Тристаен апартамент РУСЕ

РУСЕ УЛ. СЪРНЕНА ГОРА № 9
Предишни търгове на този имот
11.01.17 г., 18:21 targimot.com
79.0 м²
48 824,00 лв

Едностаен апартамент РУСЕ

РУСЕ кв. Родина 1 и 2/едно и две/, ул. Сърнена гора № 9/девет/, вход 5/пет/, етаж 3 /три/, ап. 13/
НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ ЖИЛИЩЕ-АПАРТАМЕНТ, който съгласно схема САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА е с идентификатор 63427.5.289.5.8 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, пет, точка, двеста осемдесет и девет, точка, пет, точка, осем/, адрес на имота: гр. Русе, кв. Родина 1 и 2/едно и две/, ул. Сърнена гора № 9/девет/, вход 5/пет/, етаж 3 /три/, ап. 13/тринадесет/, който се намира с сграда № 5 /пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.5.289 / шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, пет, точка, двеста осемдесет и девет/; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/; посочена в документа площ: 38.77 кв.м. /тридесет и осем цяло седемдесет и седем квадратни метра/; прилежащи части: Изба № 8/осем/ с площ 2.63 кв.м./две цяло и шестдесет и три квадратни метра/ и 0.486 % /нула цяло четиристотин осемдесет и шест хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена; ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.5.289.5.7, 63427.5.289.5.9; под обекта: 63427.5.289.5.5; над обекта: 63427.5.289.5.11; стар идентификатор: няма. Начална цена, от която ще започне проданта: 33 990 лв. Определям време, през което имотите могат да бъдат преглеждани: всеки четвъртък от 16.00 ч. до 17.00 ч., през време на проданта. Тежести върху имотите: договорни ипотеки в полза на „ОББ”АД и "СИБАНК"-ЕАД.
11.12.16 г., 18:33 targimot.com
39.0 м²
33 990,00 лв

Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ в. Родина 1 и 2/едно и две/, ул. Сърнена гора № 9/девет/, вход 5/пет/, етаж 3 /три/, ап. 12/
НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ ЖИЛИЩЕ-АПАРТАМЕНТ, който съгласно схема е САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА е с идентификатор 63427.5.289.5.7 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, пет, точка, двеста осемдесет и девет, точка, пет, точка, седем/, адрес на имота: гр. Русе, кв. Родина 1 и 2/едно и две/, ул. Сърнена гора № 9/девет/, вход 5/пет/, етаж 3 /три/, ап. 12/дванадесет/, който се намира с сграда № 5 /пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.5.289 / шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, пет, точка, двеста осемдесет и девет/; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/; посочена в документа площ: 79.31 кв.м. /седемдесет и девет цяло тридесет и един квадратни метра/; състоящ се от две стаи, дневна и кухня, прилежащи части: Изба № 20/двадесет/ с площ 4.13 кв.м./четири цяло и тринадесет квадратни метра/ и 0.951 % /нула цяло деветстотин петдесет и една хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена; ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.5.289.5.8; под обекта: 63427.5.289.5.4; над обекта: 63427.5.289.5.10; стар идентификатор: няма. Начална цена, от която ще започне проданта: 59 364.75 лв. Определям време, през което имотите могат да бъдат преглеждани: всеки четвъртък от 16.00 ч. до 17.00 ч., през време на проданта. Тежести върху имотите: договорни ипотеки в полза на „ОББ”АД и "СИБАНК"-ЕАД.
11.12.16 г., 13:19 targimot.com
80.0 м²
59 364,00 лв

Тристаен апартамент РУСЕ

РУСЕ кв. Родина 1 и 2, ул. Сърнена гора № 9 /девет/, вход 2 /две/, етаж 1 /едно/, ап. 6 /шест
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.5.289.2.3 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, пет, точка, двеста осемдесет и девет, точка, две, точка, три/, адрес на имота: гр. Русе, община Русе, област Русе, кв. Родина 1 и 2, ул. Сърнена гора № 9 /девет/, вход 2 /две/, етаж 1 /едно/, ап. 6 /шест/, който се намира с сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.5.289 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, пет, точка, двеста осемдесет и девет/; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/; посочена в документа площ: 78.82 кв.м. /седемдесет и осем квадратни метра и осемдесет и два квадратни дециметра/; прилежащи части: ИЗБА № 12 /дванадесет/ и 0.838 % /нула цяло осемстотин тридесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата; ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.5.289.2.3, под обекта: няма, над обекта: 63427.5.289.2.6; стар идентификатор: няма, а по документ за собственост имотът представлява: АПАРТАМЕНТ № 6, на първия етаж във вход „Б” /буква „Б”/ на жилищен блок „Вежен”, в кв. „Родина”, на ул. „Сърнена гора” № 9 /девет/ в гр. Русе, състоящ се от стая, дневна, кухня-столова, сервизни помещения, със застроена площ 78.82 кв.м. /седемдесет и осем квадратни метра и осемдесет и два квадратни дециметра/, при граници: стълбище, комплекса, апартамент № 7, комплекса, стълбище, апартамент № 5, заедно с избено помещение № 12 /дванадесет/ с площ от 3.54 кв.м. /три квадратни метра и петдесет и четири квадратни дециметра/, при граници7 изба 13, коридор, комплекса, тълбище, заедно с 0.838 % /нула цяло осемстотин тридесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена. Начална цена, от която ще започне проданта: 41 201.25 лв. Определям време, през което имотът може да бъде преглеждан: всеки четвъртък от 16.00 ч. до 17.00 ч., през време на проданта. Тежести върху имотите: договорна ипотека в полза на „Банка Пиреос България”АД.
27.11.16 г., 20:41 targimot.com
79.0 м²
41 201,00 лв

Многостаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ИД 778-2016- УЛ. "СЪРНЕНА ГОРА" 9 , БЛОК ВЕЖЕН , ВХ. Д , ЕТ. 3
АПАРТАМЕНТ № 12 , находящ се на третия етаж, във вход „Д“, блок „Вежен“, по ул. Сърнена гора № 9, в к-с Родина – 1 и 2 , в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, с площ от 79.31 кв.м., състоящ се от две стаи, дневна, кухня, който, съгласно Копие от Кадастрална Карта с данни от КРНИ, представлява: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 63427.5.289.5.7, самостоятелния обект се намира в сграда № 5 , разположена в сграда с идентификатор: 63427.5.289, с предназначение: Жилище, Апартамент, прилежащи части: Избено Помещение № 20, с площ от 4.13 кв.м., заедно с 0.951% ид.ч. от общите части на сградата, брой нива на обекта: един, с площ от 79.31 кв.м., при съседи: на същия етаж: 63427.5.289.5.8, под обекта: 63427.5.289.5.4, над обекта: 63427.5.289.5.10. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 61 030.00 лв. /представляваща 75 % от оценката в размер на 81 374.00 лв. /.
9.11.16 г., 20:14 targimot.com
79.0 м²
61 030,00 лв

Многостаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ИД УЛ."СЪРНЕНА ГОРА" 9 , БЛОК ВЕЖЕН , ВХ. Д , ЕТ.3
АПАРТАМЕНТ № 13, находящ се на третия етаж, въ вход „Д“, блок „Вежен“, по ул. Сърнена гора № 9, в к-с Родина – 1, в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, с площ от 38.77 кв.м. състоящ се от дневна, кухня и сервизни помощения, който съгласно Копие от Кадастрална Карта с данни от КРНИ, представлява: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 63427.5.289.5.8, самостоятелния обект се намира в сграда № 5, разположена в сграда с идентификатор: 63427.5.289, с предназначение: Жилище, Апартамент, брой нива на обекта: един, прилежащи части: Изба № 8, с площ от 2.63 кв.м. и 0.486% ид.ч. ,от общите части на сградата, при съседи: на същия етаж: 63427.5.289.5.7, 63427.5.289.5.9, под обекта: 63427.5.289.5.5, над обекта: 63427.5.289.5.11. АПАРТАМЕНТ № 13 , находящ се на втори етаж, въ вход „Д“, блок „Вежен“, по ул. Сърнена гора № 9, в к-с Родина – 1 и 2, в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, с площ от 38.77 кв.м., състоящ се от дневна, кухня и сервизни помощения, който съгласно Копие от Кадастрална Карта с данни от КРНИ, представлява: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 63427.5.289.5.5, самостоятелния обект се намира в сграда № 5, разположена в сграда с идентификатор: 63427.5.289, с предназначение: Жилище, Апартамент, брой нива на обекта: един, прилежащи части: Изба № 13 , с площ от 2.63 кв.м. и 0.475% ид.ч. от общите части на сградата, при съседи: на същия етаж: 63427.5.289.5.4, 63427.5.289.5.6, под обекта: 63427.5.289.5.2, над обекта: 63427.5.289.5.8. КАТО АПАРТАМЕНТ № 13, НА ТРЕТИЯ ЕТАЖ, С ПЛОЩ ОТ 38.77 КВ.М.Е СВЪРЗАН КАТО МЕЗОНЕТ С АПАРТАМЕНТ № 13, НА ВТОРИЯ ЕТАЖ, СЪС СЪЩАТА ПЛОЩ. ВХОДА ОТ ТРЕТИЯ ЕТАЖ Е ЗАЗИДАН И СЕ ВЛИЗА ОТ ВТОРИЯ ЕТАЖ,ПОРАДИ КОЕТО ИЗНАСЯМ И ДВАТА АПАРТАМЕНТА ЗАЕДНО. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в общ размер на 62 600.00 лв. /представляваща 75 % от оценката в размер на 83 467.00 лв. /
9.11.16 г., 20:14 targimot.com
78.0 м²
62 600,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Русе, ул. Сърнена гора