Къща Ветово

Ветово ИД 40/2006
84.0 м²
27 300 лв
23.06.17 г., 17:49
МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с площ от 84 кв.м. /осемдесет и четири квадратни метра/, ГАРАЖ, с площ 18 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/, ПАЯНТОВА СГРАДА, с площ 42 кв.м. /четиридесет и два квадратни метра/, както и МАСИВНА СГРАДА, с площ от 55 кв.м. /петдесет и пет квадратни метра/, находящи се в гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, всички построени върху общинска земя, съставляваща УПИ VIII-1036 /осем римско тире едно нула три шест арабско/, в квартал 95 /деветдесет и пет/, по регулационния план на гр. Ветово, с площ за имота от 650 кв.м. /шестстотин и петдесет квадратни метра/, съгласно АОС № 1698 от 28.09.2005г., при граници за същия: улица, УПИ IX-1035, УПИ X- 1035, УПИ VII – 1037. ЦЕНА: 27 300.00 лв. вписана Възбрана в полза на ПОДЕМ 2001 ООД Определям всеки вторник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
Още targimot.com

Къща Ветово

Ветово УЛ. ТРЕТИ МАРТ 59 - ИД 491/2016
900 лв
2.06.17 г., 20:18
1/6 ид.ч. /една шест идеална част/ от ДВОРНО МЯСТО, съставляващо УПИ XV – 1164 /петнадесет римско тире едно едно шест четири/, с площ от 980 кв.м. /деветстотин и осемдесет квадратни метра/, в кв. 129 /сто двадесет и девет/, с адрес по данъчна оценка ул. Трети март 59 /петдесет и девет/, гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, при граници УПИ XVI – 1163, УПИ XIV – 1165, терен за озеленяване, улица, заедно с построената в същото дворно място 1/6 ид.ч. /една шест идеална част/ от ЖИЛИЩНА СГРАДА, всички подобрения и трайни насаждения в имота. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 900.00 лв. Определям всеки вторник и петък от 15:00 ч. од 18:00 ч. за оглед на имота.
Още targimot.com

Къща Ветово

Ветово УЛ. ЗАХАРИ СТОЯНОВ 13 - ИД 535/2011
74.0 м²
41 250 лв
25.04.17 г., 14:56
ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр.Ветово, общ.Ветово, ул. "Захари Стоянов" № 13 /тринадесет/, с площ от 1055 кв.м. /хиляда петдесет и пет квадратни метра/, представляващо УПИ XVII-1305 /седемнадесет римско тире хиляда триста и пет арабско/, в кв.133 /сто тридесет и три/ по регулационния план на гр.Ветово, заедно с построените в него ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА с гараж на първия етаж, застроена върху 74 кв.м. /седемдесет и четири квадратни метра/, МАСИВНА СГРАДА-ЛЯТНА КУХНЯ с площ 50 кв.м. /петдесет квадратни метра/ и постройка от 10 кв.м. /десет квадратни метра/, и ПОЛУМАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА с площ 72 кв.м. /седемдесет и два квадратни метра/, както и всички подобрения и приращения в имота, при граници и съседи за целият имот; улица, имот № XVIII-1300, имот № VII-1736, имот № VIII-1304, имот №XVI-1306 . По време на описа е констатирано, че посочения в нотариалния акт гараж е преустроен в стая. ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 41 250.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на "Уникредит Булбанк " АД, в размер на 63 000 лв., вписана Възбрана в полза на "Уникредит Булбанк " АД Определям всеки сряда и петък от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
Още targimot.com

Къща Ветово

Ветово ИД 40/2006
84.0 м²
34 125 лв
31.03.17 г., 20:01
МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с площ от 84 кв.м. /осемдесет и четири квадратни метра/, ГАРАЖ, с площ 18 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/, ПАЯНТОВА СГРАДА, с площ 42 кв.м. /четиридесет и два квадратни метра/, както и МАСИВНА СГРАДА, с площ от 55 кв.м. /петдесет и пет квадратни метра/, находящи се в гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, всички построени върху общинска земя, съставляваща УПИ VIII-1036 /осем римско тире едно нула три шест арабско/, в квартал 95 /деветдесет и пет/, по регулационния план на гр. Ветово, с площ за имота от 650 кв.м. /шестстотин и петдесет квадратни метра/, съгласно АОС № 1698 от 28.09.2005г., при граници за същия: улица, УПИ IX-1035, УПИ X- 1035, УПИ VII – 1037. ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 34 125.00 лв. Вписана възбрана в полза на ПОДЕМ 2001 ООД Определям всеки вторник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
Още targimot.com

Къща Ветово

Ветово УЛ. ТРЕТИ МАРТ 59 - ИД 491/2016
820 лв
15.03.17 г., 18:53
1/6 ид.ч. /една шест идеална част/ от ДВОРНО МЯСТО, съставляващо УПИ XV – 1164 /петнадесет римско тире едно едно шест четири/, с площ от 980 кв.м. /деветстотин и осемдесет квадратни метра/, в кв. 129 /сто двадесет и девет/, с адрес по данъчна оценка ул. Трети март 59 /петдесет и девет/, гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, при граници УПИ XVI – 1163, УПИ XIV – 1165, терен за озеленяване, улица, заедно с построената в същото дворно място 1/6 ид.ч. /една шест идеална част/ от ЖИЛИЩНА СГРАДА, всички подобрения и трайни насаждения в имота. ЦЕНА: 820.00 лв. Определям всеки вторник и петък от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
Още targimot.com

Къща Ветово

Ветово УЛ. ТРЕТИ МАРТ 59 - ИД 491/2016
1 025 лв
12.01.17 г., 18:47
1/6 ид.ч. /една шест идеална част/ от ДВОРНО МЯСТО, съставляващо УПИ XV – 1164 /петнадесет римско тире едно едно шест четири/, с площ от 980 кв.м. /деветстотин и осемдесет квадратни метра/, в кв. 129 /сто двадесет и девет/, с адрес по данъчна оценка ул. Трети март 59 /петдесет и девет/, гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, при граници УПИ XVI – 1163, УПИ XIV – 1165, терен за озеленяване, улица, заедно с построената в същото дворно място 1/6 ид.ч. /една шест идеална част/ от ЖИЛИЩНА СГРАДА, всички подобрения и трайни насаждения в имота. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 1 025.00 лв. Определям всеки Вторник и Петък от 15.00 ч. до 18.00 ч.
Още targimot.com
320.0 м²
4 000 €
25.03.16 г., 14:11
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Стара двуетажна ге-образна добруджанска къща в центъра на село по поречието на река Бели Лом. Къщата се състои от общо 13 стаи на двата етажа с коридори между тях и външни стълби за втория етаж. Подовете са гредоред със замазка от сгуробетон. В двора, който е с площ от 1020кв.м. и е равен и ограден има голям навес за животни и инвентар. Къщата не се обитава от дълго време и е за сериозен ремонт, но е конструктивно запазена. Имотът е целогодишно достъпен и е захранен с ток и вода.
Още icbproperties.com

Къща Кривня

Кривня УЛ. ДОБРУДЖА 24 - ИД 258/2014
20.0 м²
780 лв
12.07.17 г., 6:18
½ ид. ч. /една втора идеална част/ от недвижим имот, находящ се в с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе, ул. Добруджа № 24 ... регулационния план на селото, заедно с 1/2 ид. ч. от построената в това място ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА с площ 40 кв.м. /четиридесет ... . Определям всеки вторник и четвъртък от 13:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
Още targimot.com

Къща Кривня

Кривня УЛ. ДЯДО НЕДЕЛЧО КОМИТАТА 15 - ИД 571/2011
90.0 м²
14 040 лв
5.07.17 г., 17:51
, заедно с построената в него НЕЖИЛИЩНА СГРАДА – САЙВАНТ и обособен гараж, с площ по акт за ипотека 80 кв.м. /осемдесет ... , общ. Ветово, обл.Русе, ул.”Дядо Неделчо Комитата” №15 /петнадесет/, целият с площ от 943 кв.м. /деветстотин четирдесет и ... три квадратни метра/, и с площ съгласно акт за собственост 950 кв.м. /деветстотин и петдесет квадратни метра
Още targimot.com

Къща Смирненски

Смирненски УЛ. ЧАВДАР ВОЙВОДА - ИД 1070/2013
66.0 м²
34 650 лв
2.06.17 г., 16:44
1335 кв.м. /хиляда триста тридесет и пет квадратни метра/ - неурегулирано, а по скица № 592/20.09.2007 г. На Община Ветово ... – поземлен имот с площ 1412 кв.м. /хиляда четиристотин и дванадесет квадратни метра/, за който е отреден терен – УПИ ... , общ. Ветово, обл. Русе, ул. Чавдар войвода представляващо УПИ III – 162 /три римско - сто шестдесет и две арабско/, в
Още targimot.com

Къща Кривня

Кривня ул.Трети март № 5,
63.0 м²
5 400 лв
11.06.17 г., 17:31
, съставляващо УПИ І – 263 и ІІ – 263, в кв. 2 по плана на с.Кривня, общ. Ветово, обл.Русе, ул.Трети март № 5, при граници за ... МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ по данъчна оценка 63.00 кв.м., ИЗБА под нея с площ по данъчна оценка 16.00 ... кв.м. и използваем ТАВАН над цялата сграда, ДВЕ СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ, със застроена площ по данъчна оценка съответно
Още targimot.com

Къща Кривня

Кривня УЛ. ДОБРУДЖА 24 - ИД 258/2014
20.0 м²
975 лв
2.06.17 г., 18:11
½ ид. ч. /една втора идеална част/ от недвижим имот, находящ се в с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе, ул. Добруджа № 24 ... регулационния план на селото заедно с 1/2 ид. ч. от построената в това място ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА с площ 40 кв.м. /четиридесет ... : 975.00 лв. Определям всеки вторник и четвъртък от 13:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
Още targimot.com

Многостаен апартамент Сеново

Сеново ул. Александър Стамболийски № 72
110.0 м²
15 720 лв
14.05.17 г., 19:58
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в масивна двуетажна жилищна сграда със сутерен, находящ се в гр.Сеново, община Ветово, област Русе ... полза на „РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/“ ЕАД за обезпечаване на вземането – 71 050 лева.
Още targimot.com

Къща Кривня

Кривня ул.Трети март № 5,
63.0 м²
4 800 лв
24.03.17 г., 18:53
, съставляващо УПИ І – 263 и ІІ – 263, в кв. 2 по плана на с.Кривня, общ. Ветово, обл.Русе, ул.Трети март № 5, при граници за ... МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ по данъчна оценка 63.00 кв.м., ИЗБА под нея с площ по данъчна оценка 16.00 ... кв.м. и използваем ТАВАН над цялата сграда, ДВЕ СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ, със застроена площ по данъчна оценка съответно
Още targimot.com

Къща Смирненски

Смирненски УЛ. ЧАВДАР ВОЙДОВА - ИД 1070/2013
66.0 м²
34 860 лв
10.03.17 г., 14:27
1335 кв.м. /хиляда триста тридесет и пет квадратни метра/ - неурегулирано, а по скица № 592/20.09.2007 г. На Община Ветово ... – поземлен имот с площ 1412 кв.м. /хиляда четиристотин и дванадесет квадратни метра/, за който е отреден терен – УПИ ... , общ. Ветово, обл. Русе, ул. Чавдар войвода представляващо УПИ III – 162 /три римско - сто шестдесет и две арабско/, в
Още targimot.com

Многостаен апартамент Сеново

Сеново ул. Александър Стамболийски № 72,
110.0 м²
19 650 лв
12.03.17 г., 17:05
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в масивна двуетажна жилищна сграда със сутерен, находящ се в гр.Сеново, община Ветово, област Русе
Още targimot.com

Къща Кривня

Кривня УЛ. ДОБРУДЖА 24 - ИД 258/2014
20.0 м²
780 лв
2.03.17 г., 12:58
½ ид. ч. /една втора идеална част/ от недвижим имот, находящ се в с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе, ул. Добруджа № 24 ... регулационния план на селото, заедно с 1/2 ид. ч. от построената в това място ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА с площ 40 кв.м. /четиридесет ... . Определям всеки вторник и четвъртък от 13:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
Още targimot.com

Къща Смирненски

Смирненски УЛ. ЧАВДАР ВОЙВОДА - ИД 1070/2013
66.0 м²
43 575 лв
12.01.17 г., 18:48
1335 кв.м. /хиляда триста тридесет и пет квадратни метра/ - неурегулирано, а по скица № 592/20.09.2007 г. На Община Ветово ... – поземлен имот с площ 1412 кв.м. /хиляда четиристотин и дванадесет квадратни метра/, за който е отреден терен – УПИ III ... , общ. Ветово, обл. Русе, ул. Чавдар войвода представляващо УПИ III – 162 /три римско - сто шестдесет и две арабско/, в
Още targimot.com
110.0 м²
17 208 лв
21.01.17 г., 18:13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в масивна двуетажна жилищна сграда със сутерен, находящ се в гр.Сеново, община Ветово, област Русе
Още targimot.com

Къща Кривня

Кривня УЛ. ДОБРУДЖА 24 - ИД 258/2014
20.0 м²
975 лв
9.01.17 г., 18:46
½ ид. ч. /една втора идеална част/ от недвижим имот, находящ се в с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе, ул. Добруджа № 24 ... регулационния план на селото, заедно с 1/2 ид. ч. от построената в това място ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА с площ 40 кв.м. /четиридесет ... : 975.00 лв. Определям всеки вторник и четвъртък от 13:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота. по изпълнително дело 20148330400258
Още targimot.com

Къща Кривня

Кривня ул.Трети март № 5,
63.0 м²
6 000 лв
7.12.16 г., 19:36
, съставляващо УПИ І – 263 и ІІ – 263, в кв. 2 по плана на с.Кривня, общ. Ветово, обл.Русе, ул.Трети март № 5, при граници за ... МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ по данъчна оценка 63.00 кв.м., ИЗБА под нея с площ по данъчна оценка 16.00 ... кв.м. и използваем ТАВАН над цялата сграда, ДВЕ СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ, със застроена площ по данъчна оценка съответно
Още targimot.com

Къща Кривня

Кривня УЛ. ДЯДО НЕДЕЛЧО КОМИТАТА 15 - ИД 571/2011
90.0 м²
12 480 лв
29.11.16 г., 19:22
, заедно с построената в него НЕЖИЛИЩНА СГРАДА – САЙВАНТ и обособен гараж, с площ по акт за ипотека 80 кв.м. /осемдесет ... , общ. Ветово, обл.Русе, ул.”Дядо Неделчо Комитата” №15 /петнадесет/, целият с площ от 943 кв.м. /деветстотин четирдесет и ... три квадратни метра/, и с площ съгласно акт за собственост 950 кв.м. /деветстотин и петдесет квадратни метра
Още targimot.com

Тристаен апартамент Сеново

Сеново ул. Александър Стамболийски № 72
110.0 м²
21 510 лв
30.10.16 г., 3:06
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в масивна двуетажна жилищна сграда със сутерен, находящ се в гр.Сеново, община Ветово, област Русе ... полза на „РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/“ ЕАД за обезпечаване на вземането – 71 050 лева.
Още targimot.com
3400.0 м²
2 800 000 €
25.03.16 г., 14:20
падок и новопостроена хотелска сграда с РЗП 3400 кв.м. Имотът се намира в природен парк и е в натура 2000 граничи с ловен ... подходящо за оборудване на СПА-център или рехабилитационен център за следоперативно възтановяване. Има възможност за ... литра бойлери, нафтов агрегат за ток, В.В.Q с пещ, чеверме и мн. др.екстри. Има допълнителна постройка за настаняване на
Още icbproperties.com