е равен и ограден, има допълнителни постройки, които се използват за склад. Къщите са свързани с водопроводна и канализационна мрежа. На разположение съм за подробности, свързани с презентацията на имота и за предоставяне на нужната документация.
28.10.16 г., 16:44 mirela.bg
290.0 м²
80 000,00 €
Стара къща, градоред, на етаж и половина, със застроена площ от 80 кв.м. в тих спокоен квартал на Гоце Делчев. Къщата е за ремонт, но е с голям и красив двор с площ от 300 кв.м.
28.10.16 г., 16:15 bazar.bg
160.0 м²
65 000,00 лв
Еднопространствено ателие на две нива с баня и тоалетна на всяко ниво с чиста площ 151.31 кв. м. Първо ниво: всекидневна с кухненски бокс, балкон с гледка към Витоша. второ ниво: спалня, баня и тоалетна. Луксозни общи части с пропускателен режим. Апартаментът е обзаведен. СГРАДА: Апартаментът е разположен в атрактивна, нова тухлена кооперация- 2005 г.Сградата е проектирана с магазини на партерно ниво, сутерен с паркоместа и складови помещения. Паркирането е обезпечено от находящият се наблизо паркинг. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Кварталът е с уредена инфраструктура, ул. 'Костенски водопад'. ПРЕДИМСТВА: Нова сграда, построена в съответсвие с всички нормативни изисквания; Удобната връзка с центъра на града - на минути от спирки на градски транспорт; Висококачествено строителство; Престижно местоположение;Цената е без ДДС. Обади се СЕГА и цитирай този код 138384!
28.10.16 г., 16:10 bazar.bg
175.0 м²
105 000,00 €
Много хубав, обзаведен етаж от кооперация в близост до Градския парк на град Гоце Делчев. Апартамента е с площ от 97 кв.м., с голям таван и мазе и има малко дворче. Стаите са големи и обзаведени с много вкус. Отолението е решено с котел и климатици. Локацията е идеална: в близост освен парка, са детска градина, училище и пазара.
27.10.16 г., 22:05 bazar.bg
97.0 м²
60 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба къща в град Гоце Делчев
1 2 3