Многостаен апартамент СЕВЛИЕВО

СЕВЛИЕВО ул. "Велика и Георги Ченчеви" № 48
53,16/306 /петдесет и три цяло и шестнадесет стотни върху триста и шест/ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65927.501.4239 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди двеста тридесет и девет/, находящ се в град Севлиево, община Севлиево, област Габрово, по кадасгралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/16.07.2008год., с адрес на поземления имот: гр. Севлиево, п.к. 5400 /пет хиляди и четиристотин/, ул. „Велика и Георги Ченчеви”, с площ: 306 /триста и шест/ кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./, номер по предходен план: 2194 /две хиляди сто деветдесет и четири/, квартал: 86 /осемдесет и шест/, парцел: XVI /шестнадесет римско/, при съседи на поземления имот: 65927.501.3005 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка три хиляди и пет/, 65927.501.2194 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка две хиляди сто деветдесет и четири/, 65927.501.4369 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди триста шестдесет и девет/ и 65927.501.4349 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди триста четиридесет и девет/, ЗАЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65927.501.4239.1.3 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем гочка петстотин и едно точка четири хиляди двеста тридесет и девет точка едно точка три/, находящ се в град Севлиево, община Севлиево, област Габрово, по кадасгралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18- 77/16.07.2008год. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с адрес на имота: гр. Севлиево, п.к. 5400 /пет хиляди и четиристотин/, ул. „Велика и Георги Ченчеви” № 48 /четиридесет и осем/, ет. 2 /две/, ап. 2 /две/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот е идентификатор 65927.501.4239 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди двеста тридесет и девет/, с предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: 98,61 /деветдесет и осем цяло шестдесет и една стотни/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот е идентификатор 65927.501.4239.1.2 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно гочка четири хиляди двеста тридесет и девет точка едно точка две/, под обекта: имот с идентификатор 65927.501.4239.1.1 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди двеста тридесет и девет точка едно точка едно/, над обекта: 65927.501.4239.1.5 /шестдесет и пет хиляди девет стотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди двеста тридесет и девет точка едно точка пет/, ЗАЕДНО с 17,2046% /седемнадесет цяло две хиляди четиридесет и шест десетохилядни процента/ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от общите части на сградата. По акт за собственост, същия е описан като: 53,16/309 /петдесет и три цяло и шестнадесет стотни върху триста и девет/ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ, равняващи се на 17,2046% /седемнадесет цяло две хиляди четиридесет и шест десетохилядни процента/ от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVI /шестнадесет римско/ в квартал 86 /осемдесет и шест/ по плана на гр. Севлиево, ул. ’’Велика и Георги Ченчеви” № 48 /четиридесет и осем/, с площ па имота от 309 /триста и девет/ квадратни метра, при граници: ул. ’’Велика и Георги Ченчеви”, улица с осови точки 734 /седемстотин тридесет и четири/ - 733 /седемстотин тридесет и три/ и XI /единадесет римско/ - II /второ/ основно училище и от построената в този имот Жилищна сграда завършена на етап „груб строеж” по смисъла на ЗУТ само следния обособен обект, а именно: АПАРТАМЕНТ № 2 /две/ на II /втори/ стаж на кота + 3,36 /плюс три цяло и тридесет и шест стотни/ със застроена площ 98,61 /деветдесет и осем цяло и шестдесет и една стотни/ квадратни метра и състоящ се от дневна - кухня, антре, килер, тоалетна, баня - тоалетна, коридор, две спални и две тераси, при граници: до обекта - жилище „А” и стълбищна клетка, двор и улица, отгоре - жилище „Г”, отдолу - магазин и склад, както и 17,2046% /седемнадесет цяло две хиляди четиридесет и шест десетохилядни процента/ИДЕАЛНИ ЧАСТИ, равняващи се на 11,13 /единадесет цяло и тринадесет стотни/ квадратни метра от общите части на сградата. НАЧАЛНА ЦЕНА: 75 416 (седемдесет и пет хиляди четиристотин и шестнадесет) лева.
23.11.16 г., 21:34 targimot.com
98.0 м²
75 416,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Севлиево, ул. Велика и Георги Ченчеви