Двустаен апартамент ТЕРВЕЛ

ТЕРВЕЛ ж.к. "Изгрев" 8, вх.Б, ет.5, ап.14
63.0 м²
18 399 лв
4.05.17 г., 20:10
Недвижим имот, представляващ Апартамент №14(четиринадесети), находящ се в гр. Тервел жк "Изгрев" № 8 вх. Б ет.5, самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 72271.501.1373.41.24 (седем, две, две, седем, едно, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, седем, три, точка, четири, едно, точка, четири, едно, точка, две, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тервел, одобрени със Заповед № РД-18-91/19.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 63 (шестдесет и три) квадратни метра, с предназначение - ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, със тоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - 72271.501.1373.41.23, 72271.501.1373.41.25, под обекта - 72271.501.1373.41.25, над обекта - няма, ведно с прилежащото избено помещение и 5,760% от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, равняващо се на 69,37 (шестдесет и девет цяло и тридесет и седем стотни) квадратни метра върху държавно дворно място, съставляващо УПИ ХІV-жил. стр. паркинги и гаражи, с идентификатор № 72271.501.1373. Описание: Апартаментът е разположен на последен, пети етаж, в пететажна панелна жилищна сграда, с изложение север-юг и тераса на югоизток, остъклена с дървена дограма. От кухнята към терасата се преминава през дървена врата. Жилището е снабдено с ел. и ВиК инсталации. Общите части на блока са добре поддържани, асансьорът е в екплоатация. Сградата е строена през 1987г., подобрения – през 2010г. Началната цена, от която започва наддаването е в размер на 18399.60 лв. (осемнадесет хиляди триста деветдесет и девет лева и шестдесет стотинки) Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Тервел: учредена Договорна ипотека № 14, том І, дело 313, дв.вх. рег. № 427/27.03.2008г., до размера на 21000 лв.,вписана Възбрана №6, том І, дв. вх. рег. № 65/15.01.2016г.
Още targimot.com

Тристаен апартамент ТЕРВЕЛ

ТЕРВЕЛ ул. „Хан Аспарух” № 27, вх. Б
90.0 м²
30 000 лв
3.04.17 г., 15:20
АПАРТАМЕНТ № 18, находящ се на VI /шести/ етаж, вх. Б в жилищна сграда на блок „Металик”, със застроена площ от 90.06 кв.м /деветдесет цяло и шест стотни квадратни метра/, състоящ се от три стаи, кухня, сервизни помещения и изба с площ от 4.14 кв.м /четири цяло и четиринадесет стотни кв. метра/ ведно с припадащите се 3.568 % /три цяло петстотин шестдесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и 3.568 % /три цяло петстотин шестдесет и осем хилядни процента/ идеални части от правото на строеж върху държавно дворно място, представляващо: урегулиран поземлен имот парцел XX КОМПЛЕКСНО /двадесети/, попадащ в кв. 38 /тридесет и осми/, по ПУП на гр.Тервел. обл.Добрич, одобрен със Заповед № 92/23.03.2007 г., при граници /съседи/ на имота: изток -фасада; север - улица; юг-вх.Б, ап. 17 ; горе -таван: долу - вх. Б. ап. 15, а съгласно кадастрална карта одобрена със Заповед № РД-18-91/19.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК представляващ самостоятелен обект с идентификатор 72271.501.136.2.36, с предназначение: жилище, апартамент, с адрес гр. Тервел, ул. „Хан Аспарух” № 27, вх. Б, ет. 6, ап. 18, разположен в сграда 2, в поземлен имот с идентификатор 72271.501.136, при граници и съседи: на същия етаж: 72271.501.136.2.35, под обекта: 72271.501.136.2.33, над обекта-няма
Още targimot.com

Двустаен апартамент ТЕРВЕЛ

ТЕРВЕЛ ж.к. "Изгрев" 8, вх.Б, ет.5, ап.14
70.0 м²
22 999 лв
23.02.17 г., 13:45
Недвижим имот, представляващ Апартамент №14(четиринадесети), находящ се в гр. Тервел жк "Изгрев" № 8 вх. Б ет.5, самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 72271.501.1373.41.24 (седем, две, две, седем, едно, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, седем, три, точка, четири, едно, точка, четири, едно, точка, две, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тервел, одобрени със Заповед № РД-18-91/19.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 63 (шестдесет и три) квадратни метра, с предназначение - ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, със тоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - 72271.501.1373.41.23, 72271.501.1373.41.25, под обекта - 72271.501.1373.41.25, над обекта - няма, ведно с прилежащото избено помещение и 5,760% от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, равняващо се на 69,37 (шестдесет и девет цяло и тридесет и седем стотни) квадратни метра върху държавно дворно място, съставляващо УПИ ХІV-жил. стр. паркинги и гаражи, с идентификатор № 72271.501.1373. Описание: Апартаментът е разположен на последен, пети етаж, в пететажна панелна жилищна сграда, с изложение север-юг и тераса на югоизток, остъклена с дървена дограма. От кухнята към терасата се преминава през дървена врата. Жилището е снабдено с ел. и ВиК инсталации. Общите части на блока са добре поддържани, асансьорът е в екплоатация. Сградата е строена през 1987г., подобрения – през 2010г. Началната цена, от която започва наддаването е в размер на 22999.50 лв. (двадесет и две хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и петдесет стотинки) Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Тервел: учредена Договорна ипотека № 14, том І, дело 313, дв.вх. рег. № 427/27.03.2008г., до размера на 21000 лв.,вписана Възбрана №6, том І, дв. вх. рег. № 65/15.01.2016г.
Още targimot.com

Двустаен апартамент ТЕРВЕЛ

ТЕРВЕЛ ул. "Никола Вапцаров" 4, бл.6, ет.1
53.0 м²
8 496 лв
14.12.16 г., 21:31
АПАРТАМЕНТ №2, находящ се в гр. Тервел, ул. "Никола Вапцаров" №4, бл.6, ет.1, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72271.501.1204.1.3 по кадастрланата карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/19.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, който самостоятелен обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 72271.501.1204, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива: 1, посочена в документа площ:, прилежащи части:, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - самостоятелен обект с идентификатор 72271.501.1204.1.2, самостоятелен обект с идентификатор 72271.501.1204.1.4, под обекта - няма, над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 72271.501.1204.1.7 Описание: Жилищният блок, в който се намира оценявания имот е въведен в експлоатация през 1959 год. Общите части на блока са добре поддържани. Апартаментът се намира на първи етаж в двуетажна масивна сграда и се състои от две стаи, коридор, кухненски бокс и сервизно помещение-баня с VVС. Състоянието на имота към датата на огледа е следното: Стаи, коридор и кухненския бокс са с под-дървен гредоред с дюшеме, стени и таван-варовоциментова мазилка, дограма дървена единична. Сервизно помещение с под-те ракот, стени-фаянс на височина 1,30 м. нагоре и по таван-варовоциментова мазилка. Избата е с под-циментова замаска, стени и таван-циментововарова мазилка, на места изронена. Подобрения в имота не са правени. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: вписана Законна ипотека в полза на "СЖ Експресбанк" АД, вписана в СВ - гр. Тервел, акт №9, том 1, дв.вх.рег.№3057/11.11.2008г. за сумата от 9960 лв.,вписана Възбрана в полза на "Обединена Българска Банка" АД, по изпълниртелно дело №20097370400781, вписана в СВ - гр. Тервел, акт №131, том 1, дв.вх.рег.№247/11.11.2009г.,вписана Възбрана в полза на "СЖ Експресбанк" АД, по изпълнително дело №20127370400347, вписана в СВ - гр. Тервел, акт №20, том 1, дв.вх.рег.№895/08.03.2012г.
Още targimot.com

Едностаен апартамент ДОБРИЧ

ДОБРИЧ ул. "Хан Тервел" № 196, ет.5, ап.20
48.0 м²
25 350 лв
24.10.16 г., 14:41
Недвижим имот находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, ул. "Хан Тервел" № 196, ет.5, ап.20, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 72624.604.474.1.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на изпълнителния директор на АК , който се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.604.474, предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ,АПАРТАМЕНТ,брой нива на обекта: 1, с площ от 47.52 кв.м., ведно с прилежащи части: ИЗБА № 20, с площ 3.10 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72624.604.474.1.19; под обекта: 72624.604.474.1.16; над обекта: 72624.604.474.1.24.
Още targimot.com

Двустаен апартамент ТЕРВЕЛ

ТЕРВЕЛ ж.к. "Изгрев" 8, вх.Б, ет.5, ап. 14
63.0 м²
23 400 лв
24.10.16 г., 14:55
Недвижим имот, представляващ Апартамент №14(четиринадесети), находящ се в гр. Тервел жк "Изгрев" № 8 вх. Б ет.5, самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 72271.501.1373.41.24 (седем, две, две, седем, едно, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, седем, три, точка, четири, едно, точка, четири, едно, точка, две, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тервел, одобрени със Заповед № РД-18-91/19.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 63 (шестдесет и три) квадратни метра, с предназначение - ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, със тоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - 72271.501.1373.41.23, 72271.501.1373.41.25, под обекта - 72271.501.1373.41.25, над обекта - няма, ведно с прилежащото избено помещение и 5,760% от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, равняващо се на 69,37 (шестдесет и девет цяло и тридесет и седем стотни) квадратни метра върху държавно дворно място, съставляващо УПИ ХІV-жил. стр. паркинги и гаражи, с идентификатор № 72271.501.1373. Описание: Апартаментът е разположен на последен, пети етаж, в пететажна панелна жилищна сграда, с изложение север-юг и тераса на югоизток, остъклена с дървена дограма. От кухнята към терасата се преминава през дървена врата. Жилището е снабдено с ел. и ВиК инсталации. Общите части на блока са добре поддържани, асансьорът е в екплоатация. Сградата е строена през 1987г., подобрения – през 2010г. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Тервел: учредена Договорна ипотека № 14, том І, дело 313, дв.вх. рег. № 427/27.03.2008г., до размера на 21000 лв.,вписана Възбрана №6, том І, дв. вх. рег. № 65/15.01.2016г.
Още targimot.com

Тристаен апартамент в района на Колхозен пазар

Област Варна гр. Варна кв. "Колхозен пазар" ул. Хан Тервел
75.0 м²
54 000 €
28.10.16 г., 16:29
Представяме на Вашето внимание тристаен апартамент в комуникативния район на Колохозен пазар. Жилището е част от нова пететажна сграда с асансьор и Акт 16 (2015 година), разположено на трети етаж. Район "Колхозен пазар" граничи с идеален център (на 10 минути пешеходно разстояние) и е основният търговски център на гр. Варна. Апартаментът е с изложение изток/юг, площ от 75 кв.м. Състои се от дневна с кухненски бокс, тераса, спалня, детска стая, баня с тоалетна и килер. Издава се на БДС. Жилището е снабдено с телефон, кабелна телевизия, интернет. Отоплението е с климатици. Има възможност за паркиране пред сградата. Освен най-големия пазар за плодове, зеленчуци и риба, в района са съсредоточени и повечето магазини за обувки, дрехи, златна и сребърна бижутерия, играчки, хранителни борси и др. Кварталът е застроен предимно с къщи. През последните 15 години започна строителство и на 4-5 етажни кооперации. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Още bulgarianproperties.bg

Луксозен мезонет в кв. Каменица 1

Област Пловдив гр. Пловдив кв. "Каменица 1" ул. Хан Тервел
301.81 м²
350 000 €
10.06.16 г., 4:59
Предлагаме на вашето внимание изключителен многостаен мезонет с комуникативна и удобна локация в културната столица на страната - гр. Пловдив, кв. Каменица. Жилището се намира на 2ри от общо 6 етажа в нова тухлена сграда, изложението на помещенията е изток и запад. Просторният имот разполага с обща площ от 301.81 кв.м. В цената е включено обзавеждането, мазе от 4.85 кв.м., гараж с площ от 17.82 кв.м., който в момента се ползва като перално и готварско помещение. Също така, към многостайния апартамент се включва и сутеренно помещение от 25.40 кв.м. със санитарен възел, предвидено за фитнес зала. Мезонетът е на три нива, предлагащи следното разпределение: • Първо ниво – вход, сервизно помещение с тоалетна, трапезария с кухня • Второ ниво – хол, кухня с трапезария, стълбище • Трето ниво – една спалня с прилежаща гардеробна и собствен санитарен възел (баня с тоалетна); още две спални с един общ санитарен възел (баня с тоалетна) Общо в жилището има 9 тераси. Има климатизация в цялото жилище и локално парно на ток. Всички прозорци са с петкамерна алуминиева дограма и комарници. Довършителните работи в имота са изпълнени прецизно с материали от най-висок клас: • Подова настилка: в спалните – естествен паркет, стълбище – естествен мрамор, хол, трапезария, коридори – Porcelanosa • Стените са боядисани с латекс Levis • Таван – Стуко Венециано • Тераси – гранитогрес, мрамор, тенти Имотът се предлага със стилно дизайнерско обзавеждане и оборудване от известни марки. Кухня – полу-професионална фурна, миялна машина, аспиратор, кухненски вграден плот с touch функция, вграден хладилник. Всички кухненски уреди са марка Siemens. Голяма трапезна маса за десет човека. Трапезни столове от Швейцария с марка Vitra. Хол – италиански дизайнерски дивани марка Living с най-висок клас дамаска, дизайнерски лампи марка Flos. Озвучителна система марка Bose. Смарт телевизори Samsung (поставени са ТВ в хола, трапезарията и двете спални). Всички сервизни помещения – бани и тоалетни са обзаведени с италиански фаянс, мивки и вани на марка Duravit, батерии марка Axor Hansgrohe. В баните има вана и душ-кабина. Жилището е изключително луксозно и много добре поддържано, обзаведено изцяло с мебели от най-висок клас, има дизайнерски кресло Моroso, италианска дизайнерска люлка, и скулптура на италианския архитект и дизайнер Gaetano Pesce. Мезонетът се намира на тиха улица в комуникативен район, в близост до всевъзможни градски удобства. Станете собственик на този качествен апартамент с отлична локация! Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Още bulgarianproperties.bg
2 стаи
59.0 м²
57 800 €
21.07.17 г., 21:38
. Изключително тихо, зелено и много спокойно местоположение. За контакт: Тервел Радевски - тел. 02/4218401 и тел. 0885/967655 ... изгодно жилище подходящо както за живеене, така и за инвестиция. ЗП 59, Мазе 4 кв.м. Изложение: Изток/Запад; Жилището ... . Професионално съдействие от ИМОТИ ДОВЕРИЕ при кандидатстване за кредит! Вижте още подобни оферти на www.imotidoverie.com!
Още bazar.bg

Тристаен, 120m 2 (продажба)

гр.Тервел, общ. Тервел
55 000 €
10.05.17 г., 12:26
Южно разпределен апартамент 120кв. тухла 2014 във саниран затворен комплекс със гледка към църковен храм Свети Георги ... със 2 спални, огромен хол със кухня, 3 тераси, Баня тоалетна и мокро помещение и гараж с дистанционно управление. За повече информация и огледи на посочения телефон: 0895351266.
Още officespace.bg
2 стаи
70.0 м²
57 950 €
21.04.17 г., 0:30
НА ДОСТЪПА! ПРОДАВА СЕ ОБЗАВЕДЕН И ГОТОВ ЗА НАНАСЯНЕ! ПАНОРАМЕН ИЗГЛЕД! КАМИНА! Предлагаме на вашето внимание едно ... прекрасна инвестиция. Цената е за частни лица, работим и с колеги. За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214 ... ); 0885/967655. Професионално съдействие от ИМОТИ ДОВЕРИЕ при кандидатстване за кредит! Вижте още подобни имоти на www.imotidoverie.com
Още bazar.bg
3 стаи
134.0 м²
91 000 €
6.04.17 г., 3:30
БЕЗ КОМИСИОННА! Продаваме - 91000евро!!! Tристаен апартамент завършен до ключ, на ет. 6, ап. 7 - 134кв. м. с изложение ... на църква Св. Петка и Евмолпия ! Сградата се състои от общо 7 броя апартаменти и 2 броя гаражи партер. За допълнителна ... тиха и спокойна улица с много добра локация. Намира се на адрес ул. 'Хан Тервел'2 , в центъра на гр. Пловдив , в района
Още imot.bg
1 стая
50.0 м²
37 275 €
3.04.17 г., 21:21
цена е само за ЧЛ. За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655. Професионално съдействие от ИМОТИ ... Оф.26879 ТОП ЛОКАЦИЯ! СУПЕР ЦЕНА! ТИХ, СПОКОЕН И КОМУНИКАТИВЕН РАЙОН! ДОКАЗАН СТРОИТЕЛ! ПРОСТОРЕН АПАРТАМЕНТ ... ДОВЕРИЕ при кандидатстване за кредит! Вижте още подобни имоти на www.imotidoverie.com!
Още bazar.bg
2 стаи
62.0 м²
46 400 €
3.04.17 г., 21:05
ЧЛ. За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655. Професионално съдействие от ИМОТИ ДОВЕРИЕ при ... Оф.26878 ТОП ЛОКАЦИЯ! СУПЕР ЦЕНА ЗА 2-СТАЕН! ТИХ, СПОКОЕН И КОМУНИКАТИВЕН РАЙОН! ДОКАЗАН СТРОИТЕЛ! СУПЕР СЛЪНЧЕВ И ... ПРОСТОРЕН АПАРТАМЕНТ! НЕПРЕХОДЕН! ГАЗИФИЦИРАН! Близо до бъдеща метростанция в района!На вашето внимание предлагаме едно
Още bazar.bg
70.0 м²
57 950 €
27.03.17 г., 14:50
КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА! ПРОДАВА СЕ ОБЗАВЕДЕН И ГОТОВ ЗА НАНАСЯНЕ! ПАНОРАМЕН ИЗГЛЕД! КАМИНА! Предлагаме на вашето внимание едно ... прекрасна инвестиция. За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655. Професионално съдействие от ИМОТИ ... ДОВЕРИЕ при кандидатстване за кредит! Вижте още подобни имоти на www.imotidoverie.com!
Още bazar.bg
3 стаи
99.0 м²
78 000 €
3.04.17 г., 21:57
с колеги. За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655. Професионално съдействие от ИМОТИ ДОВЕРИЕ при ... ОФ.26860 СУПЕР ОФЕРТА! ГОТОВ ЗА НАНАСЯНЕ! ОБЗАВЕДЕН! НЕПРЕХОДЕН! СЛЪНЧЕВ! ЧУДЕСЕН ЗА ГОЛЯМО СЕМЕЙСТВО! КОМУНИКАТИВЕН ... ! ЧЖП-99 кв.м. Мазе- 3 кв.м. Предлагаме на вашето внимание един прекрасен вариант за вас и вашето семейство. Жилището се
Още bazar.bg
2 стаи
83.0 м²
80 000 €
29.03.17 г., 15:57
балкон на гранитогрес показващ прекрасна гледка. За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655 ... Оф.26718 СУПЕР КОМУНИКАТИВЕН! ТОП ЛОКАЦИЯ! ТИХ И СПОКОЕН РАЙОН! СЛЪНЧЕВ И ВЪТРЕШЕН! ПРОСТОРЕН! ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ... , Мазе 4 кв.м, луксозни общи части - 14 кв.м; Апартамента е почти довършен, като единствено банята е оставена незавършена за
Още bazar.bg
3 стаи
179.0 м²
97 000 €
3.04.17 г., 15:24
. Офертната цена е само за ЧЛ. За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655. Професионално съдействие от ... Оф.26874 ТОП ЛОКАЦИЯ! ТИХ, СПОКОЕН И КОМУНИКАТИВЕН РАЙОН! ДОКАЗАН СТРОИТЕЛ! СУПЕР СЛЪНЧЕВ И ПРОСТОРЕН АПАРТАМЕНТ ... която е обща за дневната и спалните помещения като предоставя и целодневна слънчева светлина. Една огромна тераса която
Още bazar.bg
3 стаи
159.0 м²
86 000 €
3.04.17 г., 21:01
транспорт, магазини, училища и детски градини. Офертната цена е само за ЧЛ. За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр ... Оф.26876 ТОП ЛОКАЦИЯ! ТИХ, СПОКОЕН И КОМУНИКАТИВЕН РАЙОН! ДОКАЗАН СТРОИТЕЛ! СУПЕР СЛЪНЧЕВ И ПРОСТОРЕН АПАРТАМЕНТ ... и огромна панорамна тераса на гранитогрес която е обща за дневната и спалните помещения като предоставя и целодневна
Още bazar.bg
1 стая
52.0 м²
38 888 €
17.03.17 г., 17:26
контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655. Професионално съдействие от ИМОТИ ДОВЕРИЕ при кандидатстване за кредит! Вижте още подобни имоти на www.imotidoverie.com! ... РАЙОН БЛИЗО ДО НБУ И БЪДЕЩА МЕТРОСТАНЦИЯ! Предлагаме на вашето внимание едно прекрасно за инвестиция жилище (ЧЖП - 43 кв.м ... теракот и фаянс. Един огромен и прекрасен открит балкон на гранитогрес с чудесна панорамна гледка към Витоша. За
Още bazar.bg
2 стаи
76.0 м²
54 800 €
17.03.17 г., 21:09
и 200л. бойлер. Отдаван е под наем в близкото минало и би бил прекрасен за инвестиция. За контакти Тервел Радевски 02 ... РАЙОН БЛИЗО ДО НБУ И БЪДЕЩА МЕТРОСТАНЦИЯ! Предлагаме на вашето внимание едно прекрасно и апетитно за инвестиция жилище със ... /4218401 (вътр.214); 0885/967655. Професионално съдействие от ИМОТИ ДОВЕРИЕ при кандидатстване за кредит! Вижте още подобни имоти на www.imotidoverie.com!
Още bazar.bg
4 стаи
90.0 м²
89 890 €
15.03.17 г., 17:02
към тях. И двете са напълно оборудвани, като по-малката е луксозно ремонтирана. ЩРАНГОВЕТЕ СА СМЕНЕНИ. За контакти Тервел ... Оф.26700 ПРЕУСТРОЕН в 4-СТАЕН! ВЪТРЕШЕН! ПРОДАВА СЕ НАПЪЛНО ОБЗАВЕДЕН, ЗАЕДНО С ЧЕРНА И БЯЛА ТЕХНИКА! ЛУКОЗНО ... РЕМОНТИРАН! ШУМОИЗОЛИРАН! КОМУНИКАТИВЕН! ПВЦ 7-КАМЕРНО+ ТРОЕН СТЪКЛОПАКЕТ! На вашето внимание предлагаме един прекрасен избор за
Още bazar.bg
3 стаи
134.0 м²
79 000 €
9.03.17 г., 10:43
АКТ 16 БЕЗ КОМИСИОННА! Продаваме - 79000евро!!! Tристаен апартамент на ет.6 ап.7 - 134кв.м. с изложение Изток-Запад-Юг ... апартаменти и 2 броя гаражи партер. За допълнителна информация: 0878 520 390 ; 0876 000006; www.savovtrade.com www.bsb.bg ... Тервел'2 ,в центъра на гр. Пловдив ,в района на църква Св.Петка и Евмолпия ! Сградата се състои от общо 7 броя
Още bazar.bg
3 стаи
60.0 м²
69 890 €
10.03.17 г., 15:50
инвестиция. Цената е за частни лица, работим и с колеги. За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655 ... и теракот. Балкона е открит, саниран и на гранитогрес. Входа е добре поддържан и се заключва. Прекрасен имот за ... . Професионално съдействие от ИМОТИ ДОВЕРИЕ при кандидатстване за кредит! Вижте още подобни имоти на www.imotidoverie.com!
Още bazar.bg
1 стая
56.0 м²
52 900 €
17.03.17 г., 21:09
Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655. Професионално съдействие от ИМОТИ ДОВЕРИЕ при кандидатстване за кредит! Вижте още подобни имоти на www.imotidoverie.com! ... РАЙОН БЛИЗО ДО НБУ И БЪДЕЩА МЕТРОСТАНЦИЯ! Предлагаме на вашето внимание едно прекрасно и апетитно за инвестиция ... обзавеждането заедно с пералня и фурна. Отоплението е на климатик. Жилището е с наематели и е страхотна инвестиция. За контакти
Още bazar.bg
4 стаи
215.0 м²
180 000 €
7.03.17 г., 12:06
! СЛЪНЧЕВ! ПАНОРАМЕН! ЗА ГОЛЕМИ СЕМЕЙСТВА! ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ!3.5М ВИСОЧИНА! МАЗЕ! 2 ГАРАЖНИ ПАРКОМЕСТА! Жилището на вашите ... , за да творите обзавеждайки това бижу по собствен вкус. Имате на разположение: Спални помещения Х3, Баня + WC X2 ... заслужава.За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655. Професионално съдействие от ИМОТИ ДОВЕРИЕ при
Още bazar.bg
3 стаи
101.0 м²
77 000 €
8.03.17 г., 16:29
Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655. Професионално съдействие от ИМОТИ ДОВЕРИЕ при кандидатстване за кредит! Вижте още подобни имоти на www.imotidoverie.com! ... . Водомерите са изнесени долу, което улеснява значително отчитането им. МАЗЕ (3 кв.м). Възможност за допълнително ... закупуване на паркомясто (Гаражно). Ниски входни разХоди.Обявената цена е за частни лица, работим и с колеги. За контакти
Още bazar.bg
4 стаи
136.0 м²
96 000 €
7.03.17 г., 5:20
жилище. За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655. Професионално съдействие от ИМОТИ ДОВЕРИЕ при ... ! ПРОСТОРЕН! ПОДХОДЯЩ ЗА ГОЛЕМИ СЕМЕЙСТВА! ЧЖП (116 КВ.М) Жилището притежава 3 спални помещения, огромен хол с кухн. бокс и ... кандидатстване за кредит! Вижте още подобни имоти на www.imotidoverie.com!
Още bazar.bg
3 стаи
81.0 м²
54 400 €
28.02.17 г., 16:33
Обзаведен тристаен апартамент на ул. 'Хан Тервел'. Състои се от просторен южен дневен тракт с място за кухненски бокс ... отношение на цените в другите по-малки градове. За да не пропусне възходящия тренд при цените на имотите, както и за ... защита от липсата на доходност на средствата си по банковите си сметки - продавачът на имота предварително информира за
Още bazar.bg
1 стая
46.0 м²
43 800 €
6.03.17 г., 6:47
на дограмата. Това от своя страна е пример какви хора обитават входа. За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214 ... (вече спалня) и хола са на ламинат. Коридора е на теракот, вече е пригоден и за кухня, като са извлечени нужните изходи за ... ). Входа е добре поддържан, входната врата и асансьора са с чип, а също така и хората са събрали пари за освежаване и смяна
Още bazar.bg
2 стаи
55.0 м²
45 900 €
9.02.17 г., 14:02
централно с ГАЗ. Свободни места за паркиране пред блока. За контакти: Тервел Радевски 02/ 4218401 (вътр.214), 0885/967655 ... , e-mail: ***. Професионално съдействие от ИМОТИ ДОВЕРИЕ при кандидатстване за кредит. Вижте още подобни имоти на www.imotidoverie.com!
Още bazar.bg
2 стаи
64.0 м²
50 900 €
22.02.17 г., 17:28
разполага и с мазе. Цената е за частни лица, работим и с колеги. За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655 ... . Професионално съдействие от ИМОТИ ДОВЕРИЕ при кандидатстване за кредит! Вижте още подобни имоти на www.imotidoverie.com!
Още bazar.bg