Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. Ботунец-2, бл. 7
АПАРТАМЕНТ № 8 /осем/, находящ се в гр. София, СО, район Кремиковци, ж.к. Ботунец - 2 /две/, на 3 /трети/ етаж, в жилищната сграда - блок № 7 /седем/, вход А, състоящ се от: две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 99.09 /деветдесет и девет цяло и девет стотини/ кв.м. , при съседи: изток - фасада, запад - фасада и стълбище, север - апартамент № 7 /седем/, юг - апартамент № 9 /девет/, а съгласно схема №15-157122/22.05.2014г., издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър - гр. София, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.8360.1049.1.8 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, осем хиляди триста и шестдесет, точка, хиляда четиридесет и девет, точка, едно, точка, осем/; гр. София, общ. Столична, област София /столица/; по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-61/27.09.2010г. на изпълнителния директор на АГКК; без издадена заповед за изменение в КККР; адрес на имота: гр. София, район Кремиковци, ж.к. „Ботунец“ 2, бл. 7, вх. А, ет. 3, ап. 8; самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.8360.1049 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, осем хиляди триста и шестдесет, точка, хиляда четиридесет и девет/, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта : 1; посочена в документа площ: 99.09 квадратни метра, съседни самостоятели обекти в сградата: на същия етаж - 68134.8360.1049.1.9, под обекта - 68134.8360.1049.1.4, над обекта – 68134.8360.1049.1.12, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 8 /осем/, с полезна площ от 3.88 /три цяло и осемдесет и осем стотини/ кв.м., при съседи: изток мазе № 10 /десет/, запад - коридор, север - мазе № 7 /седем/, юг - мазе № 9 /девет/, заедно с 5.830% /пет цяло осемстотин и тридесет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото - държавна земя.
Днес в 18:29 targimot.com
99.0 м²
52 500,00 лв

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ул. "Мъглен" № 26, ет. 3, ап. 7
АПАРТАМЕНТ № 7 /седем/, с идентификатор 68134.201.26.1.7 (шест осем едно три четири точка две нула едно точка две шест точка едно точка седем), находящ се в гр. София, СО, район „Красно село“, улица „Мъглен“ № 26 /двадесет и шест/ (бивша улица „Леон Таджер“), нa III /трети/ жилищен етаж, със застроена площ от 77.78 /седемдесет и седем цяло и седемдесет и осем стотни/ кв. метра, състоящ се от входно антре, дневна, кухня, спалня, баня и два балкона, при съседи: североизток – апартамент № 8 /осем/ и стълбище, северозапад – апартамент № 8 /осем/, югозапад – улица „Мъглен“ (бивша улица „Леон Таджер“), югоизток – апартамент № 6 /шест/, заедно с МАЗЕ № 7 /седем/, с полезна площ от 9.50 /девет цяло и петдесет стотни/ кв. метра, при съседи: североизток – коридор, северозапад – командно помещение, югозапад – улица „Мъглен“ (бивша улица „Леон Таджер“), югоизток – мазе № 5 /пет/ и мазе № 6 /шест/ и заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, съставляващо урегулиран поземлен имот № IX-69 /девети, отреден за имот с планоснимачен номер шестдесет и девет/, с идентификатор 68134.201.26 (шест осем едно три четири точка две нула едно точка две шест), от квартал 1020 /хиляда и двадесет/ по плана на гр. София, местност „Лагера“, целият с площ от 305 /триста и пет/ кв.метра, при съседи по скица: улица „Мъглен”(бивша улица “Леон Таджер“); улица „Мокренски проход“, урегулиран поземлен имот № VIII-70,76 /осми, отреден за имоти планоснимачни номера седемдесет и седемдесет и шест/, урегилиран поземлен имот № XIII-71/тринадесети, отреден за имот планоснимачен номер седемдесет и едно/. Имотът е ипотекиран и възбранен за обезпечение вземането на взискателя. Имотът, на основание чл. 485 от ГПК, ще се продава целият като първоначалната цената, от която ще започне наддаването е 98 250 /деветдесет и осем хиляди двеста и петдесет лева/, представляваща 75% от оценката. Желаещите да правят оглед на обявения за продан недвижим имот, могат да сторят това всеки ден от 18:00 часа до 19:00 часа, след предварителна уговорка на тел: 0886307878. Книжата за обявения на ПУБЛИЧНА ПРОДАН недвижим имот са на разположение на всеки, който се интересува от имота в сградата на Софийски Районен съд на бул. „Цар Борис III“ № 54. Проданта ще се проведе в сградата на Софийски Районен съд на бул. „Цар Борис III“ № 54 от 20.01.2017 г. до 20.02.2017 г. до края на работното време и ще приключи със съставянето на Протокол по реда на чл.492, ал.1 от ГПК на следващия работен ден в 10:00 часа. За участие в наддаването следва да се внесе задатък в размер на 10% от обявената първоначална цена по сметка на Частен съдебен изпълнител рег. № 789-Недялка Илиева Ковачева в Централна Кооперативна банка АД, кл.”Възраждане”- BG 31 CECB 9790 5044 9769 00. Екземпляр от вносния документ се прилага към наддавателното предложение, изписано с думи и цифри и подписано, като същите се подават в запечатан плик в сградата на Софийски районен съд до края на работното време на 20.02.2017г..
Днес в 18:28 targimot.com
78.0 м²
98 250,00 лв

Едностаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, район Надежда, ул. Стражица № 7, вх.А, ет. 3, ап. 9
АТЕЛИЕ № 9 (девет), с идентификатор 68134.1382.2067.2.9 (шест осем едно три четири точка едно три осем две точка две нула шест седем точка две точка девет), изградено в „груб строеж“, находящо се в град София, Столична Община, район „Надежда“, в новопостроящата се жилищна сграда на улица „Стражица“ № 7 (седем), стар № 5-11(пет, тире, единадесет), секция „А“, на III (третия) етаж, на кота + 6.90 (плюс, шест цяло и деветдесет стотни) метра, със застроена площ от 42,11 (четиридесет и две цяло и единадесет стотни) квадратни метра, състоящо се от: баня – тоалетна, спалня – ниша, балкон, дневна – трапезария с кухненски бокс, при съседи: ателие № 8, ателие № 10 и коридор, вътрешен двор, заедно с МАЗЕ № 30 (тридесет), в сутерена на сградата, на кота -2,85 (минус, две цяло осемдесет и пет стотни) метра, с площ от 1,50 (едно цяло петдесет стотни) кв.метра, при съседи: гараж № 21, мазе № 29, коридор, калкан, заедно с 0,898% (нула цяло осемстотин деветдесет и осем хилядни върху сто) идеални части от общите части на секция „А“ на сградата, представляващи 7,90 (седем цяло и деветдесет стотни) квадратни метра, заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, в което се строи сградата, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI – 708 (шест, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин и осем), с идентификатор 68134.1382.2067 (шест осем едно три четири точка едно три осем две точка две нула шест седем), в квартал № 20 (двадесет) по плана град София, местност бул. „Ломско шосе“, целият с площ от 1373 (хиляда триста седемдесет и три) кв. метра, при граници: ул. „Георги Костов“, улица „Стражица“, УПИ V-707, УПИ III-700, за ЖС, ПИ №№ 699, 698, 697, 696, УПИ VII- 711. Сградата има Разрешение за ползване, издадено от ДНСК. Имотът е ипотекиран и възбранен за обезпечение вземането на взискателя. Имотът, на основание чл. 485 от ГПК, ще се продава целият като първоначалната цената, от която ще започне наддаването, е 80 400 лв. /осемдесет хиляди и четиристотин лева/, представляваща 75% от оценката. Желаещите да правят оглед на обявения за продан недвижим имот, могат да сторят това всеки работен ден, след предварителна уговорка на тел: 0893455220. Книжата за обявения на ПУБЛИЧНА ПРОДАН недвижим имот са на разположение на всеки, който се интересува от имота в сградата на Софийски Районен съд на бул. „Цар Борис III“ № 54. Проданта ще се проведе в сградата на Софийски Районен съд на бул. „Цар Борис III“ № 54 от 20.01.2017 г. до 20.02.2017 г. до края на работното време и ще приключи със съставянето на Протокол по реда на чл.492, ал.1 от ГПК на следващия работен ден в 10:00 часа. За участие в наддаването следва да се внесе задатък в размер на 10% от обявената първоначална цена по сметка на Частен съдебен изпълнител рег. № 789-Недялка Илиева Ковачева в Централна Кооперативна банка АД, кл.”Възраждане”- BG 31 CECB 9790 5044 9769 00. Екземпляр от вносния документ се прилага към наддавателното предложение, изписано с думи и цифри и подписано, като същите се подават в запечатан плик в сградата на Софийски районен съд до края на работното време на 20.02.2017г..
Днес в 18:26 targimot.com
42.0 м²
80 400,00 лв

Тристаен в Люлин-7

София Люлин Люлин-7
Тристаен апартамент в сграда панелно строителство от 85 г. Изложение изток-запад. Сменена дограма във всички помещения, настилки ламинат в стаите, теракот в коридора, стени- шпакловки и латекс. Състои се от : хол, две спални, кухня, коридор, баня и тоалетна, тоалетна и килер. Отремонтиран преди няколко години. Прилежащо избено помещение. Перфектни общи части, добре озеленена паркова среда. Удобен транспор, училище, детска градина, Кауфланд. Офертата е за директни клиенти на агенцията
Вчера в 20:49 555.bg
3 стаи
88.0 м²
113 660,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ с. Световрачене, ул. Железопътна № 82, вх. В, ет. 7
Апартамент № 55 е разположен на последния етаж, вдясно от стълбищната площадка. Има асансьор. Състои се от две спални, хол, кухня с трапезария, баня-тоалетна и коридор. Входната врата е метална. Подът е на циментова замаска, в коридора с балатум, в хола - мокет. Има частично подово отопление. Стените и таваните са с циментова мазилка, Прозорците - частично ПВЦ и дървена дограма. Необходимост от ремонт.
16.01.17 г., 18:46 targimot.com
86.0 м²
33 480,00 лв

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ул. Виница № 7
АПАРТАМЕНТ №10 , находящ се в град София,Столична община, район „Слатина“, в сградата на улица „Виница“ №7 , жилищен етаж, състоящ се от: дневна-столова, кухненски бокс, една стая и сервизни помещения, със застроена прощ от 65.48 /шестдесет и пет цяло и четиридесет и осем стотни/ квадратни метра, при съседи по доказателствен акт за собственост: от изток – стълбищен коридор, от запад – двор, от север – открит калкан и от юг – апартамент №9, ЗАЕДНО с МАЗЕ №10 /десет/, в сутерена на сградата, с площ от 3.87 /три цяло и осемдесет и седем стотни/ квадратни метра, при съседи по доказателствен акт за собственост: от изток- коридор, от запад – мазе №11, от север- коридор и от юг- двор, ЗАЕДНО с 1.62% / едно цяло и шестдесет и две стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и заедно с 1.62% / едно цяло и шестдесет и две стотни върху сто/ идеални части от урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата, целият с площ от 1374 /хиляда триста седемдесет и четири/ квадратни метра, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ VIII-839,840 /осми, отреден за имоти с номера осемстотин тридесет и девет и осемстотин и четиридесет/ от квартал №171 /сто седемдесет и едно/ по регулационния план на местност „Гео Милев“, град София, при съседи по скица: улица „Виница“, УПИ IX- 841, УПИ Х- 842, УПИ II -846, 847, 848, УПИ – ХV -838, УПИ – ХIV – 834,835,837 и УПИ I- за ЖС.
30.12.16 г., 19:41 targimot.com
65.0 м²
139 800,00 лв

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ град София, жк "Левски В", в жилищен блок № 24 /двадесет и четири/, във вход "А", етаж 7 /седем/, ап. 19
АПАРТАМЕНТ № 19 /деветнадесет/, находящ се в град София, жк "Левски В", в жилищен блок № 24 /двадесет и четири/, във вход "А", етаж 7 /седем/, състоящ се от една стая, дневна, кухня и сервизно помещение, на площ от 72.14 /седемдесет и две цяло и четиринадесет стотни/ кв.м, при съседи: асансьор, двор, двор, двор и апартамент № 20, заедно с принадлежащото му МАЗЕ № 19 /деветнадесет/ на площ от 3.01 /три цяло и една стотна/ кв.м, при съседи: мазе № 20, мазе № 16, мазе № 18 и коридор, заедно с 3,167 /три цяло и сто шестдесет и седем хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху общинска земя
28.12.16 г., 12:06 targimot.com
72.0 м²
48 600,00 лв

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

БОТЕВГРАД гр.Ботевград, община Ботевград, област София, ж.к.”Саранск”, бл.14, вх.Г, ет.3, ап.7
Апартамент №7 (седми), находящ се в гр.Ботевград, ж.к. „Саранск”, бл.14 (четиринадесети), вх.Г, на третия етаж, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения със застроена площ от 80.76 (осемдесет цяло и седемдесет и шест стотни) кв.м. при съседи на апартамента: двор, двор, апартамент №8 (осми) и стълбище, заедно с прилежащото му избено помещение №7 (седми) със светла площ от 3.12 (три цяло и дванадесет стотни) кв.м. при съседи: мазе №8 (осем) на апартамент №8 (осми), крайно, както и 5.37%ж (пет цяло и тридесет и седем стотни) процента идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от от правото на строеж върху мястото, на което е построена сградата, представляващо общинска земя в 2А (две А) по плана на гр.Ботевград, община Ботевград, област София. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания недвижим имот, от която да започне наддаването, е 18 000 лв. /осемнадесет хиляди лева/ . Всички желаещи да огледат продаваният недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в гр.Ботевград, община Ботевград, област София, ж.к.”Саранск”, бл.14, вх.Г, ет.3, ап.7, след предварително обаждане на тел: 0878 258 368 с лице за контакт Красимир Петков.
27.12.16 г., 17:57 targimot.com
81.0 м²
18 000,00 лв

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. Сухата река бл. 85, ет. 7, вх. Д, ап. 20
АПАРТАМЕНТ № 20 /двадесет/, находящ се в гр. София, Столична община, район „Подуяне“, ж.к. „Сухата река“, на VII /седмия/ етаж, в жилищната сграда – блок № 85 /осемдесет и пет/, вход „Д“, състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 65.27 /шестдесет и пет цяло и двадесет и седем стотни/ квадратни метра, при съседи: изток-стълбище, запад – разделна стена с вход „Е“, север – тротоар, юг – тротоар, отгоре – апартамент № 23 /двадесет и три/ и отдолу – апартамент № 17 /седемнадесет/, заедно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 13 /тринадесет/, с полезна площ от 3.39 /три цяло и тридесет и девет стотни/ квадратни метра, при съседи: изток – коридор, запад – коридор, север – мазе № 14 /четиринадесет/ и юг – тротоар, заедно с припадащите се 0.670 % /нула цяло и шестстотин и седемдесет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото.
15.12.16 г., 21:35 targimot.com
65.0 м²
59 280,00 лв

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ул. "ВОЙВОДИНА МОГИЛА" 53Б, ЕТ. 7
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20168440400908 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител при ЧСИ Стоян Якимов, с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 12.05.2016 г. собственост на Димитър Огнянов Петков, а именно: Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 68134.1896.825.1.23, с адрес на имота: гр. София, район „Витоша“, ул. „Войводина могила“ № 53Б, ет. 7, апартамент № 23, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, без посочена площ по кадастрална схема, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- няма, под обекта- имоти с идентификатори № 68134.1896.825.1.21, № 68134.1896.825.1.20 и № 68134.1896.825.1.22, над обекта- няма, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот, с идентификатор № 68134.1896.825, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед № РД- 18-69/14.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, а съгласно документи за собственост и одобрен архитектурен проект АПАРТАМЕНТ № 23Б, разположен на 7- ми етаж, на кота + 16.85 м. на жилищната сграда, находяща се в гр. София, СО, район „Витоша“, с административен адрес: ул. „Войводина могила“ № 53Б /бивш блок „Б“/, със застроена площ от 209.49 кв. м., състоящ се от: антре, дневна с кухненски бокс, две стаи, коридор, баня с тоалетна и тераси, при граници: коридор, асансьорна шахта и от три страни двор, заедно с 5,9086 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 31.60 кв. м. и съответните идеални части от правото на строеж върху имота, върху който е построена сградата, представляващ УПИ XII- 338, от квартал 81, по плана на гр. София, местността жк „Карпузица“, целия с площ от 1600 кв. м., находящ се в гр. София, ул. „Войводина могила“ № 53, при съседи: ул. „Войводина могила“, УПИ XIII- 339, УПИ V- 340, УПИ XIV- 337, УПИ VI- 336, УПИ IX- 333 и УПИ XI- 332. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 163, том № 17, вх. рег. № 32960/29.07.2011 г. и Възбрана № 267, том № V, вх. рег. № 17668/2016 г. в полза на взискателя „Банка ДСК” ЕАД за сумата от 102355.56 евро- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за ипотечен кредит от 28.07.2011 г.. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 236 000.00 лв. /двеста тридесет и шест хиляди лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул.“Цар Борис ІІІ” № 54, на 17.01.2017 г. в началото на работния ден, като започва на 16.12.2016 г. и завършва на 16.01.2017 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка на тел.: 0887/ 600 262. За пазач на имота е определен Евгений Красимиров Евгениев. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка IBAN BG41STSA93000020534252, BIC STSABGSF при „Банка ДСК” ЕАД, ФЦ "Батенберг"по изп. дело № 20168440400908. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 17.01.2017 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в бул. “Цар Борис ІІІ” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
14.12.16 г., 21:32 targimot.com
209.0 м²
236 000,00 лв

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ул. "ВОЙВОДИНА МОГИЛА" 53А, ЕТ. 7
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20168440400909 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител при ЧСИ Стоян Якимов, с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 12.05.2016 г. собственост на Никола Козмасов Емануилов, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 68134.1896.825.2.24, с адрес на имота: гр. София, р-н „Витоша“, ул. „Войводина могила“ № 53А, ет. 7, апартамент № 24, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, без посочена площ по кадастрална схема, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- няма, под обекта- имоти с идентификатори № 68134.1896.825.2.22, № 68134.1896.825.2.21 и № 68134.1896.825.2.23, над обетка- няма, находящ се в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.1896.825, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед РД- 18- 69/14.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, а съгласно документ за собственост и одобрен архитектурен проект АПАРТАМЕНТ № 24А, разположена на 7- ми етаж, на кота + 16,85 метра на жилищната сграда, находяща се в гр. София, СО, район „Витоша“, с административен адрес: ул. „Войводина могила“ № 53А /бивш блок А/, със застроена площ от 209.49 кв. м., състоящ се от: антре, дневна с кухненски бокс, две стаи, баня с тоалетна, коридор и тераси, при граници: стълбище, асансьорна шахта и от три страни двор, заедно с 5.9086 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 31.60 кв. м. и съответните идеални части от правото на строеж върху имота, върху който е построена сградата, представляващ УПИ XII- 338, от квартал 81, по плана на гр. София, местността жк „Карпузица“, целият с площ от 1600 кв. м., находящ се в гр. София, ул. „Войводина могила“ № 53, при съседи: улица „Войводина могила“, УПИ XIII- 339, УПИ V- 340, УПИ XIV- 337, УПИ VI- 336, УПИ IX- 333 и УПИ XI- 332. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 188, том № 17, дело № 17646/2011 г. и Възбрана № 257, том № V от вх. рег. № 17669 в полза на взискателя „Банка ДСК” ЕАД за сумата от 111 665.52 евро- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за ипотечен кредит от 28.07.2011 г.. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 222 000.00 лв. /двеста двадесет и две хиляди лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 54, на 17.01.2017 г. в началото на работния ден, като започва на 16.12.2016 г. и завършва на 16.01.2017 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка на тел: 0887/ 600 262. За пазач на имота е определен Евгений Красимиров Евгениев. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка IBAN BG41STSA93000020534252, BIC STSABGSF при „Банка ДСК” ЕАД, ФЦ "Батенберг"по изп. дело № 20168440400909. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 17.01.2016 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в бул. “Цар Борис ІІІ” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
14.12.16 г., 21:31 targimot.com
209.0 м²
222 000,00 лв

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ кв. Бояна, ул. Герганица № 7, партер
АПАРТАМЕНТ №4 (четири), разположен на партерния етаж в монолитна жилищна сграда с идентификатор на сградата по КК на София № 68134.1941.393.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин четиридесет и едно, точка, триста деветдесет и три, точка, едно), състояща се от сутерен, партер, три жилищни етажа, два терасовидни етажа (таванско подпокривно пространство) с един вход, находяща се в гр. София, СО р-н „Витоша”, кв. „Бояна”, ул. „Герганица” №7 (седем), със застроена площ на апартамента от 121,80 (сто двадесет и едно цяло и осемдесет стотни) кв.м, състоящ се от антре, баня с тоалетна, коридор, баня с тоалетна, спалня с ниша, спалня, дневна с кухненски бокс, спалня и тераса, при граници: от три страни вътрешен двор, апартамент №3 (три), стълбищна площадка, асансьорна шахта и стълбищна клетка, заедно с 6,60 % (шест цяло и шестдесет стотни върху сто) идеални части от общине части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІ-393 (дванадесети, отреден за имот с планоснимачен номер триста деветдесет и три) от квартал 22 (двадесет и втори) по плана на гр. София, местността квартал „Бояна”, с площ по скица от 915 (деветстотин и петнадесет) кв.м., а по нотариален акт с площ от 905 (деветстотин и пет) кв.м, при граници по скица: улица, УПИ ХІІІ-392; УПИ ХVІІ-391; УПИ ІХ-601; УПИ ХVІ-395 и УПИ Х-394, което УПИ е нанесено в КККР на София с идентификатор № 68134.1941.393 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин четиридесет и едно, точка триста деветдесет и три), одобрени с със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение – няма издадена заповед за изменение на КККР. Адрес на Поземления имот: гр. София, р-н Витоша, кв. Бояна, ул. Герганица №7. Площ: 899 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м). Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 393, квартал: 22, парцел: ХІІ. Съседи: 68134.1941.1081; 68134.1941.1018; 68134.1941.395; 68134.1941.601; 68134.1941.391; 68134.1941.392, ЗАЕДНО С ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №9 (девет), разположено в сутерена на монолитна жилищна сграда, състояща се от сутерен, партер, три жилищни етажа, два терасовидни етажа (таванско подпокривно пространство) с един вход, находяща се в гр. София, СО р-н „Виноша”, кв. „Бояна”, ул. „Герганица” №7(седем), на кота – 5,25 (минус пет цяло и двадесет и пет) метра, с площ на избеното помещение от 2,12 (две цяло и дванадесет стотни) кв.м., при граници: общ коридор, избено помещение №10 (десет), подземен гараж № 1(едно) и избено помещение №8 (осем), заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, описано подробно по – горе. Съгласно чл.6, ал.3 от Правилника за Вписванията, ако имотът попада в административен район, който е кадастриран, в Постановлението за възлагане недвижимият имот се описва съобразно данните по чл.60, т.1-7 от ЗКИР и към него се прилага скица-копие от кадастралната карта на района в който се намира. Описаният по–горе имот-Апартамент №4 попада в административен район – Витоша, с приета кадастрална карта по кадастралните регистри на гр. София. Процесният Апартамент №4 не е нанесен в кадастралната карта. Предвид горното в случай, че по настоящата продан бъде обявен купувач и към момента на издаването на постановлението за възлагане, ипотекарните длъжници, в качеството им на собственици не са провели процедура по нанасяне на имота в кадастралната карта, купувачът ще трябва да инициира и проведе посочената процедура по нанасяне в кадастралната карта на имота за своя сметка, преди вписването на възлагателното постановление.
8.12.16 г., 21:47 targimot.com
122.0 м²
255 000,00 лв

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр.София, район Кремиковци, ж.к.“Ботунец-2“, бл.14, вх.А, ет.2, ап.7;
Самостоятелен обект в сграда, с индентификатор 68134.8360.1041.4.7, по кадастралната схема и кадастралните регистри на гр.София, общ.Столична одобрени със заповед РД-18-61/27.09.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.София, район Кремиковци, ж.к.“Ботунец-2“, бл.14, вх.А, ет.2, ап.7; самостоятелния обект се намира в сграда № 4, разположена в поземлени имоти с индентификатори 68134.8360.195, 68134.8360.1041; предназначение на самостоятелен обект; жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; площ: 89.85кв.м.; прилежащи части: мазе 7-3.90кв.м.; Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 68134.8360.1041.4.27.,68134.8360.1041.4.6; под обекта:68134.8360.1041.4.24,68134.8360.1041.4.25, 68134.8360.1041.4.2, 68134.8360.1041.4.3, над обекта: 68134.8360.1041.4.11, който самостоятелен обект съгласно описание по договор за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост съставлява: АПАРТАМЕНТ № 7 (седем), находящ се в гр.София, Столична община, ж.к.“Ботунец-2“, жилищен блок № 14 (четиринадесет), вход „А“, ет. 2 (втори), състоящ се от: две стаи, дневна кухня и обслужващи помещения, със застроена площ от 89.85 кв.м. (осемдесет и девет цяло осемдесет и пет стотни квадратни метра), при граници: изток-фасада, запад-фасада, север-коридори и ап. № 6, юг-разделна стена с вх.“Б“, заедно със съответното ЗИМНИЧНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7, с площ от 3.90 кв.м (три цяла и деветдесет стотни квадратни метра), при граници: изток-фасада, запад-каридор, север-мазе на ап.6, юг-разделна стена с вх.“Б“, заедно с приспадащите се 5,555% (пет цяло и петстотин петдесет и пет хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
2.12.16 г., 20:12 targimot.com
90.0 м²
17 316,00 лв

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. ”Люлин-7”, бл. 740, вх. Б, ет. 7
АПАРТАМЕНТ № 28, находящ се в гр. София, ж.к. ”Люлин-7”, бл. 740, вх. Б, ет. 7, със застроена площ от 81.07 кв.м., състоящ се от: една стая, дневна, столова, кухненски бокс и обслужващи помещения, заедно с избено помещение № 28, с площ от 3.94 кв.м.
23.11.16 г., 19:14 targimot.com
81.0 м²
90 000,00 лв

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр.София,Столична община, район „Младост“, ж.к.“Младост-1“, блок 129/ сто двадесет и девет/, вход 2/ две/със стар адрес:гр.София , бул.“Ленин“№ 56, вход „Б“, aп. 7
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4082.794.1.16/шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка едно точка шестнадесет/, по кадастрална карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009г. на изпълнителния директор на АГКК , с адрес на имота :гр.София,район "Младост", жк. "Младост-1"/едно/, блок 129/ сто двадесет и девет/, вх.2/ две/,етаж 3/ три/, ап.7/ седем/, който обект се намира в сграда № 1/ едно/, разположена в поземления имот с идентификатор 68134.4082.794/ шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и две точка седемстотин деветдесет и четири/, с предназначение:Жилище, апартамент, брой нива на обекта:1/ едно/, с посочена в документа площ от 73.57/ седемдесет и три цяло петдесет и седем/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата, съгласно Схема №15208/03.06.2011Г., издадена от АГКК , а именно:на същия етаж: 68134.4082.794.1.9/шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и две точка седемстотин деветдесет и четири точка едно точка девет/, 68134.4082.794.1.17/шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и две точка седемстотин деветдесет и четири точка едно точка седемнадесет/, под обекта 68134.4082.794.1.13/шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и две точка седемстотин деветдесет и четири точка едно точка тринадесет/, над обекта: няма, заедно с прилежащото МАЗЕ с площ от 13.06/ тринадесет цяло и шест стотни/кв.м., заедно с ТАВАН с площ от 19.53/ деветнадесет цяло и петдесет и три стотни/кв. метра и заедно с 5.73%/ пет цяло и седемдесет и три стотни стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, който имот съгласно документ за собственост съставлява: АПАРТАМЕНТ № 7 / седем/ по данъчна оценка/ без посочен номер по документ за собственост/, находящ се в гр.София,Столична община, район „Младост“, ж.к.“Младост-1“, блок 129/ сто двадесет и девет/, вход 2/ две/със стар адрес:гр.София , бул.“Ленин“№ 56, вход „Б“, строителен номер 4 / четири/, състоящ се от:две стаи, вестибюл,кухня и сервизни помещения със застроена площ от 73.57 / седемдесет и три цяло петдесет и седем стотни/кв.м. При съседи на апартамента: от юг-тревна площ, от изток-апартамент на Андреев, от запад-апартамент № 8/осем/ на Георги Райков, отгоре-тавани и отдолу-държавен апартамент №4/ четири/,ЗАЕДНО С МАЗЕ без номер , със засторена площ 13.06/ тринадесет цяло и шест стотни/кв.м. При съседи:от север-тревна площ, от юг-коридор и Иван Чалъков, от изток- мазе и вход „А“ , от запад Борис Гигов,ЗАЕДНО с ТАВАН без номeр със застроена площ от 19.53/ деветнадесет цяло и петдесет и три стотни/кв.м.при съседи : от север-коридор, от юг- тревна площ, от изток-Чалъкови, от запад -коридор на Жечеви, заедно с 5.73%/ пет цяло седемдесет и три стотни върху сто/идеални части от общите части на сградата , заедно със съответното право на строеж върху терена
19.11.16 г., 23:29 targimot.com
74.0 м²
138 750,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. Дружба, бл. 182, вх. А, ет. 7
Предишни търгове на този имот
5.11.16 г., 0:05 targimot.com
83.0 м²
88 128,00 лв

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. Сердика, бл.25, вх.Д, ет.7
1/3 /една трета/ идеална част от АПАРТАМЕНТ № 117 (сто и седемнадесет), находящ се на 7 (седми) етаж в жилищната сграда в блок 25 (двадесет и пет), вход „Д”, построен върху държавна земя в гр.София, р-н Възраждане, кв. Сердика, състоящ се от две стаи, кухня и обслужващи помещения, със застроена площ от 59.38 (петдесет и девет цяло и тридесет и осем стотни) кв.м., ведно с принадлежащото му избено помещение № 12 (дванадесет) с полезна площ 2.53 (две цяло и петдесет и три стотни) кв.м. и заедно с 0.828% (нула цяло осемстотин двадесет и осем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: изток –асансьор, запад – стена, север – апартамент № 116, отгоре – апартамент № 120, отдолу – апартамент № 114, който имот е нанесен в КККР на гр.София като САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.305.118.9.117 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, триста и пет, точка, сто и осемнадесет, точка, девет, точка, сто и седемнадесет), находящ се в гр.София, общ.Столична, обл.София (столица), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 32/01.04.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр.София, п.к.1000, бл.25, вх.Д, ет.7, АПАРТАМЕНТ № 117 (сто и седемнадесет). Самостоятелният обект се намира в сграда № 9, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.305.118. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: няма данни. Прилежащи части: …… Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.305.118.9.116; под обекта: 68134.305.118.9.114; над обекта: 68134.305.118.9.120. Стар идентификатор: няма.
31.10.16 г., 15:08 targimot.com
59.0 м²
30 025,00 лв

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. Света троица, бл. 354, вх. Д, ет. 7, ап. 110
Предишни търгове на този имот
24.10.16 г., 14:54 targimot.com
63.0 м²
80 925,00 лв

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул.Герганица № 7, партер
АПАРТАМЕНТ №4 (четири), разположен на партерния етаж в монолитна жилищна сграда с идентификатор на сградата по КК на София № 68134.1941.393.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин четиридесет и едно, точка, триста деветдесет и три, точка, едно), състояща се от сутерен, партер, три жилищни етажа, два терасовидни етажа (таванско подпокривно пространство) с един вход, находяща се в гр. София, СО р-н „Витоша”, кв. „Бояна”, ул. „Герганица” №7 (седем), със застроена площ на апартамента от 121,80 (сто двадесет и едно цяло и осемдесет стотни) кв.м, състоящ се от антре, баня с тоалетна, коридор, баня с тоалетна, спалня с ниша, спалня, дневна с кухненски бокс, спалня и тераса, при граници: от три страни вътрешен двор, апартамент №3 (три), стълбищна площадка, асансьорна шахта и стълбищна клетка, заедно с 6,60 % (шест цяло и шестдесет стотни върху сто) идеални части от общине части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІ-393 (дванадесети, отреден за имот с планоснимачен номер триста деветдесет и три) от квартал 22 (двадесет и втори) по плана на гр. София, местността квартал „Бояна”, с площ по скица от 915 (деветстотин и петнадесет) кв.м., а по нотариален акт с площ от 905 (деветстотин и пет) кв.м, при граници по скица: улица, УПИ ХІІІ-392; УПИ ХVІІ-391; УПИ ІХ-601; УПИ ХVІ-395 и УПИ Х-394, което УПИ е нанесено в КККР на София с идентификатор № 68134.1941.393 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин четиридесет и едно, точка триста деветдесет и три), одобрени с със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение – няма издадена заповед за изменение на КККР. Адрес на Поземления имот: гр. София, р-н Витоша, кв. Бояна, ул. Герганица №7. Площ: 899 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м). Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 393, квартал: 22, парцел: ХІІ. Съседи: 68134.1941.1081; 68134.1941.1018; 68134.1941.395; 68134.1941.601; 68134.1941.391; 68134.1941.392, ЗАЕДНО С ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №9 (девет), разположено в сутерена на монолитна жилищна сграда, състояща се от сутерен, партер, три жилищни етажа, два терасовидни етажа (таванско подпокривно пространство) с един вход, находяща се в гр. София, СО р-н „Виноша”, кв. „Бояна”, ул. „Герганица” №7(седем), на кота – 5,25 (минус пет цяло и двадесет и пет) метра, с площ на избеното помещение от 2,12 (две цяло и дванадесет стотни) кв.м., при граници: общ коридор, избено помещение №10 (десет), подземен гараж № 1(едно) и избено помещение №8 (осем), заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, описано подробно по – горе. Съгласно чл.6, ал.3 от Правилника за Вписванията, ако имотът попада в административен район, който е кадастриран, в Постановлението за възлагане недвижимият имот се описва съобразно данните по чл.60, т.1-7 от ЗКИР и към него се прилага скица-копие от кадастралната карта на района в който се намира. Описаният по–горе имот-Апартамент №4 попада в административен район – Витоша, с приета кадастрална карта по кадастралните регистри на гр. София. Процесният Апартамент №4 не е нанесен в кадастралната карта. Предвид горното в случай, че по настоящата продан бъде обявен купувач и към момента на издаването на постановлението за възлагане, ипотекарните длъжници, в качеството им на собственици не са провели процедура по нанасяне на имота в кадастралната карта, купувачът ще трябва да инициира и проведе посочената процедура по нанасяне в кадастралната карта на имота за своя сметка, преди вписването на възлагателното постановление.
24.10.16 г., 14:41 targimot.com
122.0 м²
204 000,00 лв

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

БОТЕВГРАД гр.Ботевград, община Ботевград, област София, ж.к.”Саранск”, бл.14, вх.Г, ет.3, ап.7
Апартамент №7 (седми), находящ се в гр.Ботевград, ж.к. „Саранск”, бл.14 (четиринадесети), вх.Г, на третия етаж, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения със застроена площ от 80.76 (осемдесет цяло и седемдесет и шест стотни) кв.м. при съседи на апартамента: двор, двор, апартамент №8 (осми) и стълбище, заедно с прилежащото му избено помещение №7 (седми) със светла площ от 3.12 (три цяло и дванадесет стотни) кв.м. при съседи: мазе №8 (осем) на апартамент №8 (осми), крайно, както и 5.37%ж (пет цяло и тридесет и седем стотни) процента идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от от правото на строеж върху мястото, на което е построена сградата, представляващо общинска земя в 2А (две А) по плана на гр.Ботевград, община Ботевград, област София. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания недвижим имот, от която да започне наддаването, е 19 600 лв. /деветнадесет хиляди и шестстотин лева/ . Всички желаещи да огледат продаваният недвижим имот, могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в гр.Ботевград, община Ботевград, област София, ж.к.”Саранск”, бл.14, вх.Г, ет.3, ап.7, след предварително обаждане на тел: 0878 258 368 с лице за контакт Красимир Петков.
24.10.16 г., 13:32 targimot.com
81.0 м²
19 600,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ул. „Йордан Стубел“ № 7, ет. 2, Апартамент № 1
АПАРТАМЕНТ № 1 (едно), находящ се на втори етаж, кота + 2.85 (плюс две цяло осемдесет и пет стотни) метра, в жилищна сграда, изградена в груб строеж, с административен адрес: гр. София, ул. „Йордан Стубел“ № 7, който апартамент се състои от: коридор, баня с WC, дневна столова с кухненска ниша, две спални и две тераси, със застроена площ от 81.40 (осемдесет и едно цяло и четиридесет стотни) кв. метра, при съседи: двор, двор, апартамент № 2 (две), коридор и стълбищна клетка, заедно с МАЗЕ № 2 (две), находящо се в подземния етаж, кота -2.80 (минус две цяло и осемдесет стотни) метра, с площ от 2.71 (две цяло седемдесет и една стотни) кв. метра, при съседи: от две страни коридор – мазета, гараж № 7 (седем), мазе № 3 (три), заедно с 5.899 % (пет цяло осемстотин деветдесет и девет хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, построена в имот с планоснимачен номер 707 (седемстотин и седем) в квартал № 2 (две) по плана на град София, местност „Витоша ВЕЦ Симеоново“, с площ по нотариален акт от 580 (петстотин и осемдесет) квадратни метра, за който съгласно действащата регулация, утвърдена със Заповед № РД-09-50-113/13.03.1997 г., потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на СОС, решение № 44 т. 2 по протокол № 24 от 30.03.2001 г. на СОС е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, съставляващ парцел ХІІ-707 (дванадесети, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин и седем), в квартал № 2 (две) по плана на град София, местност „Витоша ВЕЦ Симеоново“, с площ от 520 (петстотин и двадесет) квадратни метра, при съседи по скица: улица, УПИ ХІІІ-706, УПИ ХV-705 и УПИ ХІ-708, както и заедно с 5.899 % (пет цяло осемстотин деветдесет и девет хилядни върху сто) идеални части от мястото, подробно описано по – горе.
24.10.16 г., 13:28 targimot.com
81.0 м²
31 320,00 лв

Тристаен в Люлин-7

София Люлин Люлин-7
Допълнителна информация Просторно, тристайно жилище, в панелна сграда от 80-те. Състои се от: коридор, хол, две спални, кухня, баня и тоалетна, килер и две тераси, като терасата на кухнята е усвоена.Сменена дограма, настилки теракот и ламинат, след основен ремонт, направена външна изолация, нови радиатори, Ел. инсталация и вик. Тихо и спокойно, но същевременно комуникативно място. На метри от спирки на обществен транспорт, метростанция''Лю лин'', Била, Технополис, Кауфланд, фантастико,учили ще и детска градина. Изключителни права за този имот.
24.10.16 г., 13:28 555.bg
3 стаи
83.0 м²
136 808,00 лв
Многостаен непреходен апартамент в една от най-предпочитаните части на Люлин, в близост до метро !!!!! Състои се от входно антре, коридор, три самостоятелни спални, хол, кухня, баня с тоалетна, тоалетна, килер и две тераси. Жилището е много добре поддържано, с ПВЦ дограма, с естествени настилки в стаите, мрамор в коридора. Имота е с източно и западно изложение. За освежителен ремонт.Обади се СЕГА и цитирай този код 313662!
7.10.16 г., 16:22 address.bg
110.0 м²
69 890,00 €
Многостаен непреходен апартамент в една от най-предпочитаните части на Люлин, в близост до метро !!!!! Състои се от входно антре, коридор, три самостоятелни спални, хол, кухня, баня с тоалетна, тоалетна, килер и две тераси. Жилището е много добре поддържано, с ПВЦ дограма, с естествени настилки в стаите, мрамор в коридора. Имота е с източно и западно изложение. За освежителен ремонт.Обади се СЕГА и цитирай този код 308005!
27.08.16 г., 1:12 address.bg
110.0 м²
69 900,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град София, 7
1 2