Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр.София, ул."Едисон" №29, ет.1, ап.2
44.0 м²
60 000 лв
4.11.16 г., 14:35
Апартамент № 2 (две), находящ се в сграда в гр. София, Столична община, Район „Слатина“, ул. „Едисон“ № 29 (двадесет и девет) на 1 /първи/ етаж, кота +2,60 /плюс две цяло и шестдесет стотни/ метра, състоящ се от антре, баня с тоалетна, кухня, дневна, спалня и балкон, с площ от 43,52 /четиридесет и три цяло и петдесет и две стотни/ кв.м., при съседи: апартамент № 1 /едно/, двор, апартамент № 3 /три/ и коридор, заедно с прилежащото Складово помещение № 2 /две/ с площ от 3,48 /три цяло и четиридесет и осем/ кв.м., при съседи: стълбище, складово помещение № 1 /едно/, двор, складово помещение № 11 /единадесет/, коридор, заедно с припадащите 3,95 /три цяло и деветдесет и пет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, съставляващо урегулиран поземлен имот парцел VII – 666 /седми отреден за имот планоснимачен номер шестстотин шестдесет и шест/ от квартал 26г /двадесет и шест буква „г“/ по плана на гр. София, местност „Гео Милев – Подуене – Редута“, целият с площ от 400 /четиристотин/ кв.м., при съседи: УПИ VIII – 665 /осми отреден за имот планоснимачен номер шестстотин шестдесет и пет/, УПИ III-664, 667, 669 /трети отреден за имоти планоснимачни номера шестстотин шестдесет и четири, шестстотин шестдесет и седем , шестстотин шестдесет и девет/, улица “Едисон“ Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Още targimot.com