Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр.София, р-н Оборище, бул. "Мадрид" № 31, ет.4
Подписаната частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева с рег. № 839 и с адрес на кантората: гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” № 82, ет. 1 над партер, ап. № 3, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 27.11.2016 г. до 27.12.2016 г. - края на работния ден-17,00 чс., ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54, ПУБЛИЧНА ПРОДАН – първа по ред - на следния недвижим имот, собственост на Иван Манолов Иванов от гр.София, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.408.88.1.5 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четиристотин и осем, точка, осемдесет и осем, точка, едно, точка, пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/09.07.2010г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр.София, Столична община, район „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 31 (тридесет и едно), етаж 4 (четири), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.408.88 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четиристотин и осем, точка, осемдесет и осем), с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: няма данни, стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.408.88.1.6 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четиристотин и осем, точка, осемдесет и осем, точка, едно, точка, шест), под обекта: 68134.408.88.1.3 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четиристотин и осем, точка, осемдесет и осем, точка, едно, точка, три), 68134.408.88.1.4 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четиристотин и осем, точка, осемдесет и осем, точка, едно, точка, четири), над обекта: няма, съгласно схема № 15-454055 от 15.09.2016г. на Служба по Геодезия, Картография и Кадастър-гр.София, а по документ за собственост – Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в Служба по вписвания-гр.София като акт № 170, том LV по описа за 2008 год., представляващ: АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр. София, Столична община, р-н „Оборище”, бул. „Мадрид“ № 31 (тридесет и едно), на таванския етаж – вляво, със застроена площ от 73,77 (седемдесет и три цяло и седемдесет и седем стотни) квадратни метра, състоящ се от: две стаи, преходен хол, кухня и сервизни помещения, при съседи по доказателствения акт: изток – двор, запад – апартамент на Йосифова, север – двор, юг – бул. „Мадрид“, отгоре – покрив, отдолу – апартамент на Адамов, ЗАЕДНО с 1/7 (една седма) идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото – държавен поземлен имот. Тежести за имота: Иван Манолов Иванов е придобил описания имот по силата на Нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в Служба по вписвания-гр.София в книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ като акт № 170, том 55 по описа за 2008 год. Върху посочения имот са наложени следните тежести: 1/ договорна ипотека в полза на „Алианц Банк България” АД за сумата от 180 000 лева, съгласно нот. акт за договорна ипотека на недв. имот, вписан в Служба по вписвания – гр.София като акт № 73, том 21 по описа за 2008 г.; 2/ възбрана по настоящото изп.дело № 460/2016 г. по описа на ЧСИ Ирина Митова-Кирезиева, вписана в Служба по вписванията-София като акт № 193, том ХVI по описа за 2016 год.; НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването е в размер на 103 500,00 (сто и три хиляди и петстотин) лева, представляваща 75% от пазарната стойност на имота. Задатък за участие в публичната продан в размер на 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка IBAN: BG31 SOMB 9130 1039 4258 03, bic: SOMB BGSF, „Общинска банка” АД с титуляр частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева. За всички превода на суми над 30 000 лева, съобразно Закона за мерките срещу изпиране на пари трябва да се подаде декларация, както следва: За физически лица - Декларация по чл. 4, ал.7 от ЗМИП за произход на средствата, За юридически лица – Декларация по чл.6, ал.2 ЗМИП за действителен собственик. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да го сторят всеки вторник и четвъртък от 17,30 чс. до 18,00 чс. през времетраенето на публичната продан, посочено по-горе, след предварителна уговорка за оглед на тел. 0887 521 069 – Емилия Маркова. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час на горепосочения адрес в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. „Цар Борис III” № 54, за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Търгът ще се извърши по реда на чл. 488 – 501 от ГПК под формата на търг с тайно наддаване, който може да премине в търг с устно наддаване по реда на чл. 492, ал.2 от ГПК. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд в гр.София, бул. „Цар Борис III” № 54, което се отразява във входящия регистър. Направените предложения под началната цена, посочена по-горе, са недействителни. В публичната продан не могат да участват: длъжникът, неговият законен представител, лицата по чл. 185 от ЗЗД, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, както и служителите на частния съдебен изпълнител. Постъпилите наддавателни предложения ще се отворят в присъствието на явилите се наддавачи на 28.12.2016 г. (сряда) в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. „Цар Борис III” № 54 в началото на работния ден – 09,00 чс. и ще бъде обявен купувач. При обявяването на купувача всеки от явилите се наддавачи може да предложи устно цена по-висока с размера на един задатък, като в този случай за купувач се обявява наддавачът предложил най-висока цена при устното наддаване. Обявеният за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена в едноседмичен срок от приключването на проданта, като приспадне внесения задатък. В противен случай губи внесения от него задатък.
21.11.16 г., 21:26 targimot.com
74.0 м²
103 500,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град София, бул. Мадрид
Предлагам за продажба хубав тристаен апартамент в кв. Оборище. Локацията е отлична - на улица Чамкория в близост до ... парка Заимов, на около 300 м от бул. Мадрид и на 200 м от предстоящата метростанция до Драматичен театър София. Сградата е ... помещение. Балконите са два - единият с достъп от дневната, вторият е общ за двете спални. В същата сграда мога да Ви предложа и други апартаменти.
22.12.16 г., 20:15 mirela.bg
120.0 м²
129 000,00 €
Офисът се намира в центъра на София до бул. Мадрид и ул. Русалка.В масивна представителна сграда с много хубава фасада ... вижда и е тип френски. Офисът е ъглов с добра видимост.Възможно е да се преустрои в апартамент за живеене. За повече информация и огледи: 0882/541 - 824
18.12.16 г., 15:55 bazar.bg
162.0 м²
324 000,00 €

Тристаен, 131m 2 (продажба)

Оборище, София Клиентски център
хотели. Предлаганият за продажба апартамент е с РЗП 131.20 кв.м. (нетна площ 101.34 кв.м.). Жилището се разпределя между ... като ул. "Оборище" и ул. "Черковна", бул. "Евлоги Георгиев" и бул. "Мадрид". Градският транспорт е добре уреден ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в
10.11.16 г., 4:55 homes.bg
131.0 м²
153 500,00 €

Тристаен апартамент в престижния район Оборище

Област София гр. София кв. "Оборище" ул. Буная
ресторанти и изискани хотели. Предлаганият за продажба апартамент е с РЗП 131.20 кв.м. (нетна площ 101.34 кв.м.). Жилището се ... основните пътни артерии като ул. "Оборище" и ул. "Черковна", бул. "Евлоги Георгиев" и бул. "Мадрид". Градският транспорт е ... Представяме модерен, новопостроен тристаен апартамент в новострояща се луксозна жилищна сграда. Първокласно
9.11.16 г., 22:09 bulgarianproperties.bg
131.2 м²
153 500,00 €

Магазин в район Оборище

Област София гр. София кв. "Оборище" ул. Буная
, гурме ресторанти и изискани хотели. Предлаганият за продажба магазин е с обща площ от 54.48 кв.м., общи части 12.21 кв.м ... връзка с автомобил до основните пътни артерии като ул. "Оборище" и ул. "Черковна", бул. "Евлоги Георгиев" и бул. "Мадрид ... • Коридор Имотът е разположен в спокоен и престижен район на София, на пешеходно разстояние от сърцето на града и удобна
7.11.16 г., 13:44 bulgarianproperties.bg
54.48 м²
81 720,00 €
Предлагам за продажба хубав тристаен апартамент в кв. Оборище. Локацията е отлична - на улица Чамкория в близост до ... парка Заимов, на около 300 м от бул. Мадрид и на 200 м от предстоящата метростанция до Драматичен театър София. Сградата е ... представителна и добре поддържана, с разрешение за ползване от 2006 г. Жилището е изцяло обзаведено и оборудвано. Състои
7.11.16 г., 7:39 bazar.bg
3 стаи
120.0 м²
130 000,00 €
Предлагам за продажба хубав тристаен апартамент в кв. Оборище. Локацията е отлична - на улица Чамкория в близост до ... парка Заимов, на около 300 м от бул. Мадрид и на 200 м от предстоящата метростанция до Драматичен театър София. Сградата е ... представителна и добре поддържана, с разрешение за ползване от 2006 г. Жилището е изцяло обзаведено и оборудвано. Състои
7.11.16 г., 7:39 bazar.bg
3 стаи
120.0 м²
129 000,00 €
Предлагам за продажба хубав тристаен апартамент в кв. Оборище. Локацията е отлична - на улица Чамкория в близост до ... парка Заимов, на около 300 м от бул. Мадрид и на 200 м от предстоящата метростанция до Драматичен театър София. Сградата е ... представителна и добре поддържана, с разрешение за ползване от 2006 г. Жилището е изцяло обзаведено и оборудвано. Състои
5.11.16 г., 3:41 homes.bg
120.0 м²
129 000,00 €
Предлагам за продажба хубав тристаен апартамент в кв. Оборище. Локацията е отлична - на улица Чамкория в близост до ... парка Заимов, на около 300 м от бул. Мадрид и на 200 м от предстоящата метростанция до Драматичен театър София. Сградата е ... представителна и добре поддържана, с разрешение за ползване от 2006 г. Жилището е изцяло обзаведено и оборудвано. Състои
5.11.16 г., 3:41 homes.bg
120.0 м²
130 000,00 €
Предлагам за продажба хубав тристаен апартамент в кв. Оборище. Локацията е отлична - на улица Чамкория в близост до ... парка Заимов, на около 300 м от бул. Мадрид и на 200 м от предстоящата метростанция до Драматичен театър София. Сградата е ... помещение. Балконите са два - единият с достъп от дневната, вторият е общ за двете спални. В същата сграда мога да Ви предложа и двустаен апартамент.
24.10.16 г., 14:01 mirela.bg
120.0 м²
130 000,00 €
ТОП ИМОТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ! 760 евро кв. м за имот в центъра! Продавам четиристаен апартамент, заемащ целия първи (над ... партерен) етаж от масивна къща с лице на бул. Мадрид, в района на ул. Черковна. КЪМ ИМОТА ИМА ВИСОК % ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ УПИ ... (ДВОРНОТО МЯСТО), в което е построена сградата, което го прави МНОГО ПОДХОДЯЩ за покупка с инвестиционна цел. Също така
24.10.16 г., 13:54 mirela.bg
142.0 м²
109 000,00 €
Предлагам за продажба хубав тристаен апартамент в кв. Оборище. Локацията е отлична - на улица Чамкория в близост до ... парка Заимов, на около 300 м от бул. Мадрид и на 200 м от предстоящата метростанция до Драматичен театър София. Сградата е ... помещение. Балконите са два - единият с достъп от дневната, вторият е общ за двете спални. В същата сграда мога да Ви предложа и други апартаменти.
24.10.16 г., 13:53 mirela.bg
120.0 м²
129 000,00 €
Военноисторически музей. Основните пътни артерии са бул. Евлоги и Христо Георгиеви , бул. Мадрид , бул. Ситняково ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... този сайт. Референтен номер: Sve 46553 Тел: 0886 505 060, 02/933 49 47 Отговорен брокер: Димо Точков Тристаен апартамент с
11.10.16 г., 15:30 bazar.bg
3 стаи
110.0 м²
228 000,00 €

Комплекс Apartment ? Sofia

България София-град гр. София Оборище
ул. "Черковна", бул. "Евлоги Георгиев" и бул. "Мадрид". Градският транспорт е добре уреден, посредством автобуси ... За повече информация, моля свържете се с: Реф. номер: Sfa Oborishte - 48375 Джулия Тодорова Мобилен : 0882 817 493 Тел ... заведения, театри, галерии, посолства, магазини и отлично подържани зелени площи. В самото сърце на София, сградата е на
8.10.16 г., 10:18 domaza.bg
192 850,00 €

Луксозен пентхаус в престижния район Оборище

Област София гр. София кв. "Оборище" ул. Буная
продажба апартамент е с РЗП 258.42 кв.м. (нетна площ 192.46 кв.м. + общи части 65.96 кв.м.), с допълнително пространство ... основните пътни артерии като ул. "Оборище" и ул. "Черковна", бул. "Евлоги Георгиев" и бул. "Мадрид". Градският транспорт е ... (5 метра високи тавани), светлина, топ локация в район Оборище, прекрасна 360-градусова панорама към столицата София
6.10.16 г., 10:24 bulgarianproperties.bg
262.41 м²
391 250,00 €

Апартамент

България София-град гр. София Оборище
и Христо Георгиеви”, бул. „Мадрид”, бул. „Ситняково”, посредством които достъпът както с автомобил, така и с градски ... За повече информация, моля свържете се с: Реф. номер: Sve 46553 Димо Точков Мобилен : 0882 817 445 Тел : 02 425 68 07 ... Skype: bulgarianproperties.bg *** Тристаен апартамент с чудесно местоположение в кв. „Оборище”. Районът се характеризира
1.08.16 г., 17:15 domaza.bg
3 стаи
228 000,00 €

Апартамент

България София-град гр. София Оборище
, Национален Военноисторически музей. Основните пътни артерии са бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, бул. „Мадрид”, бул. „Ситняково ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... Domaza. Референтен номер: Sve 46553 Тел: 0882 817 445, 02 425 68 07 Отговорен брокер: Димо Точков *** Тристаен апартамент
1.08.16 г., 17:05 domaza.bg
3 стаи
228 000,00 €

Комплекс Apartment в Sofia

България София-град гр. София Оборище
комуникативното местоположение до основните пътни артерии като ул. "Оборище" и ул. "Черковна", бул. "Евлоги Георгиев" и бул. "Мадрид ... желание ще осигурява охрана за контрол на достъпа. • Разположение в спокоен и престижен район в София, на пешеходно ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в
1.08.16 г., 17:04 domaza.bg
139 670,00 €
Офисът се намира в центъра на София до бул. Мадрид и ул. Русалка.В масивна представителна сграда с много хубава фасада ... вижда и е тип френски. Офисът е ъглов с добра видимост.Възможно е да се преустрои в апартамент за живеене. За повече информация и огледи:0882 541 824
15.07.16 г., 20:21 officespace.bg
324 000,00 €
Офисът се намира в центъра на София до бул. Мадрид и ул. Русалка.В масивна представителна сграда с много хубава фасада ... вижда и е тип френски. Офисът е ъглов с добра видимост.Възможно е да се преустрои в апартамент за живеене. За повече информация и огледи: 0882/541 - 824
21.06.16 г., 15:29 bazar.bg
162.0 м²
324 000,00 €

Едностаен, 148m 2 (продажба)

Оборище, София Клиентски център
комуникативното местоположение до основните пътни артерии като ул. "Оборище" и ул. "Черковна", бул. "Евлоги Георгиев" и бул. "Мадрид ... през зимните месеци и при желание ще осигурява охрана за контрол на достъпа. Защо да закупите апартамент в сградата ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в
20.04.16 г., 13:01 homes.bg
148.0 м²
192 850,00 €

Сграда до ул. Оборище

Област София гр. София кв. "Оборище" ул. Оборище
желание ще осигурява охрана за контрол на достъпа. • Разположение в спокоен и престижен район в София, на пешеходно ... отлично подържани зелени площи. В самото сърце на София, сградата е на близко разстояние до Софийския университет, Народната ... комуникативното местоположение до основните пътни артерии като ул. "Оборище" и ул. "Черковна", бул. "Евлоги Георгиев" и бул
1.04.16 г., 18:04 bulgarianproperties.bg
192 850,00 €

Панорамен апартамент на метри от Мол Сердика Център

България, Област София, гр. София, кв. Оборище, до ул. "Оборище"
. „Мадрид”, бул. „Ситняково”, посредством които достъпът както с автомобил, така и с градски транспорт се извършва бързо и лесно ... Тристаен апартамент с чудесно местоположение в кв. „Оборище”. Районът се характеризира с близостта си до идеалния ... Г.С.Раковски, Национален Военноисторически музей. Основните пътни артерии са бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, бул
1.04.16 г., 12:21 luximoti.bg
2 стаи
110.0 м²
228 000,00 €

Панорамен апартамент на метри от Мол Сердика Център

Област София гр. София кв. "Оборище" ул. Черковна
. „Мадрид”, бул. „Ситняково”, посредством които достъпът както с автомобил, така и с градски транспорт се извършва бързо и лесно ... Тристаен апартамент с чудесно местоположение в кв. „Оборище”. Районът се характеризира с близостта си до идеалния ... Г.С.Раковски, Национален Военноисторически музей. Основните пътни артерии са бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, бул
25.03.16 г., 13:21 bulgarianproperties.bg
110.0 м²
228 000,00 €