Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н "Подуяне", ул. "Васил Петлешков" № 82
АПАРТАМЕНТ № 3 /три/, находящ се в се жилищна сграда с Акт № 16, със застроена площ от 293.3 /двеста деветдесет и три цял о и три десети/ кв.м. и с РЗП от 2023.24 /две хиляди двадесет и три цяло и двадесет и четири/ кв.м. по съгласувания работен инвестиционен проект от 21.06.2006 г. и разрешение за строеж № 456/29.06.2006 г. от ДАГ на СО, строяща се в дворно място, находящо се в гр. София, Столична община, район „Подуяне”, ул. „Васил Петлешков” № 82 /осемдесет и две/, представляващо урегулиран поземлен имот II-688 /втори за имот с планоснимачен номер шестстотин осемдесет и осем/, от кв. 20 /двадесет/, по плана на град София, местност „Хаджи Димитър”, целият с площ от 495 /четиристотин деветдесет и пет/ квадратни метра, при съседи: улица, УПИ III-688, УПИ I, като апартаментът се намира на кота +3.40 /плюс три цяло и четиридесет стотни/ метра, на първи надземен етаж в жилищната сграда, със застроена площ от 53.84 /петдесет и три цяло и осемдесет и четири стотни/ кв.м., състоящ се от една спланя, дневна, кухненски бокс, антре, баня с тоалетна и една тераса, при граници, съгласно предоставения одобрен работен инвестиционен проект: двор, стълбище, апартамент № 1 и апартамент № 2, заедно с 3.655 % /три цяло шестстотин петдесет и пет хилядни върху сто/ ид.ч. от общите части на жилищната сграда, равняващи се на 12.02 /дванадесет цяло и две стотни/ кв.м., или апартамента общо от 65.86 /шестдесет и пет цяло и осемдесет и шест стотни/ кв.м. и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото описано по-горе.
12.01.17 г., 18:23 targimot.com
54.0 м²
64 000,00 лв

Едностаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Васил Петлешков" № 82
Подписаната Милена Николчева, Помощник-Частен съдебен изпълнител при ЧСИ Стоян Якимов, с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 04.02.2015 г., собственост на ипотекарните длъжници Даниел Генчев Данчев и Катя Димитрова Данчева, а именно: АПАРТАМЕНТ № 3 /три/, находящ се в се жилищна сграда с Акт № 16, със застроена площ от 293.3 /двеста деветдесет и три цял о и три десети/ кв.м. и с РЗП от 2023.24 /две хиляди двадесет и три цяло и двадесет и четири/ кв.м. по съгласувания работен инвестиционен проект от 21.06.2006 г. и разрешение за строеж № 456/29.06.2006 г. от ДАГ на СО, строяща се в дворно място, находящо се в гр. София, Столична община, район „Подуяне”, ул. „Васил Петлешков” № 82 /осемдесет и две/, представляващо урегулиран поземлен имот II-688 /втори за имот с планоснимачен номер шестстотин осемдесет и осем/, от кв. 20 /двадесет/, по плана на град София, местност „Хаджи Димитър”, целият с площ от 495 /четиристотин деветдесет и пет/ квадратни метра, при съседи: улица, УПИ III-688, УПИ I, като апартаментът се намира на кота +3.40 /плюс три цяло и четиридесет стотни/ метра, на първи надземен етаж в жилищната сграда, със застроена площ от 53.84 /петдесет и три цяло и осемдесет и четири стотни/ кв.м., състоящ се от една спланя, дневна, кухненски бокс, антре, баня с тоалетна и една тераса, при граници, съгласно предоставения одобрен работен инвестиционен проект: двор, стълбище, апартамент № 1 и апартамент № 2, заедно с 3.655 % /три цяло шестстотин петдесет и пет хилядни върху сто/ ид.ч. от общите части на жилищната сграда, равняващи се на 12.02 /дванадесет цяло и две стотни/ кв.м., или апартамента общо от 65.86 /шестдесет и пет цяло и осемдесет и шест стотни/ кв.м. и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото описано по-горе. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 170, том LXXXIV, дело № 67873/19.12.2008 г. в полза на взискателя "Интернешънъл Асет Банк" АД; Възбрана № 187, том № 2 от 2011 г., дв. вх. рег. № 5231/16.02.2011 г. по изп. дело № 20118440400279; Възбрана № 57, том № 23 от 2013 г., вх. рег. № 48903/09.10.2013 г. по изп. дело № 20137830400332; Възбрана № 209, том № 10 от 2014 г., дв. вх. рег. № 23741/22.05.2014 г. по изп. дело № 20148460400578; Възбрана № 210, том № 1 от 2015 г., дв. вх. рег. № 1276/19.01.2015 г. по изп. дело № 20158440400139. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 80 00 лв. /осемдесет хиляди лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54 , на 30.09.2016 г. в началото на работния ден, като започва на 29.08.2015 г. и завършва на 29.09.2015 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан понеделник, сряда и петък от 17.00 часа до 19.00 часа, след предварителна уговорка с пазача на имота на тел.: 0896/33-66-36. За пазач на имота е определен Страшимир Генчев Данчев. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка IBAN BG57UNCR70001520546988, BIC UNCRBGSF при „УниКредит Булбанк” АД – клон Калоян с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20158440400139. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 30.09.2016 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. бул. „Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
24.10.16 г., 14:44 targimot.com
54.0 м²
80 000,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град София, ул. Васил Петлешков