Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ Зона Б 17, ул. Шумен № 13, ет.3, ап.10
108 м²
119,700 лв
2016-11-9
АПАРТАМЕНТ № 10 (десет), на трети жилищен етаж в жилищната сграда, находяща се в гр. София, Столична община - Район „Сердика“, Зона Б 17 (седемнадесет), местност „Банишора“, улица „Шумен“ № 13 (тринадесет), състоящ се от две стаи, дневна кухня и сервизни помещения, със застроена площ съгласно доказателствен акт за собственост от 108,35 (сто и осем цяло тридесет и пет стотни) кв. метра, при съседи съгласно доказателствен акт за собственост: северозапад - улица „Габър“, югозапад - двор, юг - двор и апартамент № 9, изток - коридор - стълбище, стълбище и асансьорна шахта, отдолу - апартамент № 5, отгоре - апартамент № 15, заедно с МАЗЕ №15 (петнадесет), с площ съгласно доказателствен акт за собственост от 4,94 (четири цяло и деветдесет и четири стотни) кв. метра светла площ, при граници: север - мазе №14 и мазе № 26, юг - мазе № 16, изток - улица „Шумен“, запад - коридор на мазетата, отгоре - ателие № 28 и стълбище към партера откъм улица „Шумен“, заедно с припадащите се 3,452 % (три цяло четиристотин петдесет и две хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото, съставляващо урегулиран поземлен имот № VI-22,23 (шести, отреден за имоти планоснимачни номера двадесет и две и двадесет и три) от квартал 46 (четиридесет и шест), който апартамент съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-209460-25.06.2014г., издадена от СГКК – гр. София, представлява самостоятелен обект в сграда е идентификатор 68134.512.486.1.10 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и дванадесет, точка, четиристотин осемдесет и шест, точка, едно, точка, десет), находящ се в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.512.486 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и дванадесет, точка, четиристотин осемдесет и шест), с адрес: гр. София,район, „Сердика“, улица „Шумен“ № 13 (тринадесет), етаж 3 (три), апартамент № 10 (десет), с предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, с брои нива на обекта - 1 (едно), с площ от 108,35 (сто и осем цяло и тридесет и пет стотни) кв. метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - обект с идентификатор 68134.512.486.1.9, под обекта - обект с идентификатор 68134.512.486.1.5 и над обекта - обект - с идентификатор 68134.512.486.1.15 с прилежащи части: мазе №15 (петнадесет), с площ от 4,94 (четири цяло и деветдесет и четири стотни) кв.метра и 3,452 % (три цяло четиристотин петдесет и две хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, ведно с всички подобрения в имота. НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването е в размер на 119 700 лв. (сто и деветнадесет хиляди и седемстотин лева). Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки петък от 13.00 до 15.00 часа през времетраенето на публичната продан посочено по-горе. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час в сградата на Софийски районен съд за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Шумен, ул. София, Апартамент продажба