Многостаен апартамент НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул.“Чавдар войвода“№1-в, вх.В, ет.6, ап.62
ЖИЛИЩЕ АПАРТАМЕНТ №62, с административен адрес гр.Нови пазар , обл.Шумен, ул.“Чавдар войвода“№1-в, вх.В, ет.6, идентификатор №52009.503.474.29, със застроена площ 102,55кв.м., състоящ се от три стаи, трапезария, кухня ниша и сервизни помещения, находящ се в жилищна сграда ЕЖБ 7 разположена в поземлен имот, бивш УПИ ХІ в квартал 88 по плана на гр.Нови пазар, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 17 със застр.площ от 3,68кв.м., ведно с 2121/100000 ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот.
10.01.17 г., 12:04 targimot.com
102.0 м²
25 687,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н "Лозенец", ул. Чавдар Мутафов № 22
Недвижим имот, находящ се в гр. София, СО, район „Лозенец“, ул. „Чавдар Мутафов“ № 22, бл. 2, в триетажна жилищна сграда /бл. № 2/, със застроена площ от 236,67 /двеста тридесет и шест цяло шестдесет и седем стотни/ квадратни метра и разгъната застроена площ 1 148,99 /хиляда сто четиридесет и осем цяло деветдесет и девет стотни/ квадратни метра, находяща се в УПИ № II-635,1245,1564 /първи за имоти планоснимачни номера шестстотин тридесет и пет, хиляда двеста четиридесет и пет, хиляда петстотин шестдесет и четири/ от кв. 46-А /четиридесет и шест-А“/ по плана на гр. София, местността „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, целият с площ от 2 200,00 /две хиляди и двеста/ квадратни метра, при съседи по скица: УПИ III - 1245 /трети за имот планоснимачен номер хиляда двеста четиридесет и пет/, празно място, УПИ № I-635 /първи за имот планоснимачен номер шестстотин тридесет и пет/ и от две страни – улици, а именно: Апартамент № 2.4.1, находящ се в гр. София, СО, р-н „Лозенец“, ул. „Чавдар Мутафов“ № 22, бл. 2 на трети етаж, на кота + 8,05 метра с чиста площ от 105,24 кв. м., състоящ се от: антре/коридор, две спални, кухня, дневна с трапезария, тоалетна, баня с тоалетна, два балкона и склад, при съседи: Апартамент № 2.4.2, стълбище, вътрешен двор, калкан на бл. 1, коридор и улица, заедно с избено помещение № М 2-10, находящ се на кота – 6,30 м. с площ от 3,75 кв. м., при съседи: мазе № М 2-27, коридор на гореописания урегулиран поземлен имот, заедно с 12,02 % идеални части от общите части на сградата и заедно с 1,67 % идеални части от гореописания поземлен имот. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
22.12.16 г., 15:56 targimot.com
105.0 м²
113 000,00 лв

Двустаен апартамент НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР Чавдар Войвода 5
„САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА /АПАРТАМЕНТ/ с идентификатор 52009.503.427.2.65 /пет, две, нула, нула, девет, точка, пет, нула, три, точка, четири, две, седем, точка, две, точка, шестдесет и пет/ със застроена площ 64,48 /шестдесет и четири цяло четиридесет и осем стотни/ квадратни метра, находящ се в гр. Нови пазар, община Нови пазар, област Шумен, на улица „Чавдар войвода“ №5 /пет/, вход 3 /три/, етаж 4 /четири/, апартамент 65 /шестдесет и пет/, попадащ в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 52009.503.427 /пет, две, нула, нула, девет, точка, пет, нула, три, точка, четири, две, седем/ по кадастралната карта на града, одобрена със заповед №РД -18-20/28.08.2005 г., изменена със заповед №КД-14-27-2958/08.09.2008г. На СГКК Шумен, при граници на апартамента: на същия етаж: 52009.503.427.2.64, под обекта: 52009.427.2.62, над обекта: 52009.503.427.2.68, съгласно схема №15264/30.11.2012г. На СГКК – Шумен, ведно с прилежащите му: А/ ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 12/ дванадесет/ с площ 4.13 /четири цяло и тринадесет/ квадратни метра, при граници: от горе – първи етаж, от долу – земя, както и: Б/ 6.25% /шест цяло и двадесет и пет стотни прецента/ от общите части на сградата о 0.01325 /нула цяло хиляда триста двадесет и пет стохилядни/ идеални части от отстъпеното право на строеж върху мястото.
24.11.16 г., 18:48 targimot.com
64.0 м²
47 000,00 лв

Двустаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ж.к. "Чавдар Войвода" №9, ет.3, ап.3
„САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор № 68789.13.371.8.12, който обект, съгласно кадастралната карта на гр. Дупница, е с адрес: ж.к. „Чавдар Войвода“ № 9, ет. 3, ап. 3, който самостоятелен обект попада в сграда с идентификатор № 68789.13.371.8, която сграда е построена в поземлен имот с идентификатор № 68789.13.371, предназначение: жилище, апартамент, площ по документи от 73,78 кв. м., ВЕДНО с мазе № 7, ВЕДНО таван с площ от 14.00 кв.м. и 13,13% идеални части от общите части на сградата и от правето на строеж от дворното място“.
24.10.16 г., 14:53 targimot.com
74.0 м²
26 352,00 лв

Многостаен апартамент НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул.“Чавдар войвода“№1-в, вх.В, ет.6
ЖИЛИЩЕ АПАРТАМЕНТ №62, с административен адрес гр.Нови пазар , обл.Шумен, ул.“Чавдар войвода“№1-в, вх.В, ет.6, идентификатор №52009.503.474.29, със застроена площ 102,55кв.м., състоящ се от три стаи, трапезария, кухня ниша и сервизни помещения, находящ се в жилищна сграда ЕЖБ 7 разположена в поземлен имот, бивш УПИ ХІ в квартал 88 по плана на гр.Нови пазар, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 17 със застр.площ от 3,68кв.м., ведно с 2121/100000 ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот.
24.10.16 г., 14:47 targimot.com
102.0 м²
28 542,00 лв

Едностаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 3
Недвижими имоти, находящи се в гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 3, в триетажна жилищна сграда /бл. № 3/, със застроена площ от 790,90 /седемстотин и деветдесет/ квадратни метра и разгъната застроена площ 3 302,67 /три хиляди триста и две цяло шестдесет и седем стотни/ квадратни метра, находяща се в УПИ № II-635,1245,1564 /първи за имоти планоснимачни номера шестстотин тридесет и пет, хиляда двеста четиридесет и пет, хиляда петстотин шестдесет и четири/ от кв. 46-А /четиридесет и шест-А“/ по плана на гр. София, местността „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, целият с площ от 2 200,00 /две хиляди и двеста/ квадратни метра, при съседи по скица: УПИ III - 1245 /трети за имот планоснимачен номер хиляда двеста четиридесет и пет/, празно място, УПИ № I-635 /първи за имот планоснимачен номер шестстотин тридесет и пет/ и от две страни – улици, а именно: Апартамент № 3.1.2 /три точка едно точка две/, на партерен етаж от горепосочената сграда, с площ съгласно таблица за площообразуване от 56,38 /петдесет и шест цяло тридесет и осем стотни/ квадратни метра, от които чиста площ от 45,85 /четиридесет и пет цяло осемдесет и пет стотни/ квадратни метра, заедно с приземна тераса с площ от 24,05 /двадесет и четири цяло и пет стотни/ квадратни метра, заедно с прилежащо Складово помещение № М 3-2, с площ от 4,04 /четири цяло нула четири/ кв. метра, при съседи на имота по архитектурните проекти: от изток – офис № 3.1, от юг – коридор, от запад – апартамент № А 3.2.1 и от север – двор, заедно с припадащите се 1,71 % /едно цяло седемдесет и една стотни/ идеални части от общите части на сградата и заедно с 0,73 % /нула цяло седемдесет и три стотни/ идеални части от урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
24.10.16 г., 14:41 targimot.com
80.0 м²
96 000,00 лв

Многостаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ж.к. "Чавдар Войвода" №14, ет.4, ап.6
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификационен номер 68789.13.371.3.13 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка тринадесет точка триста седемдесет и едно точка три точка тринадесет/, състоящ се от: три спални, дневна, трапезария, кухненски бокс, тоалетна, баня, килер, перално помещение находящ се в гр. Дупница, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 68789/ шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет/ по кадастрална карта, одобрена със заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес жк. „Чавдар Войвода“ № 14, ет. 4 – трети жилищен етаж, ап. 6, с предназначение: „Жилище – апартамент“, при съседи на същия етаж съгласно кадастрална карта: Жилище – апартамент с идентификационен номер 68789.13.371.3.14 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка тринадесет точка триста седемдесет и едно точка три точка четиринадесет/, под обекта: Жилище – апартамент с идентификационен номер 68789.13.371.3.11 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка тринадесет точка триста седемдесет и едно точка три точка единадесет/, над обекта: Жилище – апартамент с идентификационен номер 68789.13.371.3.15 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка тринадесет точка триста седемдесет и едно точка три точка петнадесет/, ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, а съгласно окончателен разпределителен протокол – представляващ АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, находящ се в гр. Дупница, на 3 /трети/етаж, със застроена площ от 136.00 кв. м /сто тридесет и шест квадратни метра/, ведно с МАЗЕ № 6/шест/, при съседи: мазе № 5 /пет/ - собственост на Димитър Хергелджиев и мазе № 7/седем/ - собственост на Иван Благоев .” При първоначална цена за самостоятелният обект 51 000.00 лв. /петдесет и една хиляди лева/. ГАРАЖ № 7/седем/, със застроена площ 35.00 кв.м/тридесет и пет квадратни метра/, при съседи гараж № 6 /шест/ и гараж № 8 /осем/, които обекти попадат в СГРАДА с идентификационен номер 68789.13.371.3/шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка тринадесет точка триста седемдесет и едно точка три/, която сграда е построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен номер 68789.13.371/шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка тринадесет точка триста седемдесет и едно/. При първоначална цена за гаража 6 562.50 лв. /шест хиляди петстотин шестдесет и два лева и петдесет стотинки/.
24.10.16 г., 14:38 targimot.com
136.0 м²
51 000,00 лв

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 6
Недвижими имоти, находящи се в гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 6, в триетажна жилищна сграда /бл. № 6/, със застроена площ от 115,66 /сто и петнадесет цяло шестдесет и шест стотни/ квадратни метра и разгъната застроена площ 368,74 /триста шестдесет и осем цяло седемдесет и четири стотни/ квадратни метра, находяща се в УПИ, находящ се в гр. София, район „Лозенец“, съставляващ УПИ III-1245 /трети за имот пласнимачен номер хиляда двеста четиридесет и пет/ от кв. 46 А /четиридесет и шест буква „А“/ по плана на гр. София, местността „Витоша ВЕЦ-Симеоново“, целият с площ от 301 /триста и един/ кв. метра, при съседи по скица: улица, празно място и от две страни УПИ II – 635,1245,1564, а именно: Апартамент № А.6.2.1 /шест точка две едно точка едно/, на първи етаж от горепосочената жилищна сграда, с площ съгласно таблица за площообразуване от 140,09 /сто и четиридесет цяло и девет стотни/ квадратни метра, от които чиста площ от 108,44 /сто и осем цяло четиридесет и четири стотни/ квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс с две тераси, три стаи и сервизни помещения, при съседи на имота по архитектурните проекти: от изток – стълбищна клетка, от юг – ул. „Могилата“, от запад – двор и от север - двор , заедно с 27,82 % /двадесет и седем цяло осемдесет и две стотни/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
24.10.16 г., 14:33 targimot.com
140.0 м²
216 000,00 лв

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 4
Недвижими имоти, находящи се в гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 4, в триетажна жилищна сграда /бл. № 4/, със застроена площ от 438,90 /четиристотин тридесет и осем цяло и деветдесет стотни/ квадратни метра и разгъната застроена площ 1 974,24 /хиляда деветстотин седемдесет и четири цяло двадесет и четири стотни/ квадратни метра, находяща се в УПИ № II-635,1245,1564 /първи за имоти планоснимачни номера шестстотин тридесет и пет, хиляда двеста четиридесет и пет, хиляда петстотин шестдесет и четири/ от кв. 46-А /четиридесет и шест-А“/ по плана на гр. София, местността „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, целият с площ от 2 200,00 /две хиляди и двеста/ квадратни метра, при съседи по скица: УПИ III - 1245 /трети за имот планоснимачен номер хиляда двеста четиридесет и пет/, празно място, УПИ № I-635 /първи за имот планоснимачен номер шестстотин тридесет и пет/ и от две страни – улици, а именно: Апартамент № 4.5.1 /четири точка пет точка едно/, на четвърти етаж от горепосочената сграда, с площ съгласно таблица за площообразуване от 149,59 /сто четиридесет и девет цяло петдесет и девет стотни/ квадратни метра, от които чиста площ от 121,62 /сто двадесет и един цяло и шестдесет и две стотни/ квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, три стаи, тераса и сервизни помещения, при съседи на имота: от изток – улица „Чавдар Мутафов“, от юг – апартамент 4.5.2, от запад – двор и от север – калкан, заедно с припадащите се 6,78 % /шест цяло седемдесет и осем стотни/ идеални части от общите части на сградата и заедно с 1,93 % /едно цяло деветдесет и три стотни/ идеални части от урегулирания поземлен имот; Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
24.10.16 г., 14:33 targimot.com
150.0 м²
209 000,00 лв

Многостаен апартамент НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул.“Чавдар войвода“№1-в, вх.В, ет.6, АП.62
ЖИЛИЩЕ АПАРТАМЕНТ №62, с административен адрес гр.Нови пазар , обл.Шумен, ул.“Чавдар войвода“№1-в, вх.В, ет.6, идентификатор №52009.503.474.29, със застроена площ 102,55кв.м., състоящ се от три стаи, трапезария, кухня ниша и сервизни помещения, находящ се в жилищна сграда ЕЖБ 7 разположена в поземлен имот, бивш УПИ ХІ в квартал 88 по плана на гр.Нови пазар, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 17 със застр.площ от 3,68кв.м., ведно с 2121/100000 ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот.
24.10.16 г., 14:33 targimot.com
103.0 м²
22 833,00 лв

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 4
Недвижими имоти, находящи се в гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 4, в триетажна жилищна сграда /бл. № 4/, със застроена площ от 438,90 /четиристотин тридесет и осем цяло и деветдесет стотни/ квадратни метра и разгъната застроена площ 1 974,24 /хиляда деветстотин седемдесет и четири цяло двадесет и четири стотни/ квадратни метра, находяща се в УПИ № II-635,1245,1564 /първи за имоти планоснимачни номера шестстотин тридесет и пет, хиляда двеста четиридесет и пет, хиляда петстотин шестдесет и четири/ от кв. 46-А /четиридесет и шест-А“/ по плана на гр. София, местността „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, целият с площ от 2 200,00 /две хиляди и двеста/ квадратни метра, при съседи по скица: УПИ III - 1245 /трети за имот планоснимачен номер хиляда двеста четиридесет и пет/, празно място, УПИ № I-635 /първи за имот планоснимачен номер шестстотин тридесет и пет/ и от две страни – улици, а именно: Апартамент № 4.5.1 /четири точка пет точка едно/, на четвърти етаж от горепосочената сграда, с площ съгласно таблица за площообразуване от 149,59 /сто четиридесет и девет цяло петдесет и девет стотни/ квадратни метра, от които чиста площ от 121,62 /сто двадесет и един цяло и шестдесет и две стотни/ квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, три стаи, тераса и сервизни помещения, при съседи на имота: от изток – улица „Чавдар Мутафов“, от юг – апартамент 4.5.2, от запад – двор и от север – калкан, заедно с припадащите се 6,78 % /шест цяло седемдесет и осем стотни/ идеални части от общите части на сградата и заедно с 1,93 % /едно цяло деветдесет и три стотни/ идеални части от урегулирания поземлен имот; Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
24.10.16 г., 14:31 targimot.com
150.0 м²
209 000,00 лв

Тристаен апартамент с хубава гледка в кв. Сухата река

Област София гр. София кв. "Сухата река" Моста Чавдар
Голям тристаен апартамент (93 кв.м.) с мазе (9.88 кв.м.) в столичния квартал Сухата река, на 2 минути от бул. Владимир Вазов, на 4-5 мин. до хипермаркет Била, в близост до ОМВ, ШЕЛ, моста Чавдар и парка Заимов. Апартаментът се намира на 7/12 етаж в сграда ЕПК конструкция, завършена през 1998 г. Състои се от 3 стаи, кухня, баня с тоалетна, отделна тоалетна и два балкона с красива гледка към планината и града. Помещенията са с изложение юг- север. Едната стая е с подове от естествен дъбов паркет, антрето и кухнята са с гранитогрес, а другите 2 стаи са на шпакловка и замазка. Откъм кухнята и едната стая дограмата е сменена с 5-камерна ПВЦ дограма. Сградата е топлоизолирана, отоплява се на ТЕЦ и разполага с асансьор и поддържани, зелени околоблокови пространства. В района ще откриете разнообразие от магазини, кафене, училище - 143 СОУ Г. Бенковски, болница - УМБАЛ „Царица Йоанна“, детска градина - 117 ЦДГ Слънце, мол, хипермаркет, редовен градски транспорт - тролеи 1, 2, 4, автобуси 78, 79, 120, читалище Възраждане, църква Св. Богородица, офис на Еконт, ОББ банка. Летище София е на 6 км оттук, а централна ЖП/автобусна гара - на 4 км. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
21.04.16 г., 12:37 bulgarianproperties.bg
93.0 м²
75 000,00 €

Тристаен апартмент в кв. "Хаджи Димитър"

България, Област София, гр. София, кв. НПЗ Хаджи Димитър, ул Тодорини кули, Мост "Чавдар"
Тристайно просторно жилище, което се намира в квартал „Хаджи Димитър”- на улица „Тодорини кули”. Районът е спокоен, с добре изградена инфраструктура, разполага с удобни и бързи транспортни връзки до централната част на София. В близост са разположени моста „Чавдар”, булевардите „Ген. Данаил Колев”, „Княз Александър Дондуков” и „Евлоги и Христо Георгиеви”. Имотът се намира в нова жилищна сграда с Разрешение за ползване от 2010 година, разчупена красива фасада с вградено осветление, отлично поддържани общи части, денонощна охрана с видеонаблюдение, вътрешен двор с барбекю. Отоплението е на ТЕЦ, като за допълнително удобство в жилището ще бъдат поставени два климатика. Апартаментът е разположен на четвърти от общо шест етажа. Изложението е югозападно. Предлага се цялостно завършен: • стени- латекс • подови настилки- ламиниран паркет • PVC дограма • сегашните собственици ще монтирани два климатика • оборудвана баня с тоалетна- фаянс, теракота, санитария „Roca” Имотът се състои от светли помещения с прозорци тип „френски”, които създават приятна жилищна среда: • входно антре • дневна с трапезария и кухненски бокс • две спални • баня с тоалетна • балкон Жилището се предлага без обзавеждане, като ще бъдат монтирани кухненски шкафове за сметка на сегашните собственици. Квартал „Хаджи Димитър” се намира в близост до центъра на София и разполага с отлични транспортни връзки до ключови локации. Живущите в района се радват на спокойна и приятна атмосфера, като на пешеходни разстояния могат да намерят- магазини, заведения, ресторанти, учебни заведения и пощенски клон. Всички снимки, текстове, видео клипове, графични материали и банери, поместени на страниците на нашия сайт, са фирмена собственост или принадлежат на нашите партньори, и са защитени по закона за авторското право на Република България. Всяко неправомерно използване на снимки, текстове, видео клипове и други материали от трети лица ще бъде предмет на незабавен съдебен иск от страна на носителите на авторските права. Информацията, публикувана на сайта е с рекламна и информационна цел. Направили сме всичко възможно, за да предоставим максимално точна информация, но е възможно да са допуснати грешки. За достоверна и вярна се счита информацията, предоставена лично в офисите на ЛУКС ИМОТИ и "Бългериан Пропертис" ООД!
1.04.16 г., 12:23 luximoti.bg
2 стаи
96.0 м²
88 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Чавдар

Тристаен, 133m 2 (продажба)

жк. Хаджи Димитър, София Людмил Миков
Агенция Цитадела предлага 3- стайни апартаменти в сграда ново строителство намираща се до моста Чавдар и нова метро ... кухненски бокс, баня, килер и два балкона. Гаражи - двойни на цена 14000 евро за брой. Паркоместа на цена 5800 евро за брой ... Начините за плащане по няколко схеми, като може да бъде изготвен и индивидуален план. Тец не се предвижда, Ток - трифазен с
16.01.17 г., 10:20 homes.bg
133.0 м²
99 750,00 €

Мезонет, 155m 2 (продажба)

жк. Хаджи Димитър, София Людмил Миков
Агенция Цитадела предлага 3- стайни апартаменти в сграда ново строителство намираща се до моста Чавдар и нова метро ... . Гаражи - двойни на цена 14000 евро за брой... Паркоместа на цена 5800 евро за брой Начините за плащане по няколко ... схеми, като може да бъде изготвен и индивидуален план. Тец не се предвижда, Ток - трифазен с възможност за подсигуряване на
16.01.17 г., 10:20 homes.bg
155.0 м²
111 000,00 €

Тристаен, 156m 2 (продажба)

жк. Хаджи Димитър, София Людмил Миков
Агенция Цитадела предлага 3- стайни апартаменти в сграда ново строителство намираща се до моста Чавдар и нова метро ... кухненски бокс, баня, килер и два балкона. Гаражи - двойни на цена 14000 евро за брой. Паркоместа на цена 5800 евро за брой ... Начините за плащане по няколко схеми, като може да бъде изготвен и индивидуален план. Тец не се предвижда, Ток - трифазен с
16.01.17 г., 10:20 homes.bg
156.0 м²
117 000,00 €

Четиристаен, 153m 2 (продажба)

кв. Витоша, София Чавдар Миликин
кредитиране. Цените са без ддс. За повече информация тел: 089-333-8605 Чавдар Миликин Обявя: Етаж 2 апартамент 8 ... ЦИТАДЕЛА-ГРУП предлага на своите клиенти слънчев просторен апартамент в един от най-новите готови проекти в южния ... състои от: коридор, баня с тоалетна, хол с кухненски бокс, спалня, тераса. Предлагаме оценка и съдействие за ипотечно
16.01.17 г., 10:18 homes.bg
153.0 м²
99 450,00 €

Четиристаен, 148m 2 (продажба)

кв. Витоша, София Чавдар Миликин
кредитиране. Цените са без ддс. За повече информация тел: 089-333-8605 Чавдар Миликин Обявя: Етаж 3 - апартамент 20 ... ЦИТАДЕЛА-ГРУП предлага на своите клиенти слънчев просторен апартамент в един от най-новите готови проекти в южния ... състои от: коридор, баня с тоалетна, хол с кухненски бокс, спалня, тераса. Предлагаме оценка и съдействие за ипотечно
16.01.17 г., 10:17 homes.bg
148.0 м²
96 200,00 €

Тристаен, 115m 2 (продажба)

кв. Витоша, София Чавдар Миликин
кредитиране. Цените са без ддс. За повече информация тел: 089-333-8605 Чавдар Миликин Обявя: Етаж 4 - Апартамент 29 ... ЦИТАДЕЛА-ГРУП предлага на своите клиенти слънчев просторен апартамент в един от най-новите готови проекти в южния ... състои от: коридор, баня с тоалетна, хол с кухненски бокс, спалня, тераса. Предлагаме оценка и съдействие за ипотечно
16.01.17 г., 10:17 homes.bg
115.0 м²
74 750,00 €

Четиристаен, 148m 2 (продажба)

кв. Витоша, София Чавдар Миликин
кредитиране. Цените са без ддс. За повече информация тел: 089-333-8605 Чавдар Миликин Обявя: Етаж 5 апартамент 44 ... ЦИТАДЕЛА-ГРУП предлага на своите клиенти слънчев просторен апартамент в един от най-новите готови проекти в южния ... състои от: коридор, баня с тоалетна, хол с кухненски бокс, спалня, тераса. Предлагаме оценка и съдействие за ипотечно
16.01.17 г., 10:16 homes.bg
148.0 м²
96 200,00 €

Четиристаен, 120m 2 (продажба)

Център, Пловдив Чавдар Панов
Много голям апартамент с три спални непосредствено до Градската градина на Пловдив. Холът е отделен със свод от ... трапезария с кухненски бокс, три коридора. Много хубаво разпределение, позволяващо отделяне на зона за гости с една спалня или ... дори отделяне на по-малък апартамент от големия. Чиста площ 120 кв.м., има нужда от ремонт, с частични подобрения.
3.01.17 г., 20:17 homes.bg
120.0 м²
99 900,00 €

Двустаен, 58m 2 (продажба)

Център, Пловдив Чавдар Панов
Ателие с функционалност на двустаен апартамент на 9-ти, последен етаж в солиден блок в центъра на Пловдив. Представлява ... апартамент с големи прозорци. Сменена дограма, ламинат и теракота, добра баня. В много добро състояние.
3.01.17 г., 20:17 homes.bg
58.0 м²
38 000,00 €
продава както цялата, така и само обособени части от нея, като цената за всеки конкретен случай подлежи на договаряне. ... намира на комуникативно място в широк център до булевард Дондуков в района на моста «Чавдар». Първите три етажа са ... гъвкави “open space” площи, които са подходящи както за магазини, така и за шоу рум или офиси на голяма фирма, като общата им
31.12.16 г., 22:48 icbproperties.com
3590.0 м²
3 000 000,00 €

Продава 2-СТАЕН, град София, Витоша

град София, Витоша ул. Чавдар Мутафов
допълнителни архитектурни промени. Възможност за закупуване на гараж в сградата. Продава се без обзавеждане. За информация и огледи 0882 541 824 ... Страхотен апартамент, намиращ се на тихо място сред много зеленина. В близост до бул. Симеоновско шосе, частни училища ... тераса обща за спалня и дневна. Жилището е в много добро състояние, настилки гранитогрес и ламинат, стени латекс, дограма
26.12.16 г., 17:48 imot.bg
2 стаи
70.0 м²
58 990,00 €
Просторен и слънчев апартамент с изглед към Дунава. Сградата е завършена края на 2015г. на ул.'Чавдар Войвода .Високо ... качество на строителство, малко на брой апартаменти,луксозни общи части, ПВЦ дограма,външна топлоизолация,модерен ... коридор.Има и интериорни врати подсигурени от собсвеника.Тихо и спокойно място за живеене.Цена 82000 евро КЛЮЧ В АГЕНЦИЯТА
20.12.16 г., 13:46 bazar.bg
3 стаи
107.0 м²
82 000,00 €

Етаж от къща ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ ул. "Чавдар Войвода" № 44
, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), със застроена площ от 77 кв.м. (седемдесет и седем квадратни метра), находящ се ... , област Хасково, с административен адрес на имота: ул."Чавдар Войвода" № 44 (четиридесер и четири), ет. 1 (първи), при
14.12.16 г., 22:01 targimot.com
77.0 м²
18 000,00 лв

Двустаен, 70m 2 (продажба)

к.к.Пампорово, област Смолян Чавдар Панов
Много хубав двустаен апартамент в комплекс Манастира 3, Пампорово, разположен в най-близката до лифтовете и пистите зона - Студенец. Продава се с пълно обзавеждане. Камина.
14.12.16 г., 14:22 homes.bg
70.0 м²
25 000,00 €

Двустаен, 63m 2 (продажба)

к.к.Пампорово, област Смолян Чавдар Панов
Обзаведен двустаен апартамент в комплекс Панорама, Стойките, Пампорово. На втори етаж. Сградата се намира недалеч от
9.12.16 г., 18:23 homes.bg
63.0 м²
18 000,00 €

Тристаен, 88m 2 (продажба)

кв. Витоша, София Клиентски център
Тристаен апартамент с чиста площ 77,78 кв.м и ид.ч.от земя 30,56 кв.м . Състои се от просторна дневна със светъл ... 3,68 кв.м, WC за гости, килер и две тераси . Апартаментите ще бъдат завършени по следния начин: Стени- фина шпакловка и ... латекс, ключове и контакти.Монтирани MDF интериорни врати.Електрическо котле за отопление.Входна блиндирана врата. Към
8.12.16 г., 19:22 homes.bg
88.0 м²
81 580,00 €

Тристаен, 94m 2 (продажба)

кв. Витоша, София Клиентски център
Тристаен апартамент с чиста площ 83,15 кв.м и ид.ч.от земя 33.01 кв.м . Състои се от просторна дневна с два входа от ... спални -12,9 и 15,2 кв.м с излаз към терасите, антре, коридор, баня с WC, WC за гости, килер и две тераси ... врати.Електрическо котле за отопление.Входна блиндирана врата. Вече с акт 15!!! СГРАДА: Функционална луксозна сграда с
8.12.16 г., 19:22 homes.bg
94.0 м²
87 380,00 €

Тристаен, 89m 2 (продажба)

кв. Витоша, София Клиентски център
Апартамент №11Тристаен апартамент с чиста площ 78.97 кв.м и ид.ч.от земя 22,66 кв.м . Състои се от просторна дневна с ... кухненски бокс 26,3 кв.м, две спални 13,7 и 12,6 кв.м, коридор, баня с WC, WC за гости, килер и две тераси.Апартаментите ... врати.Входна блиндирана врата. Вече с акт 15!!! СГРАДА: Функционална луксозна сграда с магазини, апартаменти, гаражи и
8.12.16 г., 19:21 homes.bg
89.0 м²
82 850,00 €

Тристаен, 94m 2 (продажба)

кв. Витоша, София Клиентски център
Тристаен апартамент с чиста площ 83,15 кв.м и ид.ч.от земя 31.69 кв.м . Състои се от просторна дневна с два входа от ... спални -12,9 и 15,2 кв.м с излаз към терасите, антре, коридор, баня с WC, WC за гости, килер и две тераси ... врати.Електрическо котле за отопление.Входна блиндирана врата. Вече с акт 15!!! СГРАДА: Функционална луксозна сграда с
8.12.16 г., 19:21 homes.bg
94.0 м²
87 210,00 €

Тристаен, 88m 2 (продажба)

кв. Витоша, София Клиентски център
Тристаен апартамент с чиста площ 77,78 кв.м и ид.ч.от земя 31,18 кв.м . Състои се от просторна дневна със светъл ... 3,68 кв.м, WC за гости, килер и две тераси . Апартаментите ще бъдат завършени по следния начин: Стени- фина шпакловка и ... латекс, ключове и контакти.Монтирани MDF интериорни врати.Електрическо котле за отопление.Входна блиндирана врата.Вече с
8.12.16 г., 19:21 homes.bg
88.0 м²
81 650,00 €

Тристаен, 89m 2 (продажба)

кв. Витоша, София Клиентски център
Апартамент №1 Тристаен апартамент с чиста площ 78.95 кв.м и ид.ч.от земя 29,82 кв.м . Състои се от просторна дневна с ... кухненски бокс 26,3 кв.м, две спални -13,7 и 12,6 кв.м, коридор, баня с WC, WC за гости, килер и две тераси ... интериорни врати.Входна блиндирана врата.Към момента с акт 15! СГРАДА: Функционална луксозна сграда с магазини, апартаменти
8.12.16 г., 19:20 homes.bg
89.0 м²
82 770,00 €

Етаж от къща РУСЕ

РУСЕ ул. „Чавдар войвода” № 7
¼ /една четвърт/ идеална част от дворно място в гр. Русе по ул. „Чавдар войвода” № 7 представляващо поземлен имот с ... идентификатор 63427.2.4068, адрес на имота: гр. Русе, ул. „Чавдар войвода” № 7, целият с площ: 467 кв. метра; трайно ... самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.4068.1.1, адрес на имота: гр. Русе, ул. „Чавдар войвода” № 7, ет. 1
4.12.16 г., 19:42 targimot.com
100.0 м²
56 588,00 лв
се вписват с облика на село Чавдар, което се слави за най-красивото в България. Изключително подходящ за бизнес ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... да ви представим хотелски комплекс Чавдар , който се отличава със забележителна архитектура и интериор, които идеално
1.12.16 г., 12:42 bazar.bg
1800.0 м²
550 000,00 €

Тристаен, 95m 2 (продажба)

к.к.Пампорово, област Смолян Чавдар Панов
Хубав и просторен тристаен апартамент в комплекс Замъка, Пампорово. Площ 95 кв.м., напълно обзаведен. С камина. Комплексът се намира непосредствено до пистата.
28.11.16 г., 15:54 homes.bg
95.0 м²
33 000,00 €