Едностаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ бл. 508, вх. Б, ет. 4
АПАРТАМЕНТ № 45 /четиридесет и пет/, находящ се в гр. София, ж.к. „Люлин“, блок № 508 /петстотин и осем/, вход „Б“, етаж IV /четвърти/, състоящ се от една стая, кухня и обслужващи помещения, със застроена площ от 43.10 /четиридесет и три цяло и десет стотни/ кв. м., при съседи: изток – ап. № 46, запад – зелена площ, север – вх. A, юг – стълбище, отгоре – ап. № 49, отдолу – ап. № 41, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 31 /тридесет и едно/, с полезна площ от 1,97 /едно цяло деветдесет и седем стотни/ кв. м., при съседи: изток – мазе № 30, запад – коридор, север – вх. „А“, юг – коридор, заедно с 2,859 % /две цяло осемстотин петдесет и девет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на вход „Б“ на сградата, и толкова от правото на строеж върху мястото – държавна земя, като гореописаният недвижим имот съгласно схема №15-243711-12.06.2015 г., издадена на 12.06.2015 от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. София, представлява: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 68134.4361.148.23.13 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди триста шестдесет и един точка сто четиридесет и осем точка двадесет и три точка тринадесет) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-14/06.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, който самостоятелен обект в сграда е с адрес: град София, п.к. 1000, ж.к. Люлин, блок № 508 (петстотин и осем), етаж 4 (четири), апартамент № 45 (четиридесет и пет), вх. Б с предназначение: жилище, апартамент, с брой нива: 1 (едно), с площ по документ: 43.10 (четиридесет и три цяло и десет стотни) квадратни метра, с прилежащи части: избено помещение № 31 (тридесет и едно), с площ от 1.97 (едно цяло и деветдесет и седем стотни) квадратни метра и с 2.859 % (две цяло, осемстотин петдесет и девет хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, ниво: 1 (едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.4361.148.23.14 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди триста шестдесет и едно точка сто четиридесет и осем точка двадесет и три точка четиридесет), под обекта: 68134.4361.148.23.9 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди триста шестдесет и един точка сто четиридесет и осем точка двадесет и три точка девет) и над обекта 68134.4361.148.23.17 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди триста шестдесет и един точка двадесет и три точка седемнадесет), като самостоятелният обект се намира в сграда № 23 (двадесет и три), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4361.148 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди триста шестдесет и един точка сто четиридесет и осем).
24.10.16 г., 14:48 targimot.com
43.0 м²
31 680,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град София, 508

Офис СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Витоша, местност Гърдова глава, ул. Студен кладенец № 34, блок Б, партер, фитнес № Б-01. Сградата е без разрешение за ползване!
настоящото изп.дело, вписана в служба по вписвания-София като акт № 90, том 23 по описа за 2014 г. Върху апартамент Б-02 ... Разрешение за строеж № 508 от 19.10.2007 год. от СО-район Витоша, а именно: 1) ФИТНЕС № Б-01 (буква „Б" - нула едно), на ... лева, представляваща 80% от началната цена по предходната продан на имота. 2. За АПАРТАМЕНТ № Б-01 - НАЧАЛНА ЦЕНА в размер
22.12.16 г., 1:02 targimot.com
57.0 м²
51 996,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Витоша, местност Гърдова глава, ул. Студен кладенец № 34, блок Б, партер, ап. № Б-02. Сградата е без разрешение за ползване!
настоящото изп.дело, вписана в служба по вписвания-София като акт № 90, том 23 по описа за 2014 г. Върху апартамент Б-02 ... Разрешение за строеж № 508 от 19.10.2007 год. от СО-район Витоша, а именно: 1) ФИТНЕС № Б-01 (буква „Б" - нула едно), на ... лева, представляваща 80% от началната цена по предходната продан на имота. 2. За АПАРТАМЕНТ № Б-01 - НАЧАЛНА ЦЕНА в размер
22.12.16 г., 0:57 targimot.com
81.0 м²
74 268,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Витоша, местност Гърдова глава, ул. Студен кладенец № 34, блок Б, ет. 1, ап. № Б-03. Сградата няма разрешение за ползване!
настоящото изп.дело, вписана в служба по вписвания-София като акт № 90, том 23 по описа за 2014 г. Върху апартамент Б-02 ... Разрешение за строеж № 508 от 19.10.2007 год. от СО-район Витоша, а именно: 1) ФИТНЕС № Б-01 (буква „Б" - нула едно), на ... лева, представляваща 80% от началната цена по предходната продан на имота. 2. За АПАРТАМЕНТ № Б-01 - НАЧАЛНА ЦЕНА в размер
22.12.16 г., 0:55 targimot.com
104.0 м²
96 556,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Витоша, местност Гърдова глава, ул. Студен кладенец № 34, блок Б, партер, ап. № Б-01. Сградата е без разрешение за ползване!
настоящото изп.дело, вписана в служба по вписвания-София като акт № 90, том 23 по описа за 2014 г. Върху апартамент Б-02 ... Разрешение за строеж № 508 от 19.10.2007 год. от СО-район Витоша, а именно: 1) ФИТНЕС № Б-01 (буква „Б" - нула едно), на ... лева, представляваща 80% от началната цена по предходната продан на имота. 2. За АПАРТАМЕНТ № Б-01 - НАЧАЛНА ЦЕНА в размер
22.12.16 г., 0:52 targimot.com
82.0 м²
73 893,00 лв

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Витоша, местност Гърдова глава, ул. Студен кладенец № 34, блок Б, ет.1, ап. Б-05. Сградата е без разрешение за ползване!
настоящото изп.дело, вписана в служба по вписвания-София като акт № 90, том 23 по описа за 2014 г. Върху апартамент Б-02 ... Разрешение за строеж № 508 от 19.10.2007 год. от СО-район Витоша, а именно: 1) ФИТНЕС № Б-01 (буква „Б" - нула едно), на ... лева, представляваща 80% от началната цена по предходната продан на имота. 2. За АПАРТАМЕНТ № Б-01 - НАЧАЛНА ЦЕНА в размер
22.12.16 г., 0:50 targimot.com
132.0 м²
123 196,00 лв

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Витоша, местност Гърдова глава, ул. Студен кладенец № 34, блок Б, ет.2, ап. № Б-08. Сградата е без разрешение за ползване!
настоящото изп.дело, вписана в служба по вписвания-София като акт № 90, том 23 по описа за 2014 г. Върху апартамент Б-02 ... Разрешение за строеж № 508 от 19.10.2007 год. от СО-район Витоша, а именно: 1) ФИТНЕС № Б-01 (буква „Б" - нула едно), на ... лева, представляваща 80% от началната цена по предходната продан на имота. 2. За АПАРТАМЕНТ № Б-01 - НАЧАЛНА ЦЕНА в размер
22.12.16 г., 0:50 targimot.com
132.0 м²
123 196,00 лв

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Витоша, местност Гърдова глава, ул. Студен кладенец № 34, блок Б, ет.1, ап. № Б-05. Сградата е без разрешение за ползване!
Разрешение за строеж № 508 от 19.10.2007 год. от СО-район Витоша, а именно: 1) ФИТНЕС № Б-01 (буква „Б" - нула едно), на ... лева, представляваща 75% от актуализираната пазарна стойност на имота. 2. За АПАРТАМЕНТ № Б-01 - НАЧАЛНА ЦЕНА в размер на ... 92 367,00 лева, представляваща 75% от актуализираната пазарна стойност на имота. 3. За АПАРТАМЕНТ № Б-02 - НАЧАЛНА ЦЕНА в
24.10.16 г., 14:37 targimot.com
132.0 м²
153 996,00 лв

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Витоша, местност Гърдова глава, ул. Студен кладенец № 34, ет.2, ап. № Б-08. Сградата е без разрешение за ползване!
Разрешение за строеж № 508 от 19.10.2007 год. от СО-район Витоша, а именно: 1) ФИТНЕС № Б-01 (буква „Б" - нула едно), на ... лева, представляваща 75% от актуализираната пазарна стойност на имота. 2. За АПАРТАМЕНТ № Б-01 - НАЧАЛНА ЦЕНА в размер на ... 92 367,00 лева, представляваща 75% от актуализираната пазарна стойност на имота. 3. За АПАРТАМЕНТ № Б-02 - НАЧАЛНА ЦЕНА в
24.10.16 г., 14:33 targimot.com
132.0 м²
153 996,00 лв

Офис СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Витоша, местност Гърдова глава, ул. Студен кладенец № 34, блок Б, партер, фитнес № Б-01. Сградата е без разрешение за ползване!
Разрешение за строеж № 508 от 19.10.2007 год. от СО-район Витоша, а именно: 1) ФИТНЕС № Б-01 (буква „Б" - нула едно), на ... лева, представляваща 75% от актуализираната пазарна стойност на имота. 2. За АПАРТАМЕНТ № Б-01 - НАЧАЛНА ЦЕНА в размер на ... 92 367,00 лева, представляваща 75% от актуализираната пазарна стойност на имота. 3. За АПАРТАМЕНТ № Б-02 - НАЧАЛНА ЦЕНА в
24.10.16 г., 13:51 targimot.com
57.0 м²
64 995,00 лв