Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ УЛ. ЧАВДАР ВОЙВОДА 5 - ИД 455/2017
127.0 м²
100 994 лв
12.07.17 г., 19:16
АПАРТАМЕНТ № 12 /дванадесет/, находящ се на петия етаж в ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИСИ И ГАРАЖИ по ул. Чавдар войвода 5 /пет/ в гр. Русе, състоящ се от входно антре, дневна – столова с кухненски бокс, две спални, кабинет, баня – тоалетна, тоалетна и три балкона, , при граници: от изток- дворно място, от запад – дворно място, от север – дворно място и от юг – дворно място, заедно с прилежащото към този апартамент ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 12 /дванадесет/ с площ от 2.57 кв.м. /два декара и петдесет и седем квадратни дециметра/, при граници за избеното помещение: от изток – изба 11, от запад – коридор, от север – стълбище и от юг – коридор, заедно с 10.301 % ид.ч. /десет цяло триста и една хилядни процента идеални части/ от общите части на сградата, равняващи се на 17.97 кв.м. /седемнадесет квадратни метра и деветдесет и седем квадратни дециметра/ и толкова идеални части, равняващи се на 66.75 кв.м. /шестдесет и шест квадратни метра и седемдесет и пет квадратни дециметра/ от правото на собственост върху терена, съставляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.5055 /шест три четири две седем точка две точка пет нула пет пет/, със стар идентификатор п. IX – 5056 /десет римско тире пет нула пет шест арабско/, в квартал 288, целият с площ 637 кв.м. /шестстотин тридесет и седем квадратни метра/, а съгласно скица с площ от 648 кв.м. /шестстотин четиридесет и осем квадратни метра/, при съседи на поземления имот: 63427.2.4060; 63427.2.4063; 63427.2.4064; 63427.2.4059; 63427.2.4058; 63427.2.4067; 63427.2.4066 и 63427.2.1496 - по нотариален акт, а по скица - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5055.4.12 /шест три четири две седем точка две точка пет нула пет пет точка четири точка едно две/,с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Чавдар войвода № 5 /пет/, ет. 4 /четири/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4 /четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5055 /шест три четири две седем точка две точка пет нула пет пет/. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 127.45 кв.м. /сто двадесет и седем квадратни метра и четиридесет и пет квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части: Изба № 12 и 10,301% ид.ч. от сградата. Стар идентификатор: няма. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 63427.2.5055.4.10, 63427.2.5055.4.9, 63427.2.5055.4.11; над обекта: няма. По време на описа е констатирано, че имота се състои от едно общо помещение с излаз на две тераси и от кухня с излаз към трета тераса. ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 100 994.30 лв. учредена Договорна ипотека в полза на ОББ АД, в размер на 98 200 лв.,вписани Възбрани в полза на Юробанк България АД, Райфайзенбанк ЕАД, ОББ АД и П И Б АД, Определям всеки понеделник и четвъртък от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
Още targimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н "Лозенец", ул. Чавдар Мутафов № 22
87.0 м²
129 150 лв
2.06.17 г., 19:34
Недвижим имот, находящ се в гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 4, в триетажна жилищна сграда /бл. № 4/, със застроена площ от 438,90 /четиристотин тридесет и осем цяло и деветдесет стотни/ квадратни метра и разгъната застроена площ 1 974,24 /хиляда деветстотин седемдесет и четири цяло двадесет и четири стотни/ квадратни метра, находяща се в УПИ № II-635,1245,1564 /първи за имоти планоснимачни номера шестстотин тридесет и пет, хиляда двеста четиридесет и пет, хиляда петстотин шестдесет и четири/ от кв. 46-А /четиридесет и шест-А“/ по плана на гр. София, местността „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, целият с площ от 2 200,00 /две хиляди и двеста/ квадратни метра, при съседи по скица: УПИ III - 1245 /трети за имот планоснимачен номер хиляда двеста четиридесет и пет/, празно място, УПИ № I-635 /първи за имот планоснимачен номер шестстотин тридесет и пет/ и от две страни – улици, а именно: Апартамент № А 4.3.2 /буква „А“, четири-три-две/ на втори етаж, кота + 6,30 /шест цяло и тридесет стотни/ метра, със застроена площ от 87,17 /осемдесет и седем цяло и седемнадесет стотни/ кв. м., състоящ се от входно преддверие и коридор, две спални, дневна с кухня-трапезария, баня с тоалетна, тоалетна, склад и балкон, при съседи: апартамент № А 4.3.3, апартамент № А 4.3.1, стълбище и коридор, улица, отгоре – апартамент № А 4.4.2, отдолу – апартамент № А 4.2.2, заедно с избено помещение № М 4-6 /буква „М“ четири-шест/ със застроена площ от 3,60 /три цяло и шестдесет стотни/ кв. м. при съседи: избено помещение № М 4-7, избено помещение № М 4-5, паркомясто № Р 4-8, заедно с 2,929 % /две цяло деветстотин двадесет и девет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 15,64 кв. м. и заедно с 1,38 /един цяло тридесет и осем стотни/ идеални части от горепосочения урегулиран поземлен имот. При извършения опис е установено, че гореописаният недвижим имот е обединен със съседния апартамент № А 4.3.1, който също е изнесен на публична продан по изпълнителното дело Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Още targimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н "Лозенец", ул. Чавдар Мутафов № 22
86.0 м²
108 075 лв
2.06.17 г., 18:07
Недвижим имот, находящ се в гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 4, в триетажна жилищна сграда /бл. № 4/, със застроена площ от 438,90 /четиристотин тридесет и осем цяло и деветдесет стотни/ квадратни метра и разгъната застроена площ 1 974,24 /хиляда деветстотин седемдесет и четири цяло двадесет и четири стотни/ квадратни метра, находяща се в УПИ № II-635,1245,1564 /първи за имоти планоснимачни номера шестстотин тридесет и пет, хиляда двеста четиридесет и пет, хиляда петстотин шестдесет и четири/ от кв. 46-А /четиридесет и шест-А“/ по плана на гр. София, местността „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, целият с площ от 2 200,00 /две хиляди и двеста/ квадратни метра, при съседи по скица: УПИ III - 1245 /трети за имот планоснимачен номер хиляда двеста четиридесет и пет/, празно място, УПИ № I-635 /първи за имот планоснимачен номер шестстотин тридесет и пет/ и от две страни – улици, а именно: Апартамент № А 4.3.1 /буква „А“, четири-три-едно/ на втори етаж, кота + 6,30 /шест цяло и тридесет стотни/ метра, със застроена площ от 86,24 /осемдесет и шест цяло двадесет и четири стотни/ кв. м., състоящ се от две спални, дневна с кухня-трапезария, балкон и коридор, при съседи: от изток – апартамент № А 4.3.2 /буква „А“, четири-три-две/, от юг – стълбище, от запад – двор, от север – калкан, заедно с избено помещение № М 4-5 /буква „М“ четири-пет/ със застроена площ от 3,61 /три цяло шестдесет и една стотни/ кв. м., заедно с 3,91 % /три цяло деветдесет и една хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 16,13 кв. м. и заедно с 1,11 /едно цяло и единадесет стотни/ идеални части от горепосочения урегулиран поземлен имот. При извършения опис е установено, че гореописаният недвижим имот е обединен със съседния апартамент № А 4.3.2, който също е изнесен на публична продан по изпълнителното дело. Върху продажната цена на имота ще се дължи внасяне на данък добавена стойност, съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 7 от ЗДДС. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Още targimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н "Лозенец", ул. Чавдар Мутафов № 22
87.0 м²
129 150 лв
9.05.17 г., 23:07
Недвижим имот, находящ се в гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 4, в триетажна жилищна сграда /бл. № 4/, със застроена площ от 438,90 /четиристотин тридесет и осем цяло и деветдесет стотни/ квадратни метра и разгъната застроена площ 1 974,24 /хиляда деветстотин седемдесет и четири цяло двадесет и четири стотни/ квадратни метра, находяща се в УПИ № II-635,1245,1564 /първи за имоти планоснимачни номера шестстотин тридесет и пет, хиляда двеста четиридесет и пет, хиляда петстотин шестдесет и четири/ от кв. 46-А /четиридесет и шест-А“/ по плана на гр. София, местността „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, целият с площ от 2 200,00 /две хиляди и двеста/ квадратни метра, при съседи по скица: УПИ III - 1245 /трети за имот планоснимачен номер хиляда двеста четиридесет и пет/, празно място, УПИ № I-635 /първи за имот планоснимачен номер шестстотин тридесет и пет/ и от две страни – улици, а именно: Апартамент № А 4.3.2 /буква „А“, четири-три-две/ на втори етаж, кота + 6,30 /шест цяло и тридесет стотни/ метра, със застроена площ от 87,17 /осемдесет и седем цяло и седемнадесет стотни/ кв. м., състоящ се от входно преддверие и коридор, две спални, дневна с кухня-трапезария, баня с тоалетна, тоалетна, склад и балкон, при съседи: апартамент № А 4.3.3, апартамент № А 4.3.1, стълбище и коридор, улица, отгоре – апартамент № А 4.4.2, отдолу – апартамент № А 4.2.2, заедно с избено помещение № М 4-6 /буква „М“ четири-шест/ със застроена площ от 3,60 /три цяло и шестдесет стотни/ кв. м. при съседи: избено помещение № М 4-7, избено помещение № М 4-5, паркомясто № Р 4-8, заедно с 2,929 % /две цяло деветстотин двадесет и девет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 15,64 кв. м. и заедно с 1,38 /един цяло тридесет и осем стотни/ идеални части от горепосочения урегулиран поземлен имот. При извършения опис е установено, че гореописаният недвижим имот е обединен със съседния апартамент № А 4.3.1, който не е обект на принудително изпълнение.
Още targimot.com

Двустаен апартамент в Сухата река

Област София гр. София кв. "Сухата река" Мост Чавдар
76.95 м²
67 370 €
13.04.17 г., 9:19
Жилище с 1 спалня в кв. Сухата река, недалеч от ново откриваща се метростанция. Удобна близост до бул. Владимир Вазов, на 4-5 мин. до хипермаркет Била. Имот с потенциал от отдаване под наем, недалеч от ОМВ, ШЕЛ, моста Чавдар и парка Заимов. Апартаментът се намира на трети етаж в нова тухлена сграда в процес на строеж. Състои се от: • предверие • просторна дневна с кухня и трапезария • 1 спалня • баня с тоалетна • балкон Жилището се предлага за продажба необзаведено, по БДС: • стени - шпакловка • под - циментова замазка • отопление на ТЕЦ • ПВЦ 5-камерна дограма • външна врата • окабеляване за Интернет, телефон, кабелна телевизия, СОТ • отопление на ток Има възможност да купуване на двоен гараж. В района ще откриете разнообразие от магазини, кафене, училище - 143 СОУ Г. Бенковски, болница - УМБАЛ „Царица Йоанна“, детска градина - 117 ЦДГ Слънце, мол, хипермаркет, редовен градски транспорт - тролеи 1, 2, 4, автобуси 78, 79, 120, читалище Възраждане, църква Св. Богородица, офис на Еконт, ОББ банка. Летище София е на 6 км оттук, а централна ЖП/автобусна гара - на 4 км. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Още bulgarianproperties.bg

Тристаен апартамент в Сухата река

Област София гр. София кв. "Сухата река" Мост Чавдар
87.43 м²
81 047 €
13.04.17 г., 9:20
Тристаен апартамент в кв. Сухата река. Добро местоположение в близост до училище, детски градини, ново откриваща се метростанция. Лесна връзка с бул. Владимир Вазов, на 4-5 мин. до хипермаркет. Жилище с добра възможност за отдаване под наем. Бърз достъп до парка Заимов. Апартаментът се намира на четвърти етаж в нова тухлена ново строяща се сграда. Разпределението включва: • предверие • просторна дневна с кухня и трапезария • 2 спални • 2 бани с тоалетна • лоджия Жилището се предлага за продажба необзаведено, по БДС: • стени - шпакловка • под - циментова замазка • отопление на ТЕЦ • ПВЦ 5-камерна дограма • външна врата • окабеляване за Интернет, телефон, кабелна телевизия, СОТ • отопление на ток Има възможност да купуване на двоен гараж. В района ще откриете разнообразие от магазини, кафене, училище - 143 СОУ Г. Бенковски, болница - УМБАЛ „Царица Йоанна“, детска градина - 117 ЦДГ Слънце, мол, хипермаркет, редовен градски транспорт - тролеи 1, 2, 4, автобуси 78, 79, 120, читалище Възраждане, църква Св. Богородица, офис на Еконт, ОББ банка. Летище София е на 6 км оттук, а централна ЖП/автобусна гара - на 4 км. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Още bulgarianproperties.bg

Двустаен апартамент в кв. Сухата река

Област София гр. София кв. "Сухата река" Мост Чавдар
76.95 м²
67 370 €
13.04.17 г., 9:19
Двустаен апартамент с удобно разпределение в столичния квартал Сухата река, на 2 минути от бул. Владимир Вазов, на 4-5 мин. до хипермаркет Била, в близост до ОМВ, ШЕЛ, моста Чавдар и парка Заимов. Недалеч от ново откриваща се метростанция. Апартаментът се намира на втори жилищен етаж в нова тухлена сграда в процес на строеж. Състои се от: • предверие • просторна дневна с кухня и трапезария • 1 спалня • баня с тоалетна • балкон Жилището се предлага за продажба необзаведено, по БДС: • стени - шпакловка • под - циментова замазка • отопление на ТЕЦ • ПВЦ 5-камерна дограма • външна врата • окабеляване за Интернет, телефон, кабелна телевизия, СОТ • отопление на ток Има възможност да купуване на двоен гараж. В района ще откриете разнообразие от магазини, кафене, училище - 143 СОУ Г. Бенковски, болница - УМБАЛ „Царица Йоанна“, детска градина - 117 ЦДГ Слънце, мол, хипермаркет, редовен градски транспорт - тролеи 1, 2, 4, автобуси 78, 79, 120, читалище Възраждане, църква Св. Богородица, офис на Еконт, ОББ банка. Летище София е на 6 км оттук, а централна ЖП/автобусна гара - на 4 км. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Още bulgarianproperties.bg

Многостаен апартамент НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул."Чавдар войвода" № 1-в, вх.В, ет.6
103.0 м²
20 550 лв
24.02.17 г., 16:55
ЖИЛИЩЕ АПАРТАМЕНТ №62, с административен адрес гр.Нови пазар , обл.Шумен, ул.“Чавдар войвода“№1-в, вх.В, ет.6, идентификатор №52009.503.474.29, със застроена площ 102,55кв.м., състоящ се от три стаи, трапезария, кухня ниша и сервизни помещения, находящ се в жилищна сграда ЕЖБ 7 разположена в поземлен имот, бивш УПИ ХІ в квартал 88 по плана на гр.Нови пазар, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 17 със застр.площ от 3,68кв.м., ведно с 2121/100000 ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот
Още targimot.com

Панорамен мезонет в кв. Витоша

Област София гр. София кв. "Витоша" ул. Чавдар Мутафов
156.0 м²
169 000 €
13.02.17 г., 1:55
Тристаен мезонет с красиви гледки към планината в кв. „Витоша” до Столичния Зооопарк. Имотът е с Разрешение за ползване от 2008г. Сградата разполага с асансьор и поддържани общи части. Районът предоставя спокойна жилищна атмосфера. За минути се стига до централните части. Основните пътни артерии са ул. „Чавдар Мутафов”, ул. „Тодор Кожухаров”, бул. „Симеоновско шосе”, който комуникира удобно с бул. „Г.М. Димитров”. Отоплението в имота е на ток, чрез ел. конвектори. Жилището заема шести от общо шестетажната сграда. Изложението е изцяло южно. До момента жилището не е обитавано, предоставя се със следните довършителни работи: • стени: латекс и тапети • подови настилки: -дневна и детска стая: ламинат -кухненски бокс: гранитогрес -родителска спалня: мокет • ПВЦ дограма • напълно оборудвани санитарни помещения на теракота и фаянс, санитария Ideal Standart Имотът е просторен и светъл. Състои се от: • входно преддверие • голяма дневна с трапезария и обособен кухненски бокс с панорамен изглед • тоалетна • родителска спалня • детска стая • тераси Апартаментът е стилно обзаведен и оборудван. На разположение на бъдещите собственици ще останат: • мека кожена мебел с ниска маса • маса за хранене с шест стола • етажерки • ТВ шкаф • оборудван кухненски бокс: -барплот -вградени електроуреди: фурна „Gorenje”; керамични котлони „Gorenje”; хладилник; съдомиялна машина • двойно легло • гардероб • нощни шкафчета • обзавеждане за детска стая: етажерки; бюро със стол; легло; гардероб • щори • осветителни тела Мезонетът се намира на тихо място в сграда с осигурени търговски услуги на партерно ниво. В непосредствена близост се простира озеленената част на Зоопарка и Ловния парк. Кварталът граничи със „Студентски град”, квартал „Дианабад” се намира на минути разстояние. Районът разполага със жилищни комплекси от затворен тип. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Още bulgarianproperties.bg

Многостаен апартамент НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул.“Чавдар войвода“№1-в, вх.В, ет.6, ап.62
102.0 м²
25 687 лв
10.01.17 г., 12:04
ЖИЛИЩЕ АПАРТАМЕНТ №62, с административен адрес гр.Нови пазар , обл.Шумен, ул.“Чавдар войвода“№1-в, вх.В, ет.6, идентификатор №52009.503.474.29, със застроена площ 102,55кв.м., състоящ се от три стаи, трапезария, кухня ниша и сервизни помещения, находящ се в жилищна сграда ЕЖБ 7 разположена в поземлен имот, бивш УПИ ХІ в квартал 88 по плана на гр.Нови пазар, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 17 със застр.площ от 3,68кв.м., ведно с 2121/100000 ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот.
Още targimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н "Лозенец", ул. Чавдар Мутафов № 22
105.0 м²
113 000 лв
22.12.16 г., 15:56
Недвижим имот, находящ се в гр. София, СО, район „Лозенец“, ул. „Чавдар Мутафов“ № 22, бл. 2, в триетажна жилищна сграда /бл. № 2/, със застроена площ от 236,67 /двеста тридесет и шест цяло шестдесет и седем стотни/ квадратни метра и разгъната застроена площ 1 148,99 /хиляда сто четиридесет и осем цяло деветдесет и девет стотни/ квадратни метра, находяща се в УПИ № II-635,1245,1564 /първи за имоти планоснимачни номера шестстотин тридесет и пет, хиляда двеста четиридесет и пет, хиляда петстотин шестдесет и четири/ от кв. 46-А /четиридесет и шест-А“/ по плана на гр. София, местността „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, целият с площ от 2 200,00 /две хиляди и двеста/ квадратни метра, при съседи по скица: УПИ III - 1245 /трети за имот планоснимачен номер хиляда двеста четиридесет и пет/, празно място, УПИ № I-635 /първи за имот планоснимачен номер шестстотин тридесет и пет/ и от две страни – улици, а именно: Апартамент № 2.4.1, находящ се в гр. София, СО, р-н „Лозенец“, ул. „Чавдар Мутафов“ № 22, бл. 2 на трети етаж, на кота + 8,05 метра с чиста площ от 105,24 кв. м., състоящ се от: антре/коридор, две спални, кухня, дневна с трапезария, тоалетна, баня с тоалетна, два балкона и склад, при съседи: Апартамент № 2.4.2, стълбище, вътрешен двор, калкан на бл. 1, коридор и улица, заедно с избено помещение № М 2-10, находящ се на кота – 6,30 м. с площ от 3,75 кв. м., при съседи: мазе № М 2-27, коридор на гореописания урегулиран поземлен имот, заедно с 12,02 % идеални части от общите части на сградата и заедно с 1,67 % идеални части от гореописания поземлен имот. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Още targimot.com

Многостаен апартамент НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул.“Чавдар войвода“№1-в, вх.В, ет.6
102.0 м²
28 542 лв
24.10.16 г., 14:47
ЖИЛИЩЕ АПАРТАМЕНТ №62, с административен адрес гр.Нови пазар , обл.Шумен, ул.“Чавдар войвода“№1-в, вх.В, ет.6, идентификатор №52009.503.474.29, със застроена площ 102,55кв.м., състоящ се от три стаи, трапезария, кухня ниша и сервизни помещения, находящ се в жилищна сграда ЕЖБ 7 разположена в поземлен имот, бивш УПИ ХІ в квартал 88 по плана на гр.Нови пазар, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 17 със застр.площ от 3,68кв.м., ведно с 2121/100000 ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот.
Още targimot.com

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 4
150.0 м²
209 000 лв
24.10.16 г., 14:33
Недвижими имоти, находящи се в гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 4, в триетажна жилищна сграда /бл. № 4/, със застроена площ от 438,90 /четиристотин тридесет и осем цяло и деветдесет стотни/ квадратни метра и разгъната застроена площ 1 974,24 /хиляда деветстотин седемдесет и четири цяло двадесет и четири стотни/ квадратни метра, находяща се в УПИ № II-635,1245,1564 /първи за имоти планоснимачни номера шестстотин тридесет и пет, хиляда двеста четиридесет и пет, хиляда петстотин шестдесет и четири/ от кв. 46-А /четиридесет и шест-А“/ по плана на гр. София, местността „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, целият с площ от 2 200,00 /две хиляди и двеста/ квадратни метра, при съседи по скица: УПИ III - 1245 /трети за имот планоснимачен номер хиляда двеста четиридесет и пет/, празно място, УПИ № I-635 /първи за имот планоснимачен номер шестстотин тридесет и пет/ и от две страни – улици, а именно: Апартамент № 4.5.1 /четири точка пет точка едно/, на четвърти етаж от горепосочената сграда, с площ съгласно таблица за площообразуване от 149,59 /сто четиридесет и девет цяло петдесет и девет стотни/ квадратни метра, от които чиста площ от 121,62 /сто двадесет и един цяло и шестдесет и две стотни/ квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, три стаи, тераса и сервизни помещения, при съседи на имота: от изток – улица „Чавдар Мутафов“, от юг – апартамент 4.5.2, от запад – двор и от север – калкан, заедно с припадащите се 6,78 % /шест цяло седемдесет и осем стотни/ идеални части от общите части на сградата и заедно с 1,93 % /едно цяло деветдесет и три стотни/ идеални части от урегулирания поземлен имот; Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Още targimot.com

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 4
150.0 м²
209 000 лв
24.10.16 г., 14:31
Недвижими имоти, находящи се в гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 4, в триетажна жилищна сграда /бл. № 4/, със застроена площ от 438,90 /четиристотин тридесет и осем цяло и деветдесет стотни/ квадратни метра и разгъната застроена площ 1 974,24 /хиляда деветстотин седемдесет и четири цяло двадесет и четири стотни/ квадратни метра, находяща се в УПИ № II-635,1245,1564 /първи за имоти планоснимачни номера шестстотин тридесет и пет, хиляда двеста четиридесет и пет, хиляда петстотин шестдесет и четири/ от кв. 46-А /четиридесет и шест-А“/ по плана на гр. София, местността „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, целият с площ от 2 200,00 /две хиляди и двеста/ квадратни метра, при съседи по скица: УПИ III - 1245 /трети за имот планоснимачен номер хиляда двеста четиридесет и пет/, празно място, УПИ № I-635 /първи за имот планоснимачен номер шестстотин тридесет и пет/ и от две страни – улици, а именно: Апартамент № 4.5.1 /четири точка пет точка едно/, на четвърти етаж от горепосочената сграда, с площ съгласно таблица за площообразуване от 149,59 /сто четиридесет и девет цяло петдесет и девет стотни/ квадратни метра, от които чиста площ от 121,62 /сто двадесет и един цяло и шестдесет и две стотни/ квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, три стаи, тераса и сервизни помещения, при съседи на имота: от изток – улица „Чавдар Мутафов“, от юг – апартамент 4.5.2, от запад – двор и от север – калкан, заедно с припадащите се 6,78 % /шест цяло седемдесет и осем стотни/ идеални части от общите части на сградата и заедно с 1,93 % /едно цяло деветдесет и три стотни/ идеални части от урегулирания поземлен имот; Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Още targimot.com

Едностаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 3
80.0 м²
96 000 лв
24.10.16 г., 14:41
Недвижими имоти, находящи се в гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 3, в триетажна жилищна сграда /бл. № 3/, със застроена площ от 790,90 /седемстотин и деветдесет/ квадратни метра и разгъната застроена площ 3 302,67 /три хиляди триста и две цяло шестдесет и седем стотни/ квадратни метра, находяща се в УПИ № II-635,1245,1564 /първи за имоти планоснимачни номера шестстотин тридесет и пет, хиляда двеста четиридесет и пет, хиляда петстотин шестдесет и четири/ от кв. 46-А /четиридесет и шест-А“/ по плана на гр. София, местността „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, целият с площ от 2 200,00 /две хиляди и двеста/ квадратни метра, при съседи по скица: УПИ III - 1245 /трети за имот планоснимачен номер хиляда двеста четиридесет и пет/, празно място, УПИ № I-635 /първи за имот планоснимачен номер шестстотин тридесет и пет/ и от две страни – улици, а именно: Апартамент № 3.1.2 /три точка едно точка две/, на партерен етаж от горепосочената сграда, с площ съгласно таблица за площообразуване от 56,38 /петдесет и шест цяло тридесет и осем стотни/ квадратни метра, от които чиста площ от 45,85 /четиридесет и пет цяло осемдесет и пет стотни/ квадратни метра, заедно с приземна тераса с площ от 24,05 /двадесет и четири цяло и пет стотни/ квадратни метра, заедно с прилежащо Складово помещение № М 3-2, с площ от 4,04 /четири цяло нула четири/ кв. метра, при съседи на имота по архитектурните проекти: от изток – офис № 3.1, от юг – коридор, от запад – апартамент № А 3.2.1 и от север – двор, заедно с припадащите се 1,71 % /едно цяло седемдесет и една стотни/ идеални части от общите части на сградата и заедно с 0,73 % /нула цяло седемдесет и три стотни/ идеални части от урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Още targimot.com

Многостаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ж.к. "Чавдар Войвода" №14, ет.4, ап.6
136.0 м²
51 000 лв
24.10.16 г., 14:38
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификационен номер 68789.13.371.3.13 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка тринадесет точка триста седемдесет и едно точка три точка тринадесет/, състоящ се от: три спални, дневна, трапезария, кухненски бокс, тоалетна, баня, килер, перално помещение находящ се в гр. Дупница, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 68789/ шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет/ по кадастрална карта, одобрена със заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес жк. „Чавдар Войвода“ № 14, ет. 4 – трети жилищен етаж, ап. 6, с предназначение: „Жилище – апартамент“, при съседи на същия етаж съгласно кадастрална карта: Жилище – апартамент с идентификационен номер 68789.13.371.3.14 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка тринадесет точка триста седемдесет и едно точка три точка четиринадесет/, под обекта: Жилище – апартамент с идентификационен номер 68789.13.371.3.11 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка тринадесет точка триста седемдесет и едно точка три точка единадесет/, над обекта: Жилище – апартамент с идентификационен номер 68789.13.371.3.15 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка тринадесет точка триста седемдесет и едно точка три точка петнадесет/, ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, а съгласно окончателен разпределителен протокол – представляващ АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, находящ се в гр. Дупница, на 3 /трети/етаж, със застроена площ от 136.00 кв. м /сто тридесет и шест квадратни метра/, ведно с МАЗЕ № 6/шест/, при съседи: мазе № 5 /пет/ - собственост на Димитър Хергелджиев и мазе № 7/седем/ - собственост на Иван Благоев .” При първоначална цена за самостоятелният обект 51 000.00 лв. /петдесет и една хиляди лева/. ГАРАЖ № 7/седем/, със застроена площ 35.00 кв.м/тридесет и пет квадратни метра/, при съседи гараж № 6 /шест/ и гараж № 8 /осем/, които обекти попадат в СГРАДА с идентификационен номер 68789.13.371.3/шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка тринадесет точка триста седемдесет и едно точка три/, която сграда е построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен номер 68789.13.371/шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка тринадесет точка триста седемдесет и едно/. При първоначална цена за гаража 6 562.50 лв. /шест хиляди петстотин шестдесет и два лева и петдесет стотинки/.
Още targimot.com

Многостаен апартамент НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул.“Чавдар войвода“№1-в, вх.В, ет.6, АП.62
103.0 м²
22 833 лв
24.10.16 г., 14:33
ЖИЛИЩЕ АПАРТАМЕНТ №62, с административен адрес гр.Нови пазар , обл.Шумен, ул.“Чавдар войвода“№1-в, вх.В, ет.6, идентификатор №52009.503.474.29, със застроена площ 102,55кв.м., състоящ се от три стаи, трапезария, кухня ниша и сервизни помещения, находящ се в жилищна сграда ЕЖБ 7 разположена в поземлен имот, бивш УПИ ХІ в квартал 88 по плана на гр.Нови пазар, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 17 със застр.площ от 3,68кв.м., ведно с 2121/100000 ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот.
Още targimot.com

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 6
140.0 м²
216 000 лв
24.10.16 г., 14:33
Недвижими имоти, находящи се в гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 6, в триетажна жилищна сграда /бл. № 6/, със застроена площ от 115,66 /сто и петнадесет цяло шестдесет и шест стотни/ квадратни метра и разгъната застроена площ 368,74 /триста шестдесет и осем цяло седемдесет и четири стотни/ квадратни метра, находяща се в УПИ, находящ се в гр. София, район „Лозенец“, съставляващ УПИ III-1245 /трети за имот пласнимачен номер хиляда двеста четиридесет и пет/ от кв. 46 А /четиридесет и шест буква „А“/ по плана на гр. София, местността „Витоша ВЕЦ-Симеоново“, целият с площ от 301 /триста и един/ кв. метра, при съседи по скица: улица, празно място и от две страни УПИ II – 635,1245,1564, а именно: Апартамент № А.6.2.1 /шест точка две едно точка едно/, на първи етаж от горепосочената жилищна сграда, с площ съгласно таблица за площообразуване от 140,09 /сто и четиридесет цяло и девет стотни/ квадратни метра, от които чиста площ от 108,44 /сто и осем цяло четиридесет и четири стотни/ квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс с две тераси, три стаи и сервизни помещения, при съседи на имота по архитектурните проекти: от изток – стълбищна клетка, от юг – ул. „Могилата“, от запад – двор и от север - двор , заедно с 27,82 % /двадесет и седем цяло осемдесет и две стотни/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Още targimot.com

Тристаен апартамент с хубава гледка в кв. Сухата река

Област София гр. София кв. "Сухата река" Моста Чавдар
93.0 м²
75 000 €
21.04.16 г., 12:37
Голям тристаен апартамент (93 кв.м.) с мазе (9.88 кв.м.) в столичния квартал Сухата река, на 2 минути от бул. Владимир Вазов, на 4-5 мин. до хипермаркет Била, в близост до ОМВ, ШЕЛ, моста Чавдар и парка Заимов. Апартаментът се намира на 7/12 етаж в сграда ЕПК конструкция, завършена през 1998 г. Състои се от 3 стаи, кухня, баня с тоалетна, отделна тоалетна и два балкона с красива гледка към планината и града. Помещенията са с изложение юг- север. Едната стая е с подове от естествен дъбов паркет, антрето и кухнята са с гранитогрес, а другите 2 стаи са на шпакловка и замазка. Откъм кухнята и едната стая дограмата е сменена с 5-камерна ПВЦ дограма. Сградата е топлоизолирана, отоплява се на ТЕЦ и разполага с асансьор и поддържани, зелени околоблокови пространства. В района ще откриете разнообразие от магазини, кафене, училище - 143 СОУ Г. Бенковски, болница - УМБАЛ „Царица Йоанна“, детска градина - 117 ЦДГ Слънце, мол, хипермаркет, редовен градски транспорт - тролеи 1, 2, 4, автобуси 78, 79, 120, читалище Възраждане, църква Св. Богородица, офис на Еконт, ОББ банка. Летище София е на 6 км оттук, а централна ЖП/автобусна гара - на 4 км. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Още bulgarianproperties.bg

Продава 3-СТАЕН, град София, Хаджи Димитър

град София, Хаджи Димитър ул. Въстанник
3 стаи
105.0 м²
100 000 €
Вчера в 15:11
Отличен луксозно завършен апартамент. Намира се в непосредствена близост до моста Чавдар и ул. Ильо войвода. Сградата е ... дневна и спалня, баня с тоалетна и втора спалня. Завършен до ключ със скъпи и качествени материали. Продава се с поръчкови ... кухненски шкафове с ел. уреди, шкафове и гардероб в антрето. Отопление на климатици. Изложение Юг и Север. За допълнителна информация -Маринова 0882 541 823
Още imot.bg

Продава, 2-стаен Апартамент, 76 кв.м.

София (град), Хаджи Димитър
2 стаи
10.0 м²
70 000 €
17.07.17 г., 11:17
ARCO REAL ESTATE предлага двустаен апартамент новострояща се бутикова сграда в столичния квартал Хаджи Димитър. Строежа ... се намира на ул. Ильо Войвода, на пешеходно разстояние от бъдещата метростанция Владимир Вазов, до моста Чавдар и ... предава на шпакловка и замазка. Предлага се гъвкава схема за плащане. АКТ 16 се очаква към края на 2018г. Агенцията
Още arcoreal.bg
3 стаи
105.0 м²
100 000 €
18.07.17 г., 20:56
Отличен луксозно завършен апартамент.Намира се в непосредствена близост до моста Чавдар и ул.Ильо войвода.Сградата е ... шкафове с ел.уреди,шкафове и гардероб в антрето.Отопление на климатици.Изложение Юг и Север. За допълнителна информация -Маринова 0882 541 823
Още bazar.bg
2 стаи
85.0 м²
70 000 €
Вчера в 14:36
Продаваме просторен, обзаведен, двустаен апартамент, с Южно изложение. Намира се в нова сграда, с Разрешение за ... ползване от 2016г, находяща се на ул. Чавдар Мутафов. Жилището е подходящо за покупка с цел инвестиця. Вижте всички наши оферти на www.universi.bg
Още bazar.bg
1800.0 м²
450 000 €
18.07.17 г., 20:25
се вписват с облика на село Чавдар, което се слави за най-красивото в България. Изключително подходящ за бизнес ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... да ви представим хотелски комплекс Чавдар , който се отличава със забележителна архитектура и интериор, които идеално
Още bazar.bg

Продава, 4-стаен Апартамент, 100 кв.м.

София (град), Хаджи Димитър
4 стаи
20.0 м²
98 000 €
17.07.17 г., 11:16
ARCO REAL ESTATE предлага маломерен четиристаен апартамент в столичния квартал Хаджи Димитър. Строежа се намира на ул ... . Ильо Войвода, на пешеходно разстояние от бъдещата метростанция Владимир Вазов, до моста Чавдар и озеленени пространства ... и замазка. Предлага се гъвкава схема за плащане. АКТ 16 се очаква към края на 2018г. Агенцията предлага пълно
Още arcoreal.bg

Продава, 4-стаен Апартамент, 100 кв.м.

София (град), Хаджи Димитър
4 стаи
20.0 м²
98 000 €
17.07.17 г., 11:19
ARCO REAL ESTATE предлага маломерен четиристаен апартамент в столичния квартал Хаджи Димитър. Строежа се намира на ул ... . Ильо Войвода, на пешеходно разстояние от бъдещата метростанция Владимир Вазов, до моста Чавдар и озеленени пространства ... и замазка. Предлага се гъвкава схема за плащане. АКТ 16 се очаква към края на 2018г. Агенцията предлага пълно
Още arcoreal.bg

Продава, 3-стаен Апартамент, 127 кв.м.

София (град), Хаджи Димитър
3 стаи
19.0 м²
107 000 €
17.07.17 г., 11:19
ARCO REAL ESTATE предлага тристаен апартамент в столичния квартал Хаджи Димитър. Строежа се намира на ул. Ильо Войвода ... , на пешеходно разстояние от бъдещата метростанция Владимир Вазов, до моста Чавдар и озеленени пространства около него ... (11 кв.м.), кабинет (5,2 кв.м.), баня и тоалетна, килер и тераса, която опасва целият апартамент. Сградата се изградажда с
Още arcoreal.bg
3 стаи
144.0 м²
169 000 €
19.07.17 г., 15:09
. Апартаментът се продава отлично завършен, стилно, качествено и луксозно обзаведен. ID 77 397. За контакт и огледи- Боян Начев, 0888 10 50 20. (yavlenaCOM/77397) ... С подземен гараж! Луксозен, обзаведен мезонет! Месторазположение: улица ' Чавдар Мутафов ', точно до Зоопарка, ползват ... се комуникациите по булевард ' Симеоновско шосе '. Тихо и спокойно за градска среда - без агресивен фонов шум
Още bazar.bg
4 стаи
300.0 м²
299 000 €
19.07.17 г., 6:49
УНИКАЛЕН МЕЗОНЕТ! ТОП ЛОКАЦИЯ: намира са на тихата ул. Чавдар Мутафов в елитният кв. Витоша, с бърз достъп до бул
Още bazar.bg
2 стаи
65.0 м²
57 990 €
Вчера в 20:16
НЕМСКИ ПАНЕЛ - ОТ СРЕДАТА НА 70-те години. ТОПЛОКАЦИЯ ЗА РАЙОНА - БЛОК 14-ТИ, В САМОТО НАЧАЛО НА КОМПЛЕКСА, ДО МОСТА ... 'ЧАВДАР' И БИЛЛА, НА БРОЕНИ МЕТРИ ОТ БЪДЕЩА СПИРКА НА МЕТРОТО, КОМУНИКАТИВНО, СЪЩЕВРЕМЕННО ТИХО. РЕМОНТИРАН ПОКРИВ ПРЕДИ 2 ... ГОДИНИ С 10-ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ, ОТЛИЧЕН ВХОД С КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА. НЕПРЕХОДЕН, ВЪТРЕШЕН АПАРТАМЕНТ С ПРЕКРАСНА ПАНОРАМА
Още bazar.bg

Двустаен, 85m 2 (продажба)

кв. Витоша, София Владимир Касамаков
85.0 м²
70 000 €
6.07.17 г., 7:26
Продаваме просторен, обзаведен, двустаен апартамент, с Южно изложение. Намира се в нова сграда, с Разрешение за ... ползване от 2016г, находяща се на ул. Чавдар Мутафов. Жилището е подходящо за покупка с цел инвестиця. Вижте всички наши оферти на www.universi.bg
Още homes.bg

Двустаен, 65m 2 (продажба)

кв. Витоша, София Клиентски център
65.0 м²
68 691 €
6.07.17 г., 22:22
Двустаен апартамент с чиста площ 55,96 кв.м и ид.ч.от земя 24,05 кв.м . Състои се от просторна дневна със светъл ... сграда с магазини, апартаменти, гаражи и паркоместа. Фасада- врачански камък и минерална мазилка, топло изолация 8см ... . Витоша, ул. Чавдар Мутафов , бърз достъп до центъра и всяка точка на града. В близост до транспортни връзки. До Зоопарка
Още homes.bg

Двустаен, 58m 2 (продажба)

кв. Витоша, София Клиентски център
58.0 м²
60 532 €
6.07.17 г., 22:22
Двустаен апартамент с чиста площ 49,25 кв.м и ид.ч.от земя 21,38 кв.м . Състои се от просторна дневна със светъл ... луксозна сграда с магазини, апартаменти, гаражи и паркоместа. Фасада- врачански камък и минерална мазилка, топло изолация 8см ... . Витоша, ул. Чавдар Мутафов , бърз достъп до центъра и всяка точка на града. В близост до транспортни връзки. До Зоопарка
Още homes.bg

Етаж от къща ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ ул. Чавдар войвода № 44
77.0 м²
22 500 лв
28.06.17 г., 18:48
, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), със застроена площ от 77 кв.м. (седемдесет и седем квадратни метра), находящ се ... , област Хасково, с административен адрес на имота: ул."Чавдар Войвода" № 44 (четиридесер и четири), ет. 1 (първи), при
Още targimot.com

Просторен апартамент с красиви гледки в кв. Витоша

Област София гр. София кв. "Витоша" ул. Яна Язова
150.0 м²
143 000 €
11.05.17 г., 21:28
Просторен апартамент с прекрасни гледки в кв. „Витоша” на тихо и спокойно място. Имотът е с Разрешение за ползване от ... 2005 г. В удобна близост се намира голямата пътна артерия „Симеоновско шосе”, ул. „Чавдар Мутафов”, бул. „Г.М. Димитров ... обзаведен и модерно оборудван: • мека мебел • маса за хранене с четири стола • ТВ шкаф • вградена кухня с електроуреди
Още bulgarianproperties.bg

Тристаен, 107m 2 (продажба)

Център, Русе Нели Йорданова
107.0 м²
82 000 €
5.05.17 г., 15:32
.'Чавдар Войвода .Високо качество на строителство, малко на брой апартаменти,луксозни общи части, ПВЦ дограма,външна ... Асансьор Паркомясто Просторен и слънчев апартамент с изглед към Дунава. Сградата е завършена края на 2015г. на ул ... отделно,дълъг коридор.Има и интериорни врати подсигурени от собсвеника.Тихо и спокойно място за живеене.Цена 82000 евро КЛЮЧ В АГЕНЦИЯТА
Още homes.bg
3 стаи
122.0 м²
88 200 €
20.04.17 г., 15:28
РИКОМС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПРОДАВА:ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА УЛ. ЧАВДАР МУТАФОВ 22.ИМОТА Е НА ШПАКЛОВКА И ЗАМАЗКА С МАСИВНА
Още bazar.bg
1 стая
67.0 м²
55 200 €
20.04.17 г., 15:28
РИКОМС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПРОДАВА:ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА УЛ. ЧАВДАР МУТАФОВ 22.ИМОТА Е НА ШПАКЛОВКА И ЗАМАЗКА С МАСИВНА ... ,БАНЯ С ТОАЛЕТНА .ИМОТА Е С АКТ 16 ОТ 2010 година.КЪМ АПАРТАМЕНТА ИМА СОБСТВЕНА ТЕРАСА 27 КВ.М. ЦЕНАТА Е БЕЗ ДДС. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ:0877676754
Още bazar.bg
3 стаи
89.0 м²
83 904 €
20.04.17 г., 21:57
Описание: Тристаен апартамент с чиста площ 77,78 кв.м и ид.ч.от земя 31,18 кв.м . Състои се от просторна дневна със ... , баня с WC 3,68 кв.м, WC за гости, килер. Апартаментите ще бъдат завършени по следния начин: Стени- фина шпакловка и латекс ... . Чавдар Мутафов , бърз достъп до центъра и всяка точка на града. В близост до транспортни връзки. До Зоопарка. Район с
Още bazar.bg

Етаж от къща ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ ул."Чавдар войвода" № 44
77.0 м²
19 200 лв
25.04.17 г., 9:24
, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), със застроена площ от 77 кв.м. (седемдесет и седем квадратни метра), находящ се ... , област Хасково, с административен адрес на имота: ул."Чавдар Войвода" № 44 (четиридесер и четири), ет. 1 (първи), при
Още targimot.com

Четиристаен, 100m 2 (продажба)

жк. Хаджи Димитър, София
100.0 м²
98 000 €
20.04.17 г., 4:27
ARCO REAL ESTATE предлага маломерен четиристаен апартамент в столичния квартал Хаджи Димитър. Строежа се намира на ул ... . Ильо Войвода, на пешеходно разстояние от бъдещата метростанция Владимир Вазов, до моста Чавдар и озеленени пространства ... и замазка. Предлага се гъвкава схема за плащане. АКТ 16 се очаква към края на 2018г. Агенцията предлага пълно
Още homes.bg
2 стаи
77.0 м²
69 300 €
20.04.17 г., 21:02
Продава се двустаен апартамент на 3-ти етаж, кота +6. 30 м. в новострояща се тухлена жилищна сграда, (Акт 14 до 05 ... метростанция до моста Чавдар и на 10 мин от метростанцията на парка Заимов , вътрешна уличка, тиха локация.Община ,, Подуяне ... завършване на сградата в края на 2017г. ***Има възможност за закупуване на гараж. ***Може да се закупи и паркомясто в
Още bazar.bg

Тристаен, 127m 2 (продажба)

жк. Хаджи Димитър, София
127.0 м²
107 000 €
20.04.17 г., 4:27
ARCO REAL ESTATE предлага тристаен апартамент в столичния квартал Хаджи Димитър. Строежа се намира на ул. Ильо Войвода ... , на пешеходно разстояние от бъдещата метростанция Владимир Вазов, до моста Чавдар и озеленени пространства около него ... (11 кв.м.), кабинет (5,2 кв.м.), баня и тоалетна, килер и тераса, която опасва целият апартамент. Сградата се изградажда с
Още homes.bg