Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ж.к.Западен парк, ул. Суходолска № 2, бл.35, ет.1, ап.5
53 м²
56,160 лв
2017-2-17
НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ АПАРТАМЕНТ №5 /пет/, находящ се в гр. София, СО, Район Красна Поляна, с административен адрес: ж.к. Западен Парк, ул. Суходолска №2 /две/, в жилищната сграда на блок 35/тридесет и пети/, във вход 1 –ви /първи/, на етаж 2 ри, състоящо се от: две стаи, вестибюл, кухня, баня – клозет, антре, със застроена площ от 53.09 /петдесет и три цяло и девет стотни/ кв. м. и със застроен обем от 220,68 /двадесет цяло и шестдесет и осем стотни/ кубични метра, при съседи: изток – двор, запад – коридор, север – двор, юг – апартамент №6, отгоре – апартамент № 9, отдолу – апартамент № 1, заедно с прилежащото към жилището МАЗЕ №5, с полезна площ от 5.17 /пет цяло и седемнадесет стотни/ при съседи: изток – двор, запад – коридор, север – мазе 4, юг. – коридор, заедно с припадащите се 8.409 % /осем цяло четиристотин и девет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата – държавна земя, отреден за жилищно строителство, а съгласно скица: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1105.39.11.5 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, едно, нула, пет, точка, три, девет, точка, едно, едно, точка, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-50/02.11.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. София, район ,,Красна Поляна’’, ж.к. ,,Западен парк’’, ул. ,,Суходолска’’ № 2, бл.35, вх.1, ет.2, ап.5, самостоятелният обект се намира в сграда 11, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1105.39, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 53.09 кв. м., ниво 1, при съседи: на същия етаж: 68134.1105.39.11.6, под обекта 68134.1105.39.11.1, над обекта 68134.1105.39.11.9.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. “3ападен парк”, ул. “Суходолска”, бл. 129
62 м²
57,975 лв
2016-11-22
АПАРТАМЕНТ № 4, находящ се в гр. София, р-н “Красна поляна“, ж.к. “3ападен парк”, ул. “Суходолска”, бл. 129, вх. 1, ет. 1, състоящ се от две стаи, кухня и обслужващи помещения, със застроена площ от 61,82 кв.метра, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ без номер, с полезна площ от 12,75 кв.метра и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ без номер, с полезна площ от 6,84 кв.метра
Ощеtargimot.com

Едностаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Суходолска-2, блок 49
47 м²
53,000 лв
2016-11-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1105.11.10.2 /шест осем едно три четири, точка, едно едно нула пет, точка, едно едно, точка, едно нула, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, община Столична, обл. София, одобрени със Заповед № РД-18-50/02.11.2011 г. на ИД на АГКК, находящ се в сграда № 10 /десет/ по кадастралната схема, представляващ АПАРТАМЕНТ №2 /две/, на 1 /първи/ етаж, с административен адрес гр. София, Столична община, р-н Красна поляна, ж.к. Западен парк, ул. Суходолска-2 /две/, блок 49 /четиридесет и девет/, вх. 1 /едно/ по кадастралната схема, а по документ за собственост - вход "А", със застроена площ от 46,73 кв.м. /четиридесет и шест цяло и седемдесет и три стотни квадратни метра/, състоящ се от стая, дневна - хол, кухна, антре, баня - тоалентна, при съседи по документ за собственост: изток - апартамент №9, запад - апартамент №1, север - зелена площ; юг - зелена площ; отгоре - апартамент №4, отдолу - мазета, и при съседи по кадастрална схема: на същия етаж: 68134.1105.11.10.9, 68134.1105.11.10.1, под обекта - няма, над обекта: 68134.1105.11.104; заедно с МАЗЕ №2 /ДВЕ/ с площ от 6.12 кв.м. /шест цяло и дванадесет стотни квадратни метра/, при граници: изток - зелена площ, запад - държавни маза, север - шахта, юг - зелена площ, ЗАЕДНО с 4.571 % /четири цяло петстотин седемдесет и една хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, съставляващо поземлен имот с идентификатор 68134.1105.11 /шест осем едно три четири, точка, едно едно нула пет, точка, едно едно/.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, ул. Суходолска, Апартамент продажба