Продава 1 - стаен апартамент

Общ. Свищов / гр. Свищов
44.0 м²
24 000 лв
13.07.17 г., 5:25
Едностаен 44 м 2 , тухлен, обзаведен, ж.к."Дунав" Климатици 2 бр. Вътрешни врати MDF. Входна врата блиндирана. Дограма PVC. Изба - 2.39 кв.м.
Още valente.svishtov.com

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. 33-ти Свищовски полк 104, бл. 2, вх. Б, ет. 4, ап. 26
53.0 м²
21 021 лв
6.07.17 г., 14:40
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Свищов. ул. "33-ти Свищовски полк" № 104 /сто и четири/, а преди ул. "Роман Аврамов", представляващ тяхна СИО, а именно: АПАРТАМЕНТ № 26 /двадесет и шест/ на IV етаж, в жилищна сграда - блок № II /две/, вход "Б", състоящ се от две стаи, кухня, коридор, баня, тоалетна и тераса със застроена площ от 52.66 кв.м./петдесет и два кв.м. и шестдесет и шест кв.см./ при граници и съседи: север - стълбище коридор, юг - външен зид, изток - държавен апартамент, запад - ап. на Соня Христова; ВЕДНО с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 5 /пет/ с полезна площ 8.81 кв.м. /осем кв.м. и осемдесет и един кв.см/, при граници и съседи: север - коридор и избено помещение на Соня Христова, юг - държавно избено помещение № 6, запад - коридор, изток - зид с другия вход; заедно с 1.595 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя.
Още targimot.com

Многостаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Патриарх Евтимий 77, ет. 3, ап. 6
138.0 м²
63 447 лв
6.07.17 г., 20:14
- АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/ на трети етаж, източна страна състоящ се от две спални, дневна, столова, бокс, баня, мокро помещение, тоалетна, килер и коридор със застроена площ от 114.93 кв.м. /сто и четиридесет кв.м. и деветдесет и три кв.см/, при граници и съседи: от долу – апартамент № 4 на Петко и Даринка Петкови, от горе – апартамент № 8 на Марин и Мима Герасимови, на изток – външен зид, запад - апартамент № 5 на Пламен Иванов Гутев, с ИЗБА № 2 /две/, със застроена площ от 17.92 кв.м. /седемнадесет кв.м. и деведесет и два кв.см./, при граници и съседи: север и изток – външни зидове, юг – изба № 3 на Петко и Даринка Петкови, запад – изба № 1 на Марин и Мима Герасимови и коридор, от горе - гараж № 2 на Юри и Йорданка Пътови, с ГАРАЖ № 2 /две/, със застроена площ от 22.69 кв.м. /двадесет и два кв.м. и шестдесет и девет кв. см./, при граници и съседи: север – свободна общинска площ, изток – външен зид, юг – гараж 3 на Петко и Даринка Петкови, запад – гараж № 1 на Марин и Мима Герасимови, от долу – изба № 2 на Юри и Йорданка Пътови, от горе – апартамент № 2 на Валери Георгиев, с ТАВАН № 2 /две/ със застроена площ 15.68 кв.м. /петнадесет кв.м. и шестдесет и осем кв.см./, при граници и съседи: север и изток – външни зидове, юг – таван № 3 на Петко и Даринка Петкови, запад – таван № 1 на Валери Георгиев и коридор, от долу – апартамент № 8 на Марин и Мима Герасимови, задено със съответните ид. части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя в УПИ XI в кв. 82 по ПУП на гр. Свищов, ул. П. Евтимий № 77, ЖБ „Витоша – 2“. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.702.4937.1.6, гр. Свищов, общ. Свищов, обл. В. Търново, адрес на имота гр. Свищов, ул. П. Евтимий № 77, ет. 3, ап. 6 самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 65766.702.4937, предназначение на самостоятеления обект: Жилище, апартамент.
Още targimot.com

Продава 1 - стаен апартамент

Общ. Свищов / гр. Свищов
32.0 м²
25 000 лв
5.07.17 г., 1:57
Гарсониера 32 м 2 , тухлена, до Колежа Разпределение– стая, кухня, баня-WC, килер, коридор и тераса. Изложение– запад. Състояние стая, кухня: под-ламиниран паркет, стени - тапети, тавани - латекс. Баня-WC/общи/: мозайка, фаянс, латекс. Външна изолация. Изба 5,18 м 2 . Гараж на допълнително договаряне. Стара цена - 29 000 лв.
Още valente.svishtov.com
60.0 м²
52 620 лв
26.06.17 г., 20:49
2839/100000 ид. Части от УПИ XI – 1626,1625 в квартал 81 по ПУП на гр. Свищов, целият с площ от 760 /седемстотин и шестдесет/кв.м. при граници и съседи: Емине Ахмедова Расимова, Александър Иванов Екимов, Христо Николов Христов, Симеон Христов Христов, Асен и Дамянка Симеонови и улица, заедно с реално от построеният в този обект – ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ – подобект ЖИЛИЩНА СГРАДА САМО АПАРТАМЕНТ № 14, вход А на юг, на трети етаж, със застроена площ от 60.00 /шестдесет/кв.м., състоящ се от спалня, дневна-трапезария, баня-тоалетна и тераса, при граници и съседи: на север – външен зид, на изток – ап. №15 на Марин Златанов и стълбище, на юг- ап. № 8 на Галина Асенова, на запад – външен зид, В едно с принадлежащите му Избено помещение № 14, находящо се в партерния етаж на вх. А, с полезна площ от 6.66 кв.м., при граници и съседи: на север – външен зид, на изток – мазе № 15 на Марин Златанов, на запад – мазе № 19 на Пенчо и Соня Ранкови, на юг – коридор, заедно с 2.839% ид. Части от общите части на сгрпадата – целия обект Жилищна сграда с магазини.
Още targimot.com

Едностаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул.Черни връх № 81
45.0 м²
24 060 лв
22.06.17 г., 20:42
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65766.702.4440.1.30 (шест, пет, седем, шест, шест, точка, четири, четири, четири, нула, точка, едно, точка, три нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Свищов, одобрена със Заповед РД-18-10/12.02.2009 г. на Изпълнителния директор на град Велико Търново. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: град Свищов, ул. „Черни връх“ № 81, бл. 12, ет. 6, ап. 30. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.702.4440. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: няма данни. Прилежащи части: няма данни. Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 65766.702.4440.1.29, под обекта - 65766.702.4440.1.25, над обекта – 65766.702.4440.1.35, който имот по акт за собственост представлява: АПАРТАМЕНТ, обозначен с № 30 (тридесет), ЖК Младост, находящ се в град Свищов, улица „С. Черкезов“ № 81 (осемдесет и едно), сега улица „Черни връх“ № 81 (осемдесет и едно), състоящ се от стая, кухня, коридор, баня-тоалетна и тераса, със застроена площ от 44.79 кв. м (четиридесет и четири цяло и седемдесет и девет стотни квадратни метра), при граници и съседи: на север – външен зид, на юг – външен зид, на запад – външен зид, на юг – външен зид, на изток – стълбищен коридор, отдолу – апартамент на Анета Живкова, с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ, обозначено с № 27 (двадесет и седем), със застроена площ от 3.95 кв. м (три цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра), при граници и съседи: на север – коридор, на запад – коридор, на изток – избено помещение на Страхил Петков и ведомствено избено помещение № 29 (двадесет и девет), на юг – ведомствено помещение № 17 (седемнадесет), заедно с 1.934 % идеални части (едно цяло и деветстотин тридесет и четири хилядни процента идеални части) от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото от 50.61 кв. м (петдесет цяло и шестдесет и една стотни квадратни метра); СОБСТВЕНИК: МИТКО НЕДЯЛКОВ ДИМИТРОВ ИПОТЕКИ и други тежести за имотите: Договорна ипотека в полза на „УниКредит Булбанк“ АД от 10.12.2007 г. за сумата от 38 000 лв. и възбрана в полза на взискателя от 07.03.2014 г.; НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 24 060 лв. (двадесет и четири хиляди и шестдесет лева);
Още targimot.com

Продава 1 - стаен апартамент

Общ. Свищов / гр. Свищов
40.0 м²
24 000 лв
27.06.17 г., 1:56
E дностаен 40 м 2 , идеален център Разпределение – две стаи, баня-WC. Изложение – север. Състояние за стаите: под - замазка, стени - латекс, тавани - латекс. Баня-WC /общи/: теракота, фаянс, латекс.
Още valente.svishtov.com

Продава 1 - стаен апартамент

Общ. Свищов / гр. Свищов
51.0 м²
24 500 лв
23.06.17 г., 1:54
E дностаен 51 м 2 , тухлен, южен, до Стадиона Разпределение: стая, кухня, баня/WC, коридор и тераса. Изложение – юг. Вътрешно състояние: под-ламиниран паркет/OSB, стени - тапети, тавани - латекс. Баня-WC /общо помещение/: мозайка, тапети, латекс. Подменени прозорци PVC. Климатик. Изба 3,53 м 2 .
Още valente.svishtov.com

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Младост 2
61.0 м²
42 245 лв
2.06.17 г., 19:04
АПАРТАМЕНТ №49 (четиридесет и девет) с административен адрес град Свищов, улица „Рила“ №6, блок 16, вход“В“ на петия етаж в комплекс „Младост“ №2 с площ от 60.93 (шестдесет цяло и деветдесет и три стотни) кв.м., състоящ се от спалня, дневна, кухня, баня-тоалетна, коридор и две тераси, при граници и съседи: север – външен зид; запад – стълбище; изток-апартамент от вход „Г“; юг – външен зид, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №13 (тринадесет) с площ от 2,17 (две цяло и седемнадесет стотни) кв.м., при граници и съседи: север-изба №14 на Ангел Ангелов; изток – общ коридор; юг-изба №12-ведомствена; запад-зид от вход“Г“, ЗАЕДНО с 1.386 % (едно цяло триста осемдесет и шест хилядни процента) идеални части от ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА и от ОТСТЪПЕНОТО ПРАВО НА СТРОЕЖ на сградата, построени върху общинска земя по ПУП на град Свищов.
Още targimot.com

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул."Патриарх Евтимий" № 72, ж.к."Младост", бл. 2, вх. Д, ет. 6, ап. 18
59.0 м²
23 232 лв
2.06.17 г., 17:47
Недвижим имот, представляващ АПАРТАМЕНТ № 18, находящ се в блок ЕПЖС, построен 1972г. с адрес: гр.Свищов, ул."Патриарх Евтимий" № 72, ж.к."Младост", блок 2, вх."Д", етаж VІ, с идентификатор 65766.702.5005.1.18, според кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/ 12.02.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, състоящ се от: две стаи, кухня, баня, тоалетна, коридор, килер и две тераси, със застроена площ от 58,70кв.м., при граници и съседи: север и юг - външни зидове, изток - стълбищен коридор и ап.№ 17 на Костадин Христов Костадинов, запад - апартамент от вход "Е" на Пенка Димова Иванова, с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 18 с полезна площ 3,12 кв.м., при граници и съседи: север - коридор, юг - изба на Първан Любенов, изток - коридор, запад - зид от вход "Е", заедно с 2,784 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя в квартал 105 по ПУП на гр.Свищов.; НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 23 232 лв. /двадесет и три хиляди двеста тридесет и два лева/.
Още targimot.com
2 стаи
55.0 м²
42 000 лв
2.06.17 г., 20:26
Апартаментът се намира на ул. Кирил Д. Аврамов №13/блок момини гърди/, с южно изложение, идеален център-55 кв.м. Състои се от две стаи-хол и спалня, кухненски бокс, баня с тоалетна, коридор и две тераси. Продава се обзаведен. Допълнителна информация Вид апартамент 2-стаен Вид строителство Тухла Етаж 4 Квадратура 55 кв. м Особенности Асансьор , С преход
Още bezplatno.net

Продава 2 - стаен апартамент

Общ. Свищов / гр. Свищов
55.0 м²
24 500 лв
2.06.17 г., 1:49
Двустаен 55 м 2 , панелен, до Болницата Разпределение- спалня, хол, кухня, баня-WC, коридор и тераса. Изложение– изток. Състояние на стаите: под-замазка, стени-латекс, тавани-латекс. Баня-WC/общи/: мозайка, фаянс, латекс. Изба 2,37 кв.м.
Още valente.svishtov.com

Тристаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул.П.Евтимий № 99,ет.1,ап.2
106.0 м²
57 600 лв
15.05.17 г., 20:17
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 16.05.2017г. до 16.06.2017г. с обявяване на 19.06.2017г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на недвижим имот, принадлежащ на длъжника ВЕНЦИСЛАВ МЛАДЕНОВ ГАРВАНСКИ и ДИАНА КОНСТАНТИНОВА ГАРВАНСКА, за удовлетворяване на вземането на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 65766.702.4538.1.2, който съгласно Схема № 15-92126-04.04.2014г. на СГКК - гр.Велико Търново се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.702.4538, с административен адрес град Свищов, ул."Патриарх Евтимий" № 99, ет. 1, ап. 2 с предназначение на самостоятелния обект "Жилище, апартамент", представляващ АПАРТАМЕНТ № 2 (две), на първи жилищен етаж, със застроена площ 105,85 кв.м. (сто и пет квадратни метра и осемдесет и пет квадратни дециметра), състоящ се от две спални, дневна и кухненски бокс, коридор, баня-тоалетна, тоалетна, мокро помещение и две тераси, при граници съгласно горепосочената схема: на същия етаж - самостоятелен обект с идентификатор 65766.702.4538.1.1, под обекта - самостоятелен обект с идентификатори 65766.702.4538.1.10 и 65766.702.4538.1.9, над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 65766.702.4538.1.4, заедно с принадлежащата му изба 2 (две) с площ от 10,09 кв.м. (десет квадратни метра и девет квадратни дециметра), при граници: изток - изба № 3 (три) на Владимир Георгиев, изток - изба № 1 (едно) на Владимир Георгиев, север - коридор и изба № 1 (едно) на Владимир Георгиев, юг - външен зид, ведно с 9,90% идеални части (девет цяло и деветдесет стотни процента идеални части) от общите части на сградата, заедно с 1/8 ид.ч. (една осма) идеална част от ДВОРНОТО МЯСТО, върху което е построена жилищна сграда, съставляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65766.702.4538, съгласно Скица № 15-210394-25.06.2014г. на СГКК - гр.Велико Търново, с площ от 309 кв.м. (триста и девет квадратни метра), с начин на трайно ползване "За друг обществен обект, комплекс", при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори 65766.702.9665, 65766.702.5539, 65766.702.4641 и 65766.702.4537. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 57 600 лв. /петдесет и седем хиляди и шестстотин лева/.
Още targimot.com

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Цар Борис 9
60.0 м²
29 716 лв
11.05.17 г., 17:04
АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/ на първи етаж, с площ от 60 (шестдесет) кв.м., състоящ се от коридор, спалня, баня-тоалетна, кухня-дневна-столова и две тераси, при граници: юг-стълбищен коридор, изток-апартамент № 2 на „Еди-91“ ЕООД, север и запад-външни зидове, ведно с принадлежащата му ИЗБА № 2 /две/ с полезна площ от 3,5 (три цяло и пет десети) кв.м., при граници юг-маза № 3, север-маза № 4, изток-коридор, запад-външен зид, ведно с 4.86% (Четири цяло и осемдесет и шест стотни процента) идеални части от общите части на сградата и 486/10000 (четиристотин осемдетет и шест десетохилядни) идеални части от УПИ VII – 3663 (седем римско за три хиляди шестотин и шестдесет и три арабско) в кварта 83 (осемдесет и трети) по ПУП на гр. Свищов на улица „Цар Борис“ № 9 /девет/ с площ от 532 кв.м. (петстотин тридесет и два) кв.м., при граници и съседи: юг-улица, изток-УПИ VІ-3664 на Светлин и Емил Антонови, ПИ 3665 на Димитър Костов и Лиляна Кърчева, север-ПИ-3666 на Ангел и Труфана Попови, запад-ПИ-3661 на Цветан Георгиев и др. и УПИ ХІІ-3662 на Иван и Люба Блажеви.
Още targimot.com

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Стоян Ников 9-Б
68.0 м²
10 134 лв
11.05.17 г., 17:05
АПАРТАМЕНТ № 11 /единадесети/, ул. "Стоян Ников“, блок ЕПЖС 9-Б /девет-Б/, вход „Б“ на четвърти етаж, със застроена площ 67.87 кв.м. /шестдесет и седем кв.м., осемдесет и седем кв. дм./, състоящ се от стая, кухня, дневна, баня – тоалетна, коридор и две тераси при съседи: изток – външни зидове, запад – ап. № 12 Янко Тодоров , север – ап.№ 10 на Венцислав Минков и стълбищен коридор, юг – външни зидове, заедно с принадлежащото към него ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 11 /единадесет/ със застроена площ 8,01 кв.м. /осем кв.м., нула и един кв.дм./, при съседи: изток – външен зид, север – изба № 10 на Венцислав Минков, юг – външен зид, запад – коридор, заедно с 2.209 % /две цяло и двеста и девет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя в квартал 103 /сто и три/ по подробния устройствен план на град Свищов.
Още targimot.com

Продава 1 - стаен апартамент

Общ. Свищов / гр. Свищов
40.0 м²
25 900 лв
22.04.17 г., 1:43
Едностаен 40 м 2 , панелен, до Стадиона Разпределение: стая, кухня, баня - WC, коридор и тераса. Изложение : юг. Състояние : хол: под-замазка, стени – гипсова шпакловка / латекс, тавани - гипсова шпакловка / латекс. Кухня и коридор: под-теракота, стени-декоративна мазилка, таван- шпакловка / латекс. Баня-WC/общи/: теракота, фаянс, латекс. Прозорци PVC. Външна и вътрешна изолация. Външна врата блиндирана. Климатици 2 бр. Изба 2,61 м 2 . Включено в цената обзавеждане, електроуреди и два климатика. На допълнително договаряне панелна гаражна клетка 5 900 лв.
Още valente.svishtov.com

Едностаен апартамент РУСЕ

РУСЕ гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. Свищов № 7
66.0 м²
56 000 лв
20.04.17 г., 20:26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.2249.2.13 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, две хиляди двеста четиридесет и девет, точка, две, точка, тринадесет/, адрес на имота: гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. Свищов № 7 /седем/, вход 1 /едно/, етаж 5 /едно/, ап. 13 /тринадесет/, който се намира с сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2249 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, пет, точка, две, точка, две хиляди двеста четиридесет и девет/; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/; посочена в документа площ: 66.00 кв.м. /шестдесет и шест квадратни метра/; прилежащи части: ИЗБА № 17 /седемнадесет/ и 3.373 % /три цяло триста седемдесет и три хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата; ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.2249.2.14, 63427.2.2249.2.15, под обекта: 63427.2.2249.2.10, 63427.2.2249.2.25, над обекта: 63427.2.2249.2.16; стар идентификатор: няма.
Още targimot.com

Продава 2 - стаен апартамент

Общ. Свищов / гр. Свищов
59.0 м²
29 000 лв
27.04.17 г., 1:45
Двустаен 59 м 2 , панелен, мебелиран, до Стадиона Разпределение: спалня; хол; кухня; баня; WC; коридор и две тераси. Изложение: север / юг. Състояние на стаите: под - замазка/теракота; стени - гипсова шпакловка/латекс; тавани - латекс. Баня и WC /отделни помещения/ - теракота; фаянс; латекс. Кухня: под - теракота; стени - гипсова шпакловка /латекс; таван -латекс. Външна врата MDF. Вътрешни врати АL./БДС. Подменена дограма PVC; изградена тераса в кухнята, външна и вътрешна изолация. Включено в цената обзавеждане без електроуреди. Изба 2.61 кв.м.
Още valente.svishtov.com

Продава 2 - стаен апартамент

Общ. Свищов / гр. Свищов
64.0 м²
26 800 лв
7.04.17 г., 1:43
Двустаен 64 м 2 , саниран, панелен, ул.”Симеон Ванков” Разпределение: спалня; хол; кухня; баня/WC; коридор и две тераси. Изложение: юг. Състояние на стаите: под - замазка; стени - латекс; тавани - латекс. Баня/WC /общо помещение/: мозайка; фаянс/блажна боя; латекс. Подменена фасадна дограма - PVC, външна / вътрешна изолация. Изцяло санирана сграда. Изба - 6.62 кв.м.
Още valente.svishtov.com

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. 33-ти Свищовски полк 104, бл. 2, ет. 4, ап. 26
53.0 м²
26 277 лв
11.04.17 г., 3:23
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Свищов. ул. "33-ти Свищовски полк" № 104 /сто и четири/, а преди ул. "Роман Аврамов", представляващ тяхна СИО, а именно: АПАРТАМЕНТ № 26 /двадесет и шест/ на IV етаж, в жилищна сграда - блок № II /две/, вход "Б", състоящ се от две стаи, кухня, коридор, баня, тоалетна и тераса със застроена площ от 52.66 кв.м./петдесет и два кв.м. и шестдесет и шест кв.см./ при граници и съседи: север - стълбище коридор, юг - външен зид, изток - държавен апартамент, запад - ап. на Соня Христова; ВЕДНО с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 5 /пет/ с полезна площ 8.81 кв.м. /осем кв.м. и осемдесет и един кв.см/, при граници и съседи: север - коридор и избено помещение на Соня Христова, юг - държавно избено помещение № 6, запад - коридор, изток - зид с другия вход; заедно с 1.595 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя.
Още targimot.com

Многостаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Патриарх Евтимий 77, ет. 3, ап. 6
156.0 м²
79 309 лв
7.04.17 г., 16:08
- АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/ на трети етаж, източна страна състоящ се от две спални, дневна, столова, бокс, баня, мокро помещение, тоалетна, килер и коридор със застроена площ от 114.93 кв.м. /сто и четиридесет кв.м. и деветдесет и три кв.см/, при граници и съседи: от долу – апартамент № 4 на Петко и Даринка Петкови, от горе – апартамент № 8 на Марин и Мима Герасимови, на изток – външен зид, запад - апартамент № 5 на Пламен Иванов Гутев, с ИЗБА № 2 /две/, със застроена площ от 17.92 кв.м. /седемнадесет кв.м. и деведесет и два кв.см./, при граници и съседи: север и изток – външни зидове, юг – изба № 3 на Петко и Даринка Петкови, запад – изба № 1 на Марин и Мима Герасимови и коридор, от горе - гараж № 2 на Юри и Йорданка Пътови, с ГАРАЖ № 2 /две/, със застроена площ от 22.69 кв.м. /двадесет и два кв.м. и шестдесет и девет кв. см./, при граници и съседи: север – свободна общинска площ, изток – външен зид, юг – гараж 3 на Петко и Даринка Петкови, запад – гараж № 1 на Марин и Мима Герасимови, от долу – изба № 2 на Юри и Йорданка Пътови, от горе – апартамент № 2 на Валери Георгиев, с ТАВАН № 2 /две/ със застроена площ 15.68 кв.м. /петнадесет кв.м. и шестдесет и осем кв.см./, при граници и съседи: север и изток – външни зидове, юг – таван № 3 на Петко и Даринка Петкови, запад – таван № 1 на Валери Георгиев и коридор, от долу – апартамент № 8 на Марин и Мима Герасимови, задено със съответните ид. части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя в УПИ XI в кв. 82 по ПУП на гр. Свищов, ул. П. Евтимий № 77, ЖБ „Витоша – 2“. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.702.4937.1.6, гр. Свищов, общ. Свищов, обл. В. Търново, адрес на имота гр. Свищов, ул. П. Евтимий № 77, ет. 3, ап. 6 самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 65766.702.4937, предназначение на самостоятеления обект: Жилище, апартамент.
Още targimot.com
65.0 м²
7 875 лв
29.03.17 г., 18:47
Апартамент № 12 с идентификатор 65766.702.5542.1.12 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две, точка, едно, точка, дванадесет/; със застроена площ от 64,73 /шестдесет и четири цяло и седемдесет и три стотни/ кв.м разположен е на Пети надземен етаж, на кота „11,10 и се състои от една стая, пространствено обединение дневна, столова и кухня, санитарен възел, коридор и тераса. Границите на Апартамент № 12 са: на север - Апартамент № 13, на изток – Апартамент № 11 и коридор към стълбище, на юг -двор и стълбище, и на запад – улица. Прилежащи към Апартамента са: Избено помещение № 12 със застроена площ от 4,30 кв.м /четири цяло и тридесет стотни кв.м/, 6,57 % /шест цяло и петдесет и седем стотни процента/ ид.части от Дворното място, цялото с площ 287 кв.м, 6,57 % /шест цяло и петдесет и седем стотни процента/ ид.части от общите части на сградата с площ 9,65 кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65766.702.5542.1.11, 65766.702.5542.1.13; под обекта: 65766.702.5542.1.9; над обекта-няма. находящ се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ Х /десети римско/ в квартал 112 /сто и дванадесети/ (отменен), а сега УПИ І /едно римско/, кв. 219 /две, едно, девет/ по ПУП на гр. Свищов, ул. Рила № 2 /две/ с площ от 287 /двеста осемдесет и седем квадратни метра/ с идентификатор 65766.702.5542 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две/ при граници и съседи : север и запад – улици, юг –УПИ ІХ на „ЕДИ“ЕООД и изток -УПИ VІІІ на „ЕДИ 91“ЕООД, заедно с всички бъдещи приращения и подобрения в резултата на Разрешение за строеж № 75/16.08.2007 на Община Свищов, за построяването на ЖИЛИЩНА СГРАДА на четири етажа /12 апартамента/, с подземен гараж, складове и магазин, заедно с всички други подобрения в имота. Груб строеж. PVC дограма. Избено помещение № 12 съществува по арх. план, но не е изградено.
Още targimot.com
64.0 м²
8 250 лв
29.03.17 г., 18:49
Апартамент № 7 с идентификатор 65766.702.5542.1.7 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две, точка, едно, точка, седем/; със застроена площ от 64,09 кв.м /шестдесет и чети цяло и девет стотни кв.м/, разположен е на трети етаж. Прилежащи към Апартамент № 7 са: Избено помещение № 7 от 7,72 кв.м /седем цяло и седемдесет и две стотни кв.м /, и 6,50 % /шест цяло и петдесет стотни процента/ ид.части от общите части на сградата с площ от 9,54 кв.м / девет цяло и петдесет и четири стотни кв.м./. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65766.702.5542.1.6; под обекта:65766.702.5542.1.14 ; над обекта: 65766.702.5542.1.10, ведно с 6,50 % ид.ч от дворното място, цялото с площ от 287 кв.м, находящ се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ Х /десети римско/ в квартал 112 /сто и дванадесети/ (отменен), а сега УПИ І /едно римско/, кв. 219 /две, едно, девет/ по ПУП на гр. Свищов, ул. Рила № 2 /две/ с площ от 287 /двеста осемдесет и седем квадратни метра/ с идентификатор 65766.702.5542 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две/ при граници и съседи: север и запад – улици, юг – УПИ ІХ на „ЕДИ“ ЕООД и изток - УПИ VІІІ на „ЕДИ 91“ ЕООД, заедно с всички бъдещи приращения и подобрения в резултата на Разрешение за строеж № 75/16.08.2007 на Община Свищов, за построяването на ЖИЛИЩНА СГРАДА на четири етажа /12 апартамента/, с подземен гараж, складове и магазин, заедно с всички други подобрения в имота.
Още targimot.com
38.0 м²
8 250 лв
29.03.17 г., 16:53
Апартамент № 8 с идентификатор 65766.702.5542.1.8 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две, точка, едно, точка, осем/; със застроена площ от 38,18 кв.м /тридесет и осем цяло и осемнадесет стотни кв.м/, разположен е на Четвърти етаж, състоящ се от коридор, баня - тоалетна, кухненски бокс – спалня - дневна и една тераса, при граници и съседи: север - стълбищен коридор, запад - апартамент № 9, изток – външен зид и юг - външен зид с принадлежащата му Изба № 8 /осем/, с полезна площ от 7,72 /седем цяло и седемдесет и две стотни кв.м/, при граници и съседи, запад - външен зид, изток - коридор, север - изба № 7 и юг - изба № 9, ведно с 3,87 % /три цяло и осемдесет и седем стотни процента ид.части/ ид.части от общите части на сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65766.702.5542.1.9; под обекта:65766.702.5542.1.5; над обекта: 65766.702.5542.1.11; ведно с 3,87 % ид.ч. от дворното място, цялото с площ от 287 кв.м, находящ се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ Х /десети римско/ в квартал 112 /сто и дванадесети/ (отменен), а сега УПИ І /едно римско/, кв. 219 /две, едно, девет/ по ПУП на гр. Свищов, ул. Рила № 2 /две/ с площ от 287 /двеста осемдесет и седем квадратни метра/ с идентификатор 65766.702.5542 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две/ при граници и съседи: север и запад – улици, юг – УПИ ІХ на „ЕДИ“ ЕООД и изток -УПИ VІІІ на „ЕДИ 91“ ЕООД, заедно с всички бъдещи приращения и подобрения в резултата на Разрешение за строеж № 75/16.08.2007 на Община Свищов, за построяването на ЖИЛИЩНА СГРАДА на четири етажа /12 апартамента/, с подземен гараж, складове и магазин, заедно с всички други подобрения в имота. Груб строеж. PVC дограма. Избено помещение № 8 съществува по арх. план, но не е изградено.
Още targimot.com
1 2 3