318.0 м²
111 500,00 €
Предлага на Вашето внимание две къщи в един двор,нова и стара.Новата къща е на груб строеж, 225кв.м. и е със следното разпределение:сутерен-гараж,котелно помещение и склад,топла връзка към първия етаж-дневна,кухня, сан.възел,голяма тераса която обхваща цялата южна и източна част,на втория етаж- три спални, коридор и сан.възел-баня с тоалетна.И в под покривното едно студио с площ от 40кв.м. Тел.0885674797,0878674757
Днес в 21:03 bazar.bg
225.0 м²
34 000,00 €
Продава къща в ц-ра на селото,Строена е 80г, двора е равен,Отремонтирани изцяло подминен покрва,не се нуждае от цялостен ремонт.Разпределението е следното;антре,от което се влиза в коридор, баня с тоалетна, спалня,дневна с кухненски бокс-трапезария,втори ейаж-три спални, баня с тоалетна и подпокривно, което може да се направи на студио.Тел.за повече информация и огледи 0878674757
Днес в 21:02 bazar.bg
134.0 м²
60 000,00 €
БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ,БЕЗ КОМИСИОННА ЗА КУПУВАЧА ! Къща в предпочитан район в гр. Хасково. Намира се в кв. Тракийски . Имотът се състои от къща на един етаж (72m2), допълнително две помощни постройки (паянтови) и градинка. Парцелът е с обща площ 382 м2. Разпределението на къщата е както следва: предверие, баня с тоалетна, голяма стая -тип салон с портални врати, от която се влиза в 3 отделни стаи/спални. .Районът е предпочитан за живеене поради близостта му до училище, детски градини, магазини и др. Добри съседи.В цената има включен и голям и висок гараж с ток и вода (25м2),над гаража голяма и слънчева тераса !
Днес в 21:02 bazar.bg
72.0 м²
26 000,00 €
Предлага на Вашето внимание етаж от къща с площ от 98кв.м.,2/3,на етаж са по един апартамент,към жилището има гараж надземен с площ от 19кв.м.и 1/3 ид.част от 305кв.м. от парцела.Тел.0885674797, 0878674757
Днес в 21:01 bazar.bg
96.0 м²
60 000,00 €

Къща РУСЕ

РУСЕ ул. Цар Самуил 29
1/3 (ЕДНА ТРЕТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият от 285 кв.м. (двеста осемдесет и пет квадратни метра), находящ се в град Русе, община Русе, област Русе, по улица Цар Самуил № 29 (двадесет и девет), съставляващ имот № 162 (сто шестдесет и две) в квартал 111 (сто и единадесет) по плана на град Русе, при граници: от двете страни улици, имот № 161 (сто шестдесет и едно) и имот № 158 (сто петдесет и осем) - съгласно нотариален акт № 166, том І, рег. № 1272, дело № 125/2003 г. на Нотариус Албена Маркова, рег. № 433, с район на действие РРС, а по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/16.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АК, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.162 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто шестдесет и две) в град Русе, община Русе, област Русе, с адрес на поземления имот: гр. Русе, ул. цар САМУИЛ № 29, с площ 250 кв.м. (двеста и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: 63427.2.177, 63427.2.178, 63427.2.161, 63427.2.158, заедно с изключителната собственост върху построената в този имот МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 63427.2.162.2 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто шестдесет и две, точка, две), с предназначение друг вид сграда за обитаване, със застроена площ 112 кв.м. (сто и дванадесет квадратни метра) - по Скица № 18-94/1282 от 16.08.2007 г., а по Скица - заявка № 44561-31.03.2016 г. с площ 90 кв.м. (деветдесет квадратни метра), представляваща по нотариален акт ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, застроена на 65.50 кв.м. (шестдесет и пет квадратни метра и петдесет квадратни дециметра), състояща се от сутерен, включващ перално помещение, котелно помещение, изба под гаража, сушилно помещение и стая, първи етаж, включващ гараж с площ от 24 кв.м. (двадесет и четири квадратни метра), хол, коридор, тоалетна и тераси и втори етаж, включващ три спални, баня, тоалетна, килер и тераси, заедно с реално ползване на 40 кв.м. (четиридесет квадратни метра) от поземления имот, заключващи се между перпендикуляра, спуснат от западната част на сградата до граничната ограда на улица Цар Самуил - ул. Цар Самуил и границата към имот № 161 (сто шестдесет и едно и квадрата) и сградата.
Днес в 19:53 targimot.com
285.0 м²
140 160,00 лв

Къща КАРЛОВО

КАРЛОВО ул.“Дъбенско шосе“ № 8а
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуетажната масивна жилищна сграда, със самостоятелен вход от южната страна, застроена в дворно място с площ от 505 кв.м. /петстотин и пет квадратни метра/ по нотариален акт, а по скица от 2011г. с площ от 360 кв.м. /триста и шестдесет квадратни метра/, находящо се в гр.Карлово, обл.Пловдивска, ул.“Дъбенско шосе“ № 8А, до съседи: от една страна улица, Христос Минчев Арбов, Дончо Цветков и Теменуга Славчева Четинова, съставляващо УПИ ІV-3747 /четвръти – три хиляди седемстотин четиридесет и седми/ в квартал 99 /деветдесет и девети/ по плана на града, построена въз основа на отстъпено право на строеж върху държавно място договор/образец № 5/05.12.1959г. и от 13.05.1965г., ВЕДНО СЪС СТОПАНСКИТЕ ПОСТРОЙКИ /БАНЯ, ТОАЛЕТНА И ЛЯТНА КУХНЯ/ в южната половина на дворното място, както и съответната идеална част от правото на строеж върху държавното място, който съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 36498.502.961.1.1 /три шест четири девет осем точка пет нула две точка девет шест едно точка едно точка едно/, находящ се в гр.Карлово, общ.Карлово, обл.Пловдив, адрес на имота гр.Карлово, п.к.4300, ул.“Дъбенско шосе“ № 8а /осем буква „А“/, етаж 1 /първи/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 /едно/, посочена в документа площ 78,51 кв.м. /седемдесет и осем цяло и петдесет и една стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж няма, под обекта няма, над обекта 36498.502.961.1.2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 36498.502.961 /три шест четири девет осем точка пет нула две точка девет шест едно/, ведно със СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 36498.502.961.3 /три шест четири девет осем точка пет нула две точка девет шест едно точка три/, находяща се в гр.Карлово, общ.Карлово, обл.Пловдив, адрес на имота гр.Карлово, п.к.4300, ул. “Дъбенско шосе“ № 8 /осем/, с предназначение на сградата: друг вид сграда за обитаване, брой етажи 1 /един/, застроена площ 31 кв.м. /тридесет и един квадратни метра/, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 36498.502.961 /три шест четири девет осем точка пет нула две точка девет шест едно/, както и съответната идеална част от правото на строеж върху описания поземлен имот с идентификатор 36498.502.961 /три шест четири девет осем точка пет нула две точка девет шест едно/, находящ се в гр.Карлово, общ.Карлово, обл.Пловдив, адрес на имота гр.Карлово, п.к.4300, ул.“Дъбенско шосе“ № 8 /осем/, с площ на поземления имот от 354 кв.м. /триста петдесет и четири квадратни метра/ и трайно предназначение на територията: урбанизирана, собственост на Община Карлово, стар идентификатор няма, номер по предходен план 961, квартал 99, парцел ІV-961, съседи 36498.502.962, 36498.502.9536, 36498.502.960, 36498.502.959, ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 24000 лева /двадесет и четири хиляди лева/.
Днес в 19:52 targimot.com
285.0 м²
24 000,00 лв

Къща Мечка

Мечка с.о. Стълпище
ДВОРНО МЯСТО, представляващо урегулиран поземлен имот ХХІ – 16 (двадесет и едно римско тире шестнадесет арабско), в квартал 1 (едно), находящо се в селищно образование Стълпище, община Иваново, област Русе, цялото с площ от 1 350 (хиляда триста и петдесет) кв.м., при граници за цялото дворно място: улица, поземлен имот ХХ – 15, поземлен имот ХХІІ – 17, поземлен имот ХХІV – 18 и поземлен имот ХХІІІ – 19, заедно построената в него ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с монолитна конструкция, със стоманобетонови колони, греди, плочи и тухлени зидове, със СУТЕРЕН, в който са разположени помещение за обслужващ персонал, санитарен възел, избено помещение, частично преустроено в механа и кухня, склад за гориво и котелно; ПЪРВИ ЕТАЖ, на който са разположени кухня, дневна, санитарен възел и тераса; ВТОРИ ЕТАЖ, на който са разположени четири спални, всяка със санитарен възел, ведно с всички подобрения, приращения и трайни насаждения върху имота, както и изградения 50 метров кладенец с тръбна конструкция и потопяема електрическа помпа.
Днес в 19:51 targimot.com
1350.0 м²
198 000,00 лв

Къща ПИРДОП

ПИРДОП гр. Пирдоп, ул. “Панагюрско шосе“ №14
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град Пирдоп съставляващ по плана на града УПИ /парцел /IV-944 /четвърти, отреден за имот планоснимачен номер деветстотин четиридесет и четири/ в квартал 81 /осемдесет и първи/, съгласно утвърдения със заповед №302/1984 г. дворищно регулационен план на град Пирдоп, целият застроен и незастроен с площ от 643 кв.м. /шестстотин четиридесет и три квадратни метра/ при съседи на имота: от изток-улица; от запад УПИ /парцел/ VI – за жилищно строителство; от север – Турхан Иса Карачобан, Ана Стефанова Трифонова, Стефан Цанов Брайнов и от юг – Кристина Цанкова Кънчева – Антонова, ведно с построената в имота „ЖИЛИЩНА СГРАДА – МАЛКОЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ /С МАГАЗИН НА ПАРТЕРНИЯ ЕТАЖ/“, със застроена площ от 196.51 кв.м. /сто деветдесет и шест цяло и петдесет и една стотни квадратни метра/ и разгърната застроена площ от 460.47 кв. м. /четиристотин и шестдесет цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/, ведно с всички подобрения и приращения в имота. Административен адрес на имота: гр. Пирдоп, ул. “Панагюрско шосе“ №14.
Днес в 19:51 targimot.com
460.0 м²
308 240,00 лв

Къща Белене

Белене ул.”Ангел Кънчев”№8А
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 615/ 2010 г. с Изх. № 1533/ 17.01.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 06.02.2017г. до 17.00 часа на 06.03.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ МИТЕВ, от гр. Белене, ул.”Люлин” №2, вх.Г, ет.5, ап.14, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град Белене, област Плевен, ул.”Ангел Кънчев”№8А, съгласно кадастрална скица на Служба по геодезия, картография и кадастър- гр.Плевен, представляващ поземлен имот с идентификатор 03366.601.1135 по кадастралната карта на гр.Белене, одобрена със Заповед № РД-18-58/24.09.2007г. на Изпълнителния Директор на Агенция по кадастъра, с адрес град Белене, област Плевен, ул.”Ангел Кънчев”№8А, с площ от 994 кв.м., а по нотариален акт 960 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: 2042, при съседи: имот с идентификатор 03366.601.1134, имот с идентификатор 03366.601.1133, имот с идентификатор 03366.601.1136, имот с идентификатор 03366.601.1140, имот с идентификатор 03366.601.1141, имот с идентификатор 03366.601.1191. Сгради които попадат върху имота: 1.Сграда с идентификатор 03366.601.1135.2: застроена площ 37 кв.м., брой етажи 2, предназначение: Друг вид сграда за обитаване. 2.Сграда с идентификатор 03366.601.1135.4: застроена площ 6 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда- еднофамилна. -при начална цена- 14 500 лева /четиринадесет хиляди и петстотин лева./ Тежести за имота: договорна ипотека том 1, №149/2008 в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД за сумата от 97290 евро и възбрана на ЧСИ Татяна Кирилова том 1, №78/2010г. по изп.дело №20108150400615 в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД, възбрана том 1, №20/2010г., в полза на Любен Ямелиев; Договорна ипотека том 1, №61/2004г. в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, за сумата от 15000 евро; договорна ипотека том 1, №117/2005 в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, за сумата от 40000 евро, съгласно удостоверение за тежести на АВ Имотен регистър. Договор за цесия сключен между „БАНКА ДСК” ЕАД и ОТП Факторинг България ЕООД, ЕИК 201058040. Молба от „Уникредит Булбанк” АД, за подновяване на договорна ипотека том 1, №117/2005г., вписана в АВ Имотен регистър под том 1, акт №129/2015г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС- Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес град Белене, ул.”Ангел Кънчев”№8А при управителя Красимир Митев, от гр. Белене, ул.”Люлин” №2, вх.Г, ет.5, ап.14. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF- титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20108150400615/ 2010 г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, ет.2, което се отразява във входящ регистър. На 07.03.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Днес в 19:49 targimot.com
994.0 м²
14 500,00 лв
Предлагаме за продажба тристаен апартамент, тип мезонет, разположен в комплекс на самия морски бряг в залива Бялата лагуна. Апартаментът се помещава на 1 и 2 етаж в секция С, има застроена площ от 91 кв.м. (105,08 кв.м. с об. части), и е завършен до ключ. Разпределение: първо ниво - веранда, дневна с кухня, тоалет, стълбище към второ ниво; Второ ниво - коридор, две спални, баня с тоалет, тераса. Жилището разполага с невероятна морска панорама и от двете нива! Комплексът е напълно завършен, с Акт 16, а апартаментите се предлагат в степен на завършеност до ключ, с монтирана кухня и климатик. В продажба има и няколко апартамента, които са напълно обзаведени и готови за нанасяне За района: Комплексът се намира на 45 км. от международното летище във Варна, което функционира целогодишно. Самият град Варна предлага богата палитра от възможности за развлечения със своите търговски центрове, културни и исторически забележителности. На 7 км от комплекса се намира град Балчик, а на около 30 км на юг са разположени курортите Албена, Златни пясъци, Ривиера, Слънчев ден, Св Константин и Елена. В непосредствена близост до комплекса са разположени три голф игрища - "Lighthouse", "Black Sea Rama" и "Thracian Cliffs", които са домакини на ежегодно провеждащи се турнири с участието на голфъри от България и чужбина. На около 1 км южно от комплекса се намира Тузлата. Районът и е изключително подходящ за отдих и лечение сред природата. "Тузлата" е известна преди всичко с калолечебните и балнеолечебни условия, а наличието на крайбрежна морска ивица дава допълнителни възможности за отдих. Основно средство за лечение са наличната минерална вода и лечебната лиманна кал. Водата е хипотермална с температура 33 градуса и е слабо минерализирана, а тузленската кал е с много добри физико-химични качества и се черпи от съществуващите две лиманни езера. Тя е основното средство за лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат, на периферната нервна система и на гръбначния мозък, както и на гинекологични и други заболявания.. За комплекса: Комплексът е от затворен тип и е построен на терен с от 5000 кв.м. Площта на апартаментите варира от 60 до 160 кв.м., като половината от тях са мезонети. Почти всички апартаменти са с директен изглед към морето! Комплексът разполага с подземен гараж на две нива, за около 80 автомобила. Комплексът разполага и с малък ресторант, лоби бар, басейн с минерална вода, помещения за SPA процедури, панорамен асансьор, частен плаж. Годишната такса поддръжка е в размер на 12 евро на кв.м. (с включен ДДС) и включва следните услуги: - 24-часова охрана; - Контролиран достъп до територията; - Почистване и поддръжка на общите части (коридори, стълбища и алеи); - Осветление на откритите и закрити общи части; - Грижа за басейна; - Грижа за растенията в градината; - Организация на платените услуги в комплекса. Платени услуги: - Маникюр, педикюр, фризьорски салон, козметик (по заявка); - Масаж (медицински и спортен); - Детска английска школа; - Почасово гледане на деца (по заявка); - Собствен транспорт за организиране на трансфери от и до летището, екскурзии до исторически места и забележителности, шопинг турове; - Рент-а-кар; - Организиране на тематични партита (фолк, латино, детски рожден ден с клоун); - Индивидуално пране и гладене; - Вътрешно почистване на апартамента; - Обзавеждане на апартаменти (по подобие на ап.59); - Поддръжка и технически услуги; - Ресторант; - Използване на преференциална членска карта за голф игрищата "Black Sea Rama" и "Thracian Cliffs" (2000 евро годишно за 2 възрастни и 2 деца). ВАЖНО: Възможно е безлихвено разсрочено плащане до 18 месеца! Цените са с включен ДДС. ID: 15592
Днес в 19:32 accentinvest.com
105.0 м²
137 655,00 €
Акцент Инвест предлага на Вашето внимание новострояща се жилищна сграда. Сградата е комбинация от модерен дизайн и елегантен стил, разположен в “зелена” и спокойна местност на Варна „Траката“ - предпочитано място за живеене, поради повече спойствие и зеленина. Достъпът е бърз и удобен. Комплексът съчетава интересни и уникални интериорни и екстериорни решения. Сградата разполага с двустайнии и тристайни апартаменти. Жилищната част е максимално оползотворена, така че да осигури комфорт и спокойствие на живущите с ориентация към морето. Разпределението на апартаментите е проектирано с оглед постигане на функционалност и простор. Предлагат на живущите морска панорама. На разположение ще бъде открит паркинг. Технически характеристики: Описание на сградата: - Монолитна стоманобетонна конструкция; - Носещи и преградни стени изградени от тухли; - Външна топлоизолация - фибран; - Общи части /подове/ - гранит и гранитогрес; - Подземни гаражи - автоматична гаражна врата; - Под - шлайфан бетон; - Обособени два входа с по един асансьор - пътнически с товароподемност 4 лица Описание на апартаментите: - Входни врати: метални; - Прозорци: високо качествена 5 камерна РVС със стъклопакет; - Стени и тавани: тухлени, мазилки, гипсова шпакловка; - Подове: тераси - гранитогрес; - Подпрозоречни первази и бордове - естествен камък; Инсталации: - Електрическа инсталация: ключове и контакти по ел. проект, осветление на фасунги, апартаментни ел. табла автоматични; - Водопроводна инсталация: полипропиленови тръби, водомер; - Канализация: PVC тръби; - Вентилация: PVC тръби, двойно осигурена система за отвеждане на отработени газове от подземни гаражи; - Звънчева и домофонна инсталация: по проект; В напреднал етап на строителство. Срок на завършване 2017 година Описание на апартамента: Град: Варна; Район: местност «Траката»; Комплекс: жилищна сграда затворен тип; Тип: тристаен апартамент (2 спални); Етаж: 1/3 (без асансьор); Площ на апартамента: 89,00 м2; Ремонт: ”по БДС”; Мебели: няма; Комуникации: ток, вода, домофон, телефон, интернет, ТВ; Отопление: електричество ; Гараж: открити паркоместа; Етап строителтво: строеж; Цена: 63.000€ ID 15591 Свободни апартаментиза продажба: Номер Тип Площ (с общи части) Цена EUR ЕТАЖ 1 Апартамент 1 2 стаен ПРОДАДЕН Апартамент 2 3 стаен 89,00 м2 63 000€ Апартамент 3 3 стаен ПРОДАДЕН Апартамент 4 2 стаен ПРОДАДЕН ЕТАЖ 2 Апартамент 5 2 стаен ПРОДАДЕН Апартамент 6 3 стаен 90,00 м2 78 000€ Апартамент 7 3 стаен 79,00 м2 67 000€ Апартамент 8 2 стаен ПРОДАДЕН ЕТАЖ 3 Апартамент 9 3 стаен 139,00 м2 133 000 Апартамент 10 2 стаен 62,00 м2 52 000 Апартамент 11 2 стаен ПРОДАДЕН
Днес в 19:31 accentinvest.com
89.0 м²
63 000,00 €

Етаж от къща МАДАН

МАДАН УЛ. ТУРИСТИЧЕСКА № 23, ЕТ. 3
ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 46045.501.658.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-6/25.01.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 72 кв.м. (седемдесет и два квадратни метра), с предназначение: Жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Мадан, ЕКАТТЕ 46045, общ. Мадан, обл. Смолян, ул. Туристическа, № 23, ет.3, намиращ се в четириетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 46045.501.658.1 и със застроена площ от 75 кв.м. (седемдесет и пет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 46045.501.658, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10 м), и с площ от 594 кв.м. (петстотин деветдесет и четири квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 46045.501.658.1.2, над обекта: няма, и при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 46045.501.659, 46045, 46045.501.657, 46045.501.911, ВЕДНО с 1/3 (една- трета) идеални части от ИЗБЕНИЯ ЕТАЖ със застроена площ от 72 кв.м. (седемдесет и два квадратни метра), ВЕДНО съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО с 1/3 (една- трета) идеални части от правото на собственост върху поземления имот.
Днес в 19:27 targimot.com
72.0 м²
9 520,00 лв

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

ПАНАГЮРИЩЕ ул.Генерал Дандевил №35, ет.2
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.1328.1.2 /пет пет три нула две точка пет нула едно точка едно три две осем точка едно точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-39/17.07.2012г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр.Панагюрище, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик, с адрес на самостоятелния обект: гр.Панагюрище, ул.Генерал Дандевил №35, ет.2, разположен в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55302.501.1328 /пет пет три нула две точка пет нула едно точка едно три две осем/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1, с площ на самостоятелния обект: 77.00 кв.м./седемдесет и седем квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 55302.501.1328.1.1, над обекта: няма.
Днес в 19:27 targimot.com
77.0 м²
20 560,00 лв

Мезонет, 122m 2 (продажба)

Гръцки квартал, Варна
Мезонетът се намира в нова луксозна сграда, на тиха улица до Римски терми. Кооперацията е четириетажна с по два апартамента на етаж. Чиста площ от 110 кв.м. с разпределение: на първо ниво: входно антре, дневен тракт с кухненски ъгъл, трапезария, хол, тоалет, тераса, висяща, вита стълба към второ ниво от: стълбищна площадка, две спални, баня с тоалет. Мезонетът е с висококачествена дограма, стълбище с декоративни елементи,изравнителни подови замазки и латексна боя по стените. Апартаментът е завършен 'до ключ' мокрите помещения с фаянс и теракот,и подовите настилки са с гранитогрес и ламинат. Към имота е избено помещение 8 кв.м. В цената е включено ПАРКОМЯСТО в подземния гараж на сградата. Изложение: Юг/запад. Светло и уютно жилище в престижен район на Варна. За контакти: 0878 615 408.
Днес в 19:00 homes.bg
122.0 м²
120 000,00 €

Къща Белене

Белене ул.”Средна гора”№3
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 615/ 2010 г. с Изх. № 1483/ 17.01.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 06.02.2017г. до 17.00 часа на 06.03.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на МАРИЯ ИВАНОВА ВРАЙКОВА, от гр. Белене, ул.”Средна гора” №3, МОМЧИЛ ИВАНОВ ВРАЙКОВ и АНЕТА ИВАНОВА ВРАЙКОВА, като законни наследници на ИВАН МАРИНОВ ВРАЙКОВ, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град Белене, област Плевен, ул.”Средна гора”№3, с площ от 1080 кв.м. по нотариален акт, а съгласно кадастрална скица на Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Плевен, представляващ поземлен имот с идентификатор №03366.602.896 по кадастралната карта на гр.Белене, одобрена със Заповед № РД-18-58/24.09.2007г. на Изпълнителния Директор на Агенция по кадастъра, с адрес град Белене, област Плевен, ул.”Средна гора”№3, площ: 1418 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор:1933, при съседи: имот с идентификатор 03366.602.1189, имот с идентификатор 03366.602.897, имот с идентификатор 03366.602.906, имот с идентификатор 03366.602.907, имот с идентификатор 03366.602.908, имот с идентификатор 03366.602.895, заедно с разположените в същия поземлен имот сгради: 1.Сграда с идентификатор 03366.602.896.1: застроена площ 124 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна. 2. Сграда с идентификатор 03366.602.896.2: застроена площ 21 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж. 3.Сграда с идентификатор 03366.602.896.3: застроена площ 11 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Селскостопанска сграда. 4.Сграда с идентификатор 03366.602.896.4: застроена площ 81 кв.м., брой етажи 2, предназначение: Селскостопанска сграда. 5.Сграда с идентификатор 03366.602.896.5: застроена площ 17 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Постройка на допълващото застрояване. 6.Сграда с идентификатор 03366.602.896.6: застроена площ 24 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване. -при начална цена – 28 800 лева /двадесет и осем хиляди и осемстотин лева/ Тежести за имота: договорна ипотека том 1, №149/2008г. в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД за сумата от 97290 евро и възбрана на ЧСИ Татяна Кирилова том 1, №81/2010г. по изп.дело №20108150400615, в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД; Договор за цесия сключен между „БАНКА ДСК” ЕАД и ОТП Факторинг България ЕООД, ЕИК 201058040. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес град Белене, област Плевен, ул.”Средна гора”№3 при управителя Г-жа Мария Иванова Врайкова, от гр. Белене, ул.”Средна гора” №3. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20108150400615/ 2010 г. На 07.03.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Днес в 18:53 targimot.com
1080.0 м²
28 800,00 лв

Къща Баня

Баня УПИ VI – 170 (шест римско – сто и седемдесет), в квартал 39 (тридесет и девети) по действащия план на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ДВОРНО МЯСТО с площ от 760 /седемстотин и шестдесет/ квадратни метра по графични данни, а по нотариален акт имотът е с площ 739 (седемстотин тридесет и девет) квадратни метра, означен с планоснимачен № 170 (сто и седемдесет), за който имот е отреден УПИ VI – 170 (шест римско – сто и седемдесет), в квартал 39 (тридесет и девети) по действащия план на с. Баня от 1995 г., с площ от 710 /седемстотин и десет/ квадратни метра, при не приложена улична регулация, ВЕДНО със застроените в имота ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ с площ от 41 /четиридесет и един/ квадратни метра, ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с площ от 46 /четиридесет и шест/ квадратни метра и ТАВАНСКИ ЕТАЖ с площ от 20 /двадесет/ квадратни метра, при съседи на ПИ пл. № 170; изток – имот пл. № 171, запад – имот пл. № 169, север – земеделска земя, юг – улица „Оборище“.
Днес в 18:52 targimot.com
107.0 м²
26 000,00 лв
Предишни търгове на този имот
Днес в 18:52 targimot.com
85.0 м²
76 853,00 лв

Къща ШУМЕН

ШУМЕН ул. „Петко Д. Петков“ №16
ДВОРНО МЯСТО от 1660 кв. м., представляващо парцел – VIII – 802, в квартал 69 по плана на кв. Дивдядово, гр. Шумен, общ. Шумен, ул. „Петко Д. Петков“ №16, заедно с подобренията и насажденията, при граници: от две страни улици, дв. пл. №801 и дв. пл. № 803, заедно с ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа – еднофамилна, със застроена площ 408 кв. м., за който имот е издадена скица №4376 от 15.08.2006 г. на АК СК – Шумен на поземлен имот с идентификатор №83510.682.492, по кадастрална карта на гр. Шумен, общ. Шумен, при съседи: 83510.682.497, 83510.682.491, 83510.682.493, 83510.682.469 и 83510.682.496 и с идентификатор на сградата №83510.682.492.1.
Днес в 18:52 targimot.com
776.0 м²
168 750,00 лв
Предишни търгове на този имот
Днес в 18:52 targimot.com
85.0 м²
76 853,00 лв

Къща Илия Блъсково

Илия Блъсково ул. "Камчия" №14
ДВОРНО МЯСТО, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 32706.501.517 с площ 676 кв. м., адрес на имота с. Илия Блъсково, общ. Шумен, ул. „Камчия“ № 14, заедно с изградената в имота ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА ЕДНОФАМИЛНА СГРАДА със застроена площ 135 кв. м.
Днес в 18:52 targimot.com
135.0 м²
6 600,00 лв

Къща РУСЕ

РУСЕ местност Люляците 1и 2
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 63427.177.625 /шест, три, четири, две, седем, точка, едно, седем, седем, точка, шест, две, пет/ находящ се в град Русе, община Русе, област Русе, местността ЛЮЛЯЦИТЕ 1 И 2 /едно и две/ с площ 708 кв.м. /седемстотин и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, стар идентификатор: 501062500, съседи: 63427.177.624, 63427.177.972, 63427.177.964, 63427.177.626, 63427.177.627, 63427.177.626 с построените в него СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 63427.177.625.1 /шест, три, четири, две, седем, точка, едно, седем, седем, точка, шест, две, пет, точка, едно/, със застроена площ по документи 19 кв.м. /деветнадесет квадратни метра /, брой етажи 1 /един/, предназначение: вилна сграда, еднофамилна, ведно с всички подобрения и приращения върху имота. Описание по документ за собственост преставляваща земеделска земя с площ 707 кв.м. /седемстотин и седем квадратни метра/ в землището на с. Долапите, община Русе, община Русе, местността Люляците, имот № 625 /шестстотин двадесет и пет/ с ЕКНМ 00003 /три/ и пл.номер 625 /шестстотин двадесет и пет/ от кад.район 501, с построената в нея стопанска постройка от 18.60 кв.м. /осемнадесет квадратни метра и шестдесет квадратни дециметра/, при граници и съседи: имот № 628 на Йонко Петков Комаров, имот № 9539 на Общината, имот № 624 на Нено Иванов Иванов, имот № 626 на Михаил Николов Михайлов, имот № 627 на Красимир Иванов Маринов.
Днес в 18:52 targimot.com
19.0 м²
3 900,00 лв

Къща КАРЛОВО

КАРЛОВО ул.“Дъбенско шосе“ № 8а
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуетажната масивна жилищна сграда, със самостоятелен вход от южната страна, застроена в дворно място с площ от 505 кв.м. /петстотин и пет квадратни метра/ по нотариален акт, а по скица от 2011г. с площ от 360 кв.м. /триста и шестдесет квадратни метра/, находящо се в гр.Карлово, обл.Пловдивска, ул.“Дъбенско шосе“ № 8А, до съседи: от една страна улица, Христос Минчев Арбов, Дончо Цветков и Теменуга Славчева Четинова, съставляващо УПИ ІV-3747 /четвръти – три хиляди седемстотин четиридесет и седми/ в квартал 99 /деветдесет и девети/ по плана на града, построена въз основа на отстъпено право на строеж върху държавно място договор/образец № 5/05.12.1959г. и от 13.05.1965г., ВЕДНО СЪС СТОПАНСКИТЕ ПОСТРОЙКИ /БАНЯ, ТОАЛЕТНА И ЛЯТНА КУХНЯ/ в южната половина на дворното място, както и съответната идеална част от правото на строеж върху държавното място, който съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 36498.502.961.1.1 /три шест четири девет осем точка пет нула две точка девет шест едно точка едно точка едно/, находящ се в гр.Карлово, общ.Карлово, обл.Пловдив, адрес на имота гр.Карлово, п.к.4300, ул.“Дъбенско шосе“ № 8а /осем буква „А“/, етаж 1 /първи/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 /едно/, посочена в документа площ 78,51 кв.м. /седемдесет и осем цяло и петдесет и една стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж няма, под обекта няма, над обекта 36498.502.961.1.2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 36498.502.961 /три шест четири девет осем точка пет нула две точка девет шест едно/, ведно със СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 36498.502.961.3 /три шест четири девет осем точка пет нула две точка девет шест едно точка три/, находяща се в гр.Карлово, общ.Карлово, обл.Пловдив, адрес на имота гр.Карлово, п.к.4300, ул. “Дъбенско шосе“ № 8 /осем/, с предназначение на сградата: друг вид сграда за обитаване, брой етажи 1 /един/, застроена площ 31 кв.м. /тридесет и един квадратни метра/, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 36498.502.961 /три шест четири девет осем точка пет нула две точка девет шест едно/, както и съответната идеална част от правото на строеж върху описания поземлен имот с идентификатор 36498.502.961 /три шест четири девет осем точка пет нула две точка девет шест едно/, находящ се в гр.Карлово, общ.Карлово, обл.Пловдив, адрес на имота гр.Карлово, п.к.4300, ул.“Дъбенско шосе“ № 8 /осем/, с площ на поземления имот от 354 кв.м. /триста петдесет и четири квадратни метра/ и трайно предназначение на територията: урбанизирана, собственост на Община Карлово, стар идентификатор няма, номер по предходен план 961, квартал 99, парцел ІV-961, съседи 36498.502.962, 36498.502.9536, 36498.502.960, 36498.502.959, ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 24000 лева /двадесет и четири хиляди лева/.
Днес в 18:52 targimot.com
285.0 м²
24 000,00 лв

Къща Лозица

Лозица (333-2013) УЛ. РИБАРСАК № 40 А
СГРАДА, НА ДВА ЕТАЖА, НАХОДЯЩА СЕ В С.ЛОЗЕНЕЦ, ОБЩ.СРЕДЕЦ, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 74,00КВ.М.
Днес в 18:52 targimot.com
74.0 м²
125 000,00 лв
1 2 3 4 5 6