Къща Голямо Белово

Голямо Белово ул. "Юндола" №127-А
Поземлен имот с идентификатор 15802.504.304 /едно, пет, осем, нула, две, точка, пет, нула, четири, точка, три, нула, четири/ село Голямо Белово, община Белово, област Пазарджик, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 34/20.05.2011 година на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: село Голямо Белово, улица „Юндола“ № 127 – А, площ 121 /сто двадесет и един/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра); Стар идентификатор – няма; Номер по предходен план: 304 /триста и четири/, квартал 28 /двадесет и осми/, парцел І /първи/; Съседи: 15802.504.9555 /едно, пет, осем, нула, две, точка, пет, нула, четири, точка, девет, пет, пет, пет/, 15802.504.305 /едно, пет, осем, нула, две, точка, пет, нула, четири, точка, три, нула, пет/, 15802.504.9701 /едно, пет, осем, нула, две, точка, пет, нула, четири, точка, девет, седем, нула, едно/, 15802.504.303 /едно, пет, осем, нула, две, точка, пет, нула, четири, точка, три, нула, три/. Сгради, които попадат върху имота: 15802.504.304.1 /едно, пет, осем, нула, две, точка, пет, нула, четири, точка, три, нула, четири, точка, едно/. СГРАДА с идентификатор 15802.504.304.1 /едно, пет, осем, нула, две, точка, пет, нула, четири, точка, три, нула, четири, точка, едно/ село Голямо Белово, община Белово, област Пазарджик, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 34/20.05.2011 година на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на сградата: село Голямо Белово, улица „Юндола“ № 127 – А, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 15802.504.304 /едно, пет, осем, нула, две, точка, пет, нула, четири, точка, три, нула, четири/, застроена площ 39 /тридесет и девет/ квадратни метра, брой етажи 1 /един/; Предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 0 /нула/; Носители на други вещни права – няма данни. Поземлен имот № 304 /триста и четири/ участващ в урегулиран поземлен имот І - 303, 304 /първи за имоти триста и трети и триста и четвърти/ с площ от 120 /сто и двадесет/ квадратни метра, находящ се в квартал 28 /двадесет и осми/ по плана на село Голямо Белово, община Белово, област Пазарджик, ведно с построената в този имот масивна жилищна сграда на площ от 40 /четиридесет/ квадратни метра, при съседи на имота: север - имот № 303 /триста и трети/, изток - река, юг - имот 305 /триста и пет/, запад – улица. Поземлен имот с идентификатор 15802.504.303 /едно, пет, осем, нула, две, точка, пет, нула, четири, точка, три, нула, три/ село Голямо Белово, община Белово, област Пазарджик, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 34/20.05.2011 година на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: село Голямо Белово, улица „Юндола“ № 127, площ 58 /петдесет и осем/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра); Стар идентификатор – няма; Номер по предходен план: 303 /триста и три/, квартал 28 /двадесет и осми/, парцел І /първи/; Съседи: 15802.504.9555 /едно, пет, осем, нула, две, точка, пет, нула, четири, точка, девет, пет, пет, пет/, 15802.504.304 /едно, пет, осем, нула, две, точка, пет, нула, четири, точка, три, нула, четири/, 15802.504.9701 /едно, пет, осем, нула, две, точка, пет, нула, четири, точка, девет, седем, нула, едно/, 15802.504.9549 /едно, пет, осем, нула, две, точка, пет, нула, четири, точка, девет, пет, четири, девет/. Сгради, които попадат върху имота: 15802.504.303.1 /едно, пет, осем, нула, две, точка, пет, нула, четири, точка, три, нула, три, точка, едно/. СГРАДА с идентификатор 15802.504.303.1 /едно, пет, осем, нула, две, точка, пет, нула, четири, точка, три, нула, три, точка, едно/ село Голямо Белово, община Белово, област Пазарджик, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 34/20.05.2011 година на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на сградата: село Голямо Белово, улица „Юндола“ № 127, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 15802.504.303 /едно, пет, осем, нула, две, точка, пет, нула, четири, точка, три, нула, три/, застроена площ 38 /тридесет и осем/ квадратни метра, брой етажи 1 /един/; Предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 0 /нула/; Носители на други вещни права – няма данни. Поземлен имот № 303 /триста и три/ участващ в урегулиран поземлен имот І - 303, 304 /първи за имоти триста и трети и триста и четвърти/ с площ от 75 /седемдесет и пет/ квадратни метра, находящ се в квартал 28 /двадесет и осми/ по плана на село Голямо Белово, община Белово, област Пазарджик, ведно с построената в този имот масивна жилищна сграда с площ от 40 /четиридесет/ квадратни метра, при съседи на имота: север - улица, изток - река, юг - имот № 304 /триста и четири/, запад - улица. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, е в размер на 6075.00 /шест хиляди и седемдесет и пет/ лева, съставляваща 75% от цената, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. Гореописаното недвижимо имущество е собственост на длъжника по изпълнително дело № 20148850400026 КОНСТАНТИН ТОМОВ АНДРОВ.
2.03.17 г., 23:39 targimot.com
77.0 м²
6 075 лв
Имот на публична продан за период от 24.03.2017 до 24.04.2017 с начална тръжна цена 6075 лева, по изпълнително дело 26 от 2014 при ЧСИ Георги Самарджиев, тел. за контакт: 034/ 460 420, e-mail: ***, Къща,в с. Голямо Белово, ул. Юндола 127А. Огледи след предварителна договорка с ЧСИ
21.02.17 г., 16:10 bazar.bg
40.0 м²
6 075 лв
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: This country house at the foot of the Rhodope Mountains could become a great vacation or get-away property where to go with your family and friends. The first floor comprises of two rooms, lounge, bathroom with toilet and two terraces. Inner staircase leads to the second floor, which include two rooms, lounge, two terraces, bathroom and toilet. Under the house there is a basement.
25.03.16 г., 13:50 icbproperties.com
2 стаи
225.0 м²
26 800 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Продава се голяма двуфамилна къща-близнак в добре уредено село в района на Пазарджик. Всяка половина на къщата е със следното разпределение. Приземен етаж- гараж, дневн, кухня, баня и тоалетна. Първи етаж - три спални. Строена през 1990г. къщата е измазана отвън, но се нуждае от вътрешни довършителни работи. Имотът е захранен с ток и вода.
25.03.16 г., 13:40 icbproperties.com
8 стаи
664.0 м²
33 000 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: We are pleased to advertise this three storied house benefiting from a number of advantages. First it s the location that should be pointed out. This is a nice well maintained village being at equal distance from Sofia and Plovdiv. Secondly the house construction and condition makes it a profit for the one who buy it. On the ground floor there is a basement and own garage, cement floor and lime walls inside. First floor features a kitchen – fitted with parquet floor and wooden cover on the walls, a living room- carpet on the floor and decolin covered walls, corridor – faience and carpet, WC. The second floor has one room. On the third floor there are two bedrooms – parquet floor, bathroom and a kind of entrance hall. And the best news is the attic, a best place for all of your storage. The house is fitted with fireplace, which remembers of the countryside tranquillity. This is not all - there is large garden and a lot of space even for a swimming pool. Take also into account the magnificent views to the whole village and the surrounding areas. It is a mountainous region rich in mineral spring resorts and the National Sport Base Belmeken is within east reach too. This is the place where the ranges of the Rhodopes and the Rila mountains meet. It is famous for its ecological enviroment and picturesques surroundings. The village itself is supplied with all required contemporary amenities- shops, pubs and restaurants. There is a shool, chemist"s and a medical center. The perfect place for your family something to be proud of. Ski resort Borovets and Min. Izvori are some of the most famous and loved resorts in Bulgaria and you will be so close to them, a daydream, what you think?
25.03.16 г., 13:38 icbproperties.com
2 стаи
200.0 м²
36 100 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Стара възрожденска двуетажна къща в село разположено до река в подножието на възвишенията Еледжик недалеко от Белово. Дворното място е равно и оградено с масивна старовремска дървена порта от към улицата. На каменния първи етаж са разположени две помещения използвани като мазета. Външна каменна стълба води към чардака на вторият етаж, от където се влиза в три стаи с пръстени подове и с огнище в едната от тях. Вторият етаж е от измазан плет. Имотът е захранен с ток и вода и е целогодишно достъпен. В двора има и кладенец. Заедно с имота собственика предлага и разработен архитектурен проект, с който може да се кандидатства за фонансиране на реставрацията по европейските програми.
25.03.16 г., 13:42 icbproperties.com
2 стаи
90.0 м²
10 400 €

Чудесна къща с рекичка

Белово Пазарджик и област Белово Белово
Продавам къща на 2 етажа след основен ремонт,готова за живеене.На всеки етаж има баня с тоалетна,сменени вик и ел изцяло,нов покрив,двор 330 кв.м и в края на двора шуми малка рекичка. Цената на това бижу е само 28500е за контакт:08783621 63, 0886 362 163 Костадинова
31.03.16 г., 10:01 555.bg
4 стаи
80.0 м²
55 860 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба къща в град Белово
Предлагаме за продажба дворно място 440кв.м. намиращо се в село Сестримо, община Белово. Парцел ведно със стара тухлена ... къща състояща се от редовен първи и избен етаж. В близост до центъра на селото. На асфалтов път. Обява 6064 ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ АГЕНЦИЯ ’ЗЕМЯ’, ПОСЕТЕТЕ И САЙТА НИ: WWW.ZEMIA.BG
14.03.17 г., 17:20 alo.bg
70.0 м²
5 000 €
Агенция за недвижими имоти 'Дом-Ко' обявява за продан самостоятелна къща с РЗП 100 кв.м., дворно място 800 кв.м ... спални помещения, баня с тоалетна. Етаж 3 - мансарден етаж. Особености: имота се продава обзаведен. За повече информация и ... ., масивен гараж със застроена площ от 20 кв.м., масивна сграда (работилница) с площ 28 кв.м., находяща се в село Мененкьово
2.03.17 г., 2:39 bazar.bg
100.0 м²
72 150 лв
Предлагаме за продажба дворно място 440кв.м. намиращо се в село Сестримо , община Белово. Парцел ведно със стара ... тухлена къща състояща се от редовен първи и избен етаж. В близост до центъра на селото. На асфалтов път.Обява 6064 ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ АГЕНЦИЯ 'ЗЕМЯ' , ПОСЕТЕТЕ И САЙТА НИ: WWW.ZEMIA.BG
9.02.17 г., 13:47 bazar.bg
70.0 м²
5 000 €

ПРОДАВА КЪЩА В СЕЛО СИМЕОНОВЕЦ

България, Симеоновец
масивна сграда от 37 кв. м. включваща мини кухня, баня и спалня, построена 1970 г. санирана - с изолация на стените и тавана ... . 2. Къща от гредоред - 51 кв. м. - на приземието мазе и стара лятна кухня, втори етаж с антре, две спални, таван. Има ... , която е пригодена за поливане, улицата е асфалтирана. Водоснабдяване, има монофазен и трифазен ток. Село Симеоновец е в
30.01.17 г., 12:09 ignatov-imoti.com
1352.0 м²
29 000 лв

Къща за продажба близо до Пазарджик

Област Пловдив Близо до гр. Пловдив
, срещу главната къща. Тя е с площ от 31.50 кв.м. и е оборудвана с мивка, пералня, маса, кът за почивка, диван и ... вода и други съоръжения, отворени за посетители през цялото лято - във Варвара - 8 км, в Белово - 20 км, в Дебращица - 5 ... известно със своя чист и свеж въздух и е привлекателно място за хора с респираторни заболявания. Разполага се в сигурна и
29.12.16 г., 19:29 bulgarianproperties.bg
60.0 м²
48 000 €

Къща в Мененкьово

Къща в Мененкьово
Агенция за недвижими имоти "Дом-Ко" обявява за продан самостоятелна къща с РЗП 100 кв.м., дворно място 800 кв.м ... ., масивен гараж със застроена площ от 20 кв.м., масивна сграда (работилница) с площ 28 кв.м., находяща се в село Мененкьово ... , област Белово. Село Мененкьово е разположено в самото начало на Горнотракийска низина,в полите на Средна гора,недалече от
24.10.16 г., 13:45 dom-ko.com
72 150 лв
Предлагаме за продажба бивша административна сграда с площ от 150кв.м. състояща се от няколко стаи и санитарен възел ... . Ток и вода има в сградата, но са прекъснати. Намира се на асфалтовия път Белово - Пазарджик преди плажа вдясно. Лице на ... пътя 22м. Парцела към имота е 0,295дка земеделска земя, категория 5, местност Банския кол. Обява 1032 ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ АГЕНЦИЯ ’ЗЕМЯ’, ПОСЕТЕТЕ И САЙТА НИ: WWW.ZEMIA.BG
7.09.16 г., 16:46 alo.bg
150.0 м²
10 500 лв

Земеделска земя 1500 кв.м Не е посочено

в близко село гр. Белово обл. Пазарджик
Продавам стопански двор 1,5 дка., със сграда 500кв.м., която е използвана за житен склад. В парцела има питейна вода
18.07.16 г., 19:17 alo.bg
50 000 лв

продавам имот в с. Дъбравите общ. Белово

с.Дъбравите гр. Белово обл. Пазарджик
къща за гости, която е в по добро състояние. Имотите са два, обединени в един. С перфектни документи ... Селото е спокойно, без престъпност. Къщата е за тотален ремонт, има асфалтиран осветен път до входа. Има и по малка
19.07.16 г., 16:57 alo.bg
70.0 м²
13 000 €
парцел в гр. Симеоновград, обл. Хасково. Предлагаме на Вашето внимание ЗА ПРОДАЖБА ОТЛИЧЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ИМОТ ... 1273. Търговски обект - Административна сграда, производствен цех, заведение с хотелска част, ведно с голям урегулиран ... , представляващ ТЪРГОВСКИ И ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ, включващ ДВУЕТАЖНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, ПРОИЗВАДСТВЕН ЦЕХ ”НЕСТАНДАРТНО
20.07.16 г., 16:23 alo.bg
3090.0 м²
254 257 лв

Имот Белово

Имоти - Продажба
Град Белово на пет минути от центъра и гарата в регулацията на града, на 45 минути с кола от София . Мястото се намира ... в двора на бившия военен санаториум . С тара дървена финландска къща от три стаи, кухня, тоалетна – общо 60 кв. метра с ... брези, 4 ябълки , малка стопанска постройка с 2 стаи и антре. Белово е газифицирано по проект на европейската общност
16.06.16 г., 14:17 bezplatno.net
700 000 €

Промишлена сграда, 2540m 2 (продажба)

гр.Белово, област Пазарджик
предназначение, а именно: Административна сграда; Битова сграда и лаборатория; Дървен навес-склад за гориво; Склад за отпадъци-нова ... Предлагаме на Вашето внимание инвестиционен имот. Обектът е използван преди време за цех за бутилиране на минерална ... вода и се намира в землището на град Белово, област Пазарджик, в местността Баните, на около 5 км. от града по посока към
16.06.16 г., 12:09 officespace.bg
160 000 €
парцел в гр.Симеоновград , обл.Хасково. Предлагаме на Вашето внимание ЗА ПРОДАЖБА ОТЛИЧЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ИМОТ ... пряко значение за нашите железници по-късно, са: Цариград - Белово, открита на 18 - 20 юни 1873, и Търново Сеймен ... 1273. Търговски обект - Административна сграда, производствен цех, заведение с хотелска част , ведно с голям урегулиран
14.03.16 г., 14:32 officespace.bg
254 257 лв