Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Дунав № 58, вх.А, ет.3
100.0 м²
144 000 лв
7.06.17 г., 20:24
Апартамент №9 /девет/ (стар №21 /двадесет и едно/), находящ се гр.София, район „Оборище“, в жилищната сграда на ул.“Дунав“ №58 /петдесет и осем/, вход „А“, етаж 3 /трети/, (стар адрес: ул.“Дунав“ №58 – 64 /петдесет и осем – шестдесет и четири/, етаж 3 /трети/), състоящ се от две стаи, хол, кухня и други сервизни помещения, с обща квадратура по одобрения план от 99.54 /деветдесет и девет цяло и петдесет и четири стотни/ квадратни метра, при съседи на апартамента: стълбище, Никола Хаджикаменов, от две страни двор и ул.“Дунав“, ведно със ЗИМНИЧНО ПОМЕЩЕНИЕ с площ 12 /дванадесет/ кв.м. по удостоверение за данъчна оценка, при съседи: коридор, Ради Атанасов, двор и Вета Богданова, заедно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ с площ 14 /четиринадесет/ кв.м. по удостоверение за данъчна оценка, при съседи: Никола Хаджикаменов, сушилня и коридор, заедно с 5.54 /пет цяло и петдесет и четири стотни/ върху сто идеални части от общите части на сградата, построена върху държавна земя, съставляваща съгласно описанието в нотариалния акт парцели XIII /тринадесети за трети/, XIV /четиринадесети/, XV – 10 /петнадесети за десети/ и XVI /шестнадесети/ в квартал 529 /петстотин двадесет и девети/, местността „Центъра“ по плана на гр. София, заедно с 5.54 /пет цяло и петдесет и четири стотни/ върху сто идеални части от правото на строеж, отстъпени с протокол №32 /тридесет и две/ от 20.10.1960г., статия 15, на Изпълкома на Софийски градски народен съвет, като апартаментът представлява самостоятелен обект с идентификатор 68134.403.41.1.13 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, три, точка, четири, едно, точка, едно, точка, тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 45 /09.07.2010г. на изп.директор на АГКК, с предназначение: Жилище, апартамент, на едно ниво, намиращ се в сграда№1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.403.41 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, три, точка, четири, едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 68134.403.41.1.14 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, три, точка, четири, едно, точка, едно, точка, четиринадесет/, под обекта – 68134.403.41.1.7 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, три, точка, четири, едно, точка, едно, точка, седем/; над обекта – 68134.403.41.1.19 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, три, точка, четири, едно, точка, едно, точка, деветнадесет/;
Още targimot.com

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Дунав" № 58
100.0 м²
180 000 лв
17.03.17 г., 17:07
Подписаната Ренета Милчева Василева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790 в КЧСИ, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ДСК ЕАД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 20.03.2017г. до 20.04.2017г. на следния недвижим имот, собственост на НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДИМОВ, а именно: Апартамент №9 /девет/ (стар №21 /двадесет и едно/), находящ се гр.София, район „Оборище“, в жилищната сграда на ул.“Дунав“ №58 /петдесет и осем/, вход „А“, етаж 3 /трети/, (стар адрес: ул.“Дунав“ №58 – 64 /петдесет и осем – шестдесет и четири/, етаж 3 /трети/), състоящ се от две стаи, хол, кухня и други сервизни помещения, с обща квадратура по одобрения план от 99.54 /деветдесет и девет цяло и петдесет и четири стотни/ квадратни метра, при съседи на апартамента: стълбище, Никола Хаджикаменов, от две страни двор и ул.“Дунав“, ведно със ЗИМНИЧНО ПОМЕЩЕНИЕ с площ 12 /дванадесет/ кв.м. по удостоверение за данъчна оценка, при съседи: коридор, Ради Атанасов, двор и Вета Богданова, заедно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ с площ 14 /четиринадесет/ кв.м. по удостоверение за данъчна оценка, при съседи: Никола Хаджикаменов, сушилня и коридор, заедно с 5.54 /пет цяло и петдесет и четири стотни/ върху сто идеални части от общите части на сградата, построена върху държавна земя, съставляваща съгласно описанието в нотариалния акт парцели XIII /тринадесети за трети/, XIV /четиринадесети/, XV – 10 /петнадесети за десети/ и XVI /шестнадесети/ в квартал 529 /петстотин двадесет и девети/, местността „Центъра“ по плана на гр. София, заедно с 5.54 /пет цяло и петдесет и четири стотни/ върху сто идеални части от правото на строеж, отстъпени с протокол №32 /тридесет и две/ от 20.10.1960г., статия 15, на Изпълкома на Софийски градски народен съвет, като апартаментът представлява самостоятелен обект с идентификатор 68134.403.41.1.13 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, три, точка, четири, едно, точка, едно, точка, тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 45 /09.07.2010г. на изп.директор на АГКК, с предназначение: Жилище, апартамент, на едно ниво, намиращ се в сграда№1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.403.41 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, три, точка, четири, едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 68134.403.41.1.14 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, три, точка, четири, едно, точка, едно, точка, четиринадесет/, под обекта – 68134.403.41.1.7 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, три, точка, четири, едно, точка, едно, точка, седем/; над обекта – 68134.403.41.1.19 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, три, точка, четири, едно, точка, едно, точка, деветнадесет/. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 180 000.00 лв. (сто и осемдесет хиляди лева и нула стотинки). Същата представлява 75 % от пазарната цена на имота. Тежести за имота: 1. Договорна ипотека в полза на Банка ДСК ЕАД, вписана в АВ – гр.София, том №5, акт №109, вх.рег.№11201/23.03.2012г. за сумата в размер на 68 000 евро; 2. Договорна ипотека в полза на Уникредит Булбанк АД, вписана в АВ – гр.София, том №15, акт №63, вх.рег.№40739/14.08.2014г. за сумата в размер на 149 920 лв.; 3. Възбрана в полза на Уникредит Булбанк АД по изп.д.№3250/2015г. по описа на ЧСИ Стоян Якимов, вписана в АВ – гр.София, том №17, акт №223, вх.рег.№66277/10.11.2015г. за сумата в размер на 30 000 лв. главница; 4. Възбрана в полза на Уникредит Булбанк АД по изп.д.№11209/2015г. по описа на ЧСИ Неделчо Митев, вписана в АВ – гр.София, том №18, акт №61, вх.рег.№68040/17.11.2015г. за сумата в размер на 25 000 лв. главница; 5. Възбрана в полза на Банка ДСК ЕАД по изп.д.№4411/2015г. по описа на ЧСИ Стоян Якимов, вписана в АВ – гр.София, том №4, акт №128, вх.рег.№11542/08.03.2016г. за сумата в размер на 5212.42 лв. главница; 6. Възбрана в полза на Банка ДСК ЕАД и НАП по изп.д.№57/2016г. по описа на ДСИ Районен съд - Търговище, вписана в АВ – гр.София, том №11, акт №50, вх.рег.№37694/23.06.2016г. за сумата в размер на 14484.54 лв. главница; 7. Възбрана по настоящото изп.д.№2015/2016г., вписана в АВ – гр.София, том №XXI, акт №129, вх.рег.№77220/07.12.2016г. за сумата в размер на 168 851.87 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник и сряда от 10.00 до 11.00 часа. За контакти Владимир Иванов, тел.: 0898/ 631 029. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 04 STSA 9300 0018 3930 61, BIC код STSABGSF по изпълнително дело № 20167900402015 (чл.489, ал.1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър (чл.489, ал. 4 ГПК). Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Всички интересуващи се от имота следва да имат предвид ограничението по чл.185 ЗЗД, посочващо лимитативно лицата, които НЕ могат да бъдат купувачи на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице! На 21.04.2017г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.
Още targimot.com
130.0 м²
150 000 €
25.05.16 г., 18:18
Тристаен апартамент с обзавеждане на ул. „Дунав” до ул. „Цар Симеон” в сграда с отличителна старинна архитектура от 1928 г. Районът носи всички предимства на централната локация. Достъпът до желани точки се извършва бързо и лесно посредством ул. „Г.С. Раковски”, бул. „Васил Левски”, бул. „Дондуков”, бул. „Сливница”. На пешеходни разстояния се стига до ключови за столица места, исторически забележителности, институции, офиси в сферата на услугите и комуникациите. Сградата, в която се помещава предлаганото жилище е масивна, с бетонни плочи, колони и арматура, разполага с добре поддържани общи части, без асансьор. Отоплението е на ТЕЦ, поставена е и камина. Жилището заема трети от общо четириетажната сграда. Изложението е юг/изток/запад. От имота се разкрива гледка към ул. „Дунав”. Имотът е качествно завършен, с открояващи се класически интериорни линии: • стени: латекс и мазилка • подови настилки: -коридор-мозайка -стаи-дъбово дюшеме -кухня-теракота • трикамерна немска ПВЦ дограма и дървена двукатна • баня с тоалетна на теракота и фаянс Апартаментът се отличава с просторни помещения. Състои се от: • входно антре • дневна с вестибюл • две спални • кухня • мокро помещение • баня с тоалетна • тоалетна за гости • три тераси Жилището е обзаведено с масивни мебели, разполага с модерно оборудване. На разположение на бъдещите собственици ще бъдат: • мека мебел • маса от масив • шест стола • кресло • легло • голям гардероб • шкаф от масив • голям гардероб • вградена кухня от „Metron” • съдомиялна „Whirlpool” • фурна с котлони • пералня „Miele” • осветителни тела Имотът е част от градска къща, в духа на стара София. Местоположението предоставя спокойна жилищна среда. Всичко необходимо за едно съвременно ежедневие се намира само на крачки разстояния. С приятна градска разходка се стига до емблематични точки от града като паметника на Васил Левски, сградата на Националната опера и балет, Министерството на регионалното развитие и благоустройство. В района има спирки на автобусен и тролейбусен транспорт. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Още bulgarianproperties.bg

Тристаен апартамент на ул. "Дунав" в центъра на София

Област София гр. София "Център" ул. Дунав
130.0 м²
150 000 €
25.05.16 г., 18:18
Тристаен напълно обзаведен апартамент в централна София. Имотът е част от сграда със старинна архитектура от 1928 г., разположена на ул. „Дунав” и ул. „Цар Симеон”. Комуникациите с всички точки на града се извършват лесно и удобно, посредством големите пътни артерии-ул. „Г.С. Раковски”, бул. „Васил Левски”, бул. „Дондуков”, бул. „Сливница”. На пешеходни разстояния се стига до ключови за столицата места, банкови офиси, държавни учреждения, магазини и др. Сградата, в която се помещава предлаганото жилище е масивна, с бетонни плочи и арматура, с поддържани общи части, не разполага с асансьор. Отоплението е на ТЕЦ. Жилището заема втори етаж от общо четири за сградата. Изложението е юг/запад. От имота се разкрива гледка към улица „Дунав”. Апартаментът се предлага със следното завършване: • стени: латекс и мазилка • подови настилки: -коридор-мозайка -стаи-дъбово дюшеме -кухня-теракота • трикамерна ПВЦ дограма • санитарни помещения-на теракота, мозайка и фаянс Апартаментът е просторен и се състои от: • входно антре • дневна с вестибюл • две спални • кухня • мокро помещение • баня • тоалетна за гости • три тераси Имотът се предлага с частично обзавеждане, включващо: • диван • маса за хранене • четири стола • легло • голям гардероб • шкаф от масив • вградена кухня от „Metron” • съдомиялна „Whirlpool” • фурна с котлони • пералня • осветителни тела Районът носи всички предимства на централната локация, на близки разстояния с приятна градска разходка се стига до ключови точки като паметника на Васил Левски, Националната опера и балет, театри и галерии. На крачки се намира всичко необходимо за едно съвременно ежедневие-магазини, търговски услуги, спирки на градски транспорт, престижни учебни заведения. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Още bulgarianproperties.bg
87.0 м²
210 000 €
1.06.16 г., 0:17
Предлагаме на вашето внимание аристократичен тристаен апартамент, намиращ се в непосредствена близост до Храм-паметник "Св. Александър Невски" . Изящество и стил характеризират това изключително жилище за ценители. Апартаментът се състои от практично разпределение на помещенията: входно антре; дневна с трапезария, отделна кухня с балкон, две спални, две бани с тоалетни и 3 балкона. Висококачествените довършителни работи, стилно обзавеждане и цялостно оборудване допринасят допълнително към високия клас на апартамента. Сградата е построена през 1970год. и се отличава с добре поддържани общи части и фасада. Един от плюсовете на имота е локацията. В иделания център на столицата ще откриете множество кафенета, барове, изискани ресторанти и места за отдих. Връзка с всяка точка на града предоставят много автобусни, тролейни и трамвайни линии. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Още bulgarianproperties.bg

Продава 3-СТАЕН, град София, Център

град София, Център ул. Дунав
3 стаи
126.0 м²
107 000 €
10.04.17 г., 20:04
ЮЖЕН, СВЕТЪЛ, ТОПЪЛ, НЕПРЕХОДЕН апартамент на КОМУНИКАТИВНО място близо до СМГ, Бърза помощ, Министерство на ... , кухня - СЕВЕР. ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ И ОГЛЕДИ мобилен телефон: 0899 995 928; оферта А 3166
Още imot.bg
3 стаи
56.0 м²
32 424 €
28.02.17 г., 16:33
и офиси, находяща се в центъра на Разград, на ъгъла на ул. 'П.Р.Славейков' и ул. 'Дунав', зад парк 'Възраждане' с Акт ... Двустайни и тристайни апартаменти с площ от 56 кв.м. до 166 кв.м. на цени от 579 евро/кв.м. с ДДС. Нова сграда с жилища ... 16. През последните 2-3 години в София (и някои от големите градове) започна пълзящо нарастване на цените на имотите
Още bazar.bg

Продава 3-СТАЕН, град София, Център

град София, Център ул. Дунав
3 стаи
100.0 м²
138 000 €
14.02.17 г., 18:12
. Апартамента се продава ОБЗАВЕДЕН. ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ И ОГЛЕДИ: GSM 0892 242 801; оферта А2910. ... ПАНОРАМЕН, ФУНКЦИОНАЛЕН, СВЕТЪЛ 3-стаен апартамент на тихо място, в тухлена сграда от 2007г. Сградата е с отлични общи
Още imot.bg

Продава 3-СТАЕН, град София, Център

град София, Център ул. Дунав
3 стаи
105.0 м²
165 000 €
16.01.17 г., 16:21
Просторен тристаен апартамент намиращ се в една от най-предпочитаните эони на идеален център. Тихо спокойно и ... място за паркиране. Местоположение:Топ локация- идеален център Сграда:Монолитна тухлена сграда проектирана от немски
Още imot.bg
102.0 м²
128 990 €
21.04.16 г., 13:47
близост до ул. 'Дунав' и ул.'Г.С.Раковски', спирки на автобусни и тролейбусни линии, близо до училища, детски градини ... при желание може да се използва за такава. Имотът се продава напълно обзаведен и оборудван с електроуреди: вградени ... Оф.20857. АТРАКТИВНА ЛОКАЦИЯ! ГОТОВ ЗА НАНАСЯНЕ! ДИЗАЙНЕРСКИ ОБЗАВЕДЕН, ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРОСТОРЕН, ПАНОРАМЕН, ИЗЦЯЛО ЮЖЕН
Още bazar.bg