65.0 м²
9 180 лв
2.06.17 г., 19:09
Апартамент № 4 /четири/, находящ се на първи етаж в жилищна сграда в село Стражица, община Балчик, област Добрич, със застроена площ от 65,38 кв.м. /шестдесет и пет цяло и тридесет и осем стотни квадратни метра/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 69643.501.119.1.4 /шест, девет, шест, четири, три, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, девет, точка, едно, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Стражица, община Балчик, одобрени със Заповед № 300-5-106/11.12.2003г. на Изп. Директор на АГКК, изменена със Заповед № КД 14-08-Б-1410/13.08.2007г. на Началника на СГКК - Добрич, с предназначение – ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, състоящ се от входно антре, спалня, кухня-трапезария и дневна в едно общо помещение, сервизно помещение – баня с тоалетна, и тераса на юг, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - 69643.501.119.1.2 и 69643.501.119.1.3, под обекта - няма, над обекта – 69643.501.119.1.6, попадащ в сграда № 1 в поземлен имот – ДВОРНО МЯСТО с площ от 880 кв.м. /осемстотин и осемдесет квадратни метра/ по нотариален акт, с идентификатор № 69643.501.119.1, стар номер – УПИ ІV в квартал 18, при граници и съседи на поземления имот : 69643.501.108, 69643.501.117, 69643.501.1118, 69643.501.143, ведно с прилежащото таванско помещение с полезна площ от 7,65 кв.м. /седем цяло и шестдесет и пет стотни квадратни метра/, ведно с припадащите се 12,22041% идеални части от общите части на сградата и и ведно със съответните идеални части правото на собственост върху поземления имот. Описание: Имотът се намира в югоизточния край на село Стажица, на 1 км от междуроден път Е87 България-ГКПП Дуранкулак-Румъния и на 5 км. от бреговата ивица. В съседство са изградени новопостроени жилищн сгради и вили за сезонно обитаване. Самостоятелният обект е разположен на първия етаж в двуетажна масивна, монолитна сграда от стоманобетонна конструкция с носещи тухлени зидове. Покривът е плосък с хидроизолация и битумно покритие. Прозорците и външните врати са РVС, а вътрешните врати са дървени. В сградата има димоотводна, ВиК и ел. -инсталации. Строителството е извършено през 2007-2010г. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Балчик: договорна ипотека № 49, том І, дв.вх. рег. № 866/28.02.2008г. до размера на сумата от 63000 евро; възбрана № 287, том І/05.10.2011г.
Още targimot.com
68.0 м²
9 180 лв
2.06.17 г., 17:28
Апартамент № 1 /първи/, находящ се на първи етаж в жилищна сграда в село Стражица, община Балчик, област Добрич, със застроена площ от 67,86 кв.м. /шестдесет и седем цяло и осемдесет и шест стотни квадратни метра/ по документ за собственост, а съгласно схема с площ от 55,88 кв.м. /петдесет и пет цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 69643.501.119.1.1 /шест, девет, шест, четири, три, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, девет, точка, едно, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Стражица, община Балчик, одобрени със Заповед № 300-5-106/11.12.2003г. на Изп. Директор на АГКК, изменена със Заповед № КД 14-08-Б-1410/13.08.2007г. на Началника на СГКК - Добрич, с предназначение – ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, състоящ се от входно антре, спалня, кухня-трапезария и дневна в едно общо помещение, сервизно помещение – баня с тоалетна, и тераса на североизток, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - 69643.501.119.1.2 и 69643.501.119.1.3, под обекта – няма, над обекта – 69643.501.119.1.5, попадащ в сграда № 1 в поземлен имот – ДВОРНО МЯСТО с площ от 880 кв.м. /осемстотин и осемдесет квадратни метра/ по нотариален акт, с идентификатор № 69643.501.119.1, стар номер – УПИ ІV в квартал 18, при граници и съседи на поземления имот: 69643.501.108, 69643.501.117, 69643.501.1118, 69643.501.143, ведно с прилежащото таванско помещение с полезна площ от 5,10 кв.м. /пет цяло и десет стотни квадратни метра/, ведно с припадащите се 12,22041% идеални части от общите части на сградата и ведно със съответните идеални части от правото на собственост върху поземления имот. Описание: Имотът се намира в югоизточния край на село Стажица, на 1 км от междуроден път Е87 България-ГКПП Дуранкулак-Румъния и на 5 км. от бреговата ивица. В съседство са изградени новопостроени жилищн сгради и вили за сезонно обитаване. Самостоятелният обект е разположен на първия етаж в двуетажна масивна, монолитна сграда от стоманобетонна конструкция с носещи тухлени зидове. Покривът е плосък с хидроизолация и битумно покритие. Прозорците и външните врати са РVС, а вътрешните врати са дървени. В сградата има димоотводна, ВиК и ел. -инсталации. Строителството е извършено през 2007-2010г. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Балчик: договорна ипотека № 192, том І, дв.вх. рег. № 2618/14.07.2008г. до размера на сумата от 57000 евро; договорна ипотека № 194, том І, дв.вх. рег. № 2751/29.06.2007г. до размера на сумата от 57000 евро; възбрана № 286, том І/05.10.2011г.
Още targimot.com
65.0 м²
9 180 лв
2.06.17 г., 19:09
Апартамент № 3 /трети/, находящ се на първи етаж в жилищна сграда в село Стражица, община Балчик, област Добрич, със застроена площ от 65,38 кв.м. /шестдесет и пет цяло и тридесет и осем стотни квадратни метра/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 69643.501.119.1.3 /шест, девет, шест, четири, три, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, девет, точка, едно, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Стражица, община Балчик, одобрени със Заповед № 300-5-106/11.12.2003г. на Изп. Директор на АГКК, изменена със Заповед № КД 14-08-Б-1410/13.08.2007г. на Началника на СГКК - Добрич, с предназначение – ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, състоящ се от входно антре, спалня, кухня-трапезария и дневна в едно общо помещение, сервизно помещение – баня с тоалетна, и тераса на юг, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - 69643.501.119.1.4 и 69643.501.119.1.1, под обекта – няма, над обекта – 69643.501.119.1.6 и 69643.501.119.1.5, попадащ в сграда № 1 в поземлен имот – ДВОРНО МЯСТО с площ от 880 кв.м. /осемстотин и осемдесет квадратни метра/ по нотариален акт, с идентификатор № 69643.501.119.1, стар номер – УПИ ІV в квартал 18, при граници и съседи на поземления имот : 69643.501.108, 69643.501.117, 69643.501.1118, 69643.501.143, ведно с прилежащото таванско помещение с полезна площ от 4,80 кв.м. /четири цяло и осемдесет стотни квадратни метра/, ведно с припадащите се 12,22041% идеални части от общите части на сградата и ведно със съответните идеални части правото на собственост върху поземления имот. Описание: Имотът се намира в югоизточния край на село Стажица, на 1 км от междуроден път Е87 България-ГКПП Дуранкулак-Румъния и на 5 км. от бреговата ивица. В съседство са изградени новопостроени жилищн сгради и вили за сезонно обитаване. Самостоятелният обект е разположен на първия етаж в двуетажна масивна, монолитна сграда от стоманобетонна конструкция с носещи тухлени зидове. Покривът е плосък с хидроизолация и битумно покритие. Прозорците и външните врати са РVС, а вътрешните врати са дървени. В сградата има димоотводна, ВиК и ел. -инсталации. Строителството е извършено през 2007-2010г. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Балчик: договорна ипотека № 49, том І, дв.вх. рег. № 866/28.02.2008г. до размера на сумата от 63000 евро; възбрана № 287, том І/05.10.2011г.
Още targimot.com
68.0 м²
9 180 лв
2.06.17 г., 20:27
Апартамент № 2 /втори/, находящ се на първи етаж в жилищна сграда в село Стражица, община Балчик, област Добрич, със застроена площ от от 67,67 кв.м. /шестдесет и седем цяло и шестдесет и седем стотни квадратни метра/ съгласно документ за собственост, а по схема – с площ от 55,59 кв.м. /петдесет и пет цяло и петдест и девет стотни квадратни метра/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 69643.501.119.1.2 /шест, девет, шест, четири, три, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, девет, точка, едно, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Стражица, община Балчик, одобрени със Заповед № 300-5-106/11.12.2003г. на Изп. Директор на АГКК, изменена със Заповед № КД 14-08-Б-1410/13.08.2007г. на Началника на СГКК - Добрич, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - 69643.501.119.1.1 и 69643.501.119.1.4, под обекта - няма, над обекта – 69643.501.119.1.5, попадащ в сграда № 1 в поземлен имот – ДВОРНО МЯСТО с площ от 880 кв.м. /осемстотин и осемдесет квадратни метра/ по нотариален акт, с идентификатор № 69643.501.119.1, стар номер – УПИ ІV в квартал 18, при граници и съседи на поземления имот: 69643.501.108, 69643.501.117, 69643.501.1118, 69643.501.143, ведно с прилежащото таванско помещение с полезна площ от 5,10 кв.м. /пет цяло и десет стотни квадратни метра/, ведно с прилежащото таванско помещение с полезна площ от 5,10 кв.м. /пет цяло и десет стотни квадратни метра/, ведно с припадащите се 12,22041% идеални части от общите части на сградата и ведно със съответните идеални часто от правото на собственост върху поземления имот. Описание: Имотът се намира в югоизточния край на село Стажица, на 1 км от междуроден път Е87 България-ГКПП Дуранкулак-Румъния и на 5 км. от бреговата ивица. В съседство са изградени новопостроени жилищн сгради и вили за сезонно обитаване. Самостоятелният обект е разположен на първия етаж в двуетажна масивна, монолитна сграда от стоманобетонна конструкция с носещи тухлени зидове. Покривът е плосък с хидроизолация и битумно покритие. Прозорците и външните врати са РVС, а вътрешните врати са дървени. В сградата има димоотводна, ВиК и ел. -инсталации. Строителството е извършено през 2007-2010г. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Балчик: договорна ипотека № 192, том І, дв.вх. рег. № 2618/14.07.2008г. До размера на сумата от 57000 евро; договорна ипотека № 194, том І, дв.вх. рег. № 2751/29.06.2007г. до размера на сумата от 57000 евро; възбрана № 286, том І/05.10.2011г.
Още targimot.com

Многостаен апартамент Стражица

Стражица ул. Хан Аспарух № 12
113.0 м²
40 500 лв
2.06.17 г., 20:25
АПАРТАМЕНТ № 2 /две/, находящ се в гр. Стражица, ул. „Хан Аспарух“ № 12, на първи етаж със застроена площ от 112,81 /сто и дванадесет цяло и осемдесет и една стотни/ кв.метра, състоящ се от кухнески бокс, столова, дневна, три спални, баня, тоалетна, мокро помещение, два коридора и три тераси, при граници: Галина Радева, централно парно, от две страни улица и стълбищна клетка, отдолу - гаражи, отгоре - Димитър Цанев Димитров, ведно с ИЗБА № 7 /седем/, със светла площ от 18,46 /осемнадесет цяло четиридесте и шест стотни /кв.метра, при граници: коридор, Иван Костадинов Николов, улица, Светослав Борисов Славев и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 /седем/, със светла площ от 18,04 /осемнадесет цяло и и четири стотни/ кв.метра, при граници: коридор Димитър Цанев Димитров, от две страни улици и Светослав Борисов Славев, заедно с 10,00 % /десет процента/ идеални части от общите части на сградата и 119,01 /сто и деветнадесет цяло и една стотни/ кв.метра, от правото на строеж съобразно застроената площ на апартамента, избата и тавана върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III /три римско/ - за обществено жилищно строителство, в квартал 73 /седемдесет и три/ по плана на гр. Стражица. ЦЕНА, от която ще започне наддаването при проданта – 40 500.00 /четиридесет хиляди и петстотин/ лева.
Още targimot.com

Двустаен апартамент Стражица

Стражица ул.Пенчо Славейков № 3,ап.1
47.0 м²
19 657 лв
13.04.17 г., 12:22
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на НЕДВИЖИМ ИМОТ находящ се в град Стражица, област Велико Търново, ул. "Пенчо Славейков" №3, а именно: АПАРТАМЕНТ №1 /едно/ на партерен етаж, вход А, от жилищен блок на две секции с двадесет и два апартамента и дванадесет гаража, с обща застроена площ 222.62 кв.м /двеста двадесет и два кв.м. и шестдесет и два кв.см./, построени върху общинска земя, представляваща урегулиран поземлен имот II /две римско/, в квартал 76 /седемдесет и шести/ по плана на гр. Стражица, състоящ се от: коридор, спална, баня - тоалетна, кухня и една тераса, с полезна площ от 47.15кв.м. /четиридесет и седем кв.м и петдесет кв.см/, при граници: североизток - масивна жилищна сграда - етажна собственост, югоизток - двор, югозапад - апартамент №2 на партерен етаж, северозапад - двор, отдолу - изби №8, 9, 10, 11 и 12, отгоре - апартамент №3 на първи жилищен етаж, заедно с придаващото се към него ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №1 /едно/ в сутеренен етаж със застроена площ 8,00кв.м., при граници: североизток - избено помещение №2, югоизток - коридор, югозапад - секция Б, северозапад - двор, отдолу - земя, отгоре - гараж №3 на партерен етаж, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото. СОБСТВЕНИК: СТЕФКА ХРИСТОВА НЕГЕНЦОВА ИПОТЕКИ и други тежести за имотите: договорна ипотека от 22.06.2011г в размер на 7 000евро в полза на Взискателя; възбрана от 17.02.2017г в полза на Взискателя по делото НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 19 657.50лв /деветнадесет хиляди шестотин петдесет и седем лева и петдсет стотинки/
Още targimot.com
65.0 м²
11 475 лв
16.03.17 г., 19:13
Апартамент № 3 /трети/, находящ се на първи етаж в жилищна сграда в село Стражица, община Балчик, област Добрич, със застроена площ от 65,38 кв.м. /шестдесет и пет цяло и тридесет и осем стотни квадратни метра/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 69643.501.119.1.3 /шест, девет, шест, четири, три, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, девет, точка, едно, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Стражица, община Балчик, одобрени със Заповед № 300-5-106/11.12.2003г. на Изп. Директор на АГКК, изменена със Заповед № КД 14-08-Б-1410/13.08.2007г. на Началника на СГКК - Добрич, с предназначение – ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, състоящ се от входно антре, спалня, кухня-трапезария и дневна в едно общо помещение, сервизно помещение – баня с тоалетна, и тераса на юг, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - 69643.501.119.1.4 и 69643.501.119.1.1, под обекта – няма, над обекта – 69643.501.119.1.6 и 69643.501.119.1.5, попадащ в сграда № 1 в поземлен имот – ДВОРНО МЯСТО с площ от 880 кв.м. /осемстотин и осемдесет квадратни метра/ по нотариален акт, с идентификатор № 69643.501.119.1, стар номер – УПИ ІV в квартал 18, при граници и съседи на поземления имот : 69643.501.108, 69643.501.117, 69643.501.1118, 69643.501.143, ведно с прилежащото таванско помещение с полезна площ от 4,80 кв.м. /четири цяло и осемдесет стотни квадратни метра/, ведно с припадащите се 12,22041% идеални части от общите части на сградата и ведно със съответните идеални части правото на собственост върху поземления имот. Описание: Имотът се намира в югоизточния край на село Стажица, на 1 км от междуроден път Е87 България-ГКПП Дуранкулак-Румъния и на 5 км. от бреговата ивица. В съседство са изградени новопостроени жилищн сгради и вили за сезонно обитаване. Самостоятелният обект е разположен на първия етаж в двуетажна масивна, монолитна сграда от стоманобетонна конструкция с носещи тухлени зидове. Покривът е плосък с хидроизолация и битумно покритие. Прозорците и външните врати са РVС, а вътрешните врати са дървени. В сградата има димоотводна, ВиК и ел. -инсталации. Строителството е извършено през 2007-2010г. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Балчик: договорна ипотека № 49, том І, дв.вх. рег. № 866/28.02.2008г. до размера на сумата от 63000 евро; възбрана № 287, том І/05.10.2011г.
Още targimot.com
70.0 м²
11 475 лв
16.03.17 г., 19:11
Апартамент № 1 /първи/, находящ се на първи етаж в жилищна сграда в село Стражица, община Балчик, област Добрич, със застроена площ от 67,86 кв.м. /шестдесет и седем цяло и осемдесет и шест стотни квадратни метра/ по документ за собственост, а съгласно схема с площ от 55,88 кв.м. /петдесет и пет цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 69643.501.119.1.1 /шест, девет, шест, четири, три, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, девет, точка, едно, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Стражица, община Балчик, одобрени със Заповед № 300-5-106/11.12.2003г. на Изп. Директор на АГКК, изменена със Заповед № КД 14-08-Б-1410/13.08.2007г. на Началника на СГКК - Добрич, с предназначение – ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, състоящ се от входно антре, спалня, кухня-трапезария и дневна в едно общо помещение, сервизно помещение – баня с тоалетна, и тераса на североизток, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - 69643.501.119.1.2 и 69643.501.119.1.3, под обекта – няма, над обекта – 69643.501.119.1.5, попадащ в сграда № 1 в поземлен имот – ДВОРНО МЯСТО с площ от 880 кв.м. /осемстотин и осемдесет квадратни метра/ по нотариален акт, с идентификатор № 69643.501.119.1, стар номер – УПИ ІV в квартал 18, при граници и съседи на поземления имот: 69643.501.108, 69643.501.117, 69643.501.1118, 69643.501.143, ведно с прилежащото таванско помещение с полезна площ от 5,10 кв.м. /пет цяло и десет стотни квадратни метра/, ведно с припадащите се 12,22041% идеални части от общите части на сградата и ведно със съответните идеални части от правото на собственост върху поземления имот. Описание: Имотът се намира в югоизточния край на село Стажица, на 1 км от междуроден път Е87 България-ГКПП Дуранкулак-Румъния и на 5 км. от бреговата ивица. В съседство са изградени новопостроени жилищн сгради и вили за сезонно обитаване. Самостоятелният обект е разположен на първия етаж в двуетажна масивна, монолитна сграда от стоманобетонна конструкция с носещи тухлени зидове. Покривът е плосък с хидроизолация и битумно покритие. Прозорците и външните врати са РVС, а вътрешните врати са дървени. В сградата има димоотводна, ВиК и ел. -инсталации. Строителството е извършено през 2007-2010г. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Балчик: договорна ипотека № 192, том І, дв.вх. рег. № 2618/14.07.2008г. до размера на сумата от 57000 евро; договорна ипотека № 194, том І, дв.вх. рег. № 2751/29.06.2007г. до размера на сумата от 57000 евро; възбрана № 286, том І/05.10.2011г.
Още targimot.com
70.0 м²
11 475 лв
16.03.17 г., 19:12
Апартамент № 2 /втори/, находящ се на първи етаж в жилищна сграда в село Стражица, община Балчик, област Добрич, със застроена площ от от 67,67 кв.м. /шестдесет и седем цяло и шестдесет и седем стотни квадратни метра/ съгласно документ за собственост, а по схема – с площ от 55,59 кв.м. /петдесет и пет цяло и петдест и девет стотни квадратни метра/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 69643.501.119.1.2 /шест, девет, шест, четири, три, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, девет, точка, едно, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Стражица, община Балчик, одобрени със Заповед № 300-5-106/11.12.2003г. на Изп. Директор на АГКК, изменена със Заповед № КД 14-08-Б-1410/13.08.2007г. на Началника на СГКК - Добрич, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - 69643.501.119.1.1 и 69643.501.119.1.4, под обекта - няма, над обекта – 69643.501.119.1.5, попадащ в сграда № 1 в поземлен имот – ДВОРНО МЯСТО с площ от 880 кв.м. /осемстотин и осемдесет квадратни метра/ по нотариален акт, с идентификатор № 69643.501.119.1, стар номер – УПИ ІV в квартал 18, при граници и съседи на поземления имот: 69643.501.108, 69643.501.117, 69643.501.1118, 69643.501.143, ведно с прилежащото таванско помещение с полезна площ от 5,10 кв.м. /пет цяло и десет стотни квадратни метра/, ведно с прилежащото таванско помещение с полезна площ от 5,10 кв.м. /пет цяло и десет стотни квадратни метра/, ведно с припадащите се 12,22041% идеални части от общите части на сградата и ведно със съответните идеални часто от правото на собственост върху поземления имот. Описание: Имотът се намира в югоизточния край на село Стажица, на 1 км от междуроден път Е87 България-ГКПП Дуранкулак-Румъния и на 5 км. от бреговата ивица. В съседство са изградени новопостроени жилищн сгради и вили за сезонно обитаване. Самостоятелният обект е разположен на първия етаж в двуетажна масивна, монолитна сграда от стоманобетонна конструкция с носещи тухлени зидове. Покривът е плосък с хидроизолация и битумно покритие. Прозорците и външните врати са РVС, а вътрешните врати са дървени. В сградата има димоотводна, ВиК и ел. -инсталации. Строителството е извършено през 2007-2010г. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Балчик: договорна ипотека № 192, том І, дв.вх. рег. № 2618/14.07.2008г. до размера на сумата от 57000 евро; договорна ипотека № 194, том І, дв.вх. рег. № 2751/29.06.2007г. до размера на сумата от 57000 евро; възбрана № 286, том І/05.10.2011г.
Още targimot.com
124.0 м²
22 000 €
4.02.17 г., 9:47
Предлагам апартамент в гр. Стражица. Жилището е разположено на първи етаж над магазин с изглед към главната търговска улица на града. Жилищната площ е функционално разпределена между голямо входно антре, мокро помещение, трапезария, хол, коридор, баня с тоалетна, килер, две спални и две тераси. Входното антре е с достъп към трапезарията, хола и мокрото помещение, а трапезарията представлява преходно помещение разделящото дневната част от спалните. Апартаментът се нуждае от освежителен ремонт. Оферта: 281246 ВИД СТРОИТЕЛСТВО: стоманобетонна конструкция с тухлена зидария; ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 124 кв.м; ГОДИНА НА СТРОИТЕЛСТВО: 1992 г.; ОТОПЛЕНИЕ: на ток; ИЗЛОЖЕНИЕ: запад, север; СПАЛНИ: 2; БАНИ: 1; БАЛКОНИ/ТЕРАСИ: 2; ПРЕХОД: особен преход; ДОГРАМА: Петкамерна PVC; С обзавеждане
Още bazar.bg

Многостаен апартамент Стражица

Стражица ул. Гоце Делчев № 35
113.0 м²
30 000 лв
9.01.17 г., 12:03
I. АПАРТАМЕНТ № 3 /три/, на втори етаж, в жилищна сграда блок «Еделвайс», построена в Урегулиран поземлен имот № I /едно римско/, в квартал 72 /седемдесет и две/ по плана на града, със застроена площ на апартамента от 113,26 (сто и тринадесет цяло и двадесет и шест стотни) квадратни метра, състоящ се от: две спални, дневна, столова, кухненски бокс, коридор, дрешник, баня, тоалетна, мокро помещение и две тераси, при граници: изток - двор, запад - стълб, клетка и апартамент на Марийка Григорова Стефанова, север - двор, отдолу – апартамент на Никола Николов Петков, отгоре - тавани, заедно с придаващите се към апартамента ТАВАН № 2 /две/, с площ от 45, 17 (четиридесет и пет цяло и седемнадесет стотни) квадратни метра, при граници: изток - двор, запад - стълб, клетка, север - двор, юг - таван на Никола Николов Петков, СУТЕРЕН № 3, 4 /три, четири/, с обща площ от 32,73 (тридесет и две цяло седемдесет и три стотни) квадратни метра, при граници: изток - двор, запад - стълб, клетка, север - двор, юг - коридор и ПАРТЕР № 2 /две/, с площ от 17, 72 (седемнадесет цяло седемдесет и две стотни) квадратни метра, при граници: изток - изба на Никола Николов Петров, запад - стълб, клетка, север - двор, юг - коридор: ГАРАЖ с площ от 17, 52 (седемнадесет цяло петдесет и две стотни) квадратни метра, при граници: изток - гараж на Никола Николов Петров, запад - общи помещения, север - коридор, юг - двор, заедно с 23, 91 % /двадесет и три цяло деветдесет и една стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните на застроената площ идеални части от правото на строеж върху гореописаното УПИ. ЦЕНА, от която ще започне наддаването при проданта – 30 000.00 /тридесет хиляди/ лева за Апартамент № 3, с таван и сутерен /избено помещение/ № 3 и 4. ЦЕНА, от която ще започне наддаването при проданта – 3 000.00 /три хиляди/ лева за Партер № 2. ЦЕНА, от която ще започне наддаването при проданта – 2 250.00 /две хиляди двеста и петдесет/ лева за Гаража.
Още targimot.com

Двустаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ул.Пенчо Славейков № 3,ап.1
47.0 м²
19 657 лв
12.04.17 г., 3:22
НЕДВИЖИМ ИМОТ находящ се в град Стражица, област Велико Търново, ул. "Пенчо Славейков" №3, а именно: АПАРТАМЕНТ №1 ... , представляваща урегулиран поземлен имот II /две римско/, в квартал 76 /седемдесет и шести/ по плана на гр. Стражица, състоящ се от ... - апартамент №2 на партерен етаж, северозапад - двор, отдолу - изби №8, 9, 10, 11 и 12, отгоре - апартамент №3 на първи жилищен
Още targimot.com
33 000 лв
16.09.16 г., 3:58
Продавам тристаен апартамент в гр. Стражица. Апартаментът е на втория етаж от триетажна сграда. Жилището е вътрешно ... включва външна изолация, смяна на дограмата за целия блок, подновяване на покрива и комините. Районът е спокоен, просторно е ... , с чист въздух. Има в близост магазини, училище. Центърът на града е на 5 минути пеша. В района има свободно място за паркиране.
Още officespace.bg

Масивна сграда на брега на язовир

Област Велико Търново Близо до гр. Велико Търново
1488.0 м²
24 000 €
25.03.16 г., 13:31
гориста местност, на брега на язовир, само на 4 км от гр. Стражица. Състои се от ресторант с кухня, панорамна тераса, по ... 6 единични стаи със самостоятелни санитарни възли и двустаен апартамент съответно на първи и втори етаж и паркинг ... имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да
Още bulgarianproperties.bg