Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Иван Пейчев" № 12Д, бл. Б
94 м²
138,400 лв
2018-1-4
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20178440403394 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник – Частен съдебен изпълнител при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 18.10.2017 г., собственост на Алесандро Битонти, находящ се в гр. София, СО, област София, район „Лозенец“, ул. „Иван Пейчев“ № 12Д, в жилищната сграда, блок Б, която е изградена в УПИ, с площ от 1 602 кв. м., съставляващ УПИ XVII- 661, от квартал 53 по кадастралния и регулационен план на гр. София, местност НПЗ „Хладилника- Витоша“, утвърден със заповед РД-09-50-298/09.06.1998 г., потвърдена с Решение № 85 по протокол № 56/06.08.2003 г. На СОС; решение № 44 по т. 2 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и Заповед № РД-09-102/19.02.2001 г. при граници по скица: УПИ IX- 658, улиза- тупик, УПИ XVIII- 660, УПИ ХХ- 662, УПИ XVI- 1118, улица- тупик, УПИ IX- 1123, УПИ XV- 655, а именно: АПАРТАМЕНТ № Б - 5 /буква „б”, номер пет/, находящ се на втория етаж на блок ,,Б“ кота + 2,90 /плюс две цяло и деветдесет/ метра, със застроена площ от 93,66 /деветдесет и три пяло и шестдесет и шест стотни/ квадратни метра, ведно с 6,70 /шест цяло и седемдесет стотни върху сто/ % идеални части от общите части на сградата, представляващи 17,01 /седемнадесет цяло и четири стотни/ квадратни метра, състоящ се от антре, дневна с кухненски бокс, две спални и баня с тоалетна, тоалетна, перално помещение и два балкона, при съседи от две страни двор, стълбищна клетка, стьлбищна площадка и апар- тамент № Б-6 /буква „б", шест/, заедно със съответните идеални части от правото па строеж вьрху горепосоченото място, заедно с принадлежащото към апартамента СКЛАДОВО ПОМОЕЩЕНИЕ (мазе) № Б-5 /буква ,,б" номер пет/ с площ от 4.7 /четири цяло седемдесет и четири стотни/ квадратни метра, от които 4,51 /четири цяло и петдесет и една стотни/ квадратни метра са застроена площ и 0,23 /нула цяло двадесет и три стотни/ квадратни метра са припадащите се към мазето идеални части, съставляващи 0,09 % /нула цяло и девет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, при съседи: мазе № Б-4, мазе № Б-7, мазе № Б-8, мазе № Б-6 и коридор. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека акт № 183, том 24, дело № 49245/2014 г., Възбрана акт № 113, том 12, вх. № 41427 от 29.06.2017 г. и Възбрана акт № 42, том 17, вх. № 59992 от 14.09.2017 г. в полза на взискателя – „УниКредит Булбанк” АД за сумата от 54000.00 евро - главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за банков ипотечен кредит от 29.10.2014 г. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 138400.00 лв. /сто тридесет и осем хиляди и четиристотин лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 09.02.2018 г. в началото на работния ден, като започва на 08.01.2018 г. и завършва на 08.02.2018 г. - 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка на тел.: 0888373066 За пазач на имота е определен Христо Христев. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, BG57UNCR70001520546988, BIC КОД: UNCRBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20178440403394. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 09.02.2018 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, Иван Пейчев, Апартамент продажба