Продава 1 - стаен апартамент

Общ. Свищов / гр. Свищов
E дностаен 40 м 2 , панелен, до Стадиона Разпределение– стая, кухня, баня - WC, коридор и тераса. Изложение– юг. Състояние хол: под-замазка, стени – гипсова шпакловка / латекс, тавани - гипсова шпакловка / латекс. Кухня и коридор: под-теракота, стени-декоративна мазилка, таван- шпакловка / латекс. Баня-WC/общи/: теракота, фаянс, латекс. Изба 2,61 м 2 . Прозорци PVC. Външна и вътрешна изолация. Външна врата блиндирана. Включено в цената обзавеждане, електроуреди и два климатика. На допълнително договаряне - панелна гаражна клетка 5 900 лв.
22.04.17 г., 1:43 valente.svishtov.com
40.0 м²
25 900 лв

Едностаен апартамент РУСЕ

РУСЕ гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. Свищов № 7
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.2249.2.13 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, две хиляди двеста четиридесет и девет, точка, две, точка, тринадесет/, адрес на имота: гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. Свищов № 7 /седем/, вход 1 /едно/, етаж 5 /едно/, ап. 13 /тринадесет/, който се намира с сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2249 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, пет, точка, две, точка, две хиляди двеста четиридесет и девет/; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/; посочена в документа площ: 66.00 кв.м. /шестдесет и шест квадратни метра/; прилежащи части: ИЗБА № 17 /седемнадесет/ и 3.373 % /три цяло триста седемдесет и три хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата; ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.2249.2.14, 63427.2.2249.2.15, под обекта: 63427.2.2249.2.10, 63427.2.2249.2.25, над обекта: 63427.2.2249.2.16; стар идентификатор: няма.
20.04.17 г., 20:26 targimot.com
66.0 м²
56 000 лв

Продава 2 - стаен апартамент

Общ. Свищов / гр. Свищов
Двустаен 64 м 2 , саниран, панелен, ул.”Симеон Ванков” Разпределение: спалня; хол; кухня; баня/WC; коридор и две тераси. Изложение: юг. Състояние на стаите: под - замазка; стени - латекс; тавани - латекс. Баня/WC /общо помещение/: мозайка; фаянс/блажна боя; латекс. Подменена фасадна дограма - PVC, външна / вътрешна изолация. Изцяло санирана сграда. Изба - 6.62 кв.м.
7.04.17 г., 1:43 valente.svishtov.com
64.0 м²
26 800 лв

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. 33-ти Свищовски полк 104, бл. 2, ет. 4, ап. 26
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Свищов. ул. "33-ти Свищовски полк" № 104 /сто и четири/, а преди ул. "Роман Аврамов", представляващ тяхна СИО, а именно: АПАРТАМЕНТ № 26 /двадесет и шест/ на IV етаж, в жилищна сграда - блок № II /две/, вход "Б", състоящ се от две стаи, кухня, коридор, баня, тоалетна и тераса със застроена площ от 52.66 кв.м./петдесет и два кв.м. и шестдесет и шест кв.см./ при граници и съседи: север - стълбище коридор, юг - външен зид, изток - държавен апартамент, запад - ап. на Соня Христова; ВЕДНО с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 5 /пет/ с полезна площ 8.81 кв.м. /осем кв.м. и осемдесет и един кв.см/, при граници и съседи: север - коридор и избено помещение на Соня Христова, юг - държавно избено помещение № 6, запад - коридор, изток - зид с другия вход; заедно с 1.595 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя.
11.04.17 г., 3:23 targimot.com
53.0 м²
26 277 лв

Многостаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Патриарх Евтимий 77, ет. 3, ап. 6
- АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/ на трети етаж, източна страна състоящ се от две спални, дневна, столова, бокс, баня, мокро помещение, тоалетна, килер и коридор със застроена площ от 114.93 кв.м. /сто и четиридесет кв.м. и деветдесет и три кв.см/, при граници и съседи: от долу – апартамент № 4 на Петко и Даринка Петкови, от горе – апартамент № 8 на Марин и Мима Герасимови, на изток – външен зид, запад - апартамент № 5 на Пламен Иванов Гутев, с ИЗБА № 2 /две/, със застроена площ от 17.92 кв.м. /седемнадесет кв.м. и деведесет и два кв.см./, при граници и съседи: север и изток – външни зидове, юг – изба № 3 на Петко и Даринка Петкови, запад – изба № 1 на Марин и Мима Герасимови и коридор, от горе - гараж № 2 на Юри и Йорданка Пътови, с ГАРАЖ № 2 /две/, със застроена площ от 22.69 кв.м. /двадесет и два кв.м. и шестдесет и девет кв. см./, при граници и съседи: север – свободна общинска площ, изток – външен зид, юг – гараж 3 на Петко и Даринка Петкови, запад – гараж № 1 на Марин и Мима Герасимови, от долу – изба № 2 на Юри и Йорданка Пътови, от горе – апартамент № 2 на Валери Георгиев, с ТАВАН № 2 /две/ със застроена площ 15.68 кв.м. /петнадесет кв.м. и шестдесет и осем кв.см./, при граници и съседи: север и изток – външни зидове, юг – таван № 3 на Петко и Даринка Петкови, запад – таван № 1 на Валери Георгиев и коридор, от долу – апартамент № 8 на Марин и Мима Герасимови, задено със съответните ид. части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя в УПИ XI в кв. 82 по ПУП на гр. Свищов, ул. П. Евтимий № 77, ЖБ „Витоша – 2“. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.702.4937.1.6, гр. Свищов, общ. Свищов, обл. В. Търново, адрес на имота гр. Свищов, ул. П. Евтимий № 77, ет. 3, ап. 6 самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 65766.702.4937, предназначение на самостоятеления обект: Жилище, апартамент.
7.04.17 г., 16:08 targimot.com
156.0 м²
79 309 лв
Апартамент № 12 с идентификатор 65766.702.5542.1.12 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две, точка, едно, точка, дванадесет/; със застроена площ от 64,73 /шестдесет и четири цяло и седемдесет и три стотни/ кв.м разположен е на Пети надземен етаж, на кота „11,10 и се състои от една стая, пространствено обединение дневна, столова и кухня, санитарен възел, коридор и тераса. Границите на Апартамент № 12 са: на север - Апартамент № 13, на изток – Апартамент № 11 и коридор към стълбище, на юг -двор и стълбище, и на запад – улица. Прилежащи към Апартамента са: Избено помещение № 12 със застроена площ от 4,30 кв.м /четири цяло и тридесет стотни кв.м/, 6,57 % /шест цяло и петдесет и седем стотни процента/ ид.части от Дворното място, цялото с площ 287 кв.м, 6,57 % /шест цяло и петдесет и седем стотни процента/ ид.части от общите части на сградата с площ 9,65 кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65766.702.5542.1.11, 65766.702.5542.1.13; под обекта: 65766.702.5542.1.9; над обекта-няма. находящ се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ Х /десети римско/ в квартал 112 /сто и дванадесети/ (отменен), а сега УПИ І /едно римско/, кв. 219 /две, едно, девет/ по ПУП на гр. Свищов, ул. Рила № 2 /две/ с площ от 287 /двеста осемдесет и седем квадратни метра/ с идентификатор 65766.702.5542 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две/ при граници и съседи : север и запад – улици, юг –УПИ ІХ на „ЕДИ“ЕООД и изток -УПИ VІІІ на „ЕДИ 91“ЕООД, заедно с всички бъдещи приращения и подобрения в резултата на Разрешение за строеж № 75/16.08.2007 на Община Свищов, за построяването на ЖИЛИЩНА СГРАДА на четири етажа /12 апартамента/, с подземен гараж, складове и магазин, заедно с всички други подобрения в имота. Груб строеж. PVC дограма. Избено помещение № 12 съществува по арх. план, но не е изградено.
29.03.17 г., 18:47 targimot.com
65.0 м²
7 875 лв
Апартамент № 7 с идентификатор 65766.702.5542.1.7 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две, точка, едно, точка, седем/; със застроена площ от 64,09 кв.м /шестдесет и чети цяло и девет стотни кв.м/, разположен е на трети етаж. Прилежащи към Апартамент № 7 са: Избено помещение № 7 от 7,72 кв.м /седем цяло и седемдесет и две стотни кв.м /, и 6,50 % /шест цяло и петдесет стотни процента/ ид.части от общите части на сградата с площ от 9,54 кв.м / девет цяло и петдесет и четири стотни кв.м./. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65766.702.5542.1.6; под обекта:65766.702.5542.1.14 ; над обекта: 65766.702.5542.1.10, ведно с 6,50 % ид.ч от дворното място, цялото с площ от 287 кв.м, находящ се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ Х /десети римско/ в квартал 112 /сто и дванадесети/ (отменен), а сега УПИ І /едно римско/, кв. 219 /две, едно, девет/ по ПУП на гр. Свищов, ул. Рила № 2 /две/ с площ от 287 /двеста осемдесет и седем квадратни метра/ с идентификатор 65766.702.5542 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две/ при граници и съседи: север и запад – улици, юг – УПИ ІХ на „ЕДИ“ ЕООД и изток - УПИ VІІІ на „ЕДИ 91“ ЕООД, заедно с всички бъдещи приращения и подобрения в резултата на Разрешение за строеж № 75/16.08.2007 на Община Свищов, за построяването на ЖИЛИЩНА СГРАДА на четири етажа /12 апартамента/, с подземен гараж, складове и магазин, заедно с всички други подобрения в имота.
29.03.17 г., 18:49 targimot.com
64.0 м²
8 250 лв
Апартамент № 8 с идентификатор 65766.702.5542.1.8 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две, точка, едно, точка, осем/; със застроена площ от 38,18 кв.м /тридесет и осем цяло и осемнадесет стотни кв.м/, разположен е на Четвърти етаж, състоящ се от коридор, баня - тоалетна, кухненски бокс – спалня - дневна и една тераса, при граници и съседи: север - стълбищен коридор, запад - апартамент № 9, изток – външен зид и юг - външен зид с принадлежащата му Изба № 8 /осем/, с полезна площ от 7,72 /седем цяло и седемдесет и две стотни кв.м/, при граници и съседи, запад - външен зид, изток - коридор, север - изба № 7 и юг - изба № 9, ведно с 3,87 % /три цяло и осемдесет и седем стотни процента ид.части/ ид.части от общите части на сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65766.702.5542.1.9; под обекта:65766.702.5542.1.5; над обекта: 65766.702.5542.1.11; ведно с 3,87 % ид.ч. от дворното място, цялото с площ от 287 кв.м, находящ се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ Х /десети римско/ в квартал 112 /сто и дванадесети/ (отменен), а сега УПИ І /едно римско/, кв. 219 /две, едно, девет/ по ПУП на гр. Свищов, ул. Рила № 2 /две/ с площ от 287 /двеста осемдесет и седем квадратни метра/ с идентификатор 65766.702.5542 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две/ при граници и съседи: север и запад – улици, юг – УПИ ІХ на „ЕДИ“ ЕООД и изток -УПИ VІІІ на „ЕДИ 91“ ЕООД, заедно с всички бъдещи приращения и подобрения в резултата на Разрешение за строеж № 75/16.08.2007 на Община Свищов, за построяването на ЖИЛИЩНА СГРАДА на четири етажа /12 апартамента/, с подземен гараж, складове и магазин, заедно с всички други подобрения в имота. Груб строеж. PVC дограма. Избено помещение № 8 съществува по арх. план, но не е изградено.
29.03.17 г., 16:53 targimot.com
38.0 м²
8 250 лв
Апартамент № 2 с идентификатор 65766.702.5542.1.2 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две, точка, едно, точка, две/; със застроена площ от 78,92 кв.м /седемдесет и осем цяло и деветдесет и две стотни кв.м/, разположен е на Втори етаж . Прилежащи към Апартамент № 2 са: Избено помещение № 2 от 6,42 кв.м /шест цяло и четиридесет и две стотни кв.м/, 8,01 % /осем цяло и една стотна процента/ ид.части от общите части на сградата с площ от 11,76 кв.м/ единадесет цяло и седемдесет и шест стотни кв.м/. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65766.702.5542.1.3, под обекта:65766.702.5542.1.1; 65766.702.5542.1.14; над обекта: 65766.702.5542.1.5, ведно с 8,01 % ид.ч. от дворното място, цялото с площ от 287 кв.м, находящ се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ Х /десети римско/ в квартал 112 /сто и дванадесети/ (отменен), а сега УПИ І /едно римско/, кв. 219 /две, едно, девет/ по ПУП на гр. Свищов, ул. Рила № 2 /две/ с площ от 287 /двеста осемдесет и седем квадратни метра/ с идентификатор 65766.702.5542 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две/ при граници и съседи: север и запад – улици, юг – УПИ ІХ на „ЕДИ“ЕООД и изток -УПИ VІІІ на „ЕДИ 91“ ЕООД, заедно с всички бъдещи приращения и подобрения в резултата на Разрешение за строеж № 75/16.08.2007 на Община Свищов, за построяването на ЖИЛИЩНА СГРАДА на четири етажа /12 апартамента/, с подземен гараж, складове и магазин, заедно с всички други подобрения в имота. Груб строеж. PVC дограма по прозорците. Избено помещение № 2 съществува в арх. план, но не е изградено.
29.03.17 г., 18:48 targimot.com
79.0 м²
9 000 лв
Апартамент № 13 с идентификатор 65766.702.5542.1.13 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две, точка, едно, точка, тринадесет/; със застроена площ от 98,87кв.м /деветдесет и осем цяло и осемдесет и седем стотни кв.м /, разположен е на пети етаж. Прилежащи към Апартамент № 13 са: Избено помещение №13 от 3,77 кв.м /три цяло и седемдесет и седем стотни кв.м/, и 10,05 % /десет цяло и пет стотни процента/ ид.части от общите части на сградата с площ от 14,76 кв.м /четиринадесет цяло и седемдесет и шест стотни кв.м/. Състои се от две стаи + санитарен възел; стая и санитарен възел. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65766.702.5542.1.12; под обекта:65766.702.5542.1.10; над обекта: няма; ведно с 10,05 % ид.части от дворното място, цялото с площ от 287 кв.м, находящ се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ Х /десети римско/ в квартал 112 /сто и дванадесети/ (отменен), а сега УПИ І /едно римско/, кв. 219 /две, едно, девет/ по ПУП на гр. Свищов, ул. Рила № 2 /две/ с площ от 287 /двеста осемдесет и седем квадратни метра/ с идентификатор 65766.702.5542 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две/ при граници и съседи: север и запад – улици, юг – УПИ ІХ на „ЕДИ“ ЕООД и изток - УПИ VІІІ на „ЕДИ 91“ ЕООД, заедно с всички бъдещи приращения и подобрения в резултата на Разрешение за строеж № 75/16.08.2007 на Община Свищов, за построяването на ЖИЛИЩНА СГРАДА на четири етажа /12 апартамента/, с подземен гараж, складове и магазин, заедно с всички други подобрения в имота. Груб строеж. Липсват врати. PVC дограма. Избено помещение № 13 съществува по арх. план, но не е изградено.
29.03.17 г., 18:48 targimot.com
99.0 м²
10 500 лв
Апартамент № 5 с идентификатор 65766.702.5542.1.5 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две, точка, едно, точка, пет/; със застроена площ от 78,92 /седемдесет и осем цяло и деветдесет и две стотни/ кв.м, разположен е на Трети надземен етаж и се състои от две стаи, пространствено обединени дневна, столова и кухня, санитарен възел, коридор и три тераси. Границите на Апартамент № 5 са: на север -двор, стълбище и Апартамент № 6, на изток – съществуваща сграда, на юг – двор и на запад – Апартамент № 6. Прилежащи към Апартамент № 5 са: Избено помещение № 5 от 4,44 кв.м /четири цяло и четиридесет и четири стотни кв.м/, 8,01 % /осем цяло и една стотна процента /ид.части от общите части на сградата с площ от 11,76 кв.м /единадесет цяло и седемдесет и шест стотни кв.м/ и 8,01 % /осем цяло и една стотна процента/ ид.части от Дворното място, цялото с площ 287 кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65766.702.5542.1.6, под обекта:65766.702.5542.1.2; над обекта: 65766.702.5542.1.8, находящ се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ Х /десети римско/ в квартал 112 /сто и дванадесети/ (отменен), а сега УПИ І /едно римско/, кв. 219 /две, едно, девет/ по ПУП на гр. Свищов, ул. Рила № 2 /две/ с площ от 287 /двеста осемдесет и седем квадратни метра/ с идентификатор 65766.702.5542 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две/ при граници и съседи : север и запад – улици, юг –УПИ ІХ на „ЕДИ“ЕООД и изток -УПИ VІІІ на „ЕДИ 91“ЕООД, заедно с всички бъдещи приращения и подобрения в резултата на Разрешение за строеж № 75/16.08.2007 на Община Свищов, за построяването на ЖИЛИЩНА СГРАДА на четири етажа /12 апартамента/, с подземен гараж, складове и магазин, заедно с всички други подобрения в имота. Груб строеж. Липсват поставени входни и вътрешни врати. PVC дограма по прозорците. Избено помещение № 5 съществува по арх. план, но не е изградено.
29.03.17 г., 18:47 targimot.com
79.0 м²
9 750 лв
Апартамент № 6 с идентификатор 65766.702.5542.1.6 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две, точка, едно, точка, шест/; със застроена площ от 67,39 /шестдесет и седем цяло и тридесет и девет стотни/ кв.м, разположен е на Трети надземен етаж и се състои от една стая, пространствено обединени дневна, столова и кухня, санитарен възел, коридор и две тераси. Границите на Апартамент № 6 са: на север - Апартамент № 7, на изток – Апартамент № 5 и коридор към стълбище, на юг – двор и на запад – улица. Прилежащи към Апартамента са Избено помещение № 6 със застроена площ от 8,23 кв.м /осем цяло и двадесет и три стотни кв.м/ и 6,84 % /шест цяло и осемдесет и четири стотни процента/ ид.части от общите части на сградата с площ от 10,04 к.м. /десет цяло и четири стотни кв.м/ и 6,84 % /шест цяло и осемдесет и четири стотни процента/ ид.части от Дворното място, цялото с площ 287 кв.м Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65766.702.5542.1.5, 65766.702.5542.1.7; под обекта:65766.702.5542.1.3; над обекта: 65766.702.5542.1.9, находящ се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ Х /десети римско/ в квартал 112 /сто и дванадесети/ (отменен), а сега УПИ І /едно римско/, кв. 219 /две, едно, девет/ по ПУП на гр. Свищов, ул. Рила № 2 /две/ с площ от 287 /двеста осемдесет и седем квадратни метра/ с идентификатор 65766.702.5542 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две/ при граници и съседи : север и запад – улици, юг –УПИ ІХ на „ЕДИ“ЕООД и изток -УПИ VІІІ на „ЕДИ 91“ЕООД, заедно с всички бъдещи приращения и подобрения в резултата на Разрешение за строеж № 75/16.08.2007 на Община Свищов, за построяването на ЖИЛИЩНА СГРАДА на четири етажа /12 апартамента/, с подземен гараж, складове и магазин, заедно с всички други подобрения в имота, Под – гранитогрес. Санитарен възел. Липсват поставени врати. PVC дограма. Избено помещение № 6 съществува по арх. план, но не е изградено.
29.03.17 г., 18:47 targimot.com
67.0 м²
9 000 лв

Многостаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Цар Освободител № 72
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.702.1725.2.1 /шест пет седем шест шест точка седем нула две точка едно седем две пет точка две точка едно/, находящ се в сграда номер 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.702.1725 /шест пет седем шест шест точка седем нула две точка едно седем две пет/, с адрес: гр. Свищов, община Свищов, ул. Цар Освободител № 72 /седемдесет и две/, етаж 2 /две/, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ по документ: 175,80 кв.метра /сто седемдесет и пет квадратни метра и осемдесет квадратни дециметра/, прилежащи части: няма данни, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 65766.702.1725.2.4, под обекта - 65766.702.1725.2.3, 65766.702.1725.2.2, над обекта - няма, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и заедно с правото на построяване и надстрояване за самостоятелния обект. ЦЕНА, от която ще започне наддаването при проданта – 82 500.00 /осемдесет и две хиляди и петстотин/ лева.
27.03.17 г., 18:08 targimot.com
176.0 м²
82 500 лв
Апартамент № 11 с идентификатор 65766.702.5542.1.11 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две, точка, едно, точка, единадесет/; със застроена площ от 37,81кв.м. /тридесет и седем цяло и осемдесет и една стотни кв.м/, разположен е на Пети етаж. Прилежащи към Апартамент № 11 са: Избено помещение №11 от 7,34 кв.м /седем цяло и тридесет и четири стотни кв.м/, и 3,84 % /три цяло и осемдесет и четири стотни процента /ид.части от общите части на сградата с площ от 5,65 кв.м / пет цяло и шестдесет и пет стотни кв.м/. Състои се от стая, санитарен възел. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65766.702.5542.1.12; под обекта:65766.702.5542.1.8; 65766.702.5542.1.9; над обекта: няма; ведно с 3,84 % ид.ч. от дворното място, цялото с площ от 287 кв.м., находящ се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ Х /десети римско/ в квартал 112 /сто и дванадесети/ (отменен), а сега УПИ І /едно римско/, кв. 219 /две, едно, девет/ по ПУП на гр. Свищов, ул. Рила № 2 /две/ с площ от 287 /двеста осемдесет и седем квадратни метра/ с идентификатор 65766.702.5542 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две/ при граници и съседи: север и запад – улици, юг – УПИ ІХ на „ЕДИ“ ЕООД и изток - УПИ VІІІ на „ЕДИ 91“ ЕООД, заедно с всички бъдещи приращения и подобрения в резултата на Разрешение за строеж № 75/16.08.2007 на Община Свищов, за построяването на ЖИЛИЩНА СГРАДА на четири етажа /12 апартамента/, с подземен гараж, складове и магазин, заедно с всички други подобрения в имота. Груб строеж. PVC дограма. Избено помещение № 11 съществува по арх. план, но не е изградено.
29.03.17 г., 16:53 targimot.com
38.0 м²
9 000 лв
Апартамент № 1 с идентификатор 65766.702.5542.1.1 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две, точка, едно, точка, едно/; със застроена площ 56,50 кв.м /петдесет и шест цяло и петдесет стотни кв.м/, разположен е на Първи надземен етаж, на кота +0,70 метра и се състои се от една стая, пространствено обединени дневна, столова и кухня, санитарен възел, коридор и тераса. Границите на апартамента са: на север – Гараж 1, Стълбище и Гараж № 2; на изток – съществуваща жилищна сграда; на юг – Двор и на запад – Гараж № 4 и Гараж № 5. Прилежащи към Апартамент № 1 са Избено помещение № 1 със застроена площ 7,16 кв.м /седем цяло и шестнадесет стотни кв.м/ ведно с 5,73 % /пет цяло и седемдесет и три стотни процента / ид.части от общите части на сградата с площ 8,41 кв.м/осем цяло и четиридесет и една стотни кв.м/ и 5,73 % /пет цяло и седемдесет и три стотни процента/ ид.части от Дворното място, цялото с площ 287 кв.м. Съседни и самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65766.702.5542.1.14, 65766.702.5542.1.15, 65766.702.5542.1.17, 65766.702.5542.1.16; под обекта -няма; над обекта: 65766.702.5542.1.2, 65766.702.5542.1.3, находящ се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ Х /десети римско/ в квартал 112 /сто и дванадесети/ (отменен), а сега УПИ І /едно римско/, кв. 219 /две, едно, девет/ по ПУП на гр. Свищов, ул. Рила № 2 /две/ с площ от 287 /двеста осемдесет и седем квадратни метра/ с идентификатор 65766.702.5542 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две/ при граници и съседи : север и запад – улици, юг –УПИ ІХ на „ЕДИ“ЕООД и изток -УПИ VІІІ на „ЕДИ 91“ЕООД, заедно с всички бъдещи приращения и подобрения в резултата на Разрешение за строеж № 75/16.08.2007 на Община Свищов, за построяването на ЖИЛИЩНА СГРАДА на четири етажа /12 апартамента/, с подземен гараж, складове и магазин, заедно с всички други подобрения в имота. Груб строеж. PVC дограма по прозорците. Избено помещение № 1 съществува в арх. план, но не е изградено.
29.03.17 г., 18:47 targimot.com
57.0 м²
7 125 лв

Тристаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Патриарх Евтимий № 74, вх. Б, ет. 4, ап. 30
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.702.4538.1.7 /шест пет седем шест шест точка седем нула две точка четири пет три осем точка едно точка седем/, находящ се в сграда номер 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.702.4538 /шест пет седем шест шест точка седем нула две точка четири пет три осем/, с адрес: гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий № 99 /деветдесет и девет/, етаж 4 /четири/, обект 7 /седем/, с предназначение: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 /един/, с площ по документ: 86,03 /осемдесет и шест квадратни мета и три квадратни дециметра/, при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж - 65766.702.4538.1.8, под обекта - 65766.702.4538.1.5, 65766.702.4538.1.6, прилежащи части: 7,06 % ид.части /седем цяло нула шест процента/ от общите части на сградата, ЗАЕДНО с 7,83 % ид.части /седем цяло и осемдесет и три процента идеални части/ от поземления имот, в който е построена сградата, в която се намира самостоятелния обект, а именно: Поземлен имот с идентификатор 65766.702.4538 /шест пет седем шест шест точка седем нула две точка четири пет три осем/, с адрес: гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий № 99, с площ от 309 /триста и девет/ кв.метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, сграда идентификатор: квартал 104 /сто и четири/, парцел XLVIII /четиридесет и осем римско/, при съседи поземлени имоти с идентификатори: 65766.702.9665, 65766.702.5539, 65766.702.4641, 65766.702.4537, който имот е описан в нотариален акт за покупко-продажба номер 16 от 25.04.2008 г., том V, рег. № 4168, дело № 299/2008 г. на Любомира Аджарска както следва: ТАВАН № 2 /две/, с обща застроена площ 86,03 /осемдесет и шест цяло нула три/ кв.метра, състоящ се от три помещения, коридор, тоалетна, баня-тоалетна, мокро помещение и две тераси, при граници: изток - външен зид, запад - таван № 1 и стълбищен коридор, север - външен зид, юг - външен зид, ведно със 7,06 % ид.части /седем цяло нула шест процента ид.части/ от общите части на сградата и 7,83 % ид.части /седем цяло осемдесет и три процента ид.части/ от имота, върху който е построена жилищната сграда, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XLVIII /четиридесет и осем римско/, с площ от 310,00 /триста и десет/ кв.метра, в квартал 104 /сто и четири/ по ПУП на гр.Свищов, ул. Патриарх Евтимий № 99, при граници: север - общинска алея, юг - улица Патриарх Евтимий, изток - УПИ XLIX, запад - УПИ XLVI.
9.03.17 г., 20:37 targimot.com
86.0 м²
58 500 лв

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул."Патриарх Евтимий" № 72, жк. Младост, бл. 2, вх. Д, ет. 6, ап. 18
Недвижим имот, представляващ АПАРТАМЕНТ № 18, находящ се в блок ЕПЖС, построен 1972г. с адрес: гр.Свищов, ул."Патриарх Евтимий" № 72, ж.к."Младост", блок 2, вх."Д", етаж VІ, с идентификатор 65766.702.5005.1.18, според кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/ 12.02.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, състоящ се от: две стаи, кухня, баня, тоалетна, коридор, килер и две тераси, със застроена площ от 58,70кв.м., при граници и съседи: север и юг - външни зидове, изток - стълбищен коридор и ап.№ 17 на Костадин Христов Костадинов, запад - апартамент от вход "Е" на Пенка Димова Иванова, с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 18 с полезна площ 3,12 кв.м., при граници и съседи: север - коридор, юг - изба на Първан Любенов, изток - коридор, запад - зид от вход "Е", заедно с 2,784 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя в квартал 105 по ПУП на гр.Свищов.; НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 29 040 лв. /двадесет и девет хиляди и четиридесет лева/.
17.03.17 г., 19:12 targimot.com
59.0 м²
29 040 лв

Продава 2 - стаен апартамент

Общ. Свищов / гр. Свищов
Двустаен 59 м 2 , панелен, до Болницата Разпределение - спалня, хол, кухня, баня-WC, коридор и две тераси. Изложение - север / юг. Остъклена тераса с PVC към кухнята. Състояние на стаите: под-замазка масивен паркет, стени-тапети, тавани-латекс. Баня-WC/общи/: мозайка, фаянс, латекс. Изба 3,44 м 2 . Стара цена 29 900 лв.
21.03.17 г., 0:50 valente.svishtov.com
59.0 м²
28 500 лв

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ Ул. Черни връх 72, ех. Ж, ет. 7, ап. 21
Апартамент № 21 /двадесет и първи/ с административен адрес град Свищов, ул. Черни връх 72, вход Ж, ет. 7, ап. 21 състоящ се от дневна, стая, баня-тоалетна, коридор и две тераси със застроена площ от 59.15 /петдесет и девет цяло и петнадесет/кв.м. при граници и съседи: на север - улица Черни връх, на юг - общинско място, на изток - Апартамент на Анчо Кутев, ведно с прилежащото му избено помещение № 21 с площ от 2,61 /две цяло и шестдесет и един/кв.м при граници и съседи: на север - избено помещение на Христо Вързалов, на юг - избено помещение на Васил Станков, на изток - коридор, на запад - стълбище, заедно с 1.11% ид. части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинско място част от квартал 114 по ПУП на град Свищов.
28.02.17 г., 5:16 targimot.com
59.0 м²
22 176 лв

Продава 1 - стаен апартамент

Общ. Свищов / гр. Свищов
Гарсониера 4 2 м 2 , панелна, до м-н. „Витоша” Разпределение– стая, кухня, баня - WC, коридор и тераса. Изложение– запад. Междинен етаж. Състояние стая: под - теракот, стени - латекс, тавани – декоративни пана. Баня-WC/общи/: теракота, фаянс, окачен клетъчен. PVC дограма. Локална парна инсталация. Изолация. Климатик. Мебелите са включени в цената. Стара цена 29 000 лв.
24.02.17 г., 2:25 valente.svishtov.com
42.0 м²
26 900 лв

Тристаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Цанко Церковски № 26
АПАРТАМЕНТ № 18 /осемнадесети/ - вътрешен, находящ се в гр. Свищов, ул. Цанко Церковски № 26 /двадесет и шест/, в западния вход "Б", на трети етаж, със застроена площ от 94.00 /деветдесет и четири/ квадратни метра, състоящ се от две спални, хол, столова, бокс, баня, тоалетна, коридор и две тераси, при граници: изток - апартамент на Дончо Петков Райнов, юг - фасада с тераса, запад - апартамент на Иван и Йорданка Димитрови и стълбище, отдолу - апартамент на Иван Миронов Маринов, отгоре - апартамент на Николай Александров Атев, Александър и Емил Атеви, с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 15 /петнадесет/, с площ от 7.70 /седем квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра/, при граници: изток - коридор, юг - мазе на Невяна Табакова, запад - парк, север - мазе на Иван и Йорданка Димитрови, отгоре - склад, заедно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 13 /тринадесет/, с площ от 16.60 /шестнадесет квадратни метра и шестдесет квадратни дециметра/, при граници: изток - таван на Ева Александрова Чантарова, запад - таван на Никола Александров Атев, Александър и Емил Атеви, север - фасада, отдолу - апартамент на Тодор Николов Габровски и Маргарита Тодорова Петрова, заедно с 1/26 /една двадесет и шеста/ идеална част от две избени помещения от по 8.60 /осем квадратни метра и шестдесет квадратни дециметра/ намиращи се в сградата в центъра на север, заедно с 1/26 /една двадесет и шеста/ идеална част от командно помещение с площ от 17,25 /седемнадесет квадратни метра и двадесет и пет квадратни дециметра/ квадратни метра, намиращо се на юг в мазата, заедно с 1/26 /една двадесет и шеста/ идеална част от стая за чистачка, намираща се в западния вход, заедно с 1/26 /една двадесет и шеста/ идеална част от стая за детски колички, заедно с 3.917% /три цяло деветстотин и седемнадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, построена върху общинска земя по ПУП на гр. Свищов. След направено преустройство, в момента на огледа апартаментът се състои от: коридор, хол, три спални, кухня, баня, тоалетна и три тераси.
28.02.17 г., 7:13 targimot.com
94.0 м²
59 085 лв

Едностаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул.Черни връх № 81,бл.12,ет.6,ап.30
І. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65766.702.4440.1.30 (шест, пет, седем, шест, шест, точка, четири, четири, четири, нула, точка, едно, точка, три нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Свищов, одобрена със Заповед РД-18-10/12.02.2009 г. на Изпълнителния директор на град Велико Търново. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: град Свищов, ул. „Черни връх“ № 81, бл. 12, ет. 6, ап. 30. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.702.4440. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: няма данни. Прилежащи части: няма данни. Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 65766.702.4440.1.29, под обекта - 65766.702.4440.1.25, над обекта – 65766.702.4440.1.35, който имот по акт за собственост представлява: АПАРТАМЕНТ, обозначен с № 30 (тридесет), ЖК Младост, находящ се в град Свищов, улица „С. Черкезов“ № 81 (осемдесет и едно), сега улица „Черни връх“ № 81 (осемдесет и едно), състоящ се от стая, кухня, коридор, баня-тоалетна и тераса, със застроена площ от 44.79 кв. м (четиридесет и четири цяло и седемдесет и девет стотни квадратни метра), при граници и съседи: на север – външен зид, на юг – външен зид, на запад – външен зид, на юг – външен зид, на изток – стълбищен коридор, отдолу – апартамент на Анета Живкова, с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ, обозначено с № 27 (двадесет и седем), със застроена площ от 3.95 кв. м (три цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра), при граници и съседи: на север – коридор, на запад – коридор, на изток – избено помещение на Страхил Петков и ведомствено избено помещение № 29 (двадесет и девет), на юг – ведомствено помещение № 17 (седемнадесет), заедно с 1.934 % идеални части (едно цяло и деветстотин тридесет и четири хилядни процента идеални части) от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото от 50.61 кв. м (петдесет цяло и шестдесет и една стотни квадратни метра); СОБСТВЕНИК: МИТКО НЕДЯЛКОВ ДИМИТРОВ ИПОТЕКИ и други тежести за имотите: Договорна ипотека в полза на „УниКредит Булбанк“ АД от 10.12.2007 г. за сумата от 38 000 лв. и възбрана в полза на взискателя от 07.03.2014 г.; НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 30 075 лв. (тридесет хиляди и седемдесет и пет лева);
24.02.17 г., 23:13 targimot.com
45.0 м²
30 075 лв

Тристаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул.П.Евтимий № 99,ет.1,ап.2
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 65766.702.4538.1.2, който съгласно Схема № 15-92126-04.04.2014г. на СГКК - гр.Велико Търново се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.702.4538, с административен адрес град Свищов, ул."Патриарх Евтимий" № 99, ет. 1, ап. 2 с предназначение на самостоятелния обект "Жилище, апартамент", представляващ АПАРТАМЕНТ № 2 (две), на първи жилищен етаж, със застроена площ 105,85 кв.м. (сто и пет квадратни метра и осемдесет и пет квадратни дециметра), състоящ се от две спални, дневна и кухненски бокс, коридор, баня-тоалетна, тоалетна, мокро помещение и две тераси, при граници съгласно горепосочената схема: на същия етаж - самостоятелен обект с идентификатор 65766.702.4538.1.1, под обекта - самостоятелен обект с идентификатори 65766.702.4538.1.10 и 65766.702.4538.1.9, над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 65766.702.4538.1.4, заедно с принадлежащата му изба 2 (две) с площ от 10,09 кв.м. (десет квадратни метра и девет квадратни дециметра), при граници: изток - изба № 3 (три) на Владимир Георгиев, изток - изба № 1 (едно) на Владимир Георгиев, север - коридор и изба № 1 (едно) на Владимир Георгиев, юг - външен зид, ведно с 9,90% идеални части (девет цяло и деветдесет стотни процента идеални части) от общите части на сградата, заедно с 1/8 ид.ч. (една осма) идеална част от ДВОРНОТО МЯСТО, върху което е построена жилищна сграда, съставляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65766.702.4538, съгласно Скица № 15-210394-25.06.2014г. на СГКК - гр.Велико Търново, с площ от 309 кв.м. (триста и девет квадратни метра), с начин на трайно ползване "За друг обществен обект, комплекс", при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори 65766.702.9665, 65766.702.5539, 65766.702.4641 и 65766.702.4537. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 72 000 лв. /седемдесет и две хиляди лева/.
24.02.17 г., 12:30 targimot.com
106.0 м²
72 000 лв

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Цар Борис 9
АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/ на първи етаж, с площ от 60 (шестдесет) кв.м., състоящ се от коридор, спалня, баня-тоалетна, кухня-дневна-столова и две тераси, при граници: юг-стълбищен коридор, изток-апартамент № 2 на „Еди-91“ ЕООД, север и запад-външни зидове, ведно с принадлежащата му ИЗБА № 2 /две/ с полезна площ от 3,5 (три цяло и пет десети) кв.м., при граници юг-маза № 3, север-маза № 4, изток-коридор, запад-външен зид, ведно с 4.86% (Четири цяло и осемдесет и шест стотни процента) идеални части от общите части на сградата и 486/10000 (четиристотин осемдетет и шест десетохилядни) идеални части от УПИ VII – 3663 (седем римско за три хиляди шестотин и шестдесет и три арабско) в кварта 83 (осемдесет и трети) по ПУП на гр. Свищов на улица „Цар Борис“ № 9 /девет/ с площ от 532 кв.м. (петстотин тридесет и два) кв.м., при граници и съседи: юг-улица, изток-УПИ VІ-3664 на Светлин и Емил Антонови, ПИ 3665 на Димитър Костов и Лиляна Кърчева, север-ПИ-3666 на Ангел и Труфана Попови, запад-ПИ-3661 на Цветан Георгиев и др. и УПИ ХІІ-3662 на Иван и Люба Блажеви.
17.02.17 г., 20:22 targimot.com
60.0 м²
37 145 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Свищов
1 2 3