Едностаен апартамент РУСЕ

РУСЕ УЛ. НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ 19 - ИД 350/2017
38 м²
25,650 лв
2017-6-9
АПАРТАМЕНТ № 8 /осем/, състоящ се съгласно акт за собственост от дневна, кухня и сервизни помещения, при граници: на север – стълбище и апартамент № 7, изток – апартамент № 7, юг – терен, запад – апартамент № 9, ведно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 8 /осем/, с площ 3.56 кв.м. /три квадратни метра и петдесет и шест квадратни дециметра/, при граници на избеното помещение: север – изба № 5, изток – изба от вход „З“, юг – терен, запад – коридор, ведно с 0,506% ид.ч. от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото – поземлен имот от 43,00 кв.м. /четиридесет и три квадратни метра/, като съгласно схема от АГКК представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.533.18.8 /шест три четири две седем точка четири точка пет три три точка едно осем точка осем/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. Дружба 3 /три/, ул. Никола Й. Вапцаров № 19 /деветнадесет/, бл. 12 /дванадесет/, вх. 9 /девет/, ет. 3 /три/, ап. 8 /осем/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 18 /осемнадесет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.533 /шест три четири две седем точка четири точка пет три три/. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 37.61 кв.м. /тридесет и седем квадратни метра и шестдесет и един квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части: Изба 8, 0,506% ид.ч. от сградата. Съседни самостоятелни обект в сградата: на същия етаж: 63427.4.533.18.7, 63427.4.533.18.9; под обекта: 63427.4.533.18.5; над обекта: 63427.4.533.18.11, ведно с всички подобрения в имота. ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 25 650.00 лв. вписана Възбрана в полза на Профи Кредит България ЕООД и София комерс кредит груп АД, учредена Договорна ипотека в полза на София комерс кредит груп АД в размер на 10 000 лв. Определям всеки понеделник и четвъртък от 16:00 ч. до 19:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ж.к. Дружба 3, ул. Никола Й. Вапцаров №11, вх.5,ет.2, ап.6
81 м²
43,319 лв
2017-1-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.582.19.6 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, четири, точка, петстотин осемдесет и две, точка, деветнадесет, точка, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: град Русе, община Русе, област Русе, кв. ДРУЖБА 3, ул. НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ № 11, бл. 23, вх. 5, ет. 2, ап. 6, който самостоятелен обект се намира в сграда № 19 /деветнадесет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.582 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, четири, точка, петстотин осемдесет и две/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 80.97 кв.м. /осемдесет квадратни метра и деветдесет и седем квадратни дециметра/, с прилежащи части: ИЗБА № 6 /шест/, 1.266% ид.ч. /едно цяло двеста шестдесет и шест хилядни процента идеални части/ от сградата, ниво: 1 /ниво/, съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 63427.4.582.19.5, Под обекта: 63427.4.582.19.3, Над обекта: 63427.4.582.19.9, а по документ за собственост представляващ АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, на втория етаж, във вход "Д" на жилищен блок № 23 /двадесет и три/, ЖК Дружба-3, в гр. Русе, състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 80.97 кв.м. /осемдесет квадратни метра и деветдесет и седем квадратни дециметра/, при граници: на север-терен, на изток-стълбище и апартамент № 15, на юг-терен, на запад-ап. от вход "Г, заедно с избено помещение № 6 /шест/, с площ от 2.70 кв.м. /два квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра/, при граници: на север-изба № 5, на изток-коридор, на юг-изба, на запад-изби от вх. "Г", ВЕДНО с 1.266 % /един процент и двеста шестдесет и шест хилядни от процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ж.к. Дружба 3, ул. Никола Й. Вапцаров №11,бл.23, вх. 5, ет.2, ап.6
81 м²
54,149 лв
2016-11-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.582.19.6 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, четири, точка, петстотин осемдесет и две, точка, деветнадесет, точка, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: град Русе, община Русе, област Русе, кв. ДРУЖБА 3, ул. НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ № 11, бл. 23, вх. 5, ет. 2, ап. 6, който самостоятелен обект се намира в сграда № 19 /деветнадесет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.582 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, четири, точка, петстотин осемдесет и две/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 80.97 кв.м. /осемдесет квадратни метра и деветдесет и седем квадратни дециметра/, с прилежащи части: ИЗБА № 6 /шест/, 1.266% ид.ч. /едно цяло двеста шестдесет и шест хилядни процента идеални части/ от сградата, ниво: 1 /ниво/, съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 63427.4.582.19.5, Под обекта: 63427.4.582.19.3, Над обекта: 63427.4.582.19.9, а по документ за собственост представляващ АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, на втория етаж, във вход "Д" на жилищен блок № 23 /двадесет и три/, ЖК Дружба-3, в гр. Русе, състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 80.97 кв.м. /осемдесет квадратни метра и деветдесет и седем квадратни дециметра/, при граници: на север-терен, на изток-стълбище и апартамент № 15, на юг-терен, на запад-ап. от вход "Г, заедно с избено помещение № 6 /шест/, с площ от 2.70 кв.м. /два квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра/, при граници: на север-изба № 5, на изток-коридор, на юг-изба, на запад-изби от вх. "Г", ВЕДНО с 1.266 % /един процент и двеста шестдесет и шест хилядни от процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ж.к. Дружба 3, ул. Никола Й. Вапцаров №11, бл.23, вх. 5, ет. 2, ап. 6
81 м²
54,149 лв
2016-11-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.582.19.6 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, четири, точка, петстотин осемдесет и две, точка, деветнадесет, точка, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: град Русе, община Русе, област Русе, кв. ДРУЖБА 3, ул. НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ № 11, бл. 23, вх. 5, ет. 2, ап. 6, който самостоятелен обект се намира в сграда № 19 /деветнадесет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.582 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, четири, точка, петстотин осемдесет и две/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 80.97 кв.м. /осемдесет квадратни метра и деветдесет и седем квадратни дециметра/, с прилежащи части: ИЗБА № 6 /шест/, 1.266% ид.ч. /едно цяло двеста шестдесет и шест хилядни процента идеални части/ от сградата, ниво: 1 /ниво/, съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 63427.4.582.19.5, Под обекта: 63427.4.582.19.3, Над обекта: 63427.4.582.19.9, а по документ за собственост представляващ АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, на втория етаж, във вход "Д" на жилищен блок № 23 /двадесет и три/, ЖК Дружба-3, в гр. Русе, състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 80.97 кв.м. /осемдесет квадратни метра и деветдесет и седем квадратни дециметра/, при граници: на север-терен, на изток-стълбище и апартамент № 15, на юг-терен, на запад-ап. от вход "Г, заедно с избено помещение № 6 /шест/, с площ от 2.70 кв.м. /два квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра/, при граници: на север-изба № 5, на изток-коридор, на юг-изба, на запад-изби от вх. "Г", ВЕДНО с 1.266 % /един процент и двеста шестдесет и шест хилядни от процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ул. Никола Й. Вапцаров № 14
72 м²
6,500 лв
2016-11-6
1/6 /една шеста/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.569.1.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, четири, точка, петстотин шестдесет и девет, точка, едно, точка, едно/, адрес на имота: гр. Русе, кв. Дружба 3, ул. Никола Й. Вапцаров № 14 /четиринадесет/, блок МНО-4, вход 1 /едно/, етаж 1 /едно/, ап. 1 /едно/, който се намира с сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.569 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, четири, точка, петстотин шестдесет и девет/; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/; посочена в документа площ: 72.55 кв.м. /седемдесет и два квадратни метра петдесет и пет квадратни дециметра/; прилежащи части: ...; стар идентификатор: няма; ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.4.569.1.2; под обекта: няма; над обекта: 63427.4.569.1.4. Начална цена, от която ще започне проданта: 6 500 лева.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Русе, Никола Вапцаров, Апартамент продажба