Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. Младост 1, бл. 90 А, ет. 2, ап. 6
87 м²
176,800 лв
2018-1-18
Подписаната Елина Маринова Коева – помощник-частен съдебен изпълнител при ЧСИ Ренета Милчева Василева, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ДСК ЕАД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 20.01.2018 г. до 20.02.2018 г. на следния недвижим имот, собственост на МОНИКА ДИМИТРОВА ПЕЩЕНСКА, а именно: Самостоятелен обект с сграда с идентификатор 68134.1602.5049.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, Столична община, област София /столица/ одобрени със Заповед РД-18-38/10.07.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район „Студентски“, ж.к. „Младост 1“, бл. 90 А, ет. 2, ап. 6, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1602.5049.1.6, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с посочена в документа площ: няма данни, при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж – 68134.1602.5049.1.7, под обекта – 68134.1602.5049.1.1, над обекта – 68134.1602.5049.1.11, а по нотариален акт представляващ: Апартамент № 6, находящ се в гр. София, СО – район „Студентски“, ж.к. „Младост 1“, в жилищна сграда – блок № 90 А, на втория етаж, на кота +6,15 метра, със застроена площ от 86,79 кв.м., състоящ се от: две спални, дневна с трапезария, кухня, баня с тоалетна, тоалетна и два балкона, при съседи: двор, улица, апартамент № 7, стълбище и коридор, заедно с Мазе № 6, с площ от 4,83 кв.м., при съседи: мазе № 5, двор, мазе № 7 и коридор, заедно с 12,75 кв.м. от общите части на сградата и задно със 2,662% идеални части от правото на собственост върху УПИ, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост 1“, целият с площ от 827,00 кв.м., представляващ парцел УПИ III – за ЖС, в квартал 41, по плана на гр. София, местостта „Младост 1“, при съседи: тупик, УПИ V – за КОО, от две страни улица. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 176 800.00 лв. (сто седемдесет и шест хиляди и осемстотин лева). Същата представлява 80 % от пазарната цена на имота. Тежести за имота: 1. Възбрана в полза на ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД, по изпълнително дело № 20179190400697 по описа на ЧСИ Сийка Анадолиева, рег. № 919, вписана в СВ – гр. София, акт № 104, том 19, дв.вх.рег. № 70000/26.10.2017г., за сумата от 575,84 лв. главница 2. Възбрана в полза на взискателя по настоящото изпълнително дело БАНКА ДСК ЕАД, вписана в СВ – гр. София, акт № 221, том 2, дв.вх.рег. № 4321/02.02.2017г., за сумата от 135 105,58 лв. 3. Незаличена Договорна ипотека в полза на ДЗИ Банк /Росексимбанк АД/ вписана в СВ – гр. София, акт № 142, том 43, дв.вх.рег. № 57454/04.09.2006г. по партидата на наследодателя на длъжника Анелия Първанова Гайдарска, в размер на 30 000 евро. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17,00 до 19,00 часа. За контакти адвокат Тихомир Бойновски, тел.: 0897/ 931 707. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 04 STSA 9300 0018 3930 61, BIC код STSABGSF по изпълнително дело № 20167900401388 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 21.02.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. Младост-2, бл. 209А
84 м²
136,000 лв
2017-8-31
АПАРТАМЕНТ № 56 (петдесет и шест), находящ се в град София, ж.к. „Младост ІІ“ (втора част), на 1-я (първия) етаж в жилищната сграда- блок № 209 А, вход 8, идентичен със стар номер- блок № 209 (двеста и девет), вход „Г“, описан в доказателствения нотариален акт, със застроена площ на апартамента от 83,82 кв.м. (осемдесет и три цяло и осемдесет и две стотни квадратни метра), с обща кубатура от 298,90 куб.м. (двеста деветдесет и осем цяло и деветдесет стотни кубични метра), състоящ се от: две стаи, дневна, кухня и други сервизни помещения, при граници (съседи), съгласно доказателствен документ за собственост: изток- зелена площ, запад- зелена площ, север- държавен апартамент № 41 (четиридесет и едно), юг- стълбище и апартамент № 57 (петдесет и седем), собственост на Стоянка Стойнова Мануилова, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 17 (седемнадесет), с площ от 2,45 кв.м. (две цяло четиридесет и пет стотни квадратни метра), при граници (съседи): изток- държавно мазе № 18 (осемнадесет), запад- мазе № 28 (двадесет и осем), собственост на Н. Николов, север- коридор, юг- мазе № 15 (петнадесет), собственост на Г. Чолаков, заедно с 0,784 % (нула цяло седемстотин осемдесет и четири хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и право на строеж върху мястото, представляващо комплексно жилищно строителство по плана на град София.
Ощеtargimot.com

Едностаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. Младост 4, бл. 420, вх. В, ет. 2
56 м²
86,250 лв
2016-10-24
Подписаната Ренета Милчева Василева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ДСК ЕАД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 25.09.2016г. до 25.10.2016г. на следния недвижим имот, собственост на длъжника БОЖИДАР СПАСОВ АТАНАСОВ и ипотекарния длъжник ВАЛЕНТИНА КОЛЕВА АТАНАСОВА, а именно: Апартамент № 5, находящ се в гр. София, район "Младост" - Столична община, ж.к. "Младост - 4", в жилищната сграда - блок № 420, построена върху държавна земя, вход "В", на 2 етаж, състоящ се от: стая, кухня и обслужващи помещения, със застроена площ от 55.64 кв.м., при съседи: изток - апартамент № 7, запад - апартамент № 5, север - стълбище, юг - улица, заедно с прилежащото Избено помещение № 5, с полезна площ 11.73 кв.м., при съседи: мазе № 6, мазе № 4, коридор, улица, заедно с 2.716 % идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, като гореописаният апартамент представлява самостоятелен обект с идентификатор 68134.4089.490.3.5, на едно ниво, намиращ се в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4089.490, и съседите му самостоятелни обекти в сградата са: на същия етаж: 68134.4089.490.3.4, 68134.4089.490.3.6, под обекта: 68134.4089.490.3.2, над обекта: 68134.4089.490.3.8. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 86 250.00 лв. (осемдесет и шест хиляди двеста и петдесет лева). Същата представлява 75 % от пазарната цена на имота. Тежести за имота: Договорна ипотека в полза на взискателя „Банка ДСК“ ЕАД, вписана в СВ – гр. София, акт № 32, том 13, дв.вх.рег. № 21490/01.06.2009г., за сумата от 24 000 евро – главница. Възбрана в полза на „Юробанк България“ АД, по изпълнително дело № 20108410400955 по описа на ЧСИ Неделчо Митев, рег. № 841 в КЧСИ, с район на действие – СГС, вписана в СВ – гр. София, акт № 288, том 9, дв.вх.рег.№ 25024/15.06.2010г., за сумата 2 161,48 лв. - главница. Възбрана в полза на „Банка Пиреос България“ АД, по изпълнително дело № 20158500402303 по описа на ЧСИ Александър Бизов, рег. № 850 в КЧСИ, с район на действие – СГС, вписана в СВ – гр. София, акт № 55, том 4, дв.вх.рег.№ 10782/01.03.2016г., за сумата 996,77 лв. - главница. Възбрана по настоящото изпълнително дело, в полза на взискателя „Банка ДСК“ ЕАД, вписана в СВ – гр. София, акт № 200, том 12, вх.рег. № 44015/20.07.2016г., за сумата от 58 322,94 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17.00 до 19.00 часа. За пазач на имота е назначена Валентина Колева Атанасова, тел.: 0889/ 88 6349. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 04 STSA 9300 0018 3930 61, BIC код STSABGSF по изпълнително дело № 20167900401124 (чл.489, ал.1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър (чл.489, ал. 4 ГПК). Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Всички интересуващи се от имота следва да имат предвид ограничението по чл.185 ЗЗД, посочващо лимитативно лицата, които НЕ могат да бъдат купувачи на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице! На 26.10.2016 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл.492 от ГПК.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, ж.к. Младост 2, Апартамент продажба
3 стаи
113 м²
105,840
Днес в 16:57
БЕЗ КОМИСИОННА ЗА КУПУВАЧА! НА ЦЕНИ НА ИНВЕСТИТОРА! RealNet Офис Synergy представя на вниманието Ви тристаен апартамент на втори етаж с обща площ 112 м2 и ЗП 92 м2, с юг и изток изложение, в новострояща се жилищна сграда от затворен тип, на седем етажа. Затворен комплекс със детски център и площадка, както и обширни зелени площи. Сградата е на етап Акт 14, с предстоящ за издаване Акт 16 през м. декември 2017 г. Комплексът е изграден в ж.к. Младост 4, непосредствено до Бизнес Парк София и поименната метростанция, както и автобусни линии. Бърза връзка с Околовръстно шосе, и кино Арена Младост, Sofiq Ring Mall, LIDL, IKEA, детски градини и средни учебни заведения. Комплексът се изгражда от доказан строител с перфектно качество на строителството и използвани най-модерни технологии и материали при изграждането. Подовете в сухите помещения са на замазка, стени и тавани на шпакловка. Мокрите помещения са с керамика. Общите части, стени и таван на шпакловка и латекс, под с гранитогрес. Отоплителната инсталация в сградата е централна, вентилационна система в кухните и мокрите помещения. Водопроводната инсталация е изпълнена с полипропиленови тръби. Изградени са силнотокова инсталация, апартаментни табла, изводи за осветление, контакти и захранване за електродомакинските уреди, в съответствие с действащите в страната норми и стандарти. Асансьорните уредби Изамет' ще бъдат електромеханични по 2 асансьора във вход. Сградата е оборудвана с гаражи и паркоместа на партерно и подземно ниво, по Ваш избор на отделна цена. ОСОБЕНОСТИ В ЗАТВОРЕН КОМПЛЕК с ТЕЦ, асансьор, тухла,в строеж, масивна конструкция, нов непреходен, с гараж, с паркомясто, лукс, охрана, тел. Централа, окабеляване, двор, РАБОТИ СЕ С КОЛЕГИ.
Ощеbazar.bg
3 стаи
102 м²
98,605
Днес в 17:01
БЕЗ КОМИСИОННА ЗА КУПУВАЧА! НА ЦЕНИ НА ИНВЕСТИТОРА! RealNet Офис Synergy представя на вниманието Ви тристаен апартамент на шести етаж с обща площ 102 м2 и ЗП 84 м2, с юг и запад изложение, в новострояща се жилищна сграда от затворен тип, на седем етажа. Затворен комплекс със детски център и площадка, както и обширни зелени площи. Сградата е на етап Акт 14, с предстоящ за издаване Акт 16 през м. декември 2017 г. Комплексът е изграден в ж.к. Младост 4, непосредствено до Бизнес Парк София и поименната метростанция, както и автобусни линии. Бърза връзка с Околовръстно шосе, и кино Арена Младост, Sofiq Ring Mall, LIDL, IKEA, детски градини и средни учебни заведения. Комплексът се изгражда от доказан строител с перфектно качество на строителството и използвани най-модерни технологии и материали при изграждането. Подовете в сухите помещения са на замазка, стени и тавани на шпакловка. Мокрите помещения са с керамика. Общите части, стени и таван на шпакловка и латекс, под с гранитогрес. Отоплителната инсталация в сградата е централна, вентилационна система в кухните и мокрите помещения. Водопроводната инсталация е изпълнена с полипропиленови тръби. Изградени са силнотокова инсталация, апартаментни табла, изводи за осветление, контакти и захранване за електродомакинските уреди, в съответствие с действащите в страната норми и стандарти. Асансьорните уредби Изамет' ще бъдат електромеханични по 2 асансьора във вход. Сградата е оборудвана с гаражи и паркоместа на партерно и подземно ниво, по Ваш избор на отделна цена. ОСОБЕНОСТИ В ЗАТВОРЕН КОМПЛЕК с ТЕЦ, асансьор, тухла,в строеж, масивна конструкция, нов непреходен, с гараж, с паркомясто, лукс, охрана, тел. Централа, окабеляване, двор, РАБОТИ СЕ С КОЛЕГИ
Ощеbazar.bg
3 стаи
140 м²
172,000
2018-1-13
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в този сайт. Референтен номер: Kbs 65131 Тел: 0882 817 585, 02 42 56 946 Отговорен брокер: Юлиана Димитрова Имаме удоволствието да ви представим прекрасен непреходен, напълно обзаведен и оборудван апартамент в ж.к. Младост 4. Стилен интериор, отлична и търсена локация в един от най-популярните бизнес райони на София. Удобно местоположение с лесен достъп до всички необходими градски удобства. Просторното,светло, топло и уютно жилище (чиста площ от 120 кв.м.) се намира в тухлена сграда от 2007 в 7-етажна сграда с асансьор на 2-ри надпартерен етаж. Изложение: юг/запад. Разпределението включва: хол и трапезария,напълно оборудвана кухня с голяма тераса родителска спалня ( 11 кв.м.) към нея има затворена тераса обосодена в прекрасен кът за почивка или работа детска стая ( 12 кв.м.) баня с тоалетна тоалетна/ мокро помещение Към жилището има прилежащо мазе( 4 кв.м.). Сградата, в която се намира имотът, е с асансьор. Има възможност да свободно паркиране около нея. Местоположение: Районът е спокоен и отлично развит. Разполага с множество магазини, търговски услуги, офиси в сферата на услугите и комуникациите. На територията на квартала има представителства на хипермаркет Билла , Фантастико , Лидал . Училища, детски градини, поликлиника, детски площадки. в близост до метростанция Бизнес Парк и градски транспорт на автобусните линии 314,111, 213,112, както и околовръстен път, е безспорно предимство. Оглед на имота Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Резервация на имота Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Допълнителни услуги и следпродажбено обслужване Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, ...
Ощеbazar.bg

Обзаведен, тристаен апартамент в кв.Младост

Област София гр. София кв. "Младост 4"
140 м²
172,000
2018-1-16
Имаме удоволствието да ви представим прекрасен непреходен, напълно обзаведен и оборудван апартамент в ж.к. Младост 4. Стилен интериор, отлична и търсена локация в един от най-популярните бизнес райони на София. Удобно местоположение с лесен достъп до всички необходими градски удобства. Просторното,светло, топло и уютно жилище (чиста площ от 120 кв.м.) се намира в тухлена сграда от 2007 в 7-етажна сграда с асансьор на 2-ри надпартерен етаж. Изложение: юг/запад. Разпределението включва: • хол и трапезария,напълно оборудвана кухня с голяма тераса • родителска спалня ( 11 кв.м.) към нея има затворена тераса обосодена в прекрасен кът за почивка или работа • детска стая ( 12 кв.м.) • баня с тоалетна • тоалетна/ мокро помещение Към жилището има прилежащо мазе( 4 кв.м.). Сградата, в която се намира имотът, е с асансьор. Има възможност да свободно паркиране около нея. Районът е спокоен и отлично развит. Разполага с множество магазини, търговски услуги, офиси в сферата на услугите и комуникациите. На територията на квартала има представителства на хипермаркет „Билла”, „Фантастико”, „Лидал”. Училища, детски градини, поликлиника, детски площадки. в близост до метростанция Бизнес Парк и градски транспорт на автобусните линии 314,111, 213,112, както и околовръстен път, е безспорно предимство. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеbulgarianproperties.bg

Двустаен ЕПК апартамент на 2-ри етаж в Младост 2

Младост 2, гр. София, Област София-град
2 стаи
56 м²
72,000
2018-1-20
Гр. София, Ж.К. Младост-2, ЕПК от 1982г. На три минути от метростанция Ал. Балан. Двустаен апартамент на 2-ри от 22-ри етаж. Състоящ се от Хол, Спалня с усвоен балкон, Кухня, Баня с тоалетна и мазе. Спалнята, която може да размени място с хола е преходна през кухнята. Апартамента е частично за ремонт, като стаите са в добро състояние на ламинат и латекс, ПВЦ дограма. Отоплението е на ТЕЦ. Добре развита инфраструктура с паркинги, детски градини, супер маркети, училища, спорни зали и др. в района.
Ощеolx.bg
4 стаи
117 м²
149,000
2018-1-5
Продавам просторен 4-СТАЕН апартамент в ж.к. Младост 3 - на 150 м от метростанция Акад. Ал. Теодоров-Балан. В района има училища, поликлиника и удобни магазини. На 10 мин пеша е Бизнес Парк София. Сградата е тухлено строителство от 1998-ма година, с надежден асансьор. Апартаментът е със следното разпределение: просторна дневна с кухненски бокс, три самостоятелни спални, две бани с тоалетни и една тераса. Състоянието е много добро - подменени са дограмата, настилките и ВиК щранговете. Към апартамента може да се закупи и НАДЗЕМЕН ГАРАЖ. For sale a spacious 3-BEDROOM apartment in Mladost 3, located near Akademik Aleksandar Teodorov - Balan Metro Station, 10 minutes away from Business Park Sofia. There are schools, a clinic and different shops in the area. The building is brick-build in the year of 1998. There is a reliable lift. The apartment consists of a spacious living room with a kitchenette, three bedrooms, two bathrooms with toilets and one balcony. The condition of the property is very good - replaced windows, floors and plumbing pipes. An over-ground garage can be additionally purchased. Оферта: 288722 АКТ 16; ВИД СТРОИТЕЛСТВО: тухла; ГОДИНА НА СТРОИТЕЛСТВО: 1998 г.; ОТОПЛЕНИЕ: ТЕЦ; ИЗЛОЖЕНИЕ: изток, запад; СПАЛНИ: 3; БАНИ: 2; БАЛКОНИ/ТЕРАСИ: 1; ПРЕХОД: непреходен; ДОГРАМА: Петкамерна PVC; Без обзавеждане; С асансьор; С гараж; Непреходен Искате сделка без посредник? Ще направим експертна оценка на Вашия имот от лицензиран оценител. Можете да подадете и безплатна частна обява без комисиона в mirelaBG.
Ощеbazar.bg
3 стаи
113 м²
115,280
2018-1-8
БЕЗ КОМИСИОННА ЗА КУПУВАЧА! НА ЦЕНИ НА ИНВЕСТИТОРА! RealNet Офис Synergy представя на вниманието Ви тристаен апартамент на пети етаж с обща площ 113 м2 и ЗП 89 м2, с юг и изток изложение, в новострояща се жилищна сграда от затворен тип, на седем етажа. Затворен комплекс със детски център и площадка, както и обширни зелени площи. Сградата е на етап Акт 14, с предстоящ за издаване Акт 16 през м. декември 2017 г. Комплексът е изграден в ж.к. Младост 4, непосредствено до Бизнес Парк София и поименната метростанция, както и автобусни линии. Бърза връзка с Околовръстно шосе, и кино Арена Младост, Sofiq Ring Mall, LIDL, IKEA, детски градини и средни учебни заведения. Комплексът се изгражда от доказан строител с перфектно качество на строителството и използвани най-модерни технологии и материали при изграждането. Подовете в сухите помещения са на замазка, стени и тавани на шпакловка. Мокрите помещения са с керамика. Общите части, стени и таван на шпакловка и латекс, под с гранитогрес. Отоплителната инсталация в сградата е централна, вентилационна система в кухните и мокрите помещения. Водопроводната инсталация е изпълнена с полипропиленови тръби. Изградени са силнотокова инсталация, апартаментни табла, изводи за осветление, контакти и захранване за електродомакинските уреди, в съответствие с действащите в страната норми и стандарти. Асансьорните уредби Изамет' ще бъдат електромеханични по 2 асансьора във вход. Сградата е оборудвана с гаражи и паркоместа на партерно и подземно ниво, по Ваш избор на отделна цена. ОСОБЕНОСТИ В ЗАТВОРЕН КОМПЛЕК с ТЕЦ, асансьор, тухла,в строеж, масивна конструкция, нов непреходен, с гараж, с паркомясто, лукс, охрана, тел. Централа, окабеляване, двор, РАБОТИ СЕ С КОЛЕГИ.
Ощеbazar.bg
92 м²
73,900
2018-1-6
Асансьор До ключ Необзаведен ТЕЦ Ексклузивен тристаен преходен апартамент в ж.к. ”Младост 2”. Намира се на 1-ви етаж от осем етажна кооперация от 1973г. Локацията е изключително удобна - на 100 метра от Метростанция „Ал. Малинов”, на 50 метра от ДГ „Ян Бибиян”, Търговски и бизнес център, две училища и парк „100 години София”, като в същото време е на тихо място, тъй като част от апартамента е с изглед към вътрешен двор и градинка. Застроената му площ е 88,54кв.м. Разпределението е изключително функционално както е видно от скицата. Жилището има две тераси, едната от които е обезопасена с решетки, а другата е остъклена. Отоплението е на ТЕЦ, а изложението е изток-запад. Не е правен ремонт, за да може новият собственик да разгърне потенциала на жилището по свое усмотрение. Мазето към апартамента е 3,05кв.м. Входните части са много добре поддържани и са с контрол на достъп.
Ощеalo.bg
4 стаи
117 м²
149,000
2017-12-16
Продавам просторен 4-СТАЕН апартамент в ж.к. Младост 3 - на 150 м от метростанция Акад. Ал. Теодоров-Балан. В района има училища, поликлиника и удобни магазини. На 10 мин пеша е Бизнес Парк София. Сградата е тухлено строителство от 1998-ма година, с надежден асансьор. Апартаментът е със следното разпределение: просторна дневна с кухненски бокс, три самостоятелни спални, две бани с тоалетни и една тераса. Състоянието е много добро - подменени са дограмата, настилките и ВиК щранговете. Към апартамента може да се закупи и НАДЗЕМЕН ГАРАЖ. For sale a spacious 3-BEDROOM apartment in Mladost 3, located near Akademik Aleksandar Teodorov - Balan Metro Station, 10 minutes away from Business Park Sofia. There are schools, a clinic and different shops in the area. The building is brick-build in the year of 1998. There is a reliable lift. The apartment consists of a spacious living room with a kitchenette, three bedrooms, two bathrooms with toilets and one balcony. The condition of the property is very good - replaced windows, floors and plumbing pipes. An over-ground garage can be additionally purchased. Оферта: 288722 АКТ 16; ВИД СТРОИТЕЛСТВО: тухла; ГОДИНА НА СТРОИТЕЛСТВО: 1998 г.; ОТОПЛЕНИЕ: ТЕЦ; ИЗЛОЖЕНИЕ: изток, запад; СПАЛНИ: 3; БАНИ: 2; БАЛКОНИ/ТЕРАСИ: 1; ПРЕХОД: непреходен; ДОГРАМА: Петкамерна PVC; Без обзавеждане; С асансьор; С гараж; Непреходен Искате сделка без посредник? Ще направим експертна оценка на Вашия имот от лицензиран оценител. Можете да подадете и безплатна частна обява без комисиона в mirelaBG.
Ощеbazar.bg
117 м²
149,000
2017-12-15
Продавам просторен 4-СТАЕН апартамент в ж.к. Младост 3 - на 150 м от метростанция Акад. Ал. Теодоров-Балан. В района има училища, поликлиника и удобни магазини. На 10 мин пеша е Бизнес Парк София. Сградата е тухлено строителство от 1998-ма година, с надежден асансьор. Апартаментът е със следното разпределение: просторна дневна с кухненски бокс, три самостоятелни спални, две бани с тоалетни и една тераса. Състоянието е много добро - подменени са дограмата, настилките и ВиК щранговете. Към апартамента може да се закупи и НАДЗЕМЕН ГАРАЖ. For sale a spacious 3-BEDROOM apartment in Mladost 3, located near Akademik Aleksandar Teodorov - Balan Metro Station, 10 minutes away from Business Park Sofia. There are schools, a clinic and different shops in the area. The building is brick-build in the year of 1998. There is a reliable lift. The apartment consists of a spacious living room with a kitchenette, three bedrooms, two bathrooms with toilets and one balcony. The condition of the property is very good - replaced windows, floors and plumbing pipes. An over-ground garage can be additionally purchased. Оферта: 100288722 АКТ 16; ВИД СТРОИТЕЛСТВО: тухла; ГОДИНА НА СТРОИТЕЛСТВО: 1998 г.; ОТОПЛЕНИЕ: ТЕЦ; ИЗЛОЖЕНИЕ: изток, запад; СПАЛНИ: 3; БАНИ: 2; БАЛКОНИ/ТЕРАСИ: 1; ПРЕХОД: непреходен; ДОГРАМА: Петкамерна PVC; Без обзавеждане; С асансьор; С гараж; Непреходен Искате сделка без посредник? Ще направим експертна оценка на Вашия имот от лицензиран оценител. Можете да подадете и безплатна частна обява без комисиона в mirelaBG.
Ощеbazar.bg