Къща Ветово

Ветово УЛ. ТРЕТИ МАРТ 59 - ИД 491/2016
867 лв
2017-11-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.566 /пет нула две точка пет шест шест/, находящ се в с. Ново село, ЕККАТЕ 52235, общ. Русе, обл. Русе, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 2 /две/, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XI-566 /единадесет римско тире пет шест шест арабско/, в кв. 41 /четиридесет и едно/ по регилационния план на с. Ново село, с площ 860 кв.м. /осемстотин и шестдесет квадратни метра/, съгласно Нотариален акт № 102, том 47, от 20.11.2006 г., при граници: улица, имот № XII-564, имот № XVI-553, вписан в Служба по вписванията гр. Русе, а съгласно скица № УТ-01-2165/02.12.2016г. с площ по кадастрален план 658 кв.м. /шестстотин петдесет и осем квадратни метра/ и с площ за УПИ XI: 835 кв.м. /осемстотин тридесет и пет квадратни метра/ и е отреден за Жилищно застрояване, съгласно Заповед 2220/17.12.1992г. – ЧИРП, с трайно предназначение: Урбанизирана територия; начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: пл. № 566 кв. 41 п. XI, при граници и съседи: 502.1040, 502.1071, 502.553, 502.565. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 2 560.00 лв. вписани Възбрани в полза на Енерго Про Продажби АД, Райфайзенбанк България ЕАД, както и в полза на Фронтек Интернешънъл ЕАД, Върху имота е учередно право на ползване с титуляр Дейвид Питър Ричардс. Определям всеки понеделник и вторник от 11:00 ч. до 15:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Къща Ветово

Ветово УЛ. ТРЕТИ МАРТ 59 - 491/2016
720 лв
2017-8-2
1/6 ид.ч. /една шест идеална част/ от ДВОРНО МЯСТО, съставляващо УПИ XV – 1164 /петнадесет римско тире едно едно шест четири/, с площ от 980 кв.м. /деветстотин и осемдесет квадратни метра/, в кв. 129 /сто двадесет и девет/, с адрес по данъчна оценка ул. Трети март 59 /петдесет и девет/, гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, при граници УПИ XVI – 1163, УПИ XIV – 1165, терен за озеленяване, улица, заедно с построената в същото дворно място 1/6 ид.ч. /една шест идеална част/ от ЖИЛИЩНА СГРАДА, всички подобрения и трайни насаждения в имота. ЦЕНА: 720.00 лв. Определям всеки вторник и петък от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Къща Ветово

Ветово ИД 40/2006
84 м²
27,300 лв
2017-6-23
МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с площ от 84 кв.м. /осемдесет и четири квадратни метра/, ГАРАЖ, с площ 18 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/, ПАЯНТОВА СГРАДА, с площ 42 кв.м. /четиридесет и два квадратни метра/, както и МАСИВНА СГРАДА, с площ от 55 кв.м. /петдесет и пет квадратни метра/, находящи се в гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, всички построени върху общинска земя, съставляваща УПИ VIII-1036 /осем римско тире едно нула три шест арабско/, в квартал 95 /деветдесет и пет/, по регулационния план на гр. Ветово, с площ за имота от 650 кв.м. /шестстотин и петдесет квадратни метра/, съгласно АОС № 1698 от 28.09.2005г., при граници за същия: улица, УПИ IX-1035, УПИ X- 1035, УПИ VII – 1037. ЦЕНА: 27 300.00 лв. вписана Възбрана в полза на ПОДЕМ 2001 ООД Определям всеки вторник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Къща Ветово

Ветово УЛ. ТРЕТИ МАРТ 59 - ИД 491/2016
900 лв
2017-6-2
1/6 ид.ч. /една шест идеална част/ от ДВОРНО МЯСТО, съставляващо УПИ XV – 1164 /петнадесет римско тире едно едно шест четири/, с площ от 980 кв.м. /деветстотин и осемдесет квадратни метра/, в кв. 129 /сто двадесет и девет/, с адрес по данъчна оценка ул. Трети март 59 /петдесет и девет/, гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, при граници УПИ XVI – 1163, УПИ XIV – 1165, терен за озеленяване, улица, заедно с построената в същото дворно място 1/6 ид.ч. /една шест идеална част/ от ЖИЛИЩНА СГРАДА, всички подобрения и трайни насаждения в имота. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 900.00 лв. Определям всеки вторник и петък от 15:00 ч. од 18:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Къща Ветово

Ветово УЛ. ЗАХАРИ СТОЯНОВ 13 - ИД 535/2011
74 м²
41,250 лв
2017-4-25
ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр.Ветово, общ.Ветово, ул. "Захари Стоянов" № 13 /тринадесет/, с площ от 1055 кв.м. /хиляда петдесет и пет квадратни метра/, представляващо УПИ XVII-1305 /седемнадесет римско тире хиляда триста и пет арабско/, в кв.133 /сто тридесет и три/ по регулационния план на гр.Ветово, заедно с построените в него ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА с гараж на първия етаж, застроена върху 74 кв.м. /седемдесет и четири квадратни метра/, МАСИВНА СГРАДА-ЛЯТНА КУХНЯ с площ 50 кв.м. /петдесет квадратни метра/ и постройка от 10 кв.м. /десет квадратни метра/, и ПОЛУМАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА с площ 72 кв.м. /седемдесет и два квадратни метра/, както и всички подобрения и приращения в имота, при граници и съседи за целият имот; улица, имот № XVIII-1300, имот № VII-1736, имот № VIII-1304, имот №XVI-1306 . По време на описа е констатирано, че посочения в нотариалния акт гараж е преустроен в стая. ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 41 250.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на "Уникредит Булбанк " АД, в размер на 63 000 лв., вписана Възбрана в полза на "Уникредит Булбанк " АД Определям всеки сряда и петък от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Къща Ветово

Ветово ИД 40/2006
84 м²
34,125 лв
2017-3-31
МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с площ от 84 кв.м. /осемдесет и четири квадратни метра/, ГАРАЖ, с площ 18 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/, ПАЯНТОВА СГРАДА, с площ 42 кв.м. /четиридесет и два квадратни метра/, както и МАСИВНА СГРАДА, с площ от 55 кв.м. /петдесет и пет квадратни метра/, находящи се в гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, всички построени върху общинска земя, съставляваща УПИ VIII-1036 /осем римско тире едно нула три шест арабско/, в квартал 95 /деветдесет и пет/, по регулационния план на гр. Ветово, с площ за имота от 650 кв.м. /шестстотин и петдесет квадратни метра/, съгласно АОС № 1698 от 28.09.2005г., при граници за същия: улица, УПИ IX-1035, УПИ X- 1035, УПИ VII – 1037. ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 34 125.00 лв. Вписана възбрана в полза на ПОДЕМ 2001 ООД Определям всеки вторник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Къща Ветово

Ветово УЛ. ТРЕТИ МАРТ 59 - ИД 491/2016
820 лв
2017-3-15
1/6 ид.ч. /една шест идеална част/ от ДВОРНО МЯСТО, съставляващо УПИ XV – 1164 /петнадесет римско тире едно едно шест четири/, с площ от 980 кв.м. /деветстотин и осемдесет квадратни метра/, в кв. 129 /сто двадесет и девет/, с адрес по данъчна оценка ул. Трети март 59 /петдесет и девет/, гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, при граници УПИ XVI – 1163, УПИ XIV – 1165, терен за озеленяване, улица, заедно с построената в същото дворно място 1/6 ид.ч. /една шест идеална част/ от ЖИЛИЩНА СГРАДА, всички подобрения и трайни насаждения в имота. ЦЕНА: 820.00 лв. Определям всеки вторник и петък от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Къща Ветово

Ветово УЛ. ТРЕТИ МАРТ 59 - ИД 491/2016
1,025 лв
2017-1-12
1/6 ид.ч. /една шест идеална част/ от ДВОРНО МЯСТО, съставляващо УПИ XV – 1164 /петнадесет римско тире едно едно шест четири/, с площ от 980 кв.м. /деветстотин и осемдесет квадратни метра/, в кв. 129 /сто двадесет и девет/, с адрес по данъчна оценка ул. Трети март 59 /петдесет и девет/, гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, при граници УПИ XVI – 1163, УПИ XIV – 1165, терен за озеленяване, улица, заедно с построената в същото дворно място 1/6 ид.ч. /една шест идеална част/ от ЖИЛИЩНА СГРАДА, всички подобрения и трайни насаждения в имота. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 1 025.00 лв. Определям всеки Вторник и Петък от 15.00 ч. до 18.00 ч.
Ощеtargimot.com
320 м²
4,000
2016-3-25
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Стара двуетажна ге-образна добруджанска къща в центъра на село по поречието на река Бели Лом. Къщата се състои от общо 13 стаи на двата етажа с коридори между тях и външни стълби за втория етаж. Подовете са гредоред със замазка от сгуробетон. В двора, който е с площ от 1020кв.м. и е равен и ограден има голям навес за животни и инвентар. Къщата не се обитава от дълго време и е за сериозен ремонт, но е конструктивно запазена. Имотът е целогодишно достъпен и е захранен с ток и вода.
Ощеicbproperties.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Ветово, Къща продажба

Къща Смирненски

Смирненски ул. Чавдар Войвода - ид 1070/2013
66 м²
28,067 лв
2017-12-29
ДВОРНО МЯСТО с площ по нотариален акт 1525 кв.м. /хиляда петстотин двадесет и пет квадратни метра/ - урегулирано, а 1335 кв.м. /хиляда триста тридесет и пет квадратни метра/ - неурегулирано, а по скица № 592/20.09.2007 г. На Община Ветово – поземлен имот с площ 1412 кв.м. /хиляда четиристотин и дванадесет квадратни метра/, за който е отреден терен – УПИ III – 162 /три римско - сто шестдесет и две арабско/, като регулацията в имота не е приложена, находящо се в с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе, ул. Чавдар войвода представляващо УПИ III – 162 /три римско - сто шестдесет и две арабско/, в квартал 26 /двадесет и шест/ по плана на с. Смирненски, ведно с построените в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ, ГАРАЖ и СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ, при граници и съседи: Дочо Стоянов Станчев, наследници на Неделчо Иванов Василев и от две страни улици. По време на описа са констатирани следните площи на постройките, установени чрез контролни измервания на място: ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ около 66 кв.,м. /шестдесет и шест квадратни метра/, ведно с констатирано на място избено помещение със светла площ от 10.40 кв.м. /десет квадратни метра и четиридесет квадратни дециметра/. ЛЯТНА КУХНЯ с площ около 50 кв.,м. /петдесет квадратни метра/; ГАРАЖ с площ около 35.70 кв.,м. /тридесет и пет квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра/. СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с площ около 62.40 кв.,м. /шестдесет и два квадратни метра и четиридесет квадратни дециметра/ . По време на описа са констатирани два гаража с надстройка със застроена площ, установена на място чрез измерване – 96 кв.м. /деветдесет и шест квадратни метра/. ЦЕНА: 28 067.00 лв. учредена Договорна ипотека в първа по ред и вписана Законна ипотека, втора по ред, както и вписана Възбрана в полза на АЛФА БАНК - КЛОН БЪЛГАРИЯ Определям всеки вторник и сряда от 12:00 ч. до 19:00 ч, за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Къща Кривня

Кривня УЛ. ДЯДО НЕДЕЛЧО КОМИТАТА №15 - ИД 571/2011
90 м²
13,200 лв
2017-11-30
НЕДВИЖИМ ИМОТ съставен от два функционално свързани поземлени имота, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с.Кривня, общ. Ветово, обл.Русе, ул.”Дядо Неделчо Комитата” №15 /петнадесет/, целият с площ от 943 кв.м. /деветстотин четирдесет и три квадратни метра/, и с площ съгласно акт за собственост 950 кв.м. /деветстотин и петдесет квадратни метра/, представляващ УПИ III - 204 /трето римско тире двеста и четири арабско/, в кв.13 /тринадесет/ по регулационния план на селото, заедно с построената в него НЕЖИЛИЩНА СГРАДА – САЙВАНТ и обособен гараж, с площ по акт за ипотека 80 кв.м. /осемдесет квадратни метра/, ведно с всички подобрения и приращения в имота, при граници и съседи за целия имот: УПИ IX, УПИ XI, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ II, улица и УПИ IV и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се в с.Кривня, общ.Ветово, обл.Русе, ул.”Дядо Неделчо Комитата” №15 /петнадесет/, цялият с площ от 830 кв.м. /осемстотин и тридесет квадратни метра, представляващ УПИ IV - 204 /четвърто римско тире двеста и четири арабско/, в кв.13 /тринадесет/ по регулационния план на селото, заедно с построените в него ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с площ 90 кв.м. /деветдесет квадратни метра/ и ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА с площ 40 кв.м. /четиридесет квадратни метра/, ведно с всички подобрения и приращения в имота, при граници и съседи за целия имот: УПИ VIII-208, УПИ III-204, улица и УПИ V – 209. По време на описа е констатирано, че нежилищна сграда - сайвант, разположена в УПИ III-204 и второстепенна постройка, разположена в УПИ IV – 204 са съборени и от тях са налични основите. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 13 200.00 лв. учредена Договорна ипотека и вписана Възбрана в полза на Юробанк България АД Определям всеки вторник и петък от 13:00 ч. до 15:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Къща Смирненски

Смирненски УЛ. ЧАВДАР ВОЙВОДА - ИД 1070/2013
66 м²
31,185 лв
2017-10-27
ДВОРНО МЯСТО с площ по нотариален акт 1525 кв.м. /хиляда петстотин двадесет и пет квадратни метра/ - урегулирано, а 1335 кв.м. /хиляда триста тридесет и пет квадратни метра/ - неурегулирано, а по скица № 592/20.09.2007 г. На Община Ветово – поземлен имот с площ 1412 кв.м. /хиляда четиристотин и дванадесет квадратни метра/, за който е отреден терен – УПИ III – 162 /три римско - сто шестдесет и две арабско/, като регулацията в имота не е приложена, находящо се в с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе, ул. Чавдар войвода представляващо УПИ III – 162 /три римско - сто шестдесет и две арабско/, в квартал 26 /двадесет и шест/ по плана на с. Смирненски, ведно с построените в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ, ГАРАЖ и СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ, при граници и съседи: Дочо Стоянов Станчев, наследници на Неделчо Иванов Василев и от две страни улици. По време на описа са констатирани следните площи на постройките, установени чрез контролни измервания на място: ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ около 66 кв.,м. /шестдесет и шест квадратни метра/, ведно с констатирано на място избено помещение със светла площ от 10.40 кв.м. /десет квадратни метра и четиридесет квадратни дециметра/. ЛЯТНА КУХНЯ с площ около 50 кв.,м. /петдесет квадратни метра/; ГАРАЖ с площ около 35.70 кв.,м. /тридесет и пет квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра/. СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с площ около 62.40 кв.,м. /шестдесет и два квадратни метра и четиридесет квадратни дециметра/ . По време на описа са констатирани два гаража с надстройка със застроена площ, установена на място чрез измерване – 96 кв.м. /деветдесет и шест квадратни метра/. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 31 185.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на АЛФА БАНК - КЛОН БЪЛГАРИЯ, първа в размер на 58 670 евро ,вписана Законна ипотека в полза на АЛФА БАНК - КЛОН БЪЛГАРИЯ, втора в размер на 58 670 евро Определям всеки вторник и сряда от 12:00 ч. до 19:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Къща Кривня

Кривня УЛ. ДОБРУДЖА № 24 - ИД 258/2014
20 м²
900 лв
2017-9-19
½ ид. ч. /една втора идеална част/ от недвижим имот, находящ се в с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе, ул. Добруджа № 24 /двадесет и четири/, а именно: ДВОРНО МЯСТО с площ от 795 кв.м. /седемстотин деветдесет и пет квадратни метра/, съставляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № VI - 97 /шест римско тире деветдесет и седем арабско/ в квартал 26 /двадесет и шест/ по регулационния план на селото, заедно с 1/2 ид. ч. от построената в това място ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА с площ 40 кв.м. /четиридесет квадратни метра/, при граници: улица, имот № VII – 96, имот № VIII – 98, имот № 564 и имот № V – 98. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 900.00 лв. Определям всеки вторник и четвъртък от 13:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Къща Кривня

Кривня ул.Трети март № 5
63 м²
4,320 лв
2017-9-3
МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ по данъчна оценка 63.00 кв.м., ИЗБА под нея с площ по данъчна оценка 16.00 кв.м. и използваем ТАВАН над цялата сграда, ДВЕ СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ, със застроена площ по данъчна оценка съответно: първата с площ от 15.00 кв.м., втората с площ 25.00 кв.м., построени в дължавно място с отстъпено право на строеж, съставляващо УПИ І – 263 и ІІ – 263, в кв. 2 по плана на с.Кривня, общ. Ветово, обл.Русе, ул.Трети март № 5, при граници за дворното място: улица, УПИ ІІІ – 262, УПИ Х – 266, УПИ Х – 265, УПИ ХІІ - 264 Начална цена, от която да започне проданта 4 320 лв.
Ощеtargimot.com

Къща Кривня

Кривня УЛ. ДЯДО НЕДЕЛЧО КОМИТАТА №15 - ИД 571/2011
90 м²
11,232 лв
2017-9-5
НЕДВИЖИМ ИМОТ съставен от два функционално свързани поземлени имота, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с.Кривня, общ. Ветово, обл.Русе, ул.”Дядо Неделчо Комитата” №15 /петнадесет/, целият с площ от 943 кв.м. /деветстотин четирдесет и три квадратни метра/, и с площ съгласно акт за собственост 950 кв.м. /деветстотин и петдесет квадратни метра/, представляващ УПИ III - 204 /трето римско тире двеста и четири арабско/, в кв.13 /тринадесет/ по регулационния план на селото, заедно с построената в него НЕЖИЛИЩНА СГРАДА – САЙВАНТ и обособен гараж, с площ по акт за ипотека 80 кв.м. /осемдесет квадратни метра/, ведно с всички подобрения и приращения в имота, при граници и съседи за целия имот: УПИ IX, УПИ XI, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ II, улица и УПИ IV и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се в с.Кривня, общ.Ветово, обл.Русе, ул.”Дядо Неделчо Комитата” №15 /петнадесет/, цялият с площ от 830 кв.м. /осемстотин и тридесет квадратни метра, представляващ УПИ IV - 204 /четвърто римско тире двеста и четири арабско/, в кв.13 /тринадесет/ по регулационния план на селото, заедно с построените в него ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с площ 90 кв.м. /деветдесет квадратни метра/ и ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА с площ 40 кв.м. /четиридесет квадратни метра/, ведно с всички подобрения и приращения в имота, при граници и съседи за целия имот: УПИ VIII-208, УПИ III-204, улица и УПИ V – 209. По време на описа е констатирано, че нежилищна сграда - сайвант, разположена в УПИ III-204 и второстепенна постройка, разположена в УПИ IV – 204 са съборени и от тях са налични основите. ЦЕНА: 11 232.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на Юробанк България АД, в размер на 10 180 евро. Определям всеки вторник и петък от 13:00 ч. до 15:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Къща Смирненски

Смирненски УЛ. ЧАВДАР ВОЙВОДА - ИД 1070/2013
66 м²
27,720 лв
2017-8-2
ДВОРНО МЯСТО с площ по нотариален акт 1525 кв.м. /хиляда петстотин двадесет и пет квадратни метра/ - урегулирано, а 1335 кв.м. /хиляда триста тридесет и пет квадратни метра/ - неурегулирано, а по скица № 592/20.09.2007 г. На Община Ветово – поземлен имот с площ 1412 кв.м. /хиляда четиристотин и дванадесет квадратни метра/, за който е отреден терен – УПИ III – 162 /три римско - сто шестдесет и две арабско/, като регулацията в имота не е приложена, находящо се в с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе, ул. Чавдар войвода представляващо УПИ III – 162 /три римско - сто шестдесет и две арабско/, в квартал 26 /двадесет и шест/ по плана на с. Смирненски, ведно с построените в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ, ГАРАЖ и СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ, при граници и съседи: Дочо Стоянов Станчев, наследници на Неделчо Иванов Василев и от две страни улици. По време на описа са констатирани следните площи на постройките, установени чрез контролни измервания на място: ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ около 66 кв.,м. /шестдесет и шест квадратни метра/, ведно с констатирано на място избено помещение със светла площ от 10.40 кв.м. /десет квадратни метра и четиридесет квадратни дециметра/. ЛЯТНА КУХНЯ с площ около 50 кв.,м. /петдесет квадратни метра/; ГАРАЖ с площ около 35.70 кв.,м. /тридесет и пет квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра/. СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с площ около 62.40 кв.,м. /шестдесет и два квадратни метра и четиридесет квадратни дециметра/ . По време на описа са констатирани два гаража с надстройка със застроена площ, установена на място чрез измерване – 96 кв.м. /деветдесет и шест квадратни метра/. ЦЕНА: 27 720.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на АЛФА БАНК - КЛОН БЪЛГАРИЯ, първа в размер на 58 670 евро ,вписана Законна ипотека в полза на АЛФА БАНК - КЛОН БЪЛГАРИЯ, втора в размер на 58 670 евро Определям всеки вторник и сряда от 12:00 ч. до 19:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Къща Кривня

Кривня УЛ. ДОБРУДЖА 24 - ИД 258/2014
20 м²
780 лв
2017-7-12
½ ид. ч. /една втора идеална част/ от недвижим имот, находящ се в с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе, ул. Добруджа № 24 /двадесет и четири/, а именно: ДВОРНО МЯСТО с площ от 795 кв.м. /седемстотин деветдесет и пет квадратни метра/, съставляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № VI - 97 /шест римско тире деветдесет и седем арабско/ в квартал 26 /двадесет и шест/ по регулационния план на селото, заедно с 1/2 ид. ч. от построената в това място ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА с площ 40 кв.м. /четиридесет квадратни метра/, при граници: улица, имот № VII – 96, имот № VIII – 98, имот № 564 и имот № V – 98. ЦЕНА: 780.00 лв. Определям всеки вторник и четвъртък от 13:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Къща Кривня

Кривня УЛ. ДЯДО НЕДЕЛЧО КОМИТАТА 15 - ИД 571/2011
90 м²
14,040 лв
2017-7-5
НЕДВИЖИМ ИМОТ съставен от два функционално свързани поземлени имота, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с.Кривня, общ. Ветово, обл.Русе, ул.”Дядо Неделчо Комитата” №15 /петнадесет/, целият с площ от 943 кв.м. /деветстотин четирдесет и три квадратни метра/, и с площ съгласно акт за собственост 950 кв.м. /деветстотин и петдесет квадратни метра/, представляващ УПИ III - 204 /трето римско тире двеста и четири арабско/, в кв.13 /тринадесет/ по регулационния план на селото, заедно с построената в него НЕЖИЛИЩНА СГРАДА – САЙВАНТ и обособен гараж, с площ по акт за ипотека 80 кв.м. /осемдесет квадратни метра/, ведно с всички подобрения и приращения в имота, при граници и съседи за целия имот: УПИ IX, УПИ XI, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ II, улица и УПИ IV и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се в с.Кривня, общ.Ветово, обл.Русе, ул.”Дядо Неделчо Комитата” №15 /петнадесет/, цялият с площ от 830 кв.м. /осемстотин и тридесет квадратни метра, представляващ УПИ IV - 204 /четвърто римско тире двеста и четири арабско/, в кв.13 /тринадесет/ по регулационния план на селото, заедно с построените в него ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с площ 90 кв.м. /деветдесет квадратни метра/ и ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА с площ 40 кв.м. /четиридесет квадратни метра/, ведно с всички подобрения и приращения в имота, при граници и съседи за целия имот: УПИ VIII-208, УПИ III-204, улица и УПИ V – 209. По време на описа е констатирано, че нежилищна сграда - сайвант, разположена в УПИ III-204 и второстепенна постройка, разположена в УПИ IV – 204 са съборени и от тях са налични основите. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 14 040.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на Юробанк България АД, в размер на 10 180 евро. Определям всеки вторник и петък от 13:00 ч. до 15:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Къща Кривня

Кривня УЛ. ДОБРУДЖА 24 - ИД 258/2014
20 м²
975 лв
2017-6-2
½ ид. ч. /една втора идеална част/ от недвижим имот, находящ се в с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе, ул. Добруджа № 24 /двадесет и четири/, а именно: ДВОРНО МЯСТО с площ от 795 кв.м. /седемстотин деветдесет и пет квадратни метра/, съставляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № VI - 97 /шест римско тире деветдесет и седем арабско/ в квартал 26 /двадесет и шест/ по регулационния план на селото заедно с 1/2 ид. ч. от построената в това място ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА с площ 40 кв.м. /четиридесет квадратни метра/, при граници: улица, имот № VII – 96, имот № VIII – 98, имот № 564 и имот № V – 98. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 975.00 лв. Определям всеки вторник и четвъртък от 13:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com