Продава се къща имот

с. Антон, Област София-област
35,000 лв
2018-1-18
Продавам къща имот в Село Антон с сутерен и гараж 2 етажа и таванска стая. За повече информация: 898 - Покажи - и 895 - Покажи -
Ощеolx.bg

Етаж от къща СЛИВЕН

СЛИВЕН УЛ. АНТОН ИВАНОВ 20-А, ЕТ. 1, АП. 1
87 м²
64,000 лв
2017-12-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.530.54.1.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и тридесет точка петдесет и четири точка едно точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18- 31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в сграда № 1 /едно/, разположена в Поземлен имот с идентификатор № 67338.530.54 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и тридесет точка петдесет и четири/, находящ се в гр. Сливен, ул. „Антон Иванов“ № 20-А, ет.1, ап.1, целият с площ 87.20кв.м. /осемдесет и седем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, състоящ се от две спални, дневна, кухня, баня-тоалетна и антре, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.530.54.1.2, ведно с прилежащото избено помещение с полезна площ 36.62кв.м. /тридесет и шест цяло и шестдесет и две стотни квадратни метра/, при граници: изток – външен зид, запад – неусвоен обем, север – външен зид, юг – външен зид, заедно с 1/2 /една втора/ идеална част от отстъпеното право на строеж за апартамента върху общинска земя.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща Хисаря

Хисаря ул. "Антон Билкин" №3
120 м²
102,600 лв
2017-12-13
ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Хисар, Община Хисар, Област Пловдив, ул. „Антон Билкин“ №3 /три/, цялото застроено и незастроено с площ от 780 кв.м. /седемстотин и осемдесет квадратни метра/ по нотариален акт, а по скица 760 кв.м. /седемстотин и шестдесет квадратни метра/, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 753 /седемстотин петдесет и три/ от квартал 10 /десет/ по кадастралния план на град Хисар, утвърден със Заповед №РД-02-14-2293/29.12.2000г., а съгласно регулационен план, одобрен със Заповед №516/25.02.1971г., съставляващ УПИ XII – 630 /дванадесети за имот шестстотин и тридесет/, при граници на УПИ: улица „Антон Билкин“, УПИ XI -631, УПИ XIII-627, УПИ II- 629, ВЕДНО с ЦЕЛИЯ ВТОРИ ЕТАЖ от изградената в гореописаното дворно място двуетажна жилищна сграда, който етаж е със застроена площ от 120 кв.м. /сто и двадесет квадратни метра/, ВЕДНО с таванското и избено помещение, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата, ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 102600лв. /сто и две хиляди и шестстотин лева/.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща СЛИВЕН

СЛИВЕН УЛ. АНТОН ИВАНОВ № 20-А, ЕТ. 1, АП. 1
87 м²
55,980 лв
2017-9-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.530.54.1.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и тридесет точка петдесет и четири точка едно точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в сграда № 1 /едно/, разположена в Поземлен имот с идентификатор № 67338.530.54 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и тридесет точка петдесет и четири/, находящ се в гр. Сливен, ул. „Антон Иванов“ № 20-А, ет.1, ап.1, целият с площ 87.20кв.м. /осемдесет и седем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, състоящ се от две спални, дневна, кухня, баня-тоалетна и антре, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.530.54.1.2, ведно с прилежащото избено помещение с полезна площ 36.62кв.м. /тридесет и шест цяло и шестдесет и две стотни квадратни метра/, при граници: изток – външен зид, запад – неусвоен обем, север – външен зид, юг – външен зид, заедно с 1/2 /една втора/ идеална част от отстъпеното право на строеж за апартамента върху общинска земя.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща Хисаря

Хисаря ул. "Антон Билкин" №3
120 м²
114,000 лв
2017-8-15
ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Хисар, Община Хисар, Област Пловдив, ул. „Антон Билкин“ №3 /три/, цялото застроено и незастроено с площ от 780 кв.м. /седемстотин и осемдесет квадратни метра/ по нотариален акт, а по скица 760 кв.м. /седемстотин и шестдесет квадратни метра/, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 753 /седемстотин петдесет и три/ от квартал 10 /десет/ по кадастралния план на град Хисар, утвърден със Заповед №РД-02-14-2293/29.12.2000г., а съгласно регулационен план, одобрен със Заповед №516/25.02.1971г., съставляващ УПИ XII – 630 /дванадесети за имот шестстотин и тридесет/, при граници на УПИ: улица „Антон Билкин“, УПИ XI -631, УПИ XIII-627, УПИ II- 629, ВЕДНО с ЦЕЛИЯ ВТОРИ ЕТАЖ от изградената в гореописаното дворно място двуетажна жилищна сграда, който етаж е със застроена площ от 120 кв.м. /сто и двадесет квадратни метра/, ВЕДНО с таванското и избено помещение, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата, ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 114000лв. /сто и четиринадесет хиляди лева/.
Ощеtargimot.com
200 м²
27,000
2017-7-21
Къщата се намира в едно от най-хубавите селата в средна гора.Селото се намира на 80 км. от София на 40км. от Пирдоп и на 20км. от Копривщица.Къщата се състой от сутерен гараж за две коли и две мазета, на 1-етаж кухня с хол,баня и тоалетна,две спални и балкон.2-етаж три спални баня и тоалетна, балкон.Къщата е плоча,покрива се нуждае от ремонт,има централна канализация. 02 840 33 20 0897 96 21 61
Ощеbazar.bg

Етаж от къща СЛИВЕН

СЛИВЕН УЛ. АНТОН ИВАНОВ № 20-А, ЕТ. 1, АП. 1
87 м²
72,343 лв
2017-3-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.530.54.1.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и тридесет точка петдесет и четири точка едно точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18- 31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в сграда № 1 /едно/, разположена в Поземлен имот с идентификатор № 67338.530.54 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и тридесет точка петдесет и четири/, находящ се в гр. Сливен, ул. „Антон Иванов“ № 20-А, ет.1, ап.1, целият с площ 87.20кв.м. /осемдесет и седем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, състоящ се от две спални, дневна, кухня, баня-тоалетна и антре, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.530.54.1.2, ведно с прилежащото избено помещение с полезна площ 36.62кв.м. /тридесет и шест цяло и шестдесет и две стотни квадратни метра/, при граници: изток – външен зид, запад – неусвоен обем, север – външен зид, юг – външен зид, заедно с 1/2 /една втора/ идеална част от отстъпеното право на строеж за апартамента върху общинска земя.
Ощеtargimot.com
172 м²
30,000 лв
2017-3-20
Ощеtargimot.com

Етаж от къща СЛИВЕН

СЛИВЕН ул. Антон Иванов № 20-А, ет. 1, ап. 1
87 м²
99,372 лв
2016-10-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.530.54.1.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и тридесет точка петдесет и четири точка едно точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18- 31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в сграда № 1 /едно/, разположена в Поземлен имот с идентификатор № 67338.530.54 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и тридесет точка петдесет и четири/, находящ се в гр. Сливен, ул. „Антон Иванов“ № 20-А, ет.1, ап.1, целият с площ 87.20кв.м. /осемдесет и седем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, състоящ се от две спални, дневна, кухня, баня-тоалетна и антре, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.530.54.1.2, ведно с прилежащото избено помещение с полезна площ 36.62кв.м. /тридесет и шест цяло и шестдесет и две стотни квадратни метра/, при граници: изток – външен зид, запад – неусвоен обем, север – външен зид, юг – външен зид, заедно с 1/2 /една втора/ идеална част от отстъпеното право на строеж за апартамента върху общинска земя.
Ощеtargimot.com
200 м²
27,000
2016-9-29
Къщата се намира в едно от най-хубавите селата в средна гора.Селото се намира на 80 км. от София на 40км. от Пирдоп и на 20км. от Копривщица.Къщата се състой от сутерен гараж за две коли и две мазета, на 1-етаж кухня с хол,баня и тоалетна,две спални и балкон.2-етаж три спални баня и тоалетна, балкон.Къщата е плоча,покрива се нуждае от ремонт,има централна канализация. 02 840 33 20 0897 96 21 61
Ощеbazar.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Антон, Къща продажба