Не е намерено нищо
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, 307, Апартамент продажба
3 стаи
90 м²
220,000
2017-9-12
ХУБАВ АПАРТАМЕНТ В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ! Предлагаме на Вашето внимание тристаен апартамент, находящ се на тиха и спокойна улица Мальовица , в близост до бул. Патриарх Евтимий и ул. Граф Игнатиев. Апартаментът се намира на втори етаж в хубава санирана сграда. Разпределение: входно антре, дневна с вестибюл и хубава тераса гледаща към вътрешен двор, кухня , две спални, баня с тоалетна, тоалетна за гости. Към апартамента има и две мазета и таван. Работим с колеги по всички наши оферти! Агенцията ни предлага преференциални условия за отпускане на ипотечен кредит и пълно юридическо съдействие. Удобно е да се обаждате по всяко време! Водещ брокер - Ясен Джанев 0888 23 50 63. Оферта номер 307.
Ощеbazar.bg

Офис СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. Младост 2, бл. 218, вх. А, офис 2
226 м²
218,671 лв
2016-10-24
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.494, ал.2 ГПК във връзка с чл.487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД е насрочена нова ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 29.08.2016 г. до 29.09.2016 г. на следния недвижим имот, собственост на РЕЙКОН ООД C ЕИК 121186515, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 68134.4091.121.2.2 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно, точка, две, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД – 18 -15/06.03.2009г. на изпълнителен директор на АГКК; адрес на имота: гр.София, район Младост, ж.к.Младост 2, бл.218 А, ет.1, обект офис 2, самостоятелния обект се намира в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4091.121 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно/; предназначение на самостоятелния обект: за офис; брой нива на обекта: 1, с площ по скица 226 кв.м.; прилежащи части: мазе №2 /две/ с площ от 3.45 /три цяло четиридесет и пет квадратни метра/ и 4.61% /четири цяло шествдесет и един прицента/ идеални части от общите части на сградата; при съседи по скица: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 68134.121.2.3 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно, точка, две, точка, три/; самостоятелен обект с идентификатор 68134.121.2.1 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно, точка, две, точка, едно/; под обекта - самостоятелен обект с идентификатор 68134.121.2.26 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно, точка, две, точка, две, шест/; самостоятелен обект с идентификатор 68134.121.2.27 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно, точка, две, точка, две, седем/; самостоятелен обект с идентификатор 68134.121.2.28 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно, точка, две, точка, две, осем/; самостоятелен обект с идентификатор 68134.121.2.25 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно, точка, две, точка, две, пет/; самостоятелен обект с идентификатор 68134.121.2.43 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно, точка, две, точка, четири, три/; над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 68134.121.2.5 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно, точка, две, точка, пет/; самостоятелен обект с идентификатор 68134.121.2.7 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно, точка, две, точка, седем/; самостоятелен обект с идентификатор 68134.121.2.6 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно, точка, две, точка, шест/; а по нотариален акт, обекта представлява - ОФИС №2 /две/, находящ се в гр.София, СО – район Младост, в жилищен комплекс „Младост“ в ЖИЛИЩНА СГРАДА /М+4+ жил. в подпокривното пространство/ с пицария в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №VIII – 2498 /осми за имот две хиляди четиристотин деветдесет и осем/ в квартал 10 /десети/ по плана на гр. София, местност „Младост 2 - /две/, съгласно Утвърден подробен устройствен план, влязъл в сила със Заповед №РД – 50-09-283/27.10.1989г., Заповед №РД – 09-50-172/30.03.2001г. и Заповед №РД – 06 – 307/26.09.2003год., целият с площ от 1276 /хиляда двеста седемдесет и шест/ кв.м., при граници по скица: път, имот с планоснимачен №2659/ две хиляди шестстотин петдесет и девет/, имот с планоснимачен №2499 /две хиляди четиристотин деветдесет и девет/ и УПИ II /две/ - за Обществено и жилищно строителство и озеленяване, на 1 /първи/ жилищен етаж над магазини, с площ от 226 /двеста двадесет и шест/ квадратни метра, състоящ се от: антре, коридор, приемна, три офисни помещения, тоалетна с баня, тоалетна и тераса с площ от 110.00 /сто и десет/ кв.м., при съседи: север - двор, изток – двор, юг – апартамент №3 /три/, асансьорна шайба, коридор и апртамент №1 /едно/, запад – двор, заедно с мазе №2 /две/, находящо се на сутерен, с площ от 3.45 кв.м. /три цяло четиридесет и пет стотни квадратни метра/, при съседи: север – мазе №5, изток – коридор, юг – мазе №1, запад – подземни гаражи, заедно с 4.61% /четири цяло шестдесет и една стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот; Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798. и приключва на основание чл.489, ал.5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 218 671.49 лв. (двеста и осемнадесет хиляди шестстотин седемдесет и едно лева и четиридесет и девет стотинки). Тежести за имота: 1. Договорна ипотека в полза на Банка Пиреос България АД, вписана в СВ – гр. София, акт № 163, том 41, дв. вх. Рег. №43573/18.06.2008г. за сумата от 97 742 евро.; 2. Договорна ипотека в полза на Банка Пиреос България АД, вписана в СВ – гр. София, акт № 162, том 41, дв. вх. Рег. №43573/18.06.2008г. за сумата от 115 000 евро.; 3. Възбрана в полза на на Банка Пиреос България АД, вписана в СВ – гр. София, акт № 150, том VIII, вх. рег. №26016/12.05.2015г. за сумата от 40 857.13 лв. 4. Възбрана в полза на на Банка Пиреос България АД по изп.д.№604/2015 по описа на ЧСИ Станимира Николова, вписана в СВ – гр. София, акт № 72, том XII, вх. Рег. №42618/17.07.2015г. за сумата от 619 242.19 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това след предварителна уговорка с пазача. За пазач на имота е назначен длъжника „Рейкон“ ООД, чрез Петър Атанасов, тел.: 0888516606 Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 43 PIRB 8050 1604 0134 21, BIC код PIRBBGSF по изпълнително дело № 20157900400502 (чл.489, ал.1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър (чл.489, ал. 4 ГПК). Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Всички интересуващи се от имота следва да имат предвид ограничението по чл.185 ЗЗД, посочващо лимитативно лицата, които НЕ могат да бъдат купувачи на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице! На 30.09.2016 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл.492 от ГПК.
Ощеtargimot.com