Двустаен апартамент ЧЕПЕЛАРЕ

ЧЕПЕЛАРЕ М. КЕРЕЧМЕНИЦА, ЕТ. 5, АП. А9
АПАРТАМЕНТ А 9, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 80371.133.12.1.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 40.00 кв. м. (четиридесет квадратни метра), с предназначение: Жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Чепеларе, ЕКАТТЕ 80371, общ. Чепеларе, обл. Смолян, м. Керечменица, ет. 5, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 80371.133.12.1.12, под обекта: 80371.133.12.1.9, над обекта: няма, намиращ се в сграда № 1 с идентификатор 80371.133.12.1, със застроена площ от 114 кв.м. (сто и четиринадесет квадратни метра), брой етажи: 5 и предназначение: Жилищна сграда - многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 80371.133.12, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: За друг вид застрояване, с площ 330 кв. м. (триста и тридесет квадратни метра), при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: имоти с идентификатори 80371.133.47, 80371.133.13, 80371.133.8, 80371.133.60, 80371.133.7, ВЕДНО със 6.84 % (шест цяло и осемдесет и четири стотни процента), равняващи се на 7.1693 кв.м. (седем цяло хиляда шестстотин деветдесет и три десетохилядни квадратни метра) от общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.
13.01.17 г., 19:28 targimot.com
40.0 м²
29 358,00 лв

Двустаен апартамент ЧЕПЕЛАРЕ

ЧЕПЕЛАРЕ М. КЕРЕЧМЕНИЦА, ЕТ. 4, АП. А8
АПАРТАМЕНТ А 8, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 80371.133.12.1.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 66.50 кв. м. (шестдесет и шест цяло и петдесет стотни квадратни метра), с предназначение: Жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Чепеларе, ЕКАТТЕ 80371, общ. Чепеларе, обл. Смолян, м. Керечменица, ет. 4, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 80371.133.12.1.9, под обекта: 80371.133.12.1.7, 80371.133.12.1.8, над обекта: 80371.133.12.1.12, намиращ се в сграда № 1 с идентификатор 80371.133.12.1, със застроена площ от 114 кв.м. (сто и четиринадесет квадратни метра), брой етажи: 5 и предназначение: Жилищна сграда - многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 80371.133.12, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: За друг вид застрояване, с площ 330 кв. м. (триста и тридесет квадратни метра), при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: имоти с идентификатори 80371.133.47, 80371.133.13, 80371.133.8, 80371.133.60, 80371.133.7, ВЕДНО със 12.6 % (дванадесет цяло и шест десети процента), равняващи се на 13.184 кв.м. (тринадесет цяло сто осемдесет и четири хилядни квадратни метра) от общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.
13.01.17 г., 18:26 targimot.com
67.0 м²
47 811,00 лв

Двустаен апартамент ЧЕПЕЛАРЕ

ЧЕПЕЛАРЕ М. КЕРЕЧМЕНИЦА, ЕТ. 3, АП. А8
АПАРТАМЕНТ А8 (БУКВА „А“ ОСЕМ), представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 80371.133.12.1.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 66.50 кв. м. (шестдесет и шест и петдесет стотни квадратни метра), с предназначение: Жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Чепеларе, ЕКАТТЕ 80371, общ. Чепеларе, обл. Смолян, м. Керечменица, ет.3, ап. А8 , намиращ се в сграда № 1 с идентификатор 80371.133.12.1, със застроена площ от 114 кв.м. (сто и четиринадесет квадратни метра), брой етажи: 5 и предназначение: Жилищна сграда - многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 80371.133.12, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: За друг вид застрояване, с площ 330 кв. м. (триста и тридесет квадратни метра) , при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 80371.133.12.1.9, под обекта: 80371.133.12.1.7, 80371.133.12.1.8 , над обекта: 80371.133.12.1.12, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 80371.133.47, 80371.133.13, 80371.133.8, 80371.133.60, 80371.133.7, ВЕДНО със 12.6 % (дванадесет цяло и шест десети процента), равняващи се на 13.184 кв.м. (тринадесет цяло сто осемдесет и четири хилядни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.
21.12.16 г., 20:47 targimot.com
67.0 м²
43 000,00 лв

Двустаен апартамент ЧЕПЕЛАРЕ

ЧЕПЕЛАРЕ ул. Мурджовска 1а, вх. А, ет. 3, ап. 8
½ ид. ч. (една втора идеална част) от АПАРТАМЕНТ 8 (осми), находящ се в гр. Чепеларе в сградата на Строително монтажния комбинат на трети етаж, състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение, застроен на 55.87 кв.м. (петдесет и пет цяло и осемдесет и седем квадратни метра), при съседи: отдясно - Величка Горчева Милчева, вляво - отдолу и огоре - ведомствени апартаменти, ЗАЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 6 (шест) с площ от 8.32 кв.м. (осем цяло и тридесет и два квадратни метра), при съседи: ведомствени избени помещение и отдясно - изба на Тодор Кокудев, както и ЗАЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата, построена в Урегулиран поземлен имот II (втори), в кв. 14 (четиринадесети) по плана на гр. Чепеларе, при съседи на УПИ II: от три страни - улици, Никола Гавраилов Гьопсалиев, н-ци на Калин Атанасов Шарков - Стойко и Димитър Калинови Шаркови, Цвятко Николов Раев, н-ци на Марко Николов Раев и Георги и Мария Паскалеви, който апартамент представлява самостоятелен обект с идентификатор 80371.242.1927.6.8 (осем, нула, три, седем, едно, точка, две, четири, две, точка, едно, девет, две, седем, точка, шест, точка, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр. Чепеларе, ул. "Мурджовска" № 1а, вх. А, ет. 3, ап. 8, намиращ се в сграда № 6 (шест), разположена в поземлен имот с идентификатор 80371.242.1927 (осем, нула, три, седем, едно, точка, две, четири, две, точка, едно, девет, две, седем), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, нива на обекта - на едно ниво, с площ от 55.87 кв.м. (петдесет и пет цяло и осемдесет и седем квадртани метра), при граници и съседи: на същия етаж - имоти с идентификатори 80371.242.1927.6.9, 80371.242.1927.6.7, под обекта - 80371.242.1927.6.5, над обекта – 80371.242.1927.6.11 ведно с избено помещение № 6 (шест) с площ от 8.32 кв.м.
21.12.16 г., 20:22 targimot.com
56.0 м²
18 031,00 лв

Двустаен апартамент ЧЕПЕЛАРЕ

ЧЕПЕЛАРЕ ул. "Мурджовска" 1а, вх. А, ет. 3, ап. 8
½ ид. ч. (една втора идеална част) от АПАРТАМЕНТ 8 (осми), находящ се в гр. Чепеларе в сградата на Строително монтажния комбинат на трети етаж, състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение, застроен на 55.87 кв.м. (петдесет и пет цяло и осемдесет и седем квадратни метра), при съседи: отдясно - Величка Горчева Милчева, вляво - отдолу и огоре - ведомствени апартаменти, ЗАЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 6 (шест) с площ от 8.32 кв.м. (осем цяло и тридесет и два квадратни метра), при съседи: ведомствени избени помещение и отдясно - изба на Тодор Кокудев, както и ЗАЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата, построена в Урегулиран поземлен имот II (втори), в кв. 14 (четиринадесети) по плана на гр. Чепеларе, при съседи на УПИ II: от три страни - улици, Никола Гавраилов Гьопсалиев, н-ци на Калин Атанасов Шарков - Стойко и Димитър Калинови Шаркови, Цвятко Николов Раев, н-ци на Марко Николов Раев и Георги и Мария Паскалеви, който апартамент представлява самостоятелен обект с идентификатор 80371.242.1927.6.8 (осем, нула, три, седем, едно, точка, две, четири, две, точка, едно, девет, две, седем, точка, шест, точка, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр. Чепеларе, ул. "Мурджовска" № 1а, вх. А, ет. 3, ап. 8, намиращ се в сграда № 6 (шест), разположена в поземлен имот с идентификатор 80371.242.1927 (осем, нула, три, седем, едно, точка, две, четири, две, точка, едно, девет, две, седем), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, нива на обекта - на едно ниво, с площ от 55.87 кв.м. (петдесет и пет цяло и осемдесет и седем квадртани метра), при граници и съседи: на същия етаж - имоти с идентификатори 80371.242.1927.6.9, 80371.242.1927.6.7, под обекта - 80371.242.1927.6.5, над обекта – 80371.242.1927.6.11 ведно с избено помещение № 6 (шест) с площ от 8.32 кв.м.
21.12.16 г., 17:16 targimot.com
56.0 м²
18 031,00 лв

Двустаен апартамент ЧЕПЕЛАРЕ

ЧЕПЕЛАРЕ М. КЕРЕЧМЕНИЦА, ЕТ. 3, АП. А9
АПАРТАМЕНТ А9 (БУКВА „А“ ДЕВЕТ), представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 80371.133.12.1.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 40.00 кв. м. (четиридесет квадратни метра), с предназначение: Жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Чепеларе, ЕКАТТЕ 80371, общ. Чепеларе, обл. Смолян, м. Керечменица, ет.3, ап. А9 , намиращ се в сграда № 1 с идентификатор 80371.133.12.1, със застроена площ от 114 кв.м. (сто и четиринадесет квадратни метра), брой етажи: 5 и предназначение: Жилищна сграда - многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 80371.133.12, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: За друг вид застрояване, с площ 330 кв. м. (триста и тридесет квадратни метра) , при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 80371.133.12.1.12, под обекта: 80371.133.12.1.9, над обекта: няма, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 80371.133.47, 80371.133.13, 80371.133.8, 80371.133.60, 80371.133.7, ВЕДНО със 6.84 % (шест цяло и осемдесет и четири стотни процента), равняващи се на 7.1693 кв.м. (седем цяло хиляда шестстотин деветдесет и три десетохилядни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.
21.12.16 г., 12:39 targimot.com
40.0 м²
26 000,00 лв

Двустаен апартамент ЧЕПЕЛАРЕ

ЧЕПЕЛАРЕ М. КЕРЕЧМЕНИЦА, ЕТ. 5, АП. А10
АПАРТАМЕНТ А 10, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 80371.133.12.1.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 66.50 кв.м. (шестдесет и шест цяло и петдесет стотни квадратни метра), с предназначение: Жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Чепеларе, ЕКАТТЕ 80371, общ. Чепеларе, обл. Смолян, м. Керечменица, ет. 5, ап. А 10, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 80371.133.12.1.11, под обекта: 80371.133.12.1.10, над обекта: няма, намиращ се в сграда № 1 с идентификатор 80371.133.12.1, със застроена площ от 114 кв.м. (сто и четиринадесет квадратни метра), брой етажи: 5 и предназначение: Жилищна сграда - многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 80371.133.12, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: За друг вид застрояване, с площ 330 кв.м. (триста и тридесет квадратни метра), при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 80371.133.47, 80371.133.13, 80371.133.8, 80371.133.60, 80371.133.7, ВЕДНО с 11.80 (единадесет цяло и осемдесет стотни) % идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.
21.12.16 г., 12:38 targimot.com
67.0 м²
43 000,00 лв

Тристаен апартамент ЧЕПЕЛАРЕ

ЧЕПЕЛАРЕ УЛ. МУРДЖОВСКА № 1-А, ЕТ. 4, АП. 12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 80371.242.1927.6.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 57/ 28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 79.92 (седемдесет и девет цяло и деветдесет и две стотни) кв.м., находящ се на адрес гр. Чепеларе, ул. Мурджовска № 1-а, ет. 4, ап. 12, с предназначение: жилище, апартамент, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 80371.242.1927.6.11, под обекта – 80371.242.1927.6.9, над обекта - няма, който обект е построен в четириетажна многофамилна жилищна сграда с идентификатор 80371.242.1927.6 и площ 215 /двеста и петнадесет/ кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 80371.242.1927, с площ от 2833 (две хиляди осемстотин тридесет и три) кв.м., с предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници и съседи на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори 80371.242.275, 80371.242.274, 80371.242.1928, 80371.242.273, 80371.242.272, 80371.242.9015, 80371.242.9019, 80371.242.277 и 80371.242.276, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 с площ от 11.10 (единадесет цяло и десет стотни) кв.м., ВЕДНО с 9.57 % (девет цяло петдесет и седем стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху имота.
14.12.16 г., 21:04 targimot.com
80.0 м²
28 800,00 лв

Многостаен апартамент ЧЕПЕЛАРЕ

ЧЕПЕЛАРЕ УЛ. ХАН АСПАРУХ № 1, ЕТ. 3, АП. 9
АПАРТАМЕНТ № 9 с идентификатор 80371.241.356.2.9, с площ от 91.77 (деветдесет и едно цяло и седемдесет и седем стотни) кв.м., находящ се на адрес гр. Чепеларе, ул. Хан Аспарух № 1, ет. 3, ап. 9, общ. Чепеларе, обл. Смолян, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 80371.241.356.2.8, под обекта - 80371.241.356.2.6, над обекта - 80371.241.356.2.12, който обект е построен в седем етажна сграда с идентификатор 80371.241.356.2, с площ от 361 (триста шестдесет и един) кв.м. и предназначение – Жилищна сграда - еднофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 80371.241.356, с площ от 2809 (две хиляди осемстотин и девет) кв.м., с предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници и съседи на поземления имот: 80371.241.363, 80371.241.1900, 80371.241.358, 80371.241.357, 80371.241.355, 80371.241.9007, 80371.241.9008, 80371.241.261 и 80371.241.362, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7, без посочена площ, при съседи на избеното помещение – Илия Христов Сираков, Мария Димитрова Пенкова и магазин, ВЕДНО с 5.63% (пет цяло шестдесет и три процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху терена.
25.11.16 г., 20:35 targimot.com
92.0 м²
47 200,00 лв

Двустаен апартамент ЧЕПЕЛАРЕ

ЧЕПЕЛАРЕ ул. "Мурджовска" 1а
½ ид. ч. (една втора идеална част) от АПАРТАМЕНТ 8 (осми), находящ се в гр. Чепеларе в сградата на Строително монтажния комбинат на трети етаж, състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение, застроен на 55.87 кв.м. (петдесет и пет цяло и осемдесет и седем квадратни метра), при съседи: отдясно - Величка Горчева Милчева, вляво - отдолу и огоре - ведомствени апартаменти, ЗАЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 6 (шест) с площ от 8.32 кв.м. (осем цяло и тридесет и два квадратни метра), при съседи: ведомствени избени помещение и отдясно - изба на Тодор Кокудев, както и ЗАЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата, построена в Урегулиран поземлен имот II (втори), в кв. 14 (четиринадесети) по плана на гр. Чепеларе, при съседи на УПИ II: от три страни - улици, Никола Гавраилов Гьопсалиев, н-ци на Калин Атанасов Шарков - Стойко и Димитър Калинови Шаркови, Цвятко Николов Раев, н-ци на Марко Николов Раев и Георги и Мария Паскалеви, който апартамент представлява самостоятелен обект с идентификатор 80371.242.1927.6.8 (осем, нула, три, седем, едно, точка, две, четири, две, точка, едно, девет, две, седем, точка, шест, точка, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр. Чепеларе, ул. "Мурджовска" № 1а, вх. А, ет. 3, ап. 8, намиращ се в сграда № 6 (шест), разположена в поземлен имот с идентификатор 80371.242.1927 (осем, нула, три, седем, едно, точка, две, четири, две, точка, едно, девет, две, седем), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, нива на обекта - на едно ниво, с площ от 55.87 кв.м. (петдесет и пет цяло и осемдесет и седем квадртани метра), при граници и съседи: на същия етаж - имоти с идентификатори 80371.242.1927.6.9, 80371.242.1927.6.7, под обекта - 80371.242.1927.6.5, над обекта – 80371.242.1927.6.11 ведно с избено помещение № 6 (шест) с площ от 8.32 кв.м.
2.11.16 г., 15:37 targimot.com
56.0 м²
22 539,00 лв

Апартамент в центъра на курорта Чепеларе, ет.3

Чепеларе Смолян и област Чепеларе Аспарух 4
Собственик продава апартамент за 42,000,00 eur, – 84 м/2 в чепеларе ,/ на 8 км. От к.к пампорово/, ет. 3 В центъра на града е ;кухня+ хол и спалня + мазе от 4,5 м/2; Изложението е югозап./Северо-з ап.; Има 2 големи тераси за всяка стая; и река; центъра започва от блока, а пешаходната зона е на 60 м. От блока; кухнята и спалнята са северозап./ Към рекичката/. Коридора има форма на буквата „ч” с вграден гардероб е и входовете за стаите ,килера и банята-тя е с теракота и ф. Плочки, тоалентната е тук/но може килера да стане тоалетна/. Кухнята и коридора са с балатум, а хола и спалнята - с мокет; -Инсталирани са радиатори за тец+ комини; има и асансьор. Мазето е на /- 1 ви ет./; Има паркинг в двора ; ап. В момента е обзаведен ,но за това ще се договаряме отделно… ! Имаме и собствен гараж , но за него има отделна цена; Реката е на 4-6 метра от северозападната тераса и е около 0,30 м -0,60 м. Дълбока; - Чепеларе е целогодишен и особено зимен високопл. Курорт - Имам още информация за за ски пистите + еко пътеки+ вело пътеки , дивеч и др.
31.10.16 г., 15:13 555.bg
4 стаи
84.0 м²
82 320,00 лв

Многостаен апартамент ЧЕПЕЛАРЕ

ЧЕПЕЛАРЕ УЛ. ХАН АСПАРУХ № 1, ЕТ. 3, АП. 9
АПАРТАМЕНТ № 9 с идентификатор 80371.241.356.2.9, с площ от 91.77 (деветдесет и едно цяло и седемдесет и седем стотни) кв.м., находящ се на адрес гр. Чепеларе, ул. Хан Аспарух № 1, ет. 3, ап. 9, общ. Чепеларе, обл. Смолян, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 80371.241.356.2.8, под обекта - 80371.241.356.2.6, над обекта - 80371.241.356.2.12, който обект е построен в седем етажна сграда с идентификатор 80371.241.356.2, с площ от 361 (триста шестдесет и един) кв.м. и предназначение – Жилищна сграда - еднофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 80371.241.356, с площ от 2809 (две хиляди осемстотин и девет) кв.м., с предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници и съседи на поземления имот: 80371.241.363, 80371.241.1900, 80371.241.358, 80371.241.357, 80371.241.355, 80371.241.9007, 80371.241.9008, 80371.241.261 и 80371.241.362, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7, без посочена площ, при съседи на избеното помещение – Илия Христов Сираков, Мария Димитрова Пенкова и магазин, ВЕДНО с 5.63% (пет цяло шестдесет и три процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху терена.
24.10.16 г., 14:31 targimot.com
92.0 м²
59 000,00 лв

Продавам апартамент в к.к. Пампорово, България.

Пампорово Смолян и област Чепеларе к-с Еврика 1
Продавам апартамент в к.к. Пампорово, България. От собственик. Апартамента се намира на втори жилищен етаж с площ 87 кв.м., чиста жилищна площ 75 кв.м.. Състои се от предверие /стая за ски принадлежности/, коридор, всекидневна с кухненски кът и кът за хранене, спалня, баня с wc, тераса. Ново строителство с акт 16, без ипотеки и възбрани. В продажната цена е включена кухненската мебел и портмантото в коридора. Два ски центъра на 600 метра от сградата.
2.04.16 г., 3:56 555.bg
2 стаи
87.0 м²
50 960,00 лв

Продавам двустаен апартамент, ски курорт Пампорово

Пампорово Смолян и област Чепеларе к.с ЕВРИКА 1
Апартамента се намира на втори жилищен етаж с площ 87 кв.м., чиста жилищна площ 75 кв.м.. Състои се от преддверие /стая за ски принадлежности/, коридор, всекидневна с кухненски кът и кът за хранене, спалня, баня с wc, тераса. Ново строителство с акт 16, без ипотеки и възбрани. В продажната цена е включена кухненската мебел и портмантото в коридора. Двата ски центъра се намират на 600 метра от сградата. Без комисионна.
2.04.16 г., 3:23 555.bg
2 стаи
87.0 м²
47 040,00 лв

Триъгълника 170 кв лукс 95000 е

София Триъгълника ЧЕПЕЛАРЕ
Нова тухлена сграда, на ул. "Чепеларе" , а 16 от 2013 година, до метростанция "Хан Кубрат", Луксозно изпълнение, напълно обзаведен. Състои се от хол с тапезария и кухненски бокс, три спални, баня с тоалетна, тоалетна, три тераси. трапезария и кухненски бокс на италиански гранитогрес, хол и спални – ламинат.Пвс дограма Поръчкова кухня и изцяло вградени електроуреди керамичен плот, фурна, микровълнова, абсорбатор и миялна машин. Голяма тераса с настилка изкуствена трева . Душ панел с хидромасажни приставки.
2.04.16 г., 3:23 555.bg
4 стаи
170.0 м²
186 200,00 лв

Апартаменти Диони / Dioni Apartments

Област Смолян Близо до к.к. Пампорово До спортен център на Чепеларе
"Апартаменти Диони" е името на хубав, нискоетажен комплекс с ваканционни апартаменти, разположен на хълм в град Чепеларе, сгушено в малка и много красива котловина в Родопите до самия ски център, на 10 км от международния планински курорт Пампорово. Районът предлага уникална атмосфера, прекрасните местни ястия и гостоприемни и приятелски настроени съседи. Комплексът е разположен в близост до Спортното училище, в сърцето на новия спортен център на Чепеларе, само на 100 метра от новата станция на лифта, свързващ ски център Чепеларе и гр. Чепеларе. Комплекс "Апартаменти Диони" е проектиран от архитект с множество награди и успешни проекти. Архитектурата на комплекса напомня красивите къщи, характерни за района, като фасадите са аранжирани с дървени и каменни елементи. Комплексът е построен на пет етажа и се състои от 22 апартамента с югоизточно разположение на стаите, като предлага панорамна гледка към планината и центъра на града. Комплексът разполага с подземен гараж с 6 паркоместа, както и 8 открити паркоместа. Непосредствено до апартаментния комплекс се намира новопостроен хотел с ресторант и СПА център, състоящ се от сауна, джакузи, стаи за масаж и фитнес зала. Собствениците и гостите на "Апартаменти Диони" ще могат да ползват тези съоръжения срещу заплащане. • Стратегическо местоположение в малък и спокоен курорт, само на 5 мин от ски писта и в близост до местната спортна школа. • Районът е предимно съставен от борови гори, съчетани с скалисти планински върхове, пълни с диви цветя и гъби. Въздухът е чист, а климатът е перфектен. • Апартаментите са изработени от висококачествени материали и се радват на ефективна отоплителна система. • Мястото на хълм предлага невероятна гледка към планината. • Комплексът е проектиран по награждаван архитект, с множество успешни проекти в град Бургас, в курортите Слънчев бряг, село Синеморец и село Лъка.
25.03.16 г., 14:52 bulgarianproperties.bg
23 212,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Представяме Ви един чудесен комплекс, разположен в сърцето на Родопите- в китния град Чепеларе, в близост до кк. Пампорово и ски-център "Мечи чал". "ОРФЕЙ" е проектиран и изпълнен за да осигури максимален комфорт на обитаване с качествени архитектурни решения, без компромиси в разпределенията и функционалните връзки.Комплекса е заобиколен от естествени зелени площи, в хармония с красивия горски пейзаж. Cвежестта и чистотата на планинския въздух гарантират пълноценен отдих и почивка. Меката снежна зима, както и прохладното лято правят комплекса привлекателен по всяко време на годината! Комплексът представлява две 3-етажни сгради, в които се предлагат напълно завършени 24 апартаменти и студиа, с квадратура от 42 кв.м до 76,5 кв.м. Налични за продажба са следните апартаменти. едностаен апартамент с площ от 42 кв.м. на цена от 28 400 € двустаен апартамент с площ от 57 кв.м. на цена от 42 700 € двустаен апартамент с площ от 76 кв.м. на цена от 67 000 € двустаен апартамент с площ от 72 кв.м. на цена от 63 900 €
25.03.16 г., 14:18 icbproperties.com
42.0 м²
28 400,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Чепеларе

Къща Пампорово

Пампорово КЪЩА № 1
кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08.2006 г. на ... стотни квадратни метра), с предназначение: Жилище, апартамент, състояща се от три етажа: първи етаж – кухненски бокс, дневна ... стълбище, с административен адрес: гр. Чепеларе, ЕКАТТЕ 80371, общ. Чепеларе, обл. Смолян, к.к. Пампорово, намиращ се в
19.01.17 г., 18:53 targimot.com
166.0 м²
56 494,00 лв

Къща Пампорово

Пампорово КЪЩА № 8
кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08.2006 г. на ... квадратни метра), с предназначение: Жилище, апартамент, състояща се от три етажа: първи етаж – кухненски бокс, дневна ... стълбище, с административен адрес: гр. Чепеларе, ЕКАТТЕ 80371, общ. Чепеларе, обл. Смолян, к.к. Пампорово, намиращ се в сграда
19.01.17 г., 18:53 targimot.com
145.0 м²
49 198,00 лв

Къща Пампорово

Пампорово КЪЩА № 9
кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08.2006 г. на ... квадратни метра), с предназначение: Жилище, апартамент, състояща се от три етажа: първи етаж – кухненски бокс, дневна ... стълбище, с административен адрес: гр. Чепеларе, ЕКАТТЕ 80371, общ. Чепеларе, обл. Смолян, к.к. Пампорово, намиращ се в сграда
19.01.17 г., 18:52 targimot.com
145.0 м²
49 198,00 лв
Двустаен апартамент, със статут на офис, в гр. Чепеларе. В новопостроена кооперация с Акт 16. Жилището е на шпакловка и ... замазка. Намира се в близост до новата автогара. ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ: 0899979697
17.01.17 г., 17:12 bazar.bg
2 стаи
64.0 м²
19 900,00 €

Едностаен апартамент Пампорово

Пампорово М. ТОМОВ ЧУЧУР, ВХ. А, ЕТ. 2, АП. 21
АПАРТАМЕНТ № 21, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 58517.35.19.1.35 по кадастралната карта и ... кадастралните регистри на с. Проглед, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18-1/ 20.01.2006 г. на ... : жилище, апартамент, състоящ се от студио, кухненски бокс, баня с тоалетна и антре, с площ от 53.74 /петдесет и три цяло
12.01.17 г., 0:20 targimot.com
54.0 м²
48 000,00 лв

Двустаен апартамент Пампорово

Пампорово РОДОПСКА ПЕРЛА, СГРАДА № 1, АП. 17
58517.37.16.1.39 съгласно кадастралната карта на село Проглед, община Чепеларе, област Смолян, находящ се в сграда № 1 ... , разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.37.16, съставляващ АПРТАМЕНТ № 17, находящ се в село Проглед, община Чепеларе
11.01.17 г., 18:25 targimot.com
69.0 м²
29 823,00 лв

Тристаен апартамент Пампорово

Пампорово РОДОПСКА ПЕРЛА, СГРАДА № 1, АП. 13
кадастрален идентификатор 58517.37.16.1.29 съгласно кадастралната карта на село Проглед. община Чепеларе, област Смолян, находящ ... село Проглед. община Чепеларе, област Смолян, при съседи на обекта: на същия етаж обект 58517.37.16.1.30 , под обекта
11.01.17 г., 18:21 targimot.com
89.0 м²
38 523,00 лв

Тристаен апартамент Пампорово

Пампорово РОДОПСКА ПЕРЛА, СГРАДА № 1, АП. 9
кадастрален идентификатор 58517.37.16.1.38 съгласно кадастралната карта на село Проглед, община Чепеларе, област Смолян ... , находящ се в страда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.37.16, съставляващ АПАРТАМЕНТ № 9, находящ се в ... село Проглед, община Чепеларе, област Смолян, при съседи на обекта: на същия етаж обект 58517.37.16.1.37, под обекта
11.01.17 г., 18:21 targimot.com
113.0 м²
48 004,00 лв
Предлагаме за продажба двустаен апартамент сред боровите гори на ски курорт Пампорово, в тихия затворен комплекс ... съоръжения и някои ежедневни удобства, районът се характеризира с благоприятен климат с мека зима и над 100 слънчеви дни за ... столицата София, 85 км южно от Пловдив, 15 км северно от Смолян и 10 км южно от Чепеларе. Можем да организираме оглед
9.01.17 г., 19:33 bulgarianproperties.bg
85.29 м²
47 000,00 €

Двустаен, 40m 2 (продажба)

гр.Чепеларе, общ. Чепеларе Васил Басамаков
Апартамент № A9 с с идентификатор 80371.133.12.1.11 със ЗП 40 кв.м., находящ се в гр. Чепеларе, м. Керечменица. Имотът се продава на публична продан.
9.01.17 г., 17:02 homes.bg
40.0 м²
15 011,00 €

Тристаен, 66m 2 (продажба)

гр.Чепеларе, общ. Чепеларе Васил Басамаков
Апартамент № A8 с идентификатор 80371.133.12.1.10 със ЗП 66.50 кв.м., находящ се в гр. Чепеларе, м. Керечменица, ет. 4 Имотът се продава на публична продан.
9.01.17 г., 16:16 homes.bg
66.0 м²
24 446,00 €
Днешното предложение включва двустаен апартамент в спокоен затворен комплекс „Росица” в живописния ски курорт Пампорово ... , на около 220 км от столицата София, 85 км южно от Пловдив, 15 км северно от Смолян и 10 км южно от Чепеларе. Описваният ... апартамент се намира на втори етаж, с обща площ от 80.37 кв.м., чиста площ - 65.40 кв.м. и общи части – 14.97 кв.м
6.01.17 г., 19:39 bulgarianproperties.bg
80.37 м²
45 000,00 €

Двустаен апартамент в комплекс Манастира 2

Област Смолян к.к. Пампорово Хотел Орловец
Предлагаме на вашето внимание уютен двустаен апартамент, разположен в комплекс Манастира 2 в Пампорово. Центърът на ... обичат спокойствието, тишината и комфорта, гарантирайки отлични условия за ваканция в полите на Родопите. Имотът ... разполага с прекрасна гледка към гора, а камината от френски тип в хола създава допълнително усещане за комфорт и зимна
22.12.16 г., 20:07 bulgarianproperties.bg
62.26 м²
39 000,00 €
Разположено само на 400 метра от ски-лифтовете в Пампорово, това обзаведено студио предлага прекрасна възможност за ... , необходими за незабравима ваканция. На място се предлагат масажи, има джакузи, сауна и парна баня. Има възможност за ... за сън и почивка. До него е разположен удобен диван, заедно с малка секция и телевизор. По желание, може да се устрои
22.12.16 г., 19:36 bulgarianproperties.bg
42.5 м²
30 000,00 €

Двустаен апартамент Пампорово

Пампорово ВХ. А, ЕТ. 7, АП. 75а
тридесет и девет стотни) кв.м., находящ се на адрес; гр. Чепеларе, к.к. Пампорово, вх. А, ет. 7, ап. 75а с ... предназначение: Жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 80371.244.158.1.80 и ... : За друг вид застрояване, при граници и съседи на поземления имот: 80371.244.361, 80371.244.331, 80371.244.285
21.12.16 г., 22:19 targimot.com
71.0 м²
59 358,00 лв

Двустаен апартамент Пампорово

Пампорово ВХ. А, ЕТ. 7, АП. 75
седемнадесет стотни) кв.м., находящ се на адрес; гр. Чепеларе, к.к. Пампорово, вх. А, ет. 7, ап. 75 с предназначение ... : Жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 80371.244.158.1.81, под обекта ... 2408 (две хиляди четиристотин и осем) кв.м., с предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За
21.12.16 г., 21:18 targimot.com
79.0 м²
65 233,00 лв

Тристаен апартамент Пампорово

Пампорово СИДАР ХАЙТС, БЛ. 1, ВХ. G, ЕТ. 4, АП. 18
предназначение: Жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Чепеларе, ЕКАТТЕ 80371, общ. Чепеларе, обл. Смолян, к.к ... АПАРТАМЕНТ № 18, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 80371.173.28.2.34 по кадастралната карта и ... кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08.2006 г. на
21.12.16 г., 16:31 targimot.com
88.0 м²
18 000,00 лв

Тристаен апартамент Пампорово

Пампорово ВХ. Б, ЕТ.6, АП. 16
седемдесет и девет стотни) кв.м., находящ се на адрес; гр. Чепеларе, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. 6, ап. 16 с ... предназначение: Жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 80371.244.158.1.73, под обекта ... : За друг вид застрояване, при граници и съседи на поземления имот: 80371.244.361, 80371.244.331, 80371.244.285
20.12.16 г., 2:02 targimot.com
96.0 м²
78 927,00 лв

Етаж от къща ЧЕПЕЛАРЕ

ЧЕПЕЛАРЕ УЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 71, ЕТ. 2
Заповед № РД-18-57/28.08.2006г. на ИД на АГКК, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива: едно, с адрес: гр. Чепеларе ... 80371.242. 508.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със
20.12.16 г., 2:01 targimot.com
94.0 м²
25 000,00 лв
) по ПУП - план за регулация и застрояване на к.к. Пампорово, общ. Чепеларе, обл. Смолян, с уредени регулационни сметки ... Заповед № РД - 18-57/28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в обл. Смолян, общ. Чепеларе, к.к ... . Пампорово, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, на едно ниво, с площ от 55.12 кв.м. (петдесет и
7.12.16 г., 19:19 targimot.com
55.0 м²
21 088,00 лв
. Чепеларе, к.к. Пампорово, ет.2, ап. 1, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, на едно ниво, с площ от ... ПУП - план за регулация и застрояване на к.к. Пампорово, общ. Чепеларе, обл. Смолян, с уредени регулационни сметки, при ... деветдесет и четири) квадратни метра по документи за собственост, а съгласно скица № 15-426380/29.08.2016 г. на Служба по
7.12.16 г., 19:17 targimot.com
55.0 м²
21 088,00 лв
(шестнадесети) по ПУП - план за регулация и застрояване на к.к. Пампорово, общ. Чепеларе, обл. Смолян, с уредени регулационни ... със Заповед № РД - 18-57/28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в обл. Смолян, общ. Чепеларе, к.к ... . Пампорово, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, на едно ниво, с площ от 52.53 кв.м. (петдесет и
7.12.16 г., 19:16 targimot.com
53.0 м²
20 529,00 лв
(шестнадесети) по ПУП - план за регулация и застрояване на к.к. Пампорово, общ. Чепеларе, обл. Смолян, с уредени регулационни ... Заповед № РД - 18-57/28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в обл. Смолян, общ. Чепеларе, к.к ... . Пампорово, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, на едно ниво, с площ от 52.53 кв.м. (петдесет и
7.12.16 г., 19:14 targimot.com
53.0 м²
20 529,00 лв

Етаж от къща ЧЕПЕЛАРЕ

ЧЕПЕЛАРЕ ул. "Никола Чичовски" 13, ет. 1
, едно), с административен адрес: обл. Смолян, общ. Чепеларе, ул. "Никола Чичовски" 13, ет. 1, състоящ се от две стаи ... , кухня, коридор, антре, сервизно помещение, външен санитарен възел, с предназначение - жилище, апартамент, при съседи: на ... ), находящ се на ул. "Никола Чичовски" 13 (тринадесет) в гр. Чепеларе, ЕКАТТЕ 80371, Община Чепеларе, обл. Смолян по
7.12.16 г., 18:48 targimot.com
85.0 м²
35 383,00 лв