САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор № 68850.503.74.1.7 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и три, точка, седемдесет и четири, точка, едно, точка, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-24-475/11.11.2013г., находящ се в гр. Стара Загора, п.к. 6000 (шест хиляди), ул. ”Хаджи Димитър Асенов” № 128 (сто двадесет и осем
Адрес: ул. "Хаджи Димитър Асенов" № 128, ет.4, ап.7, Стара Загора
101 м²
95 000 лв
11.07.2018 г.
Ощеtargimot.com
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more