Тристаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН гр.Сливен, ж.к.Даме Груев, бл. 64
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.563.6.5.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и три точка шест точка пет точка три/, гр.Сливен , общ.Сливен , обл.Сливен , по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Агенция по кадастъра , с адрес: гр.Сливен, ж.к. „Даме Груев“ бл.64 /шестдесет и четири / , вх.Д , етаж 1 / едно / , апартамент № 3 / три / , като самостоятелния обект попада в сграда с идентификатор № 67338.563.6.5 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и три точка шест точка пет/, в поземлен имот с идентификатор № 67338.563.6 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и три точка шест/ и притежава следните параметри по схема: предназначение – жилище , апартамент, при съседни самостоятелни обекти : на същия етаж : СОС с идентификатори № 67338.563.6.5.2; над обекта: СОС с идентификатор № 67338.563.6.5.6 , под обекта-няма, с площ по документ 76.66 кв.м / седемдесет и шест цяло и шестдесет и шест стотни квадратни метра / , неразделна част от обекта са : избено помещение № 3 / три / с площ 9.25 кв.м. / девет цяло и двадесет и пет стотни квадратни метра/, при граници: югоизток – разделителен зид , югозапад – мазе № 4 , североизток – мазе № 8 , северозапад – коридор , таванско помещение № 3 / три / с площ 5.58 кв.м / пет цяло петдесет и осем стотни квадратни метра/ , при граници: югоизток – разделителен зид , югозапад – таван № 4 , североизток – таван № 2 , северозапад – коридор , отстъпено право на строеж върху държавна земя и 4.17% / четири цяло и седемнадесет стотни процента / идеални части от общите части на сградата.
20.01.17 г., 18:53 targimot.com
77.0 м²
55 800,00 лв

Тристаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН гр.Сливен, ж.к.Даме Груев, бл. 64
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.563.6.5.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и три точка шест точка пет точка три/, гр.Сливен , общ.Сливен , обл.Сливен , по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Агенция по кадастъра , с адрес: гр.Сливен, ж.к. „Даме Груев“ бл.64 /шестдесет и четири / , вх.Д , етаж 1 / едно / , апартамент № 3 / три / , като самостоятелния обект попада в сграда с идентификатор № 67338.563.6.5 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и три точка шест точка пет/, в поземлен имот с идентификатор № 67338.563.6 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и три точка шест/ и притежава следните параметри по схема: предназначение – жилище , апартамент, при съседни самостоятелни обекти : на същия етаж : СОС с идентификатори № 67338.563.6.5.2; над обекта: СОС с идентификатор № 67338.563.6.5.6 , под обекта-няма, с площ по документ 76.66 кв.м / седемдесет и шест цяло и шестдесет и шест стотни квадратни метра / , неразделна част от обекта са : избено помещение № 3 / три / с площ 9.25 кв.м. / девет цяло и двадесет и пет стотни квадратни метра/, при граници: югоизток – разделителен зид , югозапад – мазе № 4 , североизток – мазе № 8 , северозапад – коридор , таванско помещение № 3 / три / с площ 5.58 кв.м / пет цяло петдесет и осем стотни квадратни метра/ , при граници: югоизток – разделителен зид , югозапад – таван № 4 , североизток – таван № 2 , северозапад – коридор , отстъпено право на строеж върху държавна земя и 4.17% / четири цяло и седемнадесет стотни процента / идеални части от общите части на сградата.
20.01.17 г., 17:52 targimot.com
77.0 м²
55 800,00 лв

Двустаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН КВ. СТОЯН ЗАИМОВ, БЛ. 62, ЕТ. 12, АП. 55
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 67338.561.80.1.55 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и едно точка осемдесет точка едно точка петдесет и пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 31 от 19.04.2006 г. на Агенция по кадастъра; Адрес на имота: гр. Сливен, кв. Стоян Заимов, бл. 62 (шестдесет и две), ет. 12 (дванадесет), ап. 55 (петдесет и пет). Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.561.80 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и едно точка осемдесет). Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 (едно); Посочена в документа площ: 67,64 кв. м (шестдесет и седем цяло и шестдесет и четири стотни квадратни метра); Прилежащи части: Изба № 55 (петдесет и пет), с площ 5,00 кв. м. (пет квадратни метра) и 1,803 % ид. части от общ. Части на сградата; Ниво: 1 Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: № 67338.561.80.1.54; Под обекта: № 67338.561.80.1.50; Над обекта: няма.
16.01.17 г., 18:31 targimot.com
68.0 м²
29 964,00 лв

Двустаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН КВ. СТОЯН ЗАИМОВ, БЛ. 62, ЕТ. 12, АП. 55
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 67338.561.80.1.55 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и едно точка осемдесет точка едно точка петдесет и пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 31 от 19.04.2006 г. на Агенция по кадастъра; Адрес на имота: гр. Сливен, кв. Стоян Заимов, бл. 62 (шестдесет и две), ет. 12 (дванадесет), ап. 55 (петдесет и пет). Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.561.80 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и едно точка осемдесет). Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 (едно); Посочена в документа площ: 67,64 кв. м (шестдесет и седем цяло и шестдесет и четири стотни квадратни метра); Прилежащи части: Изба № 55 (петдесет и пет), с площ 5,00 кв. м. (пет квадратни метра) и 1,803 % ид. части от общ. Части на сградата; Ниво: 1 Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: № 67338.561.80.1.54; Под обекта: № 67338.561.80.1.50; Над обекта: няма.
16.01.17 г., 18:30 targimot.com
68.0 м²
29 964,00 лв

Двустаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН Иван Вазов 13 вх.Б ет.3
- Апартамент, находящ се в гр.Сливен, ул. Иван Вазов 13 вх.Б ет.№, със ЗП 79,60 кв.м., състоящ се от две спални, кухня, коридор, баня, тоалетна и една тераса, като останалите две тераси са включени към стаите, ведно с прилежащото избено помещение с площ 10.52 кв.м., при начална цена 70 050,00 лева.
13.01.17 г., 18:27 targimot.com
80.0 м²
70 050,00 лв

Многостаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН Сини Камъни 7-Д-25
-Апартамент, находящ се в гр.Сливен кв. "Сини камъни" бл.7 вх.Д ет.7 ап.25 с площ 101,10 кв.м., състоящ се от четири стаи, кухня и сервизни помещения, ведно с избено помещение с площ 5,64 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж и 3,27 % ид.ч. от общите части на сградата, при начална цена 91 215,00 лева
13.01.17 г., 12:06 targimot.com
101.0 м²
91 215,00 лв

Многостаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН ул. Мур № 2, ет. 4, ап. 13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.530.160.7.13 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и тридесет точка сто и шестдесет точка седем точка тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, находящ се в сграда № 7 /седем/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.530.160 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и тридесет точка сто и шестдесет/, находящ се в гр. Сливен, ул. „Мур“ № 2, ет.4, ап.13, целият с площ 113.03 кв.м. /сто и тринадесет цяло и три стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, състоящ се от: кухненски бокс, дневна, столова, две спални, склад, баня-тоалетна, санитарен възел и антре, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.530.160.7.12, под обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.530.160.7.10, над обекта: няма, ведно с 7.49 % /седем цяло и четиридесет и девет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 67338.530.160 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и тридесет точка сто и шестдесет/.
16.12.16 г., 21:55 targimot.com
113.0 м²
60 000,00 лв

Двустаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН ул. Симеон Табаков бл. 8, ет. 4, ап. 8
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.512.165.3.8 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и дванадесет точка сто шестдесет и пет точка три точка осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18- 31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в сграда № 3 /три/, разположена в Поземлен имот с идентификатор № 67338.512.165 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и дванадесет точка сто шестдесет и пет/, находящ се в гр. Сливен, ул. „Симеон Табаков“ бл. № 8, ет.4, ап.8, целият с площ 70.00кв.м. /седемдесет квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, състоящ се от дневна с кухненски бокс и спалня, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.512.165.3.7, под обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.512.165.3.6 и над обекта: няма, ведно с принадлежащите към жилището: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 /седем/, с полезна площ 7.50 кв.м. /седем цяло и петдесет стотни квадратни метра/, при граници: изток – коридор, запад – външен зид, север – избено помещение № 8, юг – избено помещение № 6 и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ, разположено в покривното пространство, с полезна площ 30 кв.м. /тридесет квадратни метра/, заедно с 12 % ид.ч. /дванадесет процента идеални части/ от общите части на сградата, заедно с правото на строеж за апартамента върху поземления имот.
16.12.16 г., 20:34 targimot.com
70.0 м²
27 000,00 лв

Двустаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН кв. Клуцохор, бл. 11, вх. Е, ет. 3, ап. 12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.541.17.6.12 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и едно точка седемнадесет точка шест точка дванадесет/, по кадастралната карта на гр.Сливен, одобрена със Заповед РД- 18-31/19.04.2006г. на АК, изменена със Заповед КД-14-20-113/16.02.2011г. на началника на СГКК-Сливен, попадащ в сграда № 6/шест/, разположена в поземлен имот № 67338.541.17/ шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и едно точка седемнадесет/, с административен адрес: гр. Сливен, кв. "Клуцохор", бл. 11 /единадесет/, вх. Е, ет. 3 /трети/, ап. 12 /дванадесет/, с предназначение жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, със застроена площ 60.28 кв.м. /шестдесет цяло двадесет и осем стотни квадратни метра/, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: обект № 67338.541.17.6.13, под обекта: обект № 67338.541.17.6.14 и над обекта: обект № 67338.541.17.6.7, заедно с прилежащото избено помещение № 5 /пет/, с площ 3,00кв.м, при граници: изток-външен зид, запад-коридор, север- коридор, юг-коридор и припадащите се към обекта 3,37% /три цяло и тридесет и седем стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху терена.
16.12.16 г., 20:34 targimot.com
60.0 м²
23 775,00 лв

Двустаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН Даме Груев” бл.23 вх.В ет.8 ап.24
- Самостоятелен обект с идентификатор №67338.564.65.3.22 по кадастрална карта на гр.Сливен с адрес жк „Даме Груев” бл.23 вх.В ет.8 ап.24, със застроена площ 66,25 кв.м., състоящ се от дневна, спалня, кухня и сервизни помещения, ведно с избено помещение №8ц и таванско помещение №16, заедно с 1.8 % идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху терена на поземлен имот с идентификатор №67338.564.65
16.12.16 г., 20:30 targimot.com
66.0 м²
33 285,00 лв
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 67338.513.221.3.8 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и тринадесет точка двеста двадесет и едно точка три точка осем/, по кадастралната карта на гр.Сливен одобрена със заповед № РД-18-31 от 19.04.2006 год. на АК, попадащ в сграда №3/три/, в поземлен имот с идентификатор №67338.513.221/шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и тринадесет точка двеста двадесет и едно/, с адрес гр.Сливен, ул.”Иван Александър” №6/шест/, етаж 2/втори/, ап.4/четири/, с предназначение-Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1/едно/, състоящ се от две спални, хол, кухненски бокс и сервизни помещения, със застроена площ 63.87/шестдесет и три цяло и осемдесет и седем стотни/ кв.м.., при граници и съседи:: на същия етаж – няма, под обекта-няма, над обекта-обект с идентификатор №67338.513.221.3.9 ведно с прилежащото избено помещение №4/четири/, с полезна площ 7.34/седем цяло тридесет и четири стотни/кв.м., при граници: изток-коридор, север – мазе №6, запад-външен зид, юг-външен зид, ведно с 6.73% /шест цяло и седемдесет и три стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху имота.
13.12.16 г., 8:01 targimot.com
64.0 м²
44 400,00 лв

Двустаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН кв. Сини камъни бл. 7, вх. В, ет. 10, ап. 46
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.523.72.1.46 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка седемдесет и две точка едно точка четиридесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.523.72 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка седемдесет и две/, находящ се в гр. Сливен, кв. „Сини камъни“ бл. № 7, вх. „В“, ет.10, ап.46, целият с площ 67,30 кв.м. /шестдесет и седем цяло и тридесет стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, състоящ се от: дневна, спалня, кухня и сервизни помещения, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.523.72.1.47, под обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.523.72.1.41, над обекта: няма, ведно с прилежащите към жилището: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 46 /четиридесет и шест/, с полезна площ 2,82 кв.м. /две цяло осемдесет и две стотни кв.м./, при граници: изток – избено помещение № 47, запад – избено помещение № 45, север – избено помещение № 43 и юг – коридор, заедно с 1,66 % /едно цяло шестдесет и шест стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор № 67338.523.72.
13.12.16 г., 2:23 targimot.com
67.0 м²
24 975,00 лв

Многостаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН ул. Митрополит Серафим № 19, ет. 2, ап. 2
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.515.50.8.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и петнадесет точка петдесет точка осем точка две/, находящ се в сграда с № 8 /осем/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.515.50 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и петнадесет точка петдесет/, с предназначение: жилище, апартамент, находящ се в гр. Сливен, ул. „Митрополит Серафим“ № 19, ет.2, ап.2, целият с площ 93.00 кв.м. /деветдесет и три квадратни метра/, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: самостоятелен обект № 67338.515.50.8.1, над обекта: няма, заедно с 19,67% /деветнадесет цяло и шестдесет и седем стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, ведно с 18,772 % ид.ч. /осемнадесет цяло седемстотин седемдесет и две хилядни процента идеални части/ от имота, в който е изграден обекта, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.515.50 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и петнадесет точка петдесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-20-297/08.04.2008г. на Началника на СГКК – Сливен, находящ се в гр. Сливен, ул. „Митрополит Серафим“ № 19, целият с площ 386 кв.м. /триста осемдесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м. (десет метра)
9.12.16 г., 22:46 targimot.com
93.0 м²
48 000,00 лв

Двустаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН КВ. СТОЯН ЗАИМОВ, БЛ. 83, ВХ. Б, ЕТ. 3, АП. 8
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.562.44.2.8 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и две точка четиридесет и четири точка две точка осем); гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК; Последно изменение със заповед: КД – 14-20-44/20.04.2007 на началника на СГКК – Сливен; Адрес на имота: гр. Сливен, кв. Стоян Заимов, бл. 83 (осемдесет и три), вх. Б, ет. 3 (три), ап. 8 (осем); Самостоятелния обект се намира в сграда № 2 (две), разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.562.44 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и две точка четиридесет и четири); Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта 1 (едно); Посочена в документа площ: 63,20 кв.м. (шестдесет и три цяло и двадесет стотни квадратни метра); Прилежащи части: Избено помещение № 8 – 7,26 кв.м. (седем цяло двадесет и шест стотни кв.м.) и 2.875 ид. ч.(две цяло осемстотин седемдесет и пет хилядни ид.ч.) от общите части на сградата; Ниво 1 (едно); Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 67338.562.44.2.7, 67338.562.44.2.9, Под обекта: 67338.562.44.2.5, 67338.562.44.2.6; Над обекта: 67338.562.44.2.11, 67338.562.44.2.12.
5.12.16 г., 20:17 targimot.com
63.0 м²
32 457,00 лв

3 стаен апартамент

гр. Сливен, Център
2.12.16 г., 14:45 bazar.bg
3 стаи
100.0 м²
40 000,00 €

Двустаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН кв. Стоян Заимов бл. 64, ет. 7, ап. 28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.562.8.1.28 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и две точка осем точка едно точка двадесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.562.8 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и две точка осем/, находящ се в гр. Сливен, кв. „Стоян Заимов“ бл. № 64, ет.7, ап.28, целият с площ 64,89 кв.м. /шестдесет и четири цяло и осемдесет и девет стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор № 67338.562.8.1.27, под обекта – самостоятелен обект с идентификатор № 67338.562.8.1.24, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор № 67338.562.8.1.32, ведно с прилежащите към жилището: Избено помещение № 40 /четиридесет/, с полезна площ 5,13кв.м. /пет цяло и тринадесет стотни квадратни метра/, при граници: изток – коридор, запад – външен зид, север – мазе № 41, юг – мазе № 39, заедно със съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху общинска земя и 2,418 % /две цяло четиристотин и осемнадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата.
30.11.16 г., 19:10 targimot.com
65.0 м²
33 150,00 лв

Тристаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН кв. Даме Груев бл. 45, вх. А, ет. 8, ап. 24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.564.8.5.24 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и четири точка осем точка пет точка двадесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18- 31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в сграда № 5 /пет/, разположена в Поземлен имот с идентификатор № 67338.564.8 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и четири точка осем/, находящ се в гр. Сливен, кв. „Даме Груев“, бл. №45, вх. „А“, ет.8, ап.24, по схема от СГКК – Сливен, а по документ за собственост, находящ се в гр. Сливен, кв. „Даме Груев“, бл. №45, вх. „Д“, ет.8, ап.24, целият с площ 105,60 кв.м. /сто и пет цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.564.8.5.23, под обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.564.8.5.21, над обекта: няма, ведно с прилежащото към жилището избено помещение № 24 /двадесет и четири/, с полезна площ 6,70кв.м. /шест цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, при граници: изток – мазе 15, запад – тротоар, север – стълбище, юг - коридор, заедно с 4,442 % /четири цяло четиристотин четиридесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, заедно със съответното отстъпено право на строеж за самостоятелния обект върху терена.
18.11.16 г., 20:38 targimot.com
106.0 м²
37 500,00 лв

Двустаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН кв. Република бл. 2, ет. 2, ап. 3
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.516.231.1.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестнадесет точка двеста тридесет и едно точка едно точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-14/09.01.2013г. на началника на СГКК – Сливен, находящ се в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.516.231 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестнадесет точка двеста тридесет и едно/, находящ се в гр. Сливен, кв. „Република“ бл. № 2, ет.2, ап.3, целият с площ 62.00 кв.м. /шестдесет и два квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, състоящ се от две стаи, кухня, кл. кабина и коридор, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.516.231.1.4, под обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.516.231.1.1, над обекта: няма, ведно с прилежащите към жилището: избено помещение № 3 /три/, с полезна площ 12.00кв.м. /дванадесет квадратни метра/, при граници: изток – общо мазе № 4, запад – коридор, север – външен зид и таванско помещение № 3, с полезна площ 21.00кв.м. /двадесет и един квадратни метра/, при граници: изток – таванско помещение № 2, запад – таванско помещение №1, север – коридор, юг – външен зид, заедно с припадащите се 25.33% /двадесет и пет цяло тридесет и три стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и 0.33% /нула цяло тридесет и три стотни процента/ идеални части от правото на строеж върху терена на поземлен имот с идентификатор № 67338.516.231 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестнадесет точка двеста тридесет и едно/.
18.11.16 г., 19:38 targimot.com
62.0 м²
25 050,00 лв

Тристаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН кв. Даме Груев бл. 10, вх. А, ет. 3, ап. 12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.563.203.1.12 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем, точка, петстотин шестдесет и три, точка, двеста и три, точка, едно, точка, дванадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота гр. Сливен, кв. „Даме Груев”, бл. 10, вх. А, ет. 3, ап. 12, разположен в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.563.203.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем, точка, петстотин шестдесет и три, точка, двеста и три, точка, едно/, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ 80,90 кв.м. /осемдесет цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, ведно с прилежащите части: Избено помещение № 22 /двадесет и две/, таванско помещение № 1 /едно/ и 2,30 % /две цяло и тридесет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, както и ОПС, при следните съседни самостоятелни обекти: На същия етаж - № 67338.563.203.1.11, под обекта - № 67338.563.203.1.7, № 67338.563.203.1.8, над обекта – № 67338.563.203.1.15, № 67338.563.203.1.16.
17.11.16 г., 21:37 targimot.com
81.0 м²
36 000,00 лв

Многостаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН ул. Г. С. Раковски № 33, ет. 2, ап. 2
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.532.48.2.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и две точка четиридесет и осем точка две точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, находящ се в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.532.48 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и две точка четиридесет и осем/, находящ се в гр. Сливен, ул. „Г.С. Раковски“ № 33, ет.2, ап.2, целият с площ 150.52кв.м. /сто и петдесет цяло и петдесет и две стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.532.48.2.1, под обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.532.48.2.16 и самостоятелен обект с идентификатор № 67338.532.48.2.15, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.532.48.2.4, ведно с прилежащото избено помещение № 2 /две/, с полезна площ 6.32 кв.м. /шест цяло тридесет и две стотни квадратни метра/, при граници: гараж №2, гараж №3 и коридор, заедно с отстъпеното право на строеж и 10.43% /десет цяло четиридесет и три стотни процента/ идеални части от общите части на сградата.
17.11.16 г., 21:25 targimot.com
151.0 м²
100 374,00 лв

Продажба на апартаменти

Сливен Ново Село
Ексклузивна оферта!!! Без комисионна от купувача!!! "Туида гардънс" е първият ново изграден жилищен комплекс в подножието на природен парк "Сините камъни" и се простира на площ от 80 000 кв.м. Напълно завършени са две жилищни сгради на по 5 етажа с десет години гаранция за качество от страна на инвеститорите.Вс яка от сградите се състои от 18 просторни апартамента с различна квадратура от 70 кв.м до 200 кв.м предлагащи за своите собственици: Прекрасна гледка както към града така и към планината Денонощна охрана-контролир ан достъп 24 часа, Парко места и гаражи, Изградена детска площадка по европейски стандарти, Зелени площи с кристално чист въздух, Красиви осветени алеи,снабдени с достъп за инвалиди и детски колички, Автоматична поливна система, Апартаментите са: Газифицирани, с изградена система за слънчева енергия, вградена инсталация за климатик, кабелна телевизия, телефон и нтернет, действащ асансьор, Предлагат се и завършени до ключ по избор на клиента. към всеки апартамент има включен подземен гараж и външни паркоместа,в квадратурата на всеки апартамент е включено прилежащо избено помещение.
17.11.16 г., 4:59 555.bg
2 стаи
105.0 м²
98 784,00 лв

Тристаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН Клуцохор бл.2 вх.А ап.3
- Апартамент с идентификатор №67338.542.19.1.3, находящ се в гр.Сливен кв.”Клуцохор” бл.№2 вх.А ет.2 ап.3 с площ 96,05 кв.м., състоящ се от три стаи, кухня, сервизни помещения, ведно с прилежащото избено помещение №3 с площ 3,50 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж и 2,29 % ид.ч. от общите части на сградата
10.11.16 г., 10:19 targimot.com
96.0 м²
91 026,00 лв

Тристаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН УЛ. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ, БЛ.26, ЕТ. 1, АП. 4
Самостоятелен обект с идентификатор № 67338.549.96.1.4 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и девет точка деветдесет и шест точка едно точка четири) по кадастрална карта на гр. Сливен одобрена със заповед № РД – 18 – 31 от 19.04.2006 г. на Агенция по кадастъра , изменена със Заповед КД- 14 – 20 – 191 от 06.06.2007 г. на Служба по кадастъра – Сливен, с предназначение: Жилище, апартамент, попадащ в сграда с идентификатор № 67338.549.96.1 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и девет точка деветдесет и шест точка едно), построена в имот с идентификатор № 67338.549.96 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и девет точка деветдесет и шест), с адрес на самостоятелния обект: гр. Сливен, ул. Братя Миладинови, блок 26 (двадесет и шест), етаж 1 (едно), апартамент 4 (четири), при съседни самостоятелни обекти по кадастрална карта: на същия етаж – имот с идентификатор № 67338.549.96.1.3, под обекта – не са посочени, над обекта – имот с идентификатор № 67338.549.96.1.8 и имот с идентификатор № 67338.549.96.1.7; със застроена площ на обекта 70,10 кв. м. (седемдесет цяло и десет стотни квадратни метра), състоящ се от стая, дневна, кухня, санитарни помещения, килер, дрешник и антре, при граници по документи за собственост: изток – стълбищно помещение и апартамент на Йоданка Йорданова Гедикян, запад – външен зид, север – външен зид, юг – апартамента на Йорданка Йорданова Гедикян, ведно с прилежащите към апартамента избено помещение № 8 (осем), със застроена площ 23,80 кв. м. (двадесет и три цяло и осемдесет стотни квадратни метра) при граници по документ за собственост изток – избено помещение на Йорданка Йорданова Гедикян, запад – избено помещение на Борис и Елена Въндеви, север – коридор, юг – външен зид и таванско помещение № 5 (пет) със застроена площ 6,90 кв. м. (шест цяло и деветдесет стотни квадратни метра) при граници по документи за собственост: изток – външен зид, запад – таванско помещение на Йорданка Йорданова Гедикян, север – коридор и таванско помещение на Стефан и Виша Матееви, юг – тераса, ведно с прилежащите части към апартамента 8,00 % (осем цяло и нула стотни процента) идеални части от общите части на сградата, ведно с признатото право на строеж за апартамента върху терена , образуващ поземлен имот с идентифкатор № 67338.549.96, равняващо се на 75/1831 (седемдесет и пет върху хиляда осемстотин тридесет и едно ) идеални части.
8.11.16 г., 22:18 targimot.com
70.0 м²
52 500,00 лв

Двустаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН кв. Стоян Заимов бл. 89, вх. Д, ет. 1, ап. 3
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.562.67.5.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и две точка шестдесет и седем точка пет точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, находящ се в сграда № 5 /пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.562.67 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и две точка шестдесет и седем/, находящ се в гр. Сливен, кв. „Стоян Заимов“ бл. № 89, вх. „Д“, ет.1, ап.3, целият с площ 64.76 кв.м. /шестдесет и четири цяло и седемдесет и шест стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.562.67.5.2, под обекта: няма, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.562.67.5.5 и самостоятелен обект с идентификатор № 67338.562.67.5.6, ведно с прилежащото избено помещение № 3 /три/, с полезна площ 3.89 кв.м. /три цяло и осемдесет и девет стотни квадратни метра/, при граници: изток – вх. „Г“, запад – коридор, север – външен зид, юг – мазе №4, заедно с 5.375% /пет цяло триста седемдесет и пет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху терена на поземлен имот с идентификатор № 67338.562.67 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и две точка шестдесет и седем/.
2.11.16 г., 15:37 targimot.com
65.0 м²
22 740,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Сливен
1 2 3 4 5 6