Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Райко Алексиев № 3, ет.3, ап.8
169 м²
460,125 лв
2017-6-26
АПАРТАМЕНТ № 8 (осем), находящ се в гр. София, Столична община – район „Изгрев”, ул. „Райко Алексиев” № 3 (три), разположен на трети жилищен етаж, кота + 5,70 м. (плюс пет цяло и седемдесет стотни метра), състоящ се от входен вестибюл, кухня, дневна с трапезария, три спални, мокро помещение, дрешник, две бани с тоалетни, тоалетна, три тераси, с обща застроена площ от 169,15 (сто шестдесет и девет цяло и петнадесет стотни) кв.м., при съседи: от североизток – апартамент № 7 (седем), стълбищна площадка, от северозапад – двор, от югоизток – двор, от югозапад – ул. „Райко Алексиев”, който апартамент е нанесен в КК на гр. София като Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.801.22.1.9 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, осемстотин и едно, точка, двадесет и две, точка, едно, точка, девет), находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица). По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-95/18.12.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. София, район Изгрев, ул. Райко Алексиев № 3, ет.3, ап. 8. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 , разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.801.22. Предназанчение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1. Посочена в доумента площ: няма данни. Прилежащи части: ... Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.801.22.1.8. Под обекта: 68134.801.22.1.6. Над обекта: 68134.801.22.1.12. Стар идентифиактор : няма.; ЗАЕДНО с 6,11 % (шест цяло и единадесет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата, находящ се в гр. София, ул. „Райко Алексиев” № 3 (три), целият с площ от 1 100 (хиляда и сто) кв.метра, съставляващ УПИ Х-22 (десети, отреден за имот планоснимачен номер двадесет и две) от квартал № 30 (тридесет) по плана на гр. София, местността „Изток”, при съседи по нотариален акт: улица, К. Марграф, Д. Михайлов, И. Горанов, Д. Дяков, и при граници по скица: УПИ VI-23 ( шести, отреден за имот планоснимачен номер двадесет и три), УПИ ХII-24 ( дванадесети, отреден за имот планоснимачен номер двадесет и четири), УПИ XI-36 (единадесети, отреден за имот планоснимачен номер тридесет и шест), УПИ V (пет) за ОЖС и улица., ЗАЕДНО с МАЗЕ № 17 (седемнадесет), в сутерена на сградата, на кота - 2,65м (минус две цяло и шестдесет и пет стотни квадратни метра), с площ от 2,30 кв.м. (две цяло и тридесет стотни квадратни метра), при съседи на мазето: коридор мазета, мазе № 7 (седем), мазе № 3 (три), санитарно помещение, заедно с 0,03 % (нула цяло и три стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата, съставляващ УПИ Х-22 (десети, отреден за имот планоснимачен номер двадесет и две) от квартал № 30 (тридесет) по плана на гр. София, местността „Изток”, при съседи по нотариален акт: улица, К. Марграф, Д. Михайлов, И. Горанов, Д. Дяков, и при граници по скица: УПИ VI-23 ( шести, отреден за имот планоснимачен номер двадесет и три), УПИ ХII-24 ( дванадесети, отреден за имот планоснимачен номер двадесет и четири), УПИ XI-36 (единадесети, отреден за имот планоснимачен номер тридесет и шест), УПИ V (пет) за ОЖС и улица, ЗАЕДНО със 6,91 % (шест цяло деветдесет и една стотни върху сто) идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, Столична община – район „Изгрев”, ул. „ Райко Алексиев” № 3 (три), целият с площ от 1 100 (хиляда и сто) кв.метра, съставляващ УПИ Х-22 (десети, отреден за имот планоснимачен номер двадесет и две) от квартал № 30 (тридесет) по плана на гр. София, местността „Изток”, при съседи по нотариален акт: улица, К. Марграф, Д. Михайлов, И. Горанов, Д. Дяков, и при граници по скица: УПИ VI-23 ( шести, отреден за имот планоснимачен номер двадесет и три), УПИ ХII-24 ( дванадесети, отреден за имот планоснимачен номер двадесет и четири), УПИ XI-36 (единадесети, отреден за имот планоснимачен номер тридесет и шест), УПИ V (пет) за ОЖС и улица., който имот е нанесен в КК на гр. София като Поземлен имот с идентификатор 68134.801.22 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, осемстотин и едно, точка, двадесет и две), находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица). По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-95/18.12.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на поземления имот: гр. София, район Изгрев, ул. Райко Алексиев № 3. Площ: 1120 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване : Комплексно застрояване. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: няма. Съседи: 68134.801.2255, 68134.801.2047, 68134.801.36, 68134.801.24, 68134.801.23, 68134.801.2218.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, Райко Алексиев, Апартамент продажба