Етаж от къща Банско

Банско ул. "Христо Смирненски" №10, ет.1
122 м²
104,826 лв
2017-12-14
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.501.724.1.1 представляващ: Жилище, Апартамент с площ от 121,85кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02676.501.724, в сграда: 02676.501.724.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: Съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: 02676.501.724.1.2 Административен адрес:гр. Банско, ул. „Христо Смирненски“ №10, ет.1 Описание по стар идентификатор: ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуетажна масивна жилищна сграда, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, върху което е построена, представляващо УПИ ХV, пл.№724, квартал: 129, с площ за парцела от 560,00кв.м., при съседи на имота: УПИ ХІІІ – 725, УПИ ХІV – 726, улица и УПИ ХVІ - 723 Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.501.724.1.1 Самостоятелния обект е с площ от 121,85кв.м. – съгласно Схема на самостоятелен обект, актуална към 29.09.2017г. издадена от АГКК - Благоевград и се намира, частично на първи етаж от двуетажна масивна жилищна сграда със стоманобетонни греди, колони и плочи, към второ ниво на сградата и частично – циментова замазка и частично - дървен гредоред на първо ниво и тухлени външни и вътрешни преградни стени на първи ниво, изградена съгласно Разрешение за строеж №77 от 1960г. и надстроено второ ниво от 2006г. със застроена площ от 74,44кв.м. и частично представляващ едноетажна масивна пристройка, изградена в северната част на сградата, с ниво на пристройката от -1,20м. от нивото на първи жилищен етаж. Достъпът до помещения в пристройката се осъществява чрез стълбищната клетка на сградата. Същите нямат пряк достъп от помещенията на първи жилищен етаж. По данни на длъжника пристройката е изградена през 1978г. -Първия етаж се състои от: две стаи и кухня, баня с тоалетна, входно антре и тераса от южната страна с достъп от кухнята. -Пристройката се състои от: вестибюл, две преходни стаи и коридор за изход към нивото на терена. Всички стаи са с частично скосявания. Началната цена на имота е в размер на 104 826лв./сто и четири хиляди осемстотин двадесет и шест лева/
Ощеtargimot.com

Къща Банско

Банско ул. "Шипка" №10
86 м²
128,678 лв
2017-12-7
Поземлен имот с идентификатор: 02676.501.993, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до10м/ с площ от 545,00кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, по кадастралната карта на гр. Банско. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 993, квартал: 96, парцел: ХVІ. Съседи: 02676.501.3658; 02676.501.1027; 02676.501.1036; 02676.501.1037; 02676.501.2666; 02676.501.2675; Адрес на имота: гр. Банско, ул. „Шипка“ №10 Описание по стар идентификатор: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХVІ, планоснимачен №993, квартал 96, по плана на гр. Банско, с площ за имота от 535,00кв.м., при съседи: УПИ ХІ – 1027, улица и УПИ ХVІІ – 2675, ВЕДНО с изградената в гореописания имот Сграда с идентификатор: 02676.501.993.3 по кадастралната карта на гр. Банско, Предназначение: Жилищна сграда- еднофамилна, Брой етажи: 2, с площ: 86,00кв.м. Адрес на сградата: гр. Банско, ул. „Шипка“ №10 Описание по стар идентификатор: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХVІ, планоснимачен №993, квартал 96, по плана на гр. Банско, с площ за имота от 535,00кв.м., при съседи: УПИ ХІ – 1027, улица и УПИ ХVІІ – 2675. Забележка: Сградата е Двуетажна масивна с дървен гредоред и бетонна плоча между първо и второ ниво на стаите от североизток и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Първо ниво се състои от: три стаи, баня с тоалетна и входно антре. Второ ниво се състои от: две стаи, баня с тоалетна, входно антре и тераса от югоизточната страна на сградата. Към първо ниво на сградата от югоизток е изградена тераса с достъп от първо ниво и изграден сутерен под нея с площ от 18.00кв.м., и същата не е заснета кадастрално. Начална цена 128 678лв./сто двадесет и осем хиляди шестстотин седемдесет и осем лева./
Ощеtargimot.com

Къща Банско

Банско ул. "Шипка" №10
86 м²
142,975 лв
2017-9-19
Поземлен имот с идентификатор: 02676.501.993, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до10м/ с площ от 545,00кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, по кадастралната карта на гр. Банско. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 993, квартал: 96, парцел: ХVІ. Съседи: 02676.501.3658; 02676.501.1027; 02676.501.1036; 02676.501.1037; 02676.501.2666; 02676.501.2675; Адрес на имота: гр. Банско, ул. „Шипка“ №10 Описание по стар идентификатор: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХVІ, планоснимачен №993, квартал 96, по плана на гр. Банско, с площ за имота от 535,00кв.м., при съседи: УПИ ХІ – 1027, улица и УПИ ХVІІ – 2675, ВЕДНО с изградената в гореописания имот Сграда с идентификатор: 02676.501.993.3 по кадастралната карта на гр. Банско, Предназначение: Жилищна сграда- еднофамилна, Брой етажи: 2, с площ: 86,00кв.м. Адрес на сградата: гр. Банско, ул. „Шипка“ №10 Описание по стар идентификатор: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХVІ, планоснимачен №993, квартал 96, по плана на гр. Банско, с площ за имота от 535,00кв.м., при съседи: УПИ ХІ – 1027, улица и УПИ ХVІІ – 2675. Забележка: Сградата е Двуетажна масивна с дървен гредоред и бетонна плоча между първо и второ ниво на стаите от североизток и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Първо ниво се състои от: три стаи, баня с тоалетна и входно антре. Второ ниво се състои от: две стаи, баня с тоалетна, входно антре и тераса от югоизточната страна на сградата. Към първо ниво на сградата от югоизток е изградена тераса с достъп от първо ниво и изграден сутерен под нея с площ от 18.00кв.м., и същата не е заснета кадастрално. Начална цена 142 975лв./сто четиридесет и две хиляди деветстотин седемдесет и пет лева./
Ощеtargimot.com

Къща Банско

Банско ул. "Шипка" №10
86 м²
139,521 лв
2017-6-6
Поземлен имот с идентификатор: 02676.501.993, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до10м/ с площ от 545,00кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, по кадастралната карта на гр. Банско. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 993, квартал: 96, парцел: ХVІ. Съседи: 02676.501.3658; 02676.501.1027; 02676.501.1036; 02676.501.1037; 02676.501.2666; 02676.501.2675; Адрес на имота: гр. Банско, ул. „Шипка“ №10 Описание по стар идентификатор: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХVІ, планоснимачен №993, квартал 96, по плана на гр. Банско, с площ за имота от 535,00кв.м., при съседи: УПИ ХІ – 1027, улица и УПИ ХVІІ – 2675, ВЕДНО с изградената в гореописания имот Сграда с идентификатор: 02676.501.993.3 по кадастралната карта на гр. Банско, Предназначение: Жилищна сграда- еднофамилна, Брой етажи: 2, с площ: 86,00кв.м. Адрес на сградата: гр. Банско, ул. „Шипка“ №10 Описание по стар идентификатор: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХVІ, планоснимачен №993, квартал 96, по плана на гр. Банско, с площ за имота от 535,00кв.м., при съседи: УПИ ХІ – 1027, улица и УПИ ХVІІ – 2675. Забележка: Сградата е Двуетажна масивна с дървен гредоред и бетонна плоча между първо и второ ниво на стаите от североизток и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Първо ниво се състои от: три стаи, баня с тоалетна и входно антре. Второ ниво се състои от: две стаи, баня с тоалетна, входно антре и тераса от югоизточната страна на сградата. Към първо ниво на сградата от югоизток е изградена тераса с достъп от първо ниво и изграден сутерен под нея с площ от 18.00кв.м., и същата не е заснета кадастрално. Начална цена 139 521лв./сто тридесет и девет хиляди петстотин двадесет и един лева./
Ощеtargimot.com
180 м²
169,000
2016-11-9
Къщата се намира на ъгъла на ул.Хаджи Вълчо и ул.Радон Тодев.-Старият център, близо до черквата и общината. Строена 1883г., стените са каменен зид, гредоред. Дворът е 565 кв.м. Самата къща не е паметник на културата и може да бъде преустроена или изцяло премахната и да бъде построена отново.При интерес цената ще се коментира ! 0898212680
Ощеbazar.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Банско, Къща продажба

Къща с парцел в село Баня

обл. Благоевград, с. Баня
150,000 лв
2018-1-5
Самостоятелна Допълнителни постройки Канализация Ток Вода Гредоред Продавам къща 100 кв.м в добро състояние с парцел 1000 кв.м с лице 28 м на главен път отдясно по посока Баня-Банско на 200 м от училището в селото, с ВиК и ток. На 100 м се намира водопровод с минерална вода. Селото е курортно с минерални извори, с минерален плувен басейн с минерална вода. Намира се на 5 км от гр. Разлог и гр. Банско. На 100 м от къщата се намира плувен басейн с минерална вода.
Ощеalo.bg

Продавам къща с парцел село Баня

обл. Благоевград, с. Баня
85,000 лв
2018-1-5
Самостоятелна Допълнителни постройки Канализация Ток Вода Локално отопление Гараж Гредоред Продавам къща на един етаж 85 кв.м с мазе 20 кв.м., с парцел 400 кв.м. на главен път Баня Банско, на 5 км от гр. Банско. Къщата се продава с обзавеждането внея. На 10 м от къщата се намира плувен басейн с минерална вода. В селото има минерални извори и плувен басейн с минерална вода.
Ощеalo.bg
130 м²
35,000
2017-11-27
Къща двуетажна (2х65 кв.м.) от камък, тухла и гредоред, с канализация и БТК телефон. Първи етаж: изграден изцяло от камък (климатизира по естествен път), баня и тоалетна; втори етаж: подновен отвътре - шпакловани и боядисани с латекс стени, изциклен и лакиран под, нова ел. инсталация, нова тоалетна и баня, изцяло нов кухненски бокс. Двор 560 кв.м., терасиран и засят с трева, овощни дръвчета, лятна кухня, място за барбекю. Пред къщата има достатъчно пространство за построяване на един или два гаража. Имотъта граничи с борова гора. Гр. Белово е не голям развиващ се град с всички видове комуникации. Разположен е в подножието на три планини - Родопа, Рила, Средна гора, на Централното шосе (и ж.п. Линия) София – Пловдив и край пътя за курорта Юндола (22 км) и от там към Велинград или Разлог и Банско. На 3-4 км има минерален плаж. Великолепна природа и чист въздух.
Още1001line.com

Промишлено хале с офиси в Банско

Област Благоевград гр. Банско
534 м²
133,000
2017-8-8
Предлагаме за продажба промишлена сграда с административна сграда и производствено хале и двор от 1842 кв.м. Имотът се намира в промишлена зона „Забиница”, в Банско откъм София/Разлог. Имотът е строен през 1980 и 2010 г. Конструкцията на имота е гредоред и железобетон с тухла. Сградата е на два етажа с РЗП 534 м2. Прозорците са дървени, без стъкла. Стълбището и подът на втори етаж трябва да се довършат. Има нова ограда от гофрирана ламарина. 30% от двора е асфалтиран. Разполага с 3 броя големи врати на промишленото хале. В момента половината от имота се отдава под наем, има възможност за отдаване под наем на другата половина на имота, моля обърнете се към отговорния брокер по офертата за получаване на допълнителна информация. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеbulgarianproperties.bg
534 м²
133,000
2017-7-18
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в този сайт. Референтен номер: Bns 662 Тел: 0882 817 500, 02 425 68 62 Отговорен брокер: Христо Несторов Предлагаме за продажба промишлена сграда с административна сграда и производствено хале и двор от 1842 кв.м. Имотът се намира в промишлена зона Забиница , в Банско откъм София/Разлог. Имотът е строен през 1980 и 2010 г. Конструкцията на имота е гредоред и железобетон с тухла. Сградата е на два етажа с РЗП 534 м2. Прозорците са дървени, без стъкла. Стълбището и подът на втори етаж трябва да се довършат. Има нова ограда от гофрирана ламарина. 30% от двора е асфалтиран. Разполага с 3 броя големи врати на промишленото хале. В момента половината от имота се отдава под наем, има възможност за отдаване под наем на другата половина на имота, моля обърнете се към отговорния брокер по офертата за получаване на допълнителна информация. Оглед на имота Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Резервация на имота Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Допълнителни услуги и следпродажбено обслужване Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др. ...
Ощеbazar.bg
133,000
2016-3-14
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в homes.bg. Референтен номер: Bns 662 Тел: 0882 817 500, 02 425 68 62 Отговорен брокер: Христо Несторов Предлагаме за продажба промишлена сграда с административна сграда и производствено хале и двор от 1842 кв.м. Имотът се намира в промишлена зона „Забиница”, в Банско откъм София/Разлог. Имотът е строен през 1980 и 2010 г. Конструкцията на имота е гредоред и железобетон с тухла. Сградата е на два етажа с РЗП 534 м2. Прозорците са дървени, без стъкла. Стълбището и подът на втори етаж трябва да се довършат. Има нова ограда от гофрирана ламарина. 30% от двора е асфалтиран. Разполага с 3 броя големи врати на промишленото хале. В момента половината от имота се отдава под наем, има възможност за отдаване под наем на другата половина на имота, моля обърнете се към отговорния брокер по офертата за получаване на допълнителна информация. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеofficespace.bg