5,000 лв
2018-2-8
Продават се два гаража заедно. Цената е обща и за двата гаража. Има ЕЛ-инсталация. Подходящи за работилница. Единият гараж е масивен, другият е полумасивен.
Ощеhomes.bg
4,000 лв
2018-2-8
Гараж подходящ за работилница, снабден с ЕЛ-инсталация.
Ощеhomes.bg
1,500 лв
2018-2-8
Масивен гараж подходящ за работилница.
Ощеhomes.bg

Тристаен апартамент Рудозем

Рудозем БУЛ. БЪЛГАРИЯ, БЛ. 7, ВХ. А, ЕТ. 3, АП. 8
65 м²
37,573 лв
2017-11-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63207.501.53.7.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рудозем, общ. Рудозем, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-12/10.03.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с п ...
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент Рудозем

Рудозем БУЛ. БЪЛГАРИЯ, БЛ. № 7, ВХ. А, ЕТ. 3, АП. 8
65 м²
41,748 лв
2017-9-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63207.501.53.7.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рудозем, общ. Рудозем, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-12/10.03.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 65.36 кв.м. (шестдесет и пет цяло и тридесет и шест квадратни метра), с адрес: гр. Рудозем, ЕКАТТЕ 63207, бул. България , бл. № 7, вх. А, ет. 3, ап. 8, с предназначение: Жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63207.501.53.7.7, 63207.501.53.7.9, под обекта: 63207.501.53.7.5, над обекта: няма, разположен в четириетажна многофамилна жилищна сграда идентификатор 63207.501.53.7, с площ от 232 кв.м. (двеста тридесет и два квадратни метра), построена в поземле имот с идентификатор 63207.501.53, с площ от 16 610 кв.м. (шестнадесет хиляди шестстотин и десет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при граници и съседи на поземления имот: имоти с идентификатори 63207.501.54, 63207.501.55, 63207.501.56, 63207.501.57, 63207.501.58, 63207.501.59, 63207.501.52, 63207.501.44, 63207.501.36, 63207.501.170, ВEДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 8, с площ от 7.39 кв.м. (седем цяло и тридесет и девет квадратни метра), ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, съответсващи на 4.19 кв.м. (четири цяло и деветнадесет квадратни метра), ВЕДНО със съответните идеалн части от правото на строеж върху описания поземлен имот, съответстващи на 69.55 кв.м. (шестдесет и девет цяло и петдесет и пет квадратни метра).
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Рудозем, Апартамент продажба