Тристаен апартамент САМОКОВ

САМОКОВ гр. Самоков, ж.к..“Самоково“, бл.19, вх.Б, ет.2, ап.6
Апартамент №6 (шест), находящ се на 2 (втори) етаж в жилищна сграда – блок №19 (деветнадесет), вх.“Б“, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65231.914.134.1.4 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четиринадесет точка сто тридесет и четири точка едно точка четири), находящ се в гр. Самоков, ж.к..“Самоково“, бл.19, вх.Б, ет.2, ап.6, който самостоятелен обект се намира в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 65231.914.134 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четиринадесет точка сто тридесет и четири), по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед №-300-5-34/15.05.2004г. на Ипзълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 74.81 (седемдесет и четири цяло и осемдесет и една стотони) кв. метра, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения с трайно предначначение: жилище, апартамент, при съседи и граници: на същия етаж: 65231.914.134.1.5 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четиринадесет точка сто тридесет и четири точка едно точка пет), под обекта: 65231.914.134.1.1 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четиринадесет точка сто тридесет и четири точка едно точка едно), над обекта: 65231.914.134.1.7 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четиринадесет точка сто тридесет и четири точка едно точка седем), ведно с прилежащо на жилището избено помещение №6 (шест) с площ от 3.41 (три цяло и четиридесет и една стотони) кв. метра, при съседи на избеното помещение: кооридор, двор, мазе №4 (четири) на апаратмент №4 (четири), ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и 4.53 % (четири цяло и петдесет и три стотни процента) идеални части от правото на строеж върху поземления имот. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 82 145 лв. /осемдесет и две хиляди сто четиридесет и пет лева/. Всички желаещи да огледат продаваният недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан по местонахождението му в гр.Самоков, област Софийска след предварително обаждане на тел. 0877 34 41 67;
16.01.17 г., 17:44 targimot.com
75.0 м²
82 145,00 лв

Тристаен апартамент САМОКОВ

САМОКОВ гр. Самоков, ул. “Еделвайс“ 1, вх.В, ет.1
Апартамент №7, находящ се в гр. Самоков, ул. “Еделвайс“ 1, вх.В, ет.1 със застроена площ от 126 (сто двадесет и шест) кв. метра, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65231.904.167.3.1 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четири точка сто шестдесет и седем точка три точка едно), находящ се на първия етаж от жилищна кооперация ЖСК „Младост“ - сграда №3 (три), разположена в поземлен имот с идентификатор 65231.904.167 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четири точка сто шестдесет и седем), по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед №РД-18-3/27.01.2005г. На Ипзълнителния директор на АГКК, при съседи и граници: на същия етаж – няма, под обекта - 65231.904.167.4 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четири точка сто шестдесет и седем точка четири), 65231.904.167.5 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четири точка сто шестдесет и седем точка пет), над обекта: 65231.904.167.3.2 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четири точка сто шестдесет и седем точка три точка две), ведно с мазе №7 (седем), със застроена площ от 4.7 (четири цяло и седем десети) кв. метра, при граници и съседи: от север – улица, от юг-коридор и гаражи, от изток – мазе на Йордан Никлев и от запад – мазе на Станчо Благоев, ведно с таван №7 (седем) със застроена площ от 32 (тридесет и два) кв. метра, ведно с 1/3 (една трета) идеална част от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 91 925 лв. /деветдесет и една хиляди деветстотин двадесет и пет лева/. Всички желаещи да огледат продаваният недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан по местонахождението му в гр.Самоков, област Софийска след предварително обаждане на тел. 0898 55 15 76;
16.01.17 г., 17:43 targimot.com
126.0 м²
91 925,00 лв

Тристаен апартамент САМОКОВ

САМОКОВ гр.Самоков, област София, ул.”Димитър Димов” №27, ет.2
АПАРТАМЕНТ-втория етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда, с площ по кадастралната карта в размер на 82,00 /осемдесет и два/ кв. метра, с идентификатор 65231.905.45.4.3 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и пет точка четиридесет и пет точка четири точка три/, находящ се в гр. Самоков, община Самоков, област София, ул. “Димитър Димов“ №27, ет.2, с предназначение: жилище, апартамент по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-3/27.01.2005г., на изп. директор па АК, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма; под обекта - няма; над обекта - няма, който самостоятелен обект попада в сграда с идентификатор № 65231.905.45.4 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и пет точка четиридесет и пет точка четири/, построена върху поземлен имот с идентификатор № 65231.905.45 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и пет точка четиридесет и пет/, целият с площ по кадастралната карта в размер на 204 /двеста и четири/ кв.метра, с трайно предназначение - урбанизирана територия, стар идентификатор: парцел XIV-881 /четиринадесети, отреден за имот планоснимачен номер осемстотин осемдесет и едно/, в квартал 54 /петдесет и четири/, по ЗРП на град Самоков, при граници и съседи по кадастрална карта: поземлени имоти № 120-сто и двадесети, 119-сто и деветнадесети, 44-четиридесет и четвърти и 46-четиридесет и шести, ВЕДНО е прилежащите идеални части от общите части на сградата и ВЕДНО е 1/3 /една трета/ идеални части от гореописания поземлен имот, върху който е построена сградата. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 33 456 лв. /тридесет и три хиляди четиристотин петдесет и шест лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот, могат да сторят това всеки делничен ден, през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в гр.Самоков, област София, ул.”Димитър Димов” №27, ет.2, след предварително обаждане на тел: 0897 875 224.
16.01.17 г., 17:42 targimot.com
82.0 м²
33 456,00 лв
Подписаният частен съдебен изпълнител Владимир Цачев, рег. № 926 с район на действие СОС, по и.д № 20169260400115 ОБЯВЯВАМ ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следните НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, а именно: АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр. Самоков, на ул. „Рилска малина“ № 19 /деветнадесет/, вх. Б, ет. 2 /две/, с сградата на ЖСК „Китка“, представляващ самостоятелен обект в сграда №65231.907.14.2.8 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № 300-5-34/15.05.2004г. на изпълнителен директор на АГКК, с предназначение жилище-апартамент. Самостоятелният обект попада в сграда №2 /две/, с ПИ № 65231.907.14 и с площ 128.23 кв.м., като се състои от три спални, бокс, трапезария, антре и предверие, при граници на жилището по нотариален акт – от две страни двор, Георги Околски и Никола Христов, отдолу – Христо Докузов и отгоре – Христо Ковачев, а по кадастрална карта: под обекта – обект №65231.907.14.2.7 и над обекта – обет № 65231.907.14.2.9., ведно със ЗИМНИК с площ 16.25 кв.м., при граници по нотариален акт: коридор, секция № 1/едно/, зимник на Христо Ковачев и двор, ведно с МАЗЕ, с площ от 9 /девет/ кв.м., при граници: коридор, мазе на Христо Докузов и двор и ведно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ, с площ от 9,26 кв.м., при граници по нотариален акт: коридор, тавански помещения на Христо Докузов и Христо Ковачев и двор, и ведно с 1/3 идеални част от общите части на сградата /секция №2/ и правото на строеж върху общинско място, ведно с ГАРАЖ представляващ самостоятелен обект в сграда №65231.907.14.2.4 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № 300-5-34/15.05.2004г. на изпълнителен директор на АГКК, с предназначение Гараж в сграда, с площ по документ за собственост 20,83 кв.м., който попада в същата сграда №2 /две/, с ПИ № 65231.907.14 и е с граници по нотариален акт : коридор, гаражите на Христо Ковачев и на Христо Докузов и двор, под обекта – обект №65231.907.14.2.7 и на същия етаж – обект № 65231.907.14.2.5. Началната цена в общ размер, от която започва наддаването за описаните по-горе недвижими имоти е в размер на 75% от оценката по делото за имотите съгласно чл. 485 /1/ и чл. 468 от ГПК, а именно: 88 500,00 лв. (осемдесет и осем хиляди и петстотин лева). Върху описаните недвижими имоти има вписани следните тежести: 1.) Договорна ипотека вписана в СВ – Самоков под № от вх. рег. -16981/22.11.2007г., № от дв. вх. рег. -3124/22.11.2007г., акт № 70, акт том II, дело 2566/2007г. на нотариус Спасимир Хаджиангелов, с район на действие Районен съд – Самоков; 2.) Договорна ипотека, вписана в СВ – Самоков под № от вх. рег. -16305/13.03.2008г., № от дв. вх. рег. -854/13.03.2008г., акт № 41, акт том I, дело 2566/2007г на нотариус Спасимир Хаджиангелов, с район на действие Районен съд Самоков; 3.) Възбрана в/у недвижим имот, вписана в СВ – Самоков под вх. рег.№ 7/25.11.2009г. , № от дв. вх. рег. 2675/25.11.2009г., акт № 85, акт том I; 4.) Възбрана в/у недвижим имот, вписана в СВ – Самоков под № от вх. рег. 205/16.02.2012г., № от дв. вх. рег. 205/16.02.2012г., акт № 35, акт том I ; 5.) Възбрана в/у недвижим имот, вписана в СВ – Самоков под № от вх. рег. 1377/10.05.2016г., № от дв. вх. рег. 1377/10.05.2016г., акт № 49, акт том I; 6.)Възбрана в/у недвижим имот, вписана в СВ – Самоков под № от вх. рег. 1446/16.05.2016г., № от дв. вх. рег. 1446/16.05.2016г., акт № 53, акт том I. Публичната продан за описаните имоти започва на 16.12.2016г. и завършва в края на работното време на 16.01.2017 г. Проданта продължава един месец. Проданта се извършва в сградата на Районен съд Самоков в гр. Самоков, ул. ”Бачо Киро” № 1, съгласно чл. 488 от ГПК. Наддавателните предложения ще бъдат отворени в началото на работния ден на 17.01.2017 г. (след изтичане на срока за подаване на писмени наддавателни предложения) в сградата на Районен съд Самоков в гр. Самоков, ул. ”Бачо Киро” № 1, в присъствието на явилите се наддавачи. Всички желаещи да участват в проданта на описаните недвижими имоти могат да преглеждат имотите след предварителна уговорка с пазача на имотите, след предварителна уговорка на телефона на кантората: 0725 66 898. Книжата за проданта се намират в канцеларията на Районен съд Самоков в гр. Самоков, ул. ”Бачо Киро” № 1, на разположение на заинтересуваните лица. За участие в проданта се внася депозит в размер на 10% от общата начална цена за обектите, за които ще се участва в проданта, по сметка IBAN: BG06CECB97905069659000 ПРИ ЦКБ АД, BIC: CECBBGSF на името на Частен съдебен изпълнител ВЛАДИМИР ЦАЧЕВ. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в срока на проданта в канцеларията на Районен съд Самоков в гр. Самоков, ул. ”Бачо Киро” № 1.
8.12.16 г., 20:47 targimot.com
128.0 м²
88 500,00 лв

Тристаен апартамент САМОКОВ

САМОКОВ гр. Самоков, ж.к..“Самоково“, бл.19, вх.Б, ет.2, ап.6
Апартамент №6 (шест), находящ се на 2 (втори) етаж в жилищна сграда – блок №19 (деветнадесет), вх.“Б“, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65231.914.134.1.4 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четиринадесет точка сто тридесет и четири точка едно точка четири), находящ се в гр. Самоков, ж.к..“Самоково“, бл.19, вх.Б, ет.2, ап.6, който самостоятелен обект се намира в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 65231.914.134 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четиринадесет точка сто тридесет и четири), по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед №-300-5-34/15.05.2004г. на Ипзълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 74.81 (седемдесет и четири цяло и осемдесет и една стотони) кв. метра, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения с трайно предначначение: жилище, апартамент, при съседи и граници: на същия етаж: 65231.914.134.1.5 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четиринадесет точка сто тридесет и четири точка едно точка пет), под обекта: 65231.914.134.1.1 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четиринадесет точка сто тридесет и четири точка едно точка едно), над обекта: 65231.914.134.1.7 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четиринадесет точка сто тридесет и четири точка едно точка седем), ведно с прилежащо на жилището избено помещение №6 (шест) с площ от 3.41 (три цяло и четиридесет и една стотони) кв. метра, при съседи на избеното помещение: кооридор, двор, мазе №4 (четири) на апаратмент №4 (четири), ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и 4.53 % (четири цяло и петдесет и три стотни процента) идеални части от правото на строеж върху поземления имот. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 67 200 лв. /шестдесет и седем хиляди и двеста лева/. Всички желаещи да огледат продаваният недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан по местонахождението му в гр.Самоков, област Софийска след предварително обаждане на тел. 0877 34 41 67;
24.10.16 г., 16:16 targimot.com
75.0 м²
67 200,00 лв

Многостаен апартамент САМОКОВ

САМОКОВ гр. Самоков, ул. “Еделвайс“ 1, вх.В, ет.1
Апартамент №7, находящ се в гр. Самоков, ул. “Еделвайс“ 1, вх.В, ет.1 със застроена площ от 126 (сто двадесет и шест) кв. метра, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65231.904.167.3.1 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четири точка сто шестдесет и седем точка три точка едно), находящ се на първия етаж от жилищна кооперация ЖСК „Младост“ - сграда №3 (три), разположена в поземлен имот с идентификатор 65231.904.167 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четири точка сто шестдесет и седем), по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед №РД-18-3/27.01.2005г. На Ипзълнителния директор на АГКК, при съседи и граници: на същия етаж – няма, под обекта - 65231.904.167.4 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четири точка сто шестдесет и седем точка четири), 65231.904.167.5 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четири точка сто шестдесет и седем точка пет), над обекта: 65231.904.167.3.2 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четири точка сто шестдесет и седем точка три точка две), ведно с мазе №7 (седем), със застроена площ от 4.7 (четири цяло и седем десети) кв. метра, при граници и съседи: от север – улица, от юг-коридор и гаражи, от изток – мазе на Йордан Никлев и от запад – мазе на Станчо Благоев, ведно с таван №7 (седем) със застроена площ от 32 (тридесет и два) кв. метра, ведно с 1/3 (една трета) идеална част от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 77 280 лв. /седемдесет и седем хиляди двеста и осемдесет лева/. Всички желаещи да огледат продаваният недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан по местонахождението му в гр.Самоков, област Софийска след предварително обаждане на тел. 0898 55 15 76;
24.10.16 г., 15:43 targimot.com
126.0 м²
77 280,00 лв

Тристаен апартамент САМОКОВ

САМОКОВ гр.Самоков,област София, ул.”Димитър Димов”№ 27,ет.2
АПАРТАМЕНТ-втория етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда, с площ по кадастралната карта в размер на 82,00 /осемдесет и два/ кв. метра, с идентификатор 65231.905.45.4.3 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и пет точка четиридесет и пет точка четири точка три/, находящ се в гр. Самоков, община Самоков, област София, ул. “Димитър Димов“ №27, ет.2, с предназначение: жилище, апартамент по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-3/27.01.2005г., на изп. директор па АК, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма; под обекта - няма; над обекта - няма, който самостоятелен обект попада в сграда с идентификатор № 65231.905.45.4 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и пет точка четиридесет и пет точка четири/, построена върху поземлен имот с идентификатор № 65231.905.45 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и пет точка четиридесет и пет/, целият с площ по кадастралната карта в размер на 204 /двеста и четири/ кв.метра, с трайно предназначение - урбанизирана територия, стар идентификатор: парцел XIV-881 /четиринадесети, отреден за имот планоснимачен номер осемстотин осемдесет и едно/, в квартал 54 /петдесет и четири/, по ЗРП на град Самоков, при граници и съседи по кадастрална карта: поземлени имоти № 120-сто и двадесети, 119-сто и деветнадесети, 44-четиридесет и четвърти и 46-четиридесет и шести, ВЕДНО е прилежащите идеални части от общите части на сградата и ВЕДНО е 1/3 /една трета/ идеални части от гореописания поземлен имот, върху който е построена сградата. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 41 820 лв. /четиридесет и една хиляди осемстотин и двадесет лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот, могат да сторят това всеки делничен ден , през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в гр.Самоков,област София, ул.”Димитър Димов”№ 27,ет.2, след предварително обаждане на тел: 0897 875 224.
24.10.16 г., 15:12 targimot.com
82.0 м²
41 820,00 лв

Многостаен апартамент САМОКОВ

САМОКОВ гр. Самоков, ул. “Еделвайс“ 1, вх.В, ет.1
Апартамент №7, находящ се в гр. Самоков, ул. “Еделвайс“ 1, вх.В, ет.1 със застроена площ от 126 (сто двадесет и шест) кв. метра, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65231.904.167.3.1 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четири точка сто шестдесет и седем точка три точка едно), находящ се на първия етаж от жилищна кооперация ЖСК „Младост“ - сграда №3 (три), разположена в поземлен имот с идентификатор 65231.904.167 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четири точка сто шестдесет и седем), по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед №РД-18-3/27.01.2005г. На Ипзълнителния директор на АГКК, при съседи и граници: на същия етаж – няма, под обекта - 65231.904.167.4 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четири точка сто шестдесет и седем точка четири), 65231.904.167.5 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четири точка сто шестдесет и седем точка пет), над обекта: 65231.904.167.3.2 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четири точка сто шестдесет и седем точка три точка две), ведно с мазе №7 (седем), със застроена площ от 4.7 (четири цяло и седем десети) кв. метра, при граници и съседи: от север – улица, от юг-коридор и гаражи, от изток – мазе на Йордан Никлев и от запад – мазе на Станчо Благоев, ведно с таван №7 (седем) със застроена площ от 32 (тридесет и два) кв. метра, ведно с 1/3 (една трета) идеална част от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.
24.10.16 г., 14:37 targimot.com
126.0 м²
96 600,00 лв
1 стая
57.0 м²
26 000,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Продава се двустаен напълно обзаведен апартамент в комплекс Ривърсайд (Riverside) в село Маджаре, което е сгушено сред борова долина покрай река Искър. на 16км от Боровец ина 8км от Самоков. Сградата е на четири етажа и се състои от около 24 апартамента. Апартаментът,който се продава, е с площ от 55кв.м. на третия етаж на сградата. Състои се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна. В добро състояние и е готов за ползване.
25.03.16 г., 15:00 icbproperties.com
1 стая
55.0 м²
38 000,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Предлагаме Ви апартаменти и редови къщи в малък уютен комплекс, заобиколен от борова гора по поречието на река Леви Искър в живописното село Мала Църква. От него се откриват прекрасни гледки към планина Рила и върховете Мусала (2925м. – най-високият връх на Балканския полуостров) и Мальовица (2729м.). Разстоянието от комплекса до столицата София и международното летище е само 70км. Живописният път от София към Мала църква минава покрай най-големия язовир в България, язовир Искър. На 10км. югозападно от селото е град Самоков, а само на няколко минути с кола е един от трите най-известни планински курорта в България – Боровец. Курортът предлага отлични условия за ски и други зимни спортове за начинаещи и напреднали, както и богат избор на ресторанти и развлечения. Комплексът е заобиколен отвсякъде от вековна борова гора. Приятно място за разходка е поречието на река Леви Искър, която тече до него. В региона има множество пътеки и пешеходни маршрути до природни забележителности и паметници на културата, които се посещават от туристи от цял свят. Наблизо е село Белчин баня, известно с минералните си извори. На няколко киломерта над селото започва Централния рилски резерват, който е под закрилата на ЮНЕСКО и е един от най-големите резервати в Европа. В него има над 40 езера, пръснати по високите части на планината. Наблизо е и живописният водопад „Скакавица”, който се спуска от над 70м. Предлаганите за продажба апартаменти и редови къщи в комплекса са: •Апартаменти с една спалня с площи от 48 до 74кв.м. и цени от 19 116 до 29 720 Евро •Апартаменти с две спални с площи от 86 до 111кв.м. и цени от 34 436 до 44 264 Евро •Редови къщи с площ от 142кв.м. от 66 183 Евро и с площ от 171кв.м на цена 79 515 Евро Промоции за клиенти: •Цените на всички апартаменти и къщи са с подарък – безплатно пълно обзавеждане. •В някои апартаменти има възможност за поставяне на камина срещу допълнително заплащане. •В цената на редовите къщи влиза камина и сауна. Поддръжка и допълнителни услуги: •Годишна такса поддръжка: 6 Евро / кв.м с ДДС. за апартаментите и 8 Евро / кв.м. с ДДС за редовите къщи. •Възможност за отдаване под наем и годишен доход около 3% от цената на имота. •В комплекса има безплатен безжичен интернет и възможност за сателитна телевизия срещу допълнително заплащане. •Ски трансфери до Боровец и обратно. •Трансфери от и до София и летището, Самоков и Белчин бяня. Районът предлага пешеходни маршрути, преходи и разходки до природни забележителности, ски и зимни спортове, минерални извори, конна езда, риболов, скално катерене, екскурзии до културни забележителности, почивка.
25.03.16 г., 14:50 icbproperties.com
1 стая
48.0 м²
19 116,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Представяме на Вашето внимание апартаментен комплекс. Сгушеното между планини село с прекрасни панорами предлага възможности за каране на ски през зимата и за планински преходи през лятото. Тук можете да се насладите на спокойствието на заобикалящата природа и да избягате от забързаното ежедневие. Селото е най - голямото в община Самоков. То предлага като имоти за покупка основно къщи и Forest View е уникално предложение за ваше собствено кътче тук в подножието на Рила планина. С невероятни гледки към три покрити със сняг планински върохове, близо до планински бързеи, ски писти и множество възможности за скално катерене. С алпийска архитектура и с множество услуги, които предлага, Forest view Ви дава възможност за Ваш дом, който ще ви обгрижва. Комплексът разполага с 56 студия и двустайни апартаменти за продажба. На разположение на собствениците са: - рецепция и фоайе - асансьор - лоби бар - вътрешен басейн, сауна, фитнес - паркинг Степента на завършване е до ключ: подове: ламинат и теракот; PVC дограма, напълно оборудвани бани, интериорни врати. Продават се: студиа с площ от 44 до 52кв.м. на цена от 14 900 до 24 900 Евро двустайни апартаменти с площ от 69 до 74кв.м. на цена от 19 900 до 35 500 Евро
25.03.16 г., 14:46 icbproperties.com
44.0 м²
14 900,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: "Чамкория Чалетс” е луксозен ски комплекс, разположен в планинския курорт Боровец. Комплексът е проектиран като планинско селище и е комбинация от вили и апартаменти в традиционен алпийски стил. Заобиколен от красиви борови гори и построен в най-престижната част на Боровец комплексът предлага 24 часова охрана, рецепция, минимаркет, бар бистро, ски гардероб, паркинг, при желание фирма за менажиране и поддръжка на имота. Цените на имотите са с включено ДДС и има възможност да се договори до 60% кредит за покупката на конкретен имот. За продажба в комплекса се предлагат: Първи етаж: Апартамент с площ от 136.20м2 състоящ се от всекиневна с кухня, 2 спални, 2 бани, голяма тераса, западно изложение – 74 910 Евро Апартамент с площ от 119.58м2 състоящ се от дневна скухня, 2 спални, 2 бани, голяма тераса, северо-западно изложение – 75 340 Евро Апартамент с площ от 65.37м2 състоящ се от дневна с кухня, 1 спалня,1 баня, балкон, източно изложение – 60186 Евро Апартамент с площ от 91.14м2 състоящ се от дневна с кухня, камина, 2 спални, 2 бани, балкон, източно изложение – 65620Евро Апартамент с площ от 96.67м2 състоящсе от дневна с кухня, камина, 2 спални, 2 бани, 2 тераси, частна градина, южно изложение – 69600 Евро Апартамент с площ от 68.80м2 състоящ се от дневна с кухня, 1 спалня, 1 баня, тераса, частна градина, северо-западно изложение -34 400Евро Апартамент с площ от 102.25м2 състоящ се от дневна с кухня, 2 спални, 2 бани, голяма тераса, частна градина, северо-източно изложение – 56240Евро Втори етаж апартамент с площ от 65.10м2 състоящ се от дневна с кухня, 1 спалня, 1 баня, балкон, северо-западно изложение – 44 920 Евро апартамент с площ от 131.75м2 състоящ се от дневна с кухня, 3 спални, 3бани, 2 балкона, източно изложение – 98800 Евро апартамент с площ от 92.06м2 състоящ се от дневна с кухня, 2 спални, 2 бани, балкон, източно изложение – 69050Евро апартамент с площ от 65.37м2 състоящ се от дневна с кухня, 1 спалня, 1баня, балкон, западно изложение – 45110Евро Трети етаж апартамент с площ от 65.10м2 състоящ се от дневна с кухня, 1 спалня, 1 баня, балкон, северо-западно изложение – 46 360 Евро апартамент с площ от 65.94м2 състоящ се от дневна с кухня, 1 спалня, 1 баня, балкон, източно изложение – 47480 Евро апартамент с площ от 65.94м2 състоящ се от дневна с кухня, 1 спалня, 1 баня, балкон, източно изложение – 47480 Евро Четвърти етаж апартамент с площ от 113.34м2 състоящ се от дневна с кухня, камина, 2 спални, 2 бани, изложение – север, изток и запад -85 010Е мезонет с площ от 114.79м2 състоящ се от дневна с кухня, камина, 2 спални, 2 бани,южно изложение – 97 560 Евро
25.03.16 г., 14:40 icbproperties.com
1 стая
38.0 м²
34 400,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: "Чамкория Чалетс” е луксозен ски комплекс, разположен в планинския курорт Боровец. Комплексът е проектиран като планинско селище и е комбинация от вили и апартаменти в традиционен алпийски стил. Заобиколен от красиви борови гори и построен в най-престижната част на Боровец комплексът предлага 24 часова охрана, рецепция, минимаркет, бар бистро, ски гардероб, паркинг, при желание фирма за менажиране и поддръжка на имота. Цените на имотите са с включено ДДС и има възможност да се договори до 60% кредит за покупката на конкретен имот. За продажба в комплекса се предлагат: Първи етаж: Апартамент с площ от 136.20м2 състоящ се от всекиневна с кухня, 2 спални, 2 бани, голяма тераса, западно изложение – 74 910 Евро Апартамент с площ от 119.58м2 състоящ се от дневна скухня, 2 спални, 2 бани, голяма тераса, северо-западно изложение – 75 340 Евро Апартамент с площ от 65.37м2 състоящ се от дневна с кухня, 1 спалня,1 баня, балкон, източно изложение – 60186 Евро Апартамент с площ от 91.14м2 състоящ се от дневна с кухня, камина, 2 спални, 2 бани, балкон, източно изложение – 65620Евро Апартамент с площ от 96.67м2 състоящсе от дневна с кухня, камина, 2 спални, 2 бани, 2 тераси, частна градина, южно изложение – 69600 Евро Апартамент с площ от 68.80м2 състоящ се от дневна с кухня, 1 спалня, 1 баня, тераса, частна градина, северо-западно изложение -34 400Евро Апартамент с площ от 102.25м2 състоящ се от дневна с кухня, 2 спални, 2 бани, голяма тераса, частна градина, северо-източно изложение – 56240Евро Втори етаж Aпартамент с площ от 65.10м2 състоящ се от дневна с кухня, 1 спалня, 1 баня, балкон, северо-западно изложение – 44 920 Евро Aпартамент с площ от 131.75м2 състоящ се от дневна с кухня, 3 спални, 3бани, 2 балкона, източно изложение – 98800 Евро Aпартамент с площ от 92.06м2 състоящ се от дневна с кухня, 2 спални, 2 бани, балкон, източно изложение – 69050Евро Aпартамент с площ от 65.37м2 състоящ се от дневна с кухня, 1 спалня, 1баня, балкон, западно изложение – 45110Еврo Трети етаж Aпартамент с площ от 65.10м2 състоящ се от дневна с кухня, 1 спалня, 1 баня, балкон, северо-западно изложение – 46 360 Евро Aпартамент с площ от 65.94м2 състоящ се от дневна с кухня, 1 спалня, 1 баня, балкон, източно изложение – 47480 Евро Aпартамент с площ от 65.94м2 състоящ се от дневна с кухня, 1 спалня, 1 баня, балкон, източно изложение – 47480 Евро Четвърти етаж Aпартамент с площ от 113.34м2 състоящ се от дневна с кухня, камина, 2 спални, 2 бани, изложение – север, изток и запад -85 010Е Mезонет с площ от 114.79м2 състоящ се от дневна с кухня, камина, 2 спални, 2 бани,южно изложение – 97 560 Евро
25.03.16 г., 14:40 icbproperties.com
2 стаи
91.0 м²
65 620,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Апартаментен комплекс "Кокиче" се радва на удобна локация в историческия център на популярния ски курорт Боровец, на 15 минути от станцията на лифта с гондоли. „Кокиче” е построен през 2005 година в модерен алпийски стил със съвременни мебели в светли цветове. Комплексът предлага просторни и приятни студиа и апартаменти с невероятна гледка към вечнозелените рилски борови гори и предлага уют и спокойствие на своите обитатели, съчетано с всички съвременни удобства. Сградата разполага с девет студиа, три апартамента, кафе-бар с 40 места и открито барбекю. Всички жилища са напълно обзаведени,а отоплението и топлата вода са осигурени чрез индивидуални бойлери с марка BUDERUS и италиански алуминиеви радиатори. Жилищата от първи до трети етаж разполагат с кокетни и просторни тераси. За гостите и собствениците на апартаментите е осигурено пространство за паркиране. Имотите, които се продават, са следните: • студиа с площ от 49,29 до 54,46 кв.м. с дневна-спалня, кухненски бокс, баня с вана и тоалетна, лоджия и пълно обзавеждане на цена от 50000 до 52000 Евро • апартаменти с площ от 84,76 до 85,63 кв.м. с дневна, кухненски бокс,спалня, баня с вана, две тоалетни и пълно обзавеждане на цени от 75000 до 76000 Евро
25.03.16 г., 14:30 icbproperties.com
1 стая
49.0 м²
50 000,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Апартаментен комплекс "Иглика 2" е идеална комбинация от чудесно местоположение и впечатляващ дизайн!Разположен в известния ски курорт Боровец,само на 50м от ски пистите. Комплексът се намира в сърцето на известния български планински курорт Боровец, в непосредствена близост до хотел „Иглика Палас”, едва на 50 метра от ски пистите в курорта и само на 100 метра от кабинковата въжена линия. Изключителното местонахождение на "Иглика 2" от гледна точка на удобен достъп до столицата София и до Софийското Международно летище, прави комплекса идеално място за ваканция и отдих, а също така и доста привлекателна възможност за инвестиции Комплексът разполага с 90 броя едностайни и двустайни апартаменти за продажба, разпределени на 4 етажа в 4 секции. Има подземен паркинг за 80 автомобила, както и 26 броя помещения за офиси и магазини на партера. Сградата е газифицирана, всеки апартамент е оборудван с индивидуално газово котле. Апартаментите са с площи от 33 до 90 кв.м. Всички апартаменти са с балкони. Помещенията се продават в следния вид: Баня: Санитарен фаянс, душ кабина, теракота Кухня: Шкафове, без електроуреди; Подова настилка - ламинат/теракота (различно е за различните апратаменти - по желание на клиента); Стени - латекс Коридори: Подова настилка - теракота; Стени - латекс Стаи: Подова настилка - ламинат; Стени – латекс Има организирана Охрана, Поддръжка и Почистване на общите площи . Съществува възможност за закупуване с разсрочване на плащането, както и отдаване на апартаментите под наем.
25.03.16 г., 14:29 icbproperties.com
1 стая
33.0 м²
31 350,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Продава мансарден апартамент, който се намира до Пожарната и е на 2-3 минути път пеша до центъра на град Самоков. Жилището е на 3-я етаж на сградата. Състои се от малка спалня с чупка, стая, кухня и баня с тоалетна. Към етажа има таванско, прилежащо помещение. Има правото на надстрояване. Наскоро апартамента е боядисан и освежен. В момента се ремонтира покрива. Настилките в коридора са венецианска мозайка, в банята е мозайка и фаянс, в стаите е паркет и дюшеме. Няма тераса, но може да се направи допълнително и целия етаж има възможност да се разшири.
25.03.16 г., 14:19 icbproperties.com
1 стая
84.0 м²
41 200,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Evergreen village е луксозен комплекс само на 14 км от най-големия Български ски курорт Боровец в подножието на Националния парк Рила. Ски-пистата Говедарци, която е дълга 1600 метра е отдалечена само на 1200 метра. Благодарение на разположението си, Evergreen Village има невероятна панорамна гледка и чист въздух без замърсители. Селището е построено на парцел от 2866 кв.м. и се състои от една сграда на 3 етажа и подземен етаж с 26 апартамента и студия и 6 самостоятелни вили. Околностите са част от Националния парк Рила и в момента e влезнал ПУП /подробно устройствен план/за района който е гаранция,че в Говедарци няма да бъде позволено презастрояването. Селището е проектирано като луксозен, затворен комплекс. Външният вид представлява ниско строителство, покриви с червени керемиди, фасади, декорирани с камък и дърво и просторна градина, уникална за българските планински курорти. Всяка вила е с РЗП от 168кв.м. и се състои от мазе като подземен етаж, първи етаж състоящ се от хол с камина, с кухненски бокс и трапезария, килер, санитарен възел и голяма тераса. На втория етаж има две стаи със санитарен възел и тераса към всяка от тях. За всяка вила има осигурено покрито паркомясто. Цена - 90000€. Едностайните апартаменти са с площ от 36 до 40кв.м., а двустайните апартаменти са с площ от 54 до 69кв.м. Апартаментите са завършени до ключ и са едностайни и двустайни с тераса към всеки от тях. Подовите настилки в целия комплекс са на теракот и ламиниран паркет. Отоплението е с електрически котлета и радиатори, а топлата вода е от електрически бойлери.Комплекса разполага с вътрешен басейн с джакузи, фитнес, сауна, парна баня, ресторант, търговски и обслужващи обекти, панорамна тераса, пералня, рецепция и конферентна зала. По искане и избор на клиента и по допълнителна договореност всеки от имотите може да бъде предаден с обзавеждане. Срещу годишна такса от 10€/кв.м. инвеститорът предлага поддръжка на закупените имоти включваща: 24 часова охрана на обекта чрез установяване на режим на контролиран достъп поддръжка на общите части и съоръжения поддръжка на плувния басейн и на зелените площи извършване на неотложни авариини ремонти поддръжка на общите части и съоръжения поддръжка на паркинга В района на Национален парк Рила и през зимния и летния сезон можете да се насладите на различни забавления като: яздене, лов, риболов, ски и сноуборд, пързаляне с шейни, управление на моторни шейни, голф, еко туризъм, алпинизъм, планинско колоездене, мотокрос, шофиране на бъгита, фотография, пикник до реката или езерото, волейбол, исторически и културен туризъм, управляване на моторна лодка и риболов в най-големия язовир в България- Искър (само на 23км от Говедарци), летене с малки самолети в гр.Долна Баня, релаксиране в спа центъра на Evergreen Village. Инвеститорът гарантира изгоден договор за поддръжка и мениджмънт на закупените имоти. Има възможност за разсрочване на плащането или покупката на имот с банков кредит с размер до 90% от неговата стойност и срок на изплащане до 30 години.
25.03.16 г., 14:14 icbproperties.com
1 стая
36.0 м²
24 500,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Предлагат 36 луксозно изпълнени апартамента, разположени на 5 нива в сграда Секвоя 2, която е част от Апартаментен комплекс "Секвоя Боровец" и се намира в най-стария ски курорт на Балканския полуостров. Курортен комплекс Боровец се намира в близост до град Самоков на по-малко от час път с кола от София. Курортът разполага с модерни хотели, който могат да предложат разнообразни развлечения и възможности за спорт и отдих. Предвижда се в най-скоро време да започне и изграждането на проекта Супер Боровец, който ще отговаря на всички изисквания и на най-капризните любители на зимните спортове. В сградата се предлага широк избор на апартаменти като изложение, глеки и размери. Луксозни асансьори осигуряват директна свръзка с подземния паркинг. Сградата е с външна топлоизолация и централна отоплителна система, осигуряваща икономично отопление на апартаментите. Общите площи са изцяло и луксозно завършени с висококачестени материали. . Всеки собственик на апартамент има собствен ски-шкаф в общото ски депо на партерния етаж и може да ползва предлаганите от комплекса Спа център, фитнес залат, закрит топъл басейн, ресторанти и магазини, медицински услуги, автомобили под наем и други екстри. Апатраментите са захранени с телефон, кабелна телевизия и интернет, а сградата е с жива охрана и непрекъснато видео-наблюдение. Всички апартаменти са с луксозни довършителни работи, с блиндирани входни врати и са напълно обзаведени.
25.03.16 г., 14:11 icbproperties.com
1 стая
68.0 м²
42 500,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Затворен комплекс от къщи и апартаменти в екологично чист район, разположен на брега на река Искър по пътя за Мальовица и заобиколен от борови гори. Всички имоти ще бъдат луксозно завършени до ключ с естествени материали и използване на камък и дърво в уникален за района архитектурен стил. Във всяко жилище ще има камина и възможност за панорамна гледка към Мальовишкия дял на Рила. Комплекса предлага добре уредено околно пространство, тенис кортове, фитнес, покрит басейн, барове и ресторант, конна база. Отоплението е решено с индивидуални конвекторни радиатори. По допълнителна договореност с инвеститора имотите могат да се предадат и обзаведени. На обявените цени се начислява ДДС. Предмет на продажбата са : двустайни апартаменти с площ от 70кв.м. до 97кв.м. разположени на различните етажи и полунива на триетажни кокетни сгради, състоящи се от спалня, хол с камина, кухня с трапезария и тераси с панорама към близки или далечни околности. Цените варират от 55 000 евро до 75 000 Евро. самостоятелната двуетажна къща “H” на първия етаж, на която има хол с камина и просторна тераса, кухня с трапезария и баня с тоалетна, на втория етаж са две спални със самостоятелни санитарни възли и обща тераса, а подпокривното пространство е усвоено като допълнителна спалня. Площта на двата етажа на къщата е 167кв.м., а мансардната стая е с площ от около 40кв.м. Цената на къщата е 160 000 Евро
25.03.16 г., 14:09 icbproperties.com
1 стая
70.0 м²
55 000,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Предлагаме Ви апартаменти в нов петзвезден апарт-хотел e разположен в центъра на известния планински курорт Боровец. „Айсберг” е първокласен комплекс апартаменти, притежаващ уникална комбинация от чудесно местоположение, впечатляващ дизайн, луксозно изпълнение и обзавеждане и панорама, която се разкрива на 360 градуса. Изключителното разположение на „Айсберг” от гледна точка на удобен достъп до ски пистите, до София и до Софийското Международно летище, прави комплекса идеално място за ваканция и отдих, а също така и привлекателна възможност за инвестиции. Айсберг” предлага на посетителите: • Лоби-бар с камина. • Петзвезден рибен ресторант "FISHBONE" с великолепна кухня. • Фитнес зала обурудвана с уреди Technogym. • Конферентна зала. • Магазини. • Топъл вътрешен басейн. • СПА център предлагащ много разнообразни процедури. В процес на завършване са: • Руска баня. • Модерна дискотека. • Боулинг зала. Всеки желаещ да закупи апартамент в комплекса,може да се възползва от следните предимства. Минимална първоначална вноска Безлихвено разсрочено плащане до две години . Собствен лизинг до пет години с годишна лихва в размер на 9% . Подсигурен банков кредит . Гарантирана рента . Апартаментите, които се предлагат са студиа, 1, 2 и 3 – стайни с площи от 38 до 156 м2 . Продават се също така и боулинг, дискотека, ресторант, офиси и магазини. Моля свържете се с нас за допълнителна информация на телефон 02/986 40 16 или пишете на *** .
25.03.16 г., 14:05 icbproperties.com
1 стая
38.0 м²
41 591,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Апартаментен и хотелски комплекс "Семирамида Гардън" – Боровец е изцяло нов комплекс разположен на 1470 м надморска височина , на слънчево и спокойно място заобиколено отвсякъде с борова гора, близо до ски пистите и съораженията – писти “Ястребец” 2 и 3 финишират пред комплекса, а долната станция на лифт “Ястребец”, както и писта “Ястребец” 1 са на 250 м. “Семирамида Гардън” – Боровец се състои от четири свързани корпуса – единият корпус представлява петзвезден хотел с ресторант и СПА център, останалите три корпуса са жилищни тела. Теренът, върху който се изгражда комплекса е с площ 21000 кв.м. Общата разгъната застроена площ на сградите е 21700 кв.м. Сградите са разположени в дъното на имота, което позволява богато озеленен южен двор. Апартаментите са с южно, югозападно или югоизточно изложение, всички са с прекрасна гледка към планината. Хотелската част 5* се състои от 65 стаи, студия и хотелски апартаменти, 24-часова рецепция, лоби-бар с камина, ски гардероб, конферентна зала, магазини, ресторант с 140 места. СПА центърът включва плувен басейн, сауна, турска баня, руска баня, контрастен басейн, джакузи, тангенторна вана, вана тип “Виши”, перлена вана, солариуми, лечебна козметика, физиотерапевтични кабинети, фитнес зала, четири помещения за лечебен масаж, лекарски кабинети. Апартаментните корпуси включват подземен паркинг на две нива, рецепция, лоби бар, ски гардероб. Всеки корпус има самостоятелен луксозен асансьор. Фасадите и общите части са луксозно изпълнени с първокачествени материали. Комплексът е пуснат в експлоатация с разрешение за ползване от 21.01.2008 г. и разполага с подземни паркоместа, външен ресторант, лоби бар, вътрешен басейн, модерно оборудван SPAцентър, детска зала, магазини и ски гардероб. За продажба са: апартаменти с площ от 35 до 36кв.м. на цена от 24770 €-34000 € апартаменти с площ от 67 до 78кв.м. на цена от 42000 € -73500 € апартаменти с площ от 91до 101кв.м. на цена от 85800 €- 95800 € Собствениците и наемателите на апартаментите могат да ползват всички хотелски услуги и развлечения срещу допълнително заплащане.
25.03.16 г., 14:03 icbproperties.com
35.0 м²
24 770,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Представяме на Вашето внимание апартаментен комплекс. Сгушеното между планини село с прекрасни панорами предлага възможности за каране на ски през зимата и за планински преходи през лятото. Тук можете да се насладите на спокойствието на заобикалящата природа и да избягате от забързаното ежедневие. Селото е най - голямото в община Самоков. То предлага като имоти за покупка основно къщи и Forest View е уникално предложение за ваше собствено кътче тук в подножието на Рила планина. С невероятни гледки към три покрити със сняг планински върохове, близо до планински бързеи, ски писти и множество възможности за скално катерене. С алпийска архитектура и с множество услуги, които предлага, Forest view Ви дава възможност за Ваш дом, който ще ви обгрижва. Комплексът разполага с 56 студия и двустайни апартаменти за продажба. На разположение на собствениците са: - рецепция и фоайе - асансьор - лоби бар - вътрешен басейн, сауна, фитнес - паркинг Степента на завършване е до ключ: подове: ламинат и теракот; PVC дограма, напълно оборудвани бани, интериорни врати. Продават се: студиа с площ от 44 до 52кв.м. на цена от 18900 до 24900 Евро двустайни апартаменти с площ от 69 до 74кв.м. на цена от 19900 до 35500 Евро
25.03.16 г., 14:02 icbproperties.com
74.0 м²
19 900,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Самоков