Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр.София,Столична община, район „Младост“, ж.к.“Младост-1“, блок 129/ сто двадесет и девет/, вход 2/ две/със стар адрес:гр.София , бул.“Ленин“№ 56, вход „Б“, aп. 7
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4082.794.1.16/шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка едно точка шестнадесет/, по кадастрална карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009г. на изпълнителния директор на АГКК , с адрес на имота :гр.София,район "Младост", жк. "Младост-1"/едно/, блок 129/ сто двадесет и девет/, вх.2/ две/,етаж 3/ три/, ап.7/ седем/, който обект се намира в сграда № 1/ едно/, разположена в поземления имот с идентификатор 68134.4082.794/ шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и две точка седемстотин деветдесет и четири/, с предназначение:Жилище, апартамент, брой нива на обекта:1/ едно/, с посочена в документа площ от 73.57/ седемдесет и три цяло петдесет и седем/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата, съгласно Схема №15208/03.06.2011Г., издадена от АГКК , а именно:на същия етаж: 68134.4082.794.1.9/шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и две точка седемстотин деветдесет и четири точка едно точка девет/, 68134.4082.794.1.17/шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и две точка седемстотин деветдесет и четири точка едно точка седемнадесет/, под обекта 68134.4082.794.1.13/шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и две точка седемстотин деветдесет и четири точка едно точка тринадесет/, над обекта: няма, заедно с прилежащото МАЗЕ с площ от 13.06/ тринадесет цяло и шест стотни/кв.м., заедно с ТАВАН с площ от 19.53/ деветнадесет цяло и петдесет и три стотни/кв. метра и заедно с 5.73%/ пет цяло и седемдесет и три стотни стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, който имот съгласно документ за собственост съставлява: АПАРТАМЕНТ № 7 / седем/ по данъчна оценка/ без посочен номер по документ за собственост/, находящ се в гр.София,Столична община, район „Младост“, ж.к.“Младост-1“, блок 129/ сто двадесет и девет/, вход 2/ две/със стар адрес:гр.София , бул.“Ленин“№ 56, вход „Б“, строителен номер 4 / четири/, състоящ се от:две стаи, вестибюл,кухня и сервизни помещения със застроена площ от 73.57 / седемдесет и три цяло петдесет и седем стотни/кв.м. При съседи на апартамента: от юг-тревна площ, от изток-апартамент на Андреев, от запад-апартамент № 8/осем/ на Георги Райков, отгоре-тавани и отдолу-държавен апартамент №4/ четири/,ЗАЕДНО С МАЗЕ без номер , със засторена площ 13.06/ тринадесет цяло и шест стотни/кв.м. При съседи:от север-тревна площ, от юг-коридор и Иван Чалъков, от изток- мазе и вход „А“ , от запад Борис Гигов,ЗАЕДНО с ТАВАН без номeр със застроена площ от 19.53/ деветнадесет цяло и петдесет и три стотни/кв.м.при съседи : от север-коридор, от юг- тревна площ, от изток-Чалъкови, от запад -коридор на Жечеви, заедно с 5.73%/ пет цяло седемдесет и три стотни върху сто/идеални части от общите части на сградата , заедно със съответното право на строеж върху терена
19.11.16 г., 23:29 targimot.com
74.0 м²
138 750,00 лв

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. Младост, бл. 342, вх. 2, ет. 17
Предишни търгове на този имот
24.10.16 г., 14:56 targimot.com
51.0 м²
76 650,00 лв

Едностаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. Младост 4, бл. 420, вх. В, ет. 2
Подписаната Ренета Милчева Василева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ДСК ЕАД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 25.09.2016г. до 25.10.2016г. на следния недвижим имот, собственост на длъжника БОЖИДАР СПАСОВ АТАНАСОВ и ипотекарния длъжник ВАЛЕНТИНА КОЛЕВА АТАНАСОВА, а именно: Апартамент № 5, находящ се в гр. София, район "Младост" - Столична община, ж.к. "Младост - 4", в жилищната сграда - блок № 420, построена върху държавна земя, вход "В", на 2 етаж, състоящ се от: стая, кухня и обслужващи помещения, със застроена площ от 55.64 кв.м., при съседи: изток - апартамент № 7, запад - апартамент № 5, север - стълбище, юг - улица, заедно с прилежащото Избено помещение № 5, с полезна площ 11.73 кв.м., при съседи: мазе № 6, мазе № 4, коридор, улица, заедно с 2.716 % идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, като гореописаният апартамент представлява самостоятелен обект с идентификатор 68134.4089.490.3.5, на едно ниво, намиращ се в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4089.490, и съседите му самостоятелни обекти в сградата са: на същия етаж: 68134.4089.490.3.4, 68134.4089.490.3.6, под обекта: 68134.4089.490.3.2, над обекта: 68134.4089.490.3.8. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 86 250.00 лв. (осемдесет и шест хиляди двеста и петдесет лева). Същата представлява 75 % от пазарната цена на имота. Тежести за имота: Договорна ипотека в полза на взискателя „Банка ДСК“ ЕАД, вписана в СВ – гр. София, акт № 32, том 13, дв.вх.рег. № 21490/01.06.2009г., за сумата от 24 000 евро – главница. Възбрана в полза на „Юробанк България“ АД, по изпълнително дело № 20108410400955 по описа на ЧСИ Неделчо Митев, рег. № 841 в КЧСИ, с район на действие – СГС, вписана в СВ – гр. София, акт № 288, том 9, дв.вх.рег.№ 25024/15.06.2010г., за сумата 2 161,48 лв. - главница. Възбрана в полза на „Банка Пиреос България“ АД, по изпълнително дело № 20158500402303 по описа на ЧСИ Александър Бизов, рег. № 850 в КЧСИ, с район на действие – СГС, вписана в СВ – гр. София, акт № 55, том 4, дв.вх.рег.№ 10782/01.03.2016г., за сумата 996,77 лв. - главница. Възбрана по настоящото изпълнително дело, в полза на взискателя „Банка ДСК“ ЕАД, вписана в СВ – гр. София, акт № 200, том 12, вх.рег. № 44015/20.07.2016г., за сумата от 58 322,94 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17.00 до 19.00 часа. За пазач на имота е назначена Валентина Колева Атанасова, тел.: 0889/ 88 6349. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 04 STSA 9300 0018 3930 61, BIC код STSABGSF по изпълнително дело № 20167900401124 (чл.489, ал.1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър (чл.489, ал. 4 ГПК). Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Всички интересуващи се от имота следва да имат предвид ограничението по чл.185 ЗЗД, посочващо лимитативно лицата, които НЕ могат да бъдат купувачи на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице! На 26.10.2016 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл.492 от ГПК.
24.10.16 г., 14:43 targimot.com
56.0 м²
86 250,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град София, ж.к. Младост 2
идентификатор 68134.4082.290.1.3 - Апартамент 3, находящ се в гр. София, ж.к. 'Младост 1', в жилищна сграда-блок 11, вход 'А', на ... Апартамент, предмет на публична продан за периода 23.01.2017 г. до 23.02.2017 г. с начална тръжна цена 148500 лева по ... етаж 2, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 82.62 кв.м.. Всички желаещи да прегледат
Вчера в 20:35 bazar.bg
3 стаи
83.0 м²
148 500,00 лв
Тристаен апартамент в ж.к. 'Младост' 2, гр. София, изцяло и луксозно обзаведен. Апартаментът се състои от хол с
20.01.17 г., 12:31 bazar.bg
3 стаи
106.0 м²
98 000,00 €

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ жк Младост 1, бл. 11, вх. А, ет. 2
ДАФИНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА и АНИ МИЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА, а именно: Апартамент № 3, находящ се в гр. София, ж.к. "Младост 1", в ... /25.10.2016г., за сумата от 221 218,96 лв. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ... , район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 64, бл. 11, вх. 1, ет. 2, ап. 3, който самостоятелен обект се намира в сграда
18.01.17 г., 18:26 targimot.com
83.0 м²
148 500,00 лв
Представлявам доверително собственика при продажбата на двустаен апартамент в близост до бул. Андрей Сахаров и на 200 м ... (5 мин) от метростанция Младост 1. Блокът е с добре поддържани общи части, подменена дограма и ремонтиран покрив преди ... . Отоплението е централно, но в момента е спряно. Има нужда само от цялостен ремонт. Подходящ е за инвестиция.
22.12.16 г., 19:27 mirela.bg
68.0 м²
65 000,00 €
Продава Апартамент София - град , ж.к. Младост 2 Ref N: 11638. Двустаен апартамент на първи висок етаж (над магазини)до ... . Възможност за закупуване на гараж в подземен паркинг с топла връзка. Цена - 10 000 Евро.
13.12.16 г., 14:47 bazar.bg
2 стаи
80.0 м²
73 000,00 €
Продава Апартамент София - град , ж.к. Младост 2 Ref N: 11704. Двустаен апартамент на първи висок етаж (над магазини ... тераса с излаз от двете помещения. Възможност за закупуване на гараж в подземен паркинг с топла връзка. Цена - 10 000 Евро.
13.12.16 г., 13:46 bazar.bg
3 стаи
82.0 м²
73 000,00 €

Двустаен, 55m 2 (продажба)

жк. Младост 3, София
ARCO REAL ESTATE предлага на Вашето внимание 2-стаен апартамент в напълно обновена сграда, на границата между ж.к ... . Младост 3 и кв. Горубляне. Апартаментът се състои от спалня, хол, кухненски бокс, баня с тоалетна. След основен ремонт ... . Местоположението му осигурява бързи връзки с бул. Цариградско шосе, метростанция, Бизнес парк София, спирки на обществения
15.11.16 г., 6:55 homes.bg
55.0 м²
51 000,00 €

Чудесен тристаен апартамент

София Младост Цариградско шосе
Продава се чудесен тристаен апартамент, епк, в ж.к. Младост 1, София. Намира се на 2-3 минути от спирка на градски ... което има затворена тераса, две спални, баня и тоалетна и отделна тоалетна за гости. Пвц, мрамор, гранитогрес, фаянс ... . Тец, камина, подово отопление. Перфектно поддържано жилище. Продава се с цялото обзавеждане: вградени гардероби в
31.10.16 г., 15:13 555.bg
3 стаи
90.0 м²
186 102,00 лв
предложение за продажба на новопостроен тристаен апартамент в ж.к. Младост 2, в непосредствена близост до парк 'Въртопо', както и ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... парк '100 години София', на метри от бул. 'Андрей Ляпчев' и новоизградения магазин 'Лидл/Lidl', на около 800 м. от
31.10.16 г., 6:34 bazar.bg
3 стаи
123.0 м²
85 450,00 €

Апартамент

България София-град гр. София Младост 2
предложение за продажба на новопостроен тристаен апартамент в ж.к. Младост 2, в непосредствена близост до парк "Въртопо", както ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... и парк "100 години София", на метри от бул. "Андрей Ляпчев" и новоизградения магазин "Лидл/Lidl", на около 800 м. от
28.10.16 г., 16:31 domaza.bg
3 стаи
85 450,00 €

Нов тристаен апартамент в кв. Младост 2

Област София гр. София кв. "Младост 2" Лидъл
Отлично предложение за продажба на новопостроен тристаен апартамент в ж.к. Младост 2, в непосредствена близост до парк ... "Въртопо", както и парк "100 години София", на метри от бул. "Андрей Ляпчев" и новоизградения магазин "Лидл/Lidl", на ... около 800 м. от метростанция. Апартаментът (изложение юг/изток) се намира на първи жилищен етаж (2-ри над партер) във
28.10.16 г., 16:24 bulgarianproperties.bg
123.85 м²
85 450,00 €

Двустаен апартамент в Младост 2

Област София гр. София кв. "Младост 2" близо до Lidl
Представяме Ви просторен двустаен апартамент в кв. Младост 2, само на метри от бул. "Андрей Ляпчев" и новоизградения ... спирка на метрото. Детски градини в близост: 19 ОДЗ Деница - ж.к. "Младост 2" до бл. 231 28 ОДЗ Ян Бибиян - ж.к. "Младост ... 2" до бл. 224 98 ОДЗ Слънчево зайче - ж.к. "Младост 2", до блок 241 Училища в близост: 128 СОУ "Алберт Айнщайн" 39 СОУ
27.10.16 г., 10:23 bulgarianproperties.bg
73.0 м²
64 800,00 €

Офис СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. Младост 2, бл. 218, вх. А, офис 2
, район Младост, ж.к.Младост 2, бл.218 А, ет.1, обект офис 2, самостоятелния обект се намира в сграда №2, разположена в ... , шест/; а по нотариален акт, обекта представлява - ОФИС №2 /две/, находящ се в гр.София, СО – район Младост, в жилищен ... – 2498 /осми за имот две хиляди четиристотин деветдесет и осем/ в квартал 10 /десети/ по плана на гр. София, местност
24.10.16 г., 13:52 targimot.com
226.0 м²
218 671,00 лв
Предлагам ексклузивно двустаен апартамент със статут на ателие на ул. Свети Кипирян, в близост до РУМ - Младост ... . Районът е тих с озеленени междублокови пространства в близост до парк "100 години София". Общественият транспорт до центъра на ... . Продава се с цялостни довършителни дейности и частично обзавеждане. Към имота има прилежащо мазе (6 кв. м) и идеални
24.10.16 г., 13:38 mirela.bg
72.0 м²
61 900,00 €

Продава 3-СТАЕН, град София, ж.к. Младост 2, 172 кв. м, Ето какво е важно да знаете, ако искате да купите този имот с МИРЕЛА

красив затворен комплекс, разположен на 500 м от метростанцията на бул. Александър Малинов.
Предлагам уникален тристаен апартамент в елитен затворен комплекс, разположен на много хубаво място в квартала - на 500 ... красивата градина на комплекса. Апартаментът се предлага се на шпакловка и замазка. Предлагаме още: На разположение съм за предоставяне на допълнителна информация и организиране на срещи.
24.10.16 г., 13:28 mirela.bg
172.0 м²
170 000,00 €

Двустаен, 63m 2 (продажба)

Студентски Град, София
-mail: ***. Разгледайте всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www. delta3. Bg ... магазини, заведения за хранене, банкови офиси и поликлиника. ·Изложение: СЕВЕРОЗАПАД. ·Състои се от: Коридор - 3,97 м 2 ... Сградата комуникира максимално със заобикалящата я среда, атмосфера на младост и динамика. Всичко това е отразено в
19.07.16 г., 4:58 homes.bg
63.0 м²
50 912,00 €

Тристаен, 74m 2 (продажба)

Студентски Град, София
, моля, позвънете пак или изпратете запитване по e-mail: ***. Разгледайте всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www. delta3. Bg ... Сградата комуникира максимално със заобикалящата я среда, атмосфера на младост и динамика. Всичко това е отразено в ... не мислят за семейно огнище, така и за семейства които плануват да увеличават членовете си. Апартаментите се предлагат
19.07.16 г., 4:48 homes.bg
74.0 м²
51 446,00 €

Двустаен, 62m 2 (продажба)

Студентски Град, София
запитване по e-mail: ***. Разгледайте всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www. delta3. Bg ... Сградата комуникира максимално със заобикалящата я среда, атмосфера на младост и динамика. Всичко това е отразено в ... не мислят за семейно огнище, така и за семейства които плануват да увеличават членовете си. Апартаментите се предлагат
19.07.16 г., 4:15 homes.bg
62.0 м²
50 248,00 €

Тристаен, 94m 2 (продажба)

Студентски Град, София
изпратете запитване по e-mail: ***. Разгледайте всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www. delta3. Bg ... магазини, заведения за хранене, банкови офиси и поликлиника. ·Изложение: ЮГ. ·Състои се от: Коридор - 5,73 м 2; баня с ... Сградата комуникира максимално със заобикалящата я среда, атмосфера на младост и динамика. Всичко това е отразено в
19.07.16 г., 4:11 homes.bg
94.0 м²
68 502,00 €

Тристаен, 130m 2 (продажба)

жк. Младост 2, София Офис - Продажби
Продава Апартамент София - град , ж.к. Младост 2 Ref N: 11703 Тристаен апартамент на 1-ви висок етаж (над магазини) в ... сграда ново строителство с разрешение за ползване, находяща се в близост до 19 ОДЗ Деница и на 500м от метростанция "Ал ... : Изток-Югоизток. Възможност за закупуване на гараж в подземен паркинг с топла връзка. Цена - 10 000 Евро.
13.07.16 г., 13:39 homes.bg
130.0 м²
98 000,00 €

Двустаен, 82m 2 (продажба)

жк. Младост 2, София Офис - Продажби
Продава Апартамент София - град , ж.к. Младост 2 Ref N: 11704. Двустаен апартамент на първи висок етаж (над магазини) в ... сграда ново строителство с разрешение за ползване, находяща се в близост до 19 ОДЗ Деница и на 500м от метростанция "Ал ... . Изложение: Юг. Възможност за закупуване на гараж в подземен паркинг с топла връзка. Цена - 10 000 Евро.
13.07.16 г., 13:39 homes.bg
82.0 м²
69 800,00 €

Двустаен, 80m 2 (продажба)

жк. Младост 2, София Офис - Продажби
Продава Апартамент София - град , ж.к. Младост 2 Ref N: 11638 Двустаен апартамент на първи висок етаж (над магазини) в ... сграда ново строителство с разрешение за ползване, находяща се в близост до 19 ОДЗ Деница и на 500м от метростанция "Ал ... достъп. Изложение: Югозапад - Североизток. Възможност за закупуване на гараж в подземен паркинг с топла връзка. Цена - 10 000 Евро.
11.07.16 г., 20:41 homes.bg
80.0 м²
71 500,00 €

Тристаен апартамент в Младост 2

Област София гр. София кв. "Младост 2" бул. Андрей Сахаров
около 800 м се намира и най-близката спирка на метрото. Детски градини в близост: 19 ОДЗ Деница - ж.к. "Младост 2" до ... бл. 231 28 ОДЗ Ян Бибиян - ж.к. "Младост 2" до бл. 224 98 ОДЗ Слънчево зайче - ж.к. "Младост 2", до блок 241 Училища в ... Предлагаме на вашето внимание слънчев тристаен апартамент с площ 102 кв.м. Апартаментът е разположен на четвърти етаж
25.03.16 г., 14:54 bulgarianproperties.bg
101.68 м²
82 900,00 €