САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.5.450.2.16, адрес на имота: гр. Русе, ул. Чипровци № 2, вх. 2, ет. 6, ап. 4; самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.5.450; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; площ по документ: 75.82 кв.м.; прилежащи части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 10, с площ 3.65 кв.м.; заедно с 1.725 % ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на стореж върху терена; ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.5.450.2.17; под обекта: 63427.5.450.2.13; над обекта: 63427.5.450.2.19; стар идентификатор: няма. Начална цена, от която ще започне проданта 57 000 лв.
21.01.17 г., 18:26 targimot.com
76.0 м²
57 000,00 лв

Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ УЛ. ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 69 - ИД 1041/2016
АПАРТАМЕНТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.2631.15.11 /шест три четири две седем точка две точка две шест три едно точка едно пет точка едно едно/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Шести септември № 69 /шестдесет и девет/, вх. 1 /едно/, ет. 3 /три/, ап. 11 /единадесет/, състоящ се от стая, вестибюл, кухня, коридор, входно антре, килер, сервизни помещения и балкон. Самостоятелният обект се намира в сграда № 15 /петнадесет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2631 /шест три четири две седем точка две точка две шест три едно/. Предназначение на самостостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/, със застроена площ 60 кв.м. /шестдесет квадратни метра/ според нотариален акт и без данни за площ според кадастрална карта, ведно с прилежащите части: Таванско помещение № 1 /едно/с площ от 36 кв.м. /тридесет и шест квадратни метра/ и Избено помещение № 3 /три/ с площ от 10 кв.м. /десет квадратни метра/, заедно с 6.98 % ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.2631.15.12, 63427.2.2631.15.10; под обекта: 63427.2.2631.15.7, над обекта: няма. ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 48 075.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на КСК РУСЕНСКА ПОПУЛЯРНА КАСА, в размер на 35 000 лева,вписана Възбрана в полза на КСК РУСЕНСКА ПОПУЛЯРНА КАСА, ,вписана Възбрана в полза на БАНКА ДСК ЕАД, Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 19:00 ч.з а оглед на имота.
20.01.17 г., 19:29 targimot.com
60.0 м²
48 075,00 лв

Тристаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ул. Плиска №56 ,бл. Средец, вх.1
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 63427.1.181.3.5 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, едно, точка, сто осемдесет и едно, точка, три, точка, пет/, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007г. на Изпълнителен директор на Агенцията по кадастъра, с адрес на имота: град Русе, община Русе, област Русе, улица Плиска № 56 (петдесет и шест), вход 1 (едно), ет. 2 (две), апартамент 1 (едно), който самостоятелен обект попада в сграда № 3 (три), разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.1.181 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, едно, точка сто осемдесет и едно), предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ по документ: 83,12 кв.м. (осемдесет и три квадратни метра и дванадесет квадратни дециметра), прилежащи части: изба № 14 (четиринадесет) и 1.193% ид.ч. (едно цяло сто деветдесет и три хилядни процента идеални части) от сградата, при съседи самостоятелни обекти: на съшия етаж: 63427.1.181.3.6, под обекта: 63427.1.181.3.2, над обекта: 63427.1.181.3.8, описан в Нотариален акт № 86, том ХХІІІ, дело № 7565/97 г., вх.рег. № 6668 от 03.09.1997г., партидна книга: том 509, стр. 241, 242 на Съдия по вписванията Русе, като АПАРТАМЕНТ № 1 (едно), находящ се на етаж трети, във вход А, на жилищен блок Средец, по улица Плиска в град Русе, община Русе, област Русе, с административен адрес град Русе,улица Плиска № 56, вход 1, етаж 3, състоящ се от две спални, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 83.12 кв.м. (осемдесет и три квадратни метра и дванадесет квадратни дециметра), при съседи: стълбище, апартамент № 2 на Веса Николова Хубанова, Красимирка Иванова Пеева и Даниела Иванова Пеева, двор, двор и ул. Плиска, с прилежащо ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 14 (четиринадесет), с площ 7.42 кв.м. (седем квадратни метра и четиридесет и два квадратни дециметра), при граници : изба № 13, на Цоню и Иванка Дърови, двор, коридор, коридор, заедно с 1.193 % (едно цяло сто деветдесет и три хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, изброени в чл. 38 от ЗС и от правото на строеж върху дворното място.
19.01.17 г., 17:48 targimot.com
83.0 м²
73 350,00 лв

Тристаен апартамент ВАРНА

ВАРНА ГР. ВАРНА, УЛ. РУСЕ №59, ВХ.Б, ЕТ.4, АП.10
ПОДРОБНОСТИ В ПРИКАЧЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ
19.01.17 г., 16:18 targimot.com
115.0 м²
142 400,00 лв

Тристаен апартамент РУСЕ

РУСЕ кв.”Здраве”, ул.”Околчица” № 11, бл. 83, вх. 1, ет. 6, ап. 1,
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 63427.7.136.1.18, с адрес: гр. Русе, кв.”Здраве”, ул.”Околчица” № 11, бл. 83, вх. 1, ет. 6, ап. 1, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.136, с предназначение: Жилище, Апартамент, нива на обекта: 1, с площ по документи 81.75 кв.м., прилежащи части: изба № 7 и 1,747% ид. части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.7.136.1.17, под обекта: 63427.7.136.1.15 и над обекта – няма, а по акт за собственост: .АПАРТАМЕНТ „А” на VI етаж във вх. А на жил. блок № 83, построен върху държавна земя в жилищен комплекс „Здравец” в гр. Русе, състоящ се от две стаи, дневна, кухня, баня, клозет, килер, три антрета и два балкона, със застроена площ 81.75 кв.м. при граници: от югозапад, северозапад и югоизток-терен на комплекса и от североизток-стълбище, заедно с избено помещение № 7 със застроена площ 6.08 кв.м. при граници: от югозапад-изба №6, от североизток-изба №8, и от югоизток-коридор, заедно с 1,747% ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 51 671 лв. ИЗП. Д. № 20179140400019
19.01.17 г., 7:17 targimot.com
82.0 м²
51 761,00 лв

Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ УЛ. МАРИЯ ЛУИЗА 19 - ИД 765/2013
½ /една втора/ идеална част от АПАРТАМЕНТ № 14 /четиринадесет/ на петия етаж , вход „Д“ /буква Д/ в жилищен блок „Гурко“, построен въз основа на отстъпено право на строеж върху държавна земя, по ул. Мария Луиза № 19 /деветнадесет/, състоящ се от спалня – дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 48.51 кв.м. /четиридесет и осем квадратни метра и петдесет и един квадратни дециметра/, при граници: запад – апартамент № 13, стълбище и апартамент № 15, юг – ул. Мария Луиза и на изток – апартамент № 15, с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/, с полезна площ 4.92 кв.м. /четири квадратни метра и деветдесет и два квадратни дециметра/, при граници: север – изба № 8, юг – коридор, запад – стълбище, и на изток – коридор, както и КИЛЕР № 4 /четири/, при граници - Митко Иванов, Марианка Димова, заедно с припадащите му се 0.418 % /нула цяло четиристотин и осемнадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху мястото от 59 кв.м. /петдесет и девет квадратни метра/. ЦЕНА: 30 720.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, в размер на 70 000 евро. Определям всеки вторник и петък от 17:00 ч. до 19:00 ч. за оглед на имота.
13.01.17 г., 18:28 targimot.com
24.0 м²
30 720,00 лв

Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ БУЛ. ЛИПНИК 108 - ИД 182/2014
АПАРТАМЕНТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.606.2.23 /шест три четири две седем точка седем точка шест нула шест точка две точка две три/, находящ се в гр. Русе, ж.к. Изток, ж. бл. Берое, бул. Липник № 108 /сто и осем/, вх. 1 /едно/, ет. 8 /осем/, ап. 3 /три/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.606 /шест три четири две седем точка седем точка шест нула шест/; площ: 75.68 кв.м. /седемдесет и пет квадратни метра и шестдесет и осем квадратни дециметра/; брой нива на обекта: 1 /едно/; ведно с изба № 14 /четиринадесет/ с площ 3.63 кв.м. /три квадратни метра и шестдесет и три квадратни дециметра/ и 1.132 % ид. ч. От общите части на сградата и отстъпеното право на строеж. Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 63427.7.60.2.45; под обекта – 63427.7.606.2.20; над обекта – няма. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 39 375.00 лв. вписана Законна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, първа по ред в размер на 14 000 евро и втора по ред договорна ипотека в полза на Алфа Банк АД в размер на 13 000 евро. Определям всеки понеделник и вторник от 13:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
12.01.17 г., 18:25 targimot.com
76.0 м²
39 375,00 лв

Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ул. Деветнадесети февруари № 18, ет. 3, ап. 10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.4864.3.10, адрес на имота: гр. Русе, ул. Деветнадесети февруари № 18, ет. 3, ап. 10, самостоятелния обект се намира в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4864; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; площ по документ: 69.80 кв.м.; прилежащи части: ...; ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.4864.3.11, 63427.2.4864.3.9; под обекта: 63427.2.4864.3.6; над обекта: 63427.2.4864.3.14, стар идентификатор: няма, а по документ за собственост имотът представлява: АПАРТАМЕНТ № 6, на третия етаж на жилищен блок „Единство”, в гр.Русе, по ул. „Деветнадесети февруари” № 18, състоящ се от две стаи, вестибюл, кухня с кухненска ниша, килер, черно антре, балкон, балкон, със застроена площ от 69.80 кв.м., с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 13, с площ от 16 кв.м. и ТАВАН – таванска стая № 15, с площ от 10 кв.м., ведно с 59390/1317,771% идеални части от общите части на сградата и от правото на ползване на съответните идеални части от земята. НАЧАЛНА ЦЕНА от която ще започне публичната продан – 79 950 лв.
12.01.17 г., 18:25 targimot.com
70.0 м²
79 950,00 лв

Тристаен апартамент РУСЕ

РУСЕ УЛ. ВИДИН 18 - ИД 726/2014
АПАРТАМЕНТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.376.1.51 /шест три четири две седем точка две точка три седем шест точка едно точка едно пет/, находящ се в гр. Русе, ул. Видин № 18 /осемнадесет/, вх. 2 /две/, ет. 6 /шест/, а по акт за ипотека – етаж 7 /седем/; ап. 19 /деветнадесет/; площ: 94.36 кв.м. /деветдесет и четири квадратни метра и тридесет и шест квадратни дециметра/; състоящ се от: кухненски бокс; столова-дневна; спалня, антре, килер, преддверие, баня-тоалетна; две тераси; предназначение на обекта: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ; брой нива на обекта: 1 /един/; който самостоятелен обект е разположен в сграда No 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор: 63427.2.376 /шест три четири две седем точка две точка три седем шест/, ведно с избено помещение № 19 /деветнадесет/ с площ 2.20 кв.м. /два квадратни метра и двадесет квадратни дециметра/ и 1.454 % ид.ч., равняващи се на 6.28 кв.м. /шест квадратни метра и двадесет и осем квадратни дециметра/ от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 63427.2.376.1.29; 63427.2.376.1.30; 63427.2.376.1.50; под обекта – 63427.2.376.1.48; 63427.2.376.1.25; 63427.2.376.1.49, над обекта – няма. ЦЕНА: 54 000.00 лв. вписана Законна ипотека в полза на Алфа Банк АД , първа в размер на 15 000 евро и втора по ред договорна ипотека в размер на 3900 евро. Определям всеки понеделник и сряда от 12:00 . до 18:00 ч. за оглед на имота.
12.01.17 г., 17:36 targimot.com
94.0 м²
54 000,00 лв

Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ УЛ. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 6 - ИД 916/2013
АПАРТАМЕНТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.3222.1.24 /шест три четири две седем точка две точка три две две две точка едно точка две четири/, находящ се в гр. Русе, ул. Братя Миладинови № 6 /шест/, бл. Калофер, вх. 1 /едно/, ет. 8 /осем/, ап. 3 /три/; площ: 58.90 кв.м. /петдесет и осем квадратни метра и деветдесет квадратни дециметра/, състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизно помещение; който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.3222 /шест три четири две седем точка две точка три две две две/; предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ; брой нива на обекта: 1 /едно/, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 5 /пет/ с площ 5.36 кв.м. /пет квадратни метра и тридесет и шест квадратни дециметра/, заедно с 2.039 % /две цяло и тридесет и девет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж. Съседни самостоятелни обекти: на същия тежа – 63427.2.3222.1.46; 63427.2.32222.1.23; под обекта – 63427.2.3222.1.21. ЦЕНА: 34 500.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, в размер на 34000 евро и учредено право на ползване на Йоана Иванова Станева Определям всеки вторник и петък от 17:00 ч. до 19:00 ч. за оглед на имота. по изпълнително дело 20138330400916
11.01.17 г., 18:25 targimot.com
59.0 м²
34 500,00 лв

Тристаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ж.к. Дружба 3, ул. Никола Й. Вапцаров №11, вх.5,ет.2, ап.6
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.582.19.6 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, четири, точка, петстотин осемдесет и две, точка, деветнадесет, точка, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: град Русе, община Русе, област Русе, кв. ДРУЖБА 3, ул. НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ № 11, бл. 23, вх. 5, ет. 2, ап. 6, който самостоятелен обект се намира в сграда № 19 /деветнадесет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.582 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, четири, точка, петстотин осемдесет и две/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 80.97 кв.м. /осемдесет квадратни метра и деветдесет и седем квадратни дециметра/, с прилежащи части: ИЗБА № 6 /шест/, 1.266% ид.ч. /едно цяло двеста шестдесет и шест хилядни процента идеални части/ от сградата, ниво: 1 /ниво/, съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 63427.4.582.19.5, Под обекта: 63427.4.582.19.3, Над обекта: 63427.4.582.19.9, а по документ за собственост представляващ АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, на втория етаж, във вход "Д" на жилищен блок № 23 /двадесет и три/, ЖК Дружба-3, в гр. Русе, състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 80.97 кв.м. /осемдесет квадратни метра и деветдесет и седем квадратни дециметра/, при граници: на север-терен, на изток-стълбище и апартамент № 15, на юг-терен, на запад-ап. от вход "Г, заедно с избено помещение № 6 /шест/, с площ от 2.70 кв.м. /два квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра/, при граници: на север-изба № 5, на изток-коридор, на юг-изба, на запад-изби от вх. "Г", ВЕДНО с 1.266 % /един процент и двеста шестдесет и шест хилядни от процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена.
11.01.17 г., 18:22 targimot.com
81.0 м²
43 319,00 лв

Тристаен апартамент РУСЕ

РУСЕ УЛ. СЪРНЕНА ГОРА № 9
Предишни търгове на този имот
11.01.17 г., 18:21 targimot.com
79.0 м²
48 824,00 лв
2 стаи
60.0 м²
42 800,00 €

Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ УЛ. ПРИСТАНИЩНА 8 - ИД 832/2014
АПАРТАМЕНТ № 2 /две/ на първия етаж в жилищна сграда на Пристанищен комплекс, а по кадастрална карта представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СРАДА с идентификатор: 63427.2.4943.37.2 /шест три четири две седем точка две точка четири девет четири три точка три седем точка две/, находящ се в гр. Русе, ул. Пристанищна № 8 /осем/, ет. 1 /едно/, ап. 2 /две/, площ: 43.82 кв.м. /четиридесет и три квадратни метра и осемдесет и два квадратни дециметра/ , състоящ се от: спалня, кухня, дневна и сервизни помещения, който самостоятелен обект се намира в сграда № 37 /тридесет и седем/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4943 /шест три четири две седем точка две точка четири девет четири три/; предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ; брой нива на обекта: 1 /едно/, ведно с таванско помещение № 2 /две/ с площ 29.52 кв.м. /двадесет и девет квадратни метра и петдесет и два квадратни дециметра/ и 32.191 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 27.56 кв.м. . Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 63427.2.4943.37.3; 63427.2.4943.37.1; под обекта – няма; над обекта – няма. ЦЕНА: 16 641.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на АЛФА БАНК - КЛОН БЪЛГАРИЯ, в размер на 12 000 евро Определям всеки понеделник и петък от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота. по изпълнително дело 20148330400832
10.01.17 г., 18:22 targimot.com
44.0 м²
16 641,00 лв

Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ бул. Липник № 62, вход 2, етаж 1, ап. 5,
АПАРТАМЕНТ № 5, намиращ се в град Русе, жилищен блок „Ангел Главчев”, вход „Б”, етаж 2, бул. Липник № 62, състоящ се от две стаи, кухня, баня-клозет, дрешник, две антрета, два балкона, със застроена площ 66.11 кв.м., с изложение: северно и южно, при граници: север – терен на комплекса, изток – стълбище и ап. № 6, юг – ап. № 6 и терен на комплекса, запад – ап. № 4, с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 21 с площ 3.77 кв.м., при граници: север – изба 22, изток – коридор, юг – терен на комплекса, запад – командно, заедно с 0.761 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж с решение №15/21.10.1969г. на ИК на ГНС – Русе, кв. 650 по ул. Ангел Гецов от 2951 кв.м., който апартамент по кадастралната карта на град Русе, одобрена със заповед № РД-18-91/15.12.2007г. на изпълнителния директор на АГКК представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.160.1.35, на адрес град Русе, община Русе, област Русе, кв. Здравец, бул. Липник № 62, вход 2, етаж 1, ап. 5, който се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.160; предназначение: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; посочена в документа площ: 66.11 кв.м.; прилежащи части: ИЗБА № 21 с площ 3.77 кв.м. и 0.761% идеални части от сградата; ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.7.160.1.1, 63427.7.160.1.34, под обекта: 63427.7.160.1.162, 63427.7.160.1.163, над обекта: 63427.7.160.1.38; стар идентификатор: няма. Начална цена от която ще започне проданта 49 350 лв. Изпълнително дело № 20168320402159
9.01.17 г., 18:27 targimot.com
66.0 м²
49 350,00 лв

Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ УЛ. КОТОВСК 12 - ИД 877/2013
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.97.2.4 /шест три четири две седем точка седем точка девет седем точка две тока четири/, находящ се в гр. Русе, ул. Котовск № 12 /дванадесет/, ет. 2 /две/, /трети архитектурен/, ап. 4 /четири/; площ: 90.31 кв.м. /деветдесет квадратни метра и тридесет и един квадратни дециметра/, състоящ се от: дневна, спалня, кухненски бокс, санитарен възел, дрешник и две тераси, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.97 /шест три четири две седем точка седем точка девет седем/; предназначение на обекта: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ; брой нива: 1 /едно/, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4/четири/ с площ: 2.43 кв.м. /два квадратни метра и четиридесет и три квадратни дециметра/, при граници: изба № 3рампа за подземни гаражи, изба № 5 и коридор, заедно с 8.138 % /осем цяло сто тридесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 13.78 кв. м. /тринадесет квадратни метра и седемдесет и осем квадратни дециметра/ и 8.138 % /осем цяло сто тридесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части от дворното място, равняващи се на 24.98 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра и деветдесет и осем квадратни дециметра/. Съседни самостоятелни обекти: на същия тежа – 63427.7.97.2.5; под обекта – 63427.7.97.2.1; над обекта – 63427.7.97.2.7. ЦЕНА: 83 640.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на Алфа банка АД, 50 000 евро. Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота. по изпълнително дело 20138330400877
6.01.17 г., 18:18 targimot.com
90.0 м²
83 640,00 лв

Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ УЛ. АЛЕЯ ВЪЗРАЖДАНЕ 74 - ИД 911/2016
АПАРТАМЕНТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.1.98.1.8 /шест три четири две седем точка едно точка девет осем точка едно точка осем/, с адрес на имота: гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Алея Възраждане № 74 /седемдесет и четири/, вх. 1 /едно/, ет. 3 /три/, ап. 8 /осем/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.1.98 / шест три четири две седем точка едно точка девет осем/. Предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 74.72 кв.м. / седемдесет и четири квадратни метра и седемдесет и два квадратни дециметра/, заедно с прилежащите части – ИЗБА № 8 с площ от 10.68 кв.м и припадщите се идеални части от сградата и от правото на собственост върху поземления имот с идентификатор 63427.1.98 / шест три четири две седем точка едно точка девет осем/, равняващи се на 27.94 кв.м. /двадесет и седем квадратни метра и деветдесет и четири квадратни дециметра/, целия с площ: 935 кв.м. /деветстотин тридесет и пет квадратни метра/; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: комплексно застрояване, адрес: гр. Русе, ул. Алея Възраждане. Съседи: 63427.1.97; 63427.1.89; 63427.1.260; 63427.1.261; 63427.1.263; 63427.1.101; 63427.1.100; 63427.1.99. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.1.98.1.9, 63427.1.98.1.7; под обекта: 63427.1.98.1.5; над обекта: няма. По време на описа в имота е констатирана сауна. ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 97 875.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на Юробанк България АД - правоприемник на Алфа Банк АД, в размер на 65 000 евро. Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 19:00 ч. за оглед на имота. по изпълнително дело 20168330400911
4.01.17 г., 20:19 targimot.com
75.0 м²
97 875,00 лв

Тристаен апартамент

гр. Русе, Родина 2
4.01.17 г., 18:32 bazar.bg
3 стаи
85.0 м²
40 000,00 €

Тристаен апартамент РУСЕ

РУСЕ улица „Драгоман" № 2 /две/ , етаж 3 /три/ , апартамент 13
І. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ №13 /тринадесет/, с идентификатор №63427.2.2745.1.13 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка две хиляди седемстотин четиридесет и пет точка едно точка тринадесет/ по кадастралната карта на град Русе, община Русе, област Русе, одобрена със Заповед №РД-18-18/16.05.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота : град Русе , община Русе, област Русе , улица „Драгоман" № 2 /две/ , етаж 3 /три/ , апартамент 13 /тринадесет/, който самостоятелен обект попада в сграда №1 / едно/, в поземлен имот с идентификатор №63427.2.2745 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка две хиляди седемстотин четиридесет и пет/, състоящ се от две стаи , дневна , кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 96.28 кв.м /деветдесет и шест цяло и двадесет и осем стотни квадратни метра /, с предназначение на самостоятелния обект :Жилище , апартамент, брой нива на обекта : 1 /един/, при граници и съседи за обекта: на същия етаж - №63427.2.2745.1.14; под обекта -№63427.2.2745.1.7 и над обекта - №63427.2.2745.1.17, заедно с принадлежащото му избено помещение №19 /деветнадесет/ с полезна площ от 5.44 кв.м /пет цяло четиридесет и четири стотни квадратни метра/, при граници за избеното помещение : от север - коридор, от изток - изба №20 /двадесет /, от запад - улица, от юг - двор, ВЕДНО с 3.1655% / три цяло хиляда шестстотин петдесет и пет десетохилядни / идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж и 22.63/715 /двадесет и две цяло шестдесет и три стотни седемстотин и петнадесет/ идеални части от поземлен имот с идентификатор №63427.2.2745 / шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка две хиляди седемстотин четиридесет и пет/, с адрес на поземления имот : град Русе, област Русе, улица „Драгоман"№2 /две/, с площ от 717 кв.м /седемстотин и седемнадесет квадратни метра/, при граници и съседи за поземления имот : №63427.2.77, №63427.2.5517, №63427.2.2746 и №63427.2.2754.; Начална цена, от която ще започне проданта – 99 671.25 лв.
31.12.16 г., 18:01 targimot.com
96.0 м²
99 671,00 лв
Предлагаме Ви, четиристаен апартамент разположен на топ център, в близост до общината с обща площ 100 кв.м. Жилището се състои от четири стаи свързани с преходи, просторна кухня, баня с тоалетна, втора тоалетна и килер. Имота разполага още с маза - 15 кв.м и таванско помещение - 15 кв.м. Намира се в тухлена газифицирана сграда.СГРАДА: Този четиристаен апартамент се намира в тухлена сграда построена през 1957 г.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: В Центъра на града, близо до детска градина, училище, магазин за хранителни стоки – чудесен четиристаен апартамент за вашето семейство.ПРЕДИМСТВА: Бърз и лесен достъп до всички райони на града, удобен градски транспорт.Обади се СЕГА и цитирай този код 320132!
22.12.16 г., 19:36 address.bg
100.0 м²
50 000,00 €

Тристаен апартамент РУСЕ

РУСЕ 711-2013г. - гр. Русе, ул. Неофит Бозвели 18
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.5534.3.1/шест три четири две седем точка две точка пет пет три четири точка едно точка едно/ с площ 93.86/деветдесет и три цяло осемдесет и шест стотни/кв.м., представляващ ап.1/едно/, ет.1/едно/, вх.3/три/, ул. Неофит Бозвели № 18 в гр.Русе, който обект се намира в сграда № 3/три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5534/шест три четири две седем точка две точка пет пет три четири/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 63427.2.5534.3.2/шест три четири две седем точка две точка пет пет три четири точка едно точка две/, под обекта - 63427.2.5534.3.23/шест три четири две седем точка две точка пет пет три четири точка едно точка две три/, над обекта - 63427.2.5534.3.4/шест три четири две седем точка две точка пет пет три четири точка едно точка четири/, съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ, а по нотариален акт – апартамент № 1/едно/, ет.1/едно/, вх.“В“/буква“в“/, ул. Видин № 20 и ул. Неофит Бозвели в гр.Русе, състоящ се от две спални, дневна – трапезария - кухня, сервизни помещения, заедно с прилежащото избено помещение № 1/едно/с площ 5.26/пет цяло двадесет и шест стотни/ кв.м., при граници: юг – изба №3/три/, запад – стълбищна клетка, изток – коридор, заедно с 0.98/нула цяло девтедесет и осем стотни/%ид.ч. от общите части на сградата, равняващи се 20.71/двадесет цяло седемдесет е една стотни/ кв.м., и 5.692/пет цяло шестстотин деветдесет и две хилядни/% ид.ч. от правото на строеж върху терена с площ 2592/две хиляди петстотин деветдесет и две/ кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – високо застрояване / над 15м./, стар идентификатор 1421/хиляда четиристотин двадесет и едно/, п.II – 354, 355, 356, 357, 4885/две римско тире триста петдесет и четири арабско, триста петдесет и пет арабско, триста петдесет и шест арабско, триста петдесет и седем арабско, четири хиляди осемстотин осемдесет и пет арабско/.
20.12.16 г., 2:04 targimot.com
94.0 м²
70 980,00 лв

Едностаен апартамент РУСЕ

РУСЕ кв. Родина 1 и 2 /едно и две/, ул. Димчо Дебелянов № 59/петдесет и девет/, вход 1 /едно/, етаж 4 /четири/, ап. 2 /две
І. НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ ЖИЛИЩЕ-АПАРТАМЕНТ, който съгласно схема САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА е с идентификатор 63427.5.608.3.11 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, пет, точка, шестстотин и осем, точка, три, точка, единадесет/, адрес на имота: гр. Русе, кв. Родина 1 и 2 /едно и две/, ул. Димчо Дебелянов № 59/петдесет и девет/, вход 1 /едно/, етаж 4 /четири/, ап. 2 /две/, който се намира с сграда № 3 /три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.5.608/ шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, пет, точка, шестстотин и осем/; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/; посочена в документа площ: 38.73 кв.м. /тридесет и осем цяло седемдесет и три квадратни метра/; състоящ се от дневна, кухня и сервизни помещения, прилежащи части: Изба № 8 /осем/ с площ 3.54 кв.м./три цяло и петдесет и четири квадратни метра/ и 1.841 % /едно цяло осемстотин четиридесет и едно хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена; ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.5.608.3.12, 63427.5.608.3.10; под обекта: 63427.5.608.3.8; над обекта: 63427.5.608.3.14; стар идентификатор: няма. Начална цена, от която ще започне проданта: 34 064.25 лв. Определям време, през което имотите могат да бъдат преглеждани: всеки четвъртък от 16.00 ч. до 17.00 ч., през време на проданта. Тежести върху имотите: договорни ипотеки в полза на „Уникредит Булбанк”АД и "СИБАНК"ЕАД.
11.12.16 г., 18:34 targimot.com
38.0 м²
34 064,00 лв

Едностаен апартамент РУСЕ

РУСЕ кв. Родина 1 и 2/едно и две/, ул. Сърнена гора № 9/девет/, вход 5/пет/, етаж 3 /три/, ап. 13/
НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ ЖИЛИЩЕ-АПАРТАМЕНТ, който съгласно схема САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА е с идентификатор 63427.5.289.5.8 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, пет, точка, двеста осемдесет и девет, точка, пет, точка, осем/, адрес на имота: гр. Русе, кв. Родина 1 и 2/едно и две/, ул. Сърнена гора № 9/девет/, вход 5/пет/, етаж 3 /три/, ап. 13/тринадесет/, който се намира с сграда № 5 /пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.5.289 / шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, пет, точка, двеста осемдесет и девет/; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/; посочена в документа площ: 38.77 кв.м. /тридесет и осем цяло седемдесет и седем квадратни метра/; прилежащи части: Изба № 8/осем/ с площ 2.63 кв.м./две цяло и шестдесет и три квадратни метра/ и 0.486 % /нула цяло четиристотин осемдесет и шест хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена; ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.5.289.5.7, 63427.5.289.5.9; под обекта: 63427.5.289.5.5; над обекта: 63427.5.289.5.11; стар идентификатор: няма. Начална цена, от която ще започне проданта: 33 990 лв. Определям време, през което имотите могат да бъдат преглеждани: всеки четвъртък от 16.00 ч. до 17.00 ч., през време на проданта. Тежести върху имотите: договорни ипотеки в полза на „ОББ”АД и "СИБАНК"-ЕАД.
11.12.16 г., 18:33 targimot.com
39.0 м²
33 990,00 лв

Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ кв. Родина 1 и 2 /едно и две/, ул. Димчо Дебелянов № 59/петдесет и девет/, вход 1 /едно/, етаж 4 /четири/, ап. 1 /едно/
І. НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ ЖИЛИЩЕ-АПАРТАМЕНТ, който съгласно схема САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА е с идентификатор 63427.5.608.3.10 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, пет, точка, шестстотин и осем, точка, три, точка, десет/, адрес на имота: гр. Русе, кв. Родина 1 и 2 /едно и две/, ул. Димчо Дебелянов № 59/петдесет и девет/, вход 1 /едно/, етаж 4 /четири/, ап. 1 /едно/, който се намира с сграда № 3 /три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.5.608/ шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, пет, точка, шестстотин и осем/; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/; посочена в документа площ: 79.31 кв.м. /седемдесет и девет цяло тридесет и един квадратни метра/; състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, прилежащи части: Изба № 17 /седемнадесет/ с площ 6.08 кв.м./шест цяло и осем квадратни метра/ и 3.838 % /три цяло осемстотин тридесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена; ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.5.608.3.11; под обекта: 63427.5.608.3.7; над обекта: 63427.5.608.3.13; стар идентификатор: няма. Начална цена, от която ще започне проданта: 56 230.50 лв.
11.12.16 г., 13:19 targimot.com
79.0 м²
56 230,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Русе
1 2 3 4 5 6