Многостаен апартамент СЕВЛИЕВО

СЕВЛИЕВО ул. "Славянска" № 10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОКЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65927.501.1537.1.1 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин н едно точка хиляда петстотин тридесет и седем точка едно точка едно/, находящ се в гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/16.07.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с адрес на имота: гр. Севлиево, н.к. 5400 /пет хиляди и четиристотин/, ул. „Славянска” № 10 ет. 3, ап. 1, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 65927.501.1537 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда петстотин тридесет и седем/, с предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 2 /две/, с площ за ниво едно: 76,58 /седемдесет и шест цяло и петдесет и осем стотни/ кв.м, за ниво две: 61,38 /шестдесет и едно цяло н тридесет и осем стотни/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата за ниво едно: на същия етаж: имот с идентификатор 65927.501.1537.1.4 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда петстотин тридесет и седем точка едно точка четири/ и имот с идентификатор 65927.501.1537.1.2 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда петстотин тридесет п седем точка едно точка две/, под обекта: имот с идентификатор 65927.501.1537.1.24 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда петстотин тридесет и седем точка едно точка двадесет и четири/, имот с идентификатор 65927.501.1537.1.26 /шестдесет и нег хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда петстотин тридесет и седем точка едно точка двадесет и шест/, имот с идентификатор 65927.501.1537.1.25 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда петстотин тридесет и седем точка едно точка двадесет и пет/, над обекта: имот с идентификатор 65927.501.1537.1.7 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда петстотин тридесет и седем точка едно точка седем/, имот с идентификатор 65927.501.1537.1.5 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда петстотин тридесет и седем точка едно точка пет/, при съседни самостоятелни обекти в сградата за ниво две: на същия етаж: имот е идентификатор 65927.501.1537.1.7 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда петстотин тридесет и седем точка едно точка седем/, под обекта: имот с идентификатор 65927.501.1537.1.4 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда петстотин тридесет и седем точка едно точка четири/, над обекта: имот с идентификатор 65927.501.1537.1.11 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда петстотин тридесет и седем точка едно точка единадесет/, заедно с ИЗБА № 1 - 4,59 /четири цяло и петдесет и девет стотни/ кв.м., както и 7,9944 /седем цяло и девет хилядни/ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от общите части на сградата и правото на строеж вурху терена. По акт за собственост същият описан като: АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/ изграден в груб строеж, находящ се на трети и четвърти етаж в изграждаща се сграда в гр. Севлиево, ул. "Славянска" № 10 /десет/ с площ от 137.96 /сто тридесет и седем цяло и деветдесет и шест стотни/ кв.м. и състоящ се от: първо ниво с площ от 76,58 /седемдесет и шест цяло и петдесет и осем стотни/ кв.м - дневна с кухненски бокс, кабинет, тоалетна и стълбище към второ ниво и второ ниво с площ от 61,38 /шестдесет и едно цяло и тридесет и осем стотни/ кв.м - две спални, баня-тоалетна, коридор и тераса, заедно с прилежащата му ИЗБА № 1 /едно/ с площ от 4,59 /четири цяло петдесет и девет стотни/ кв.м, попадащи в дворно място, представляващо УПИ № XXXVIII - 1537 /тридесет и осем римско тире хиляда петстотин тридесет и седем/, в кв. 51 /петдесет и едно/ но плана на гр. Севлиево с идентификатор 65927.501.1537 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едио точка хиляда петстотин тридесет и седем/ по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-77/16.07.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници: имот с идентификатор 65927.501.1536, имот с идентификатор 65927.501.4342, имот с идентификатор 65927.501.1538, имот с идентификатор 65927.501.5050, имот с идентификатор 65927.501.4337, както и 7,9944% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху дворното място, заедно със ПАРКО МЯСТО № 1 /едно/, находящо се в същата сграда с площ от 10,13 /десет цяло и тринадесет стотни/ кв.м, заедно с прилежащите му 11.8438% идеални части от маневрено хале и рампа, както и 0.4343% идеални части от общите части на сградата и от правото па строеж върху терена. НАЧАЛНА ЦЕНА: 28 000 (двадесет и осем хиляди) лева.
23.11.16 г., 21:33 targimot.com
138.0 м²
28 000,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Севлиево, ул. Славянска