Тристаен апартамент КЮСТЕНДИЛ

КЮСТЕНДИЛ ул. „Раковски“ № 42, ет. 12, ап. 55
Самостоятелен обект, находящ се в жилищната сграда на жилищен блок № ПК-1 /ПК едно/, построен на ул."Г.С.Раковски" № 42 /четиридесет и две/, на XII /дванадесети/ етаж, представляващ ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ № 55 /петдесет и пет/, състоящ се от две стаи хол, кухня, баня с клозет и входно антре, със застроена площ от 90.93 /деветдесет цяло и деветдесет и три стотни/ кв.метра, заедно с принадлежащото на апартамента ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 21 /двадесет и едно/ с полезна площ от 2.75 /две цяло и седемдесет и пет стотни/ кв.метра, заедно с 1.470 % /едно цяло четиристотин и седемдесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата на блока и 1.470 % /едно цяло четиристотин и седемдесет хилядни процента/ идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: от север-двор, от юг-апартамент № 56, от изток-двор, от запад-стълбище и фоайе, отдолу-апартамент № 50 и отгоре-апартамент № 60 и съседи на таванското помещение: от север-сушилня, от юг-коридор, от изток-двор, от запад-таван № 13 и отдолу-апартамент № 70, а по кадастралната карта на гр. Кюстендил одобрена със Заповед № РД-18-96/28.10.2008г. на изп. директор на АГКК представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 41112.500.1762.8.55 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин, поземлен имот хиляда и седемстотин и шестдесет и две, сграда осем, самостоятелен обект в сграда петдесет и пет/ с адм. адрес на имота гр. Кюстендил, ул. „Раковски“ № 42, ет. 12, ап. 55 с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ 79.25 /седемдесет и девет цяло и двадесет и пет стотни/ кв. м., при съседни самостоятелни обектив сградата: на същия етаж- 41112.500.1762.8.56; под обекта-41112.500.1762.8.50 и над обекта- 41112.500.1762.8.60
11.04.17 г., 3:22 targimot.com
91.0 м²
41 477 лв

Многостаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН ул. Г. С. Раковски № 33, ет. 2, ап. 2
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.532.48.2.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и две точка четиридесет и осем точка две точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, находящ се в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.532.48 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и две точка четиридесет и осем/, находящ се в гр. Сливен, ул. „Г.С. Раковски“ № 33, ет.2, ап.2, целият с площ 150.52кв.м. /сто и петдесет цяло и петдесет и две стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.532.48.2.1, под обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.532.48.2.16 и самостоятелен обект с идентификатор № 67338.532.48.2.15, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.532.48.2.4, ведно с прилежащото избено помещение № 2 /две/, с полезна площ 6.32 кв.м. /шест цяло тридесет и две стотни квадратни метра/, при граници: гараж №2, гараж №3 и коридор, заедно с отстъпеното право на строеж и 10.43% /десет цяло четиридесет и три стотни процента/ идеални части от общите части на сградата.
12.04.17 г., 10:47 targimot.com
151.0 м²
72 360 лв

Тристаен апартамент Обзор

Обзор (2254-2011) УЛ. ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ №9 ЕТ.2 АП.2
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С АДРЕС ГР.ОБЗОР УЛ. Г.С.РАКОВСКИ № 9 ЕТ.2 АП.2, С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 113КВ.М. ОБЕКТЪТ Е РАЗПОЛОЖЕН В МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА , СТРОЕНА ПРЕДИ 20Г. АПАРТАМЕНТЪТ СЕ СЪСТОИ ОТ ТРИ СТАИ, ХОЛ, ДНЕВНА, КУХНЯ , АНТРЕ, ДВЕ БАНИ И ДВЕ ТЕРАСИ
30.03.17 г., 18:47 targimot.com
113.0 м²
52 560 лв

Двустаен апартамент ХАСКОВО

ХАСКОВО бул. Г. С. Раковски 30, вх. Д, ет. 8, ап. 23
виж сканирано обявление
28.03.17 г., 18:55 targimot.com
63.0 м²
29 160 лв

Тристаен апартамент КЮСТЕНДИЛ

КЮСТЕНДИЛ ул. "Г. С. Раковски" №6, бл.5, ет.1, ап.1
„САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификационен № 41112.500.1717.1.1, представляващ АПАРТАМЕНТ №1, находящ се на първи етаж в сграда с идентификационен № 41112.500.1717.1, построена в поземлен имот с идентификационен № 41112.500.1717, находящ се в гр. Кюстендил, ул. „Г. С. Раковски“ № 6, бл.5, ет.1, ап.1, със застроена площ от 75.00 кв. м., който апартамент се състои от три стаи, кухня, баня, тоалетна и входно антре, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 43, с площ от 3.44 кв.м., ВЕДНО с 1.540 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена, при граници на жилището: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификационен № 41112.500.1717.1.2, под обекта – няма, над обекта - самостоятелен обект с идентификационен № 41112.500.1717.1.5“.
10.02.17 г., 18:11 targimot.com
75.0 м²
29 880 лв

Едностаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Георги Сава Раковски № 9, ет. 11, ап. 53
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.504.817.1.53 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и четири, точка, осемстотин и седемнадесет, точка, едно, точка, петдесет и три) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ № 9, ет. 11, ап. 53, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.504.817 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и четири, точка, осемстотин и седемнадесет), предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (един), посочена в документа площ: 46.00 кв.м. (четиридесет и шест квадратни метра), съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 55155.504.817.1.54, 55155.504.817.1.52, 55155.504.817.1.51, под обекта: 55155.504.817.1.48, над обекта: 55155.504.817.1.58, стар идентификатор: няма, ВЕДНО с ИЗБА № 52 (петдесет и две), на площ от 4,81 кв.м. (четири цяло и осемдесет и един квадратни метра) и 0,9347 % (нула цяло и девет хиляди триста четиридесет и седем процента) идеални части от общите чсти на сградата и от правото на строеж.
20.02.17 г., 18:55 targimot.com
46.0 м²
21 720 лв

Многостаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ИД 51-2011-УЛ."РАКОВСКИ"№4,ВХ.А,ЕТ.3
½ ид.ч. от АПАРТАМЕНТ № 4 на третия етаж, във вход А, находящ се в гр. Русе, по ул. Раковски № 4, състоящ се от кухня с трапезария и дневна, баня, три спални, дрешник, тоалетна, коридор, тераси, с площ от 143.50 кв. м., при граници: изток - стълбище, апартамент № 3, запад - ул. "Раковски", юг - рампа, заедно с прилежащото Избено Помещение № 2, с площ от 3.04 кв. м., заедно с припадащите 6.719 % ид. ч. от общите части на сградата и от правото на собственост върху земята, представляваща УПИ-VII, в кв. 249, по плана на гр. Русе, целият с площ от 632 кв.м.,съгласно нотариален акт, а съгласно Копие от Кадастрална Карта с данни от КРНИ, представлява: ½ ид.ч. /една втора идеална част от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1637.1.3, по кадастралната карта и кадастралните регистри с адрес на имота: гр. Русе, ул. "Георги Сава Раковски" № 4, ет. 2, ап. 4, с предназначение: Жилище, Апартамент, с площ от 143.50 кв. м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 63427.2.1637.1.2, под обекта: 63427.2.1637.1.1, над обекта: 63427.2.1637.1.5, НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 82 500.00 лв. /представляваща 75 % от оценката в размер на 1 1000.00 лв./
17.11.16 г., 21:25 targimot.com
144.0 м²
82 500 лв

Многостаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН ул. Г. С. Раковски № 33, ет. 2, ап. 2
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.532.48.2.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и две точка четиридесет и осем точка две точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, находящ се в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.532.48 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и две точка четиридесет и осем/, находящ се в гр. Сливен, ул. „Г.С. Раковски“ № 33, ет.2, ап.2, целият с площ 150.52кв.м. /сто и петдесет цяло и петдесет и две стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.532.48.2.1, под обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.532.48.2.16 и самостоятелен обект с идентификатор № 67338.532.48.2.15, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.532.48.2.4, ведно с прилежащото избено помещение № 2 /две/, с полезна площ 6.32 кв.м. /шест цяло тридесет и две стотни квадратни метра/, при граници: гараж №2, гараж №3 и коридор, заедно с отстъпеното право на строеж и 10.43% /десет цяло четиридесет и три стотни процента/ идеални части от общите части на сградата.
17.11.16 г., 21:25 targimot.com
151.0 м²
100 374 лв

Двустаен апартамент ХАСКОВО

ХАСКОВО бул. Г. С. Раковски 30, вх. Д, ет. 8, ап. 23
виж сканирано обявление
25.10.16 г., 18:55 targimot.com
63.0 м²
32 400 лв

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Георги Сава Раковски № 9, ет. 11, ап. 53
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.504.817.1.53 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и четири, точка, осемстотин и седемнадесет, точка, едно, точка, петдесет и три) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ № 9, ет. 11, ап. 53, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.504.817 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и четири, точка, осемстотин и седемнадесет), предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (един), посочена в документа площ: 46.00 кв.м. (четиридесет и шест квадратни метра), съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 55155.504.817.1.54, 55155.504.817.1.52, 55155.504.817.1.51, под обекта: 55155.504.817.1.48, над обекта: 55155.504.817.1.58, стар идентификатор: няма, ВЕДНО с ИЗБА № 52 (петдесет и две), на площ от 4,81 кв.м. (четири цяло и осемдесет и един квадратни метра) и 0,9347 % (нула цяло и девет хиляди триста четиридесет и седем процента) идеални части от общите чсти на сградата и от правото на строеж.
24.10.16 г., 14:54 targimot.com
46.0 м²
27 150 лв

Тристаен апартамент на ул. "Георги С. Раковски"

Област София гр. София "Център" ул. Георги С. Раковски
Тристаен апартамент с чудесно местоположение-на ул. „Г.С. Раковски” и ул. „Екзарх Йосиф”. Апартаментът е подходящ и за офис. Районът носи всички предимства на централната локация, на крачки се намират популярни точки от града като сградата на Националната опера и балет, храм паметник „Александър Невски”, посолства, институции, офиси в сферата на услугите и комуникациите, банкови представителства, спирки на разнообразен градски транспорт. Основните пътни артерии са бул. „Ал. Дондуков”, бул. „Васил Левски”, бул. „Сливница”. Имотът е част от масивна тухлена сграда от 1960 г., която не разполага с асансьор. Отоплението е на ток, поставени са климатици и конвекторни радиатори, както и камина в дневната. Жилището заема втори от общо пететажната сграда. Изложението е изток/запад. Апартаментъте реновиран, предлага се със следната степен на завършеност: • стени: латекс • подови настилки: испански теракот • алуминиева дограма • блиндирана входна врата • баня и тоалетна на теракота и фаянс Имотът е просторен и се състои от: • входно антре • дневна с излаз на балкон • самостоятелен кухненски бокс • две просторни спални • баня • тоалетна Апартаментът се предлага без обзавеждане и оборудване, предоставяйки възможността за избор на собствен инериор от бъдещите си собственици. Имотът се намира в красивата централна част на столицата, заобиколена от емблематични сгради и такива със забележителна архитектура. Всичко необходимо за едно съвременно ежедневие се намира само на крачки разстояния. На минути се стига до популярни булеврди, улици, места и градски градинки, музеи, театри и галерии. Районът се обслажва от тролейбусен и автобусен транспорт, с приятна градска разходка се стига и до близките матростанции „Сердика” и „Лъвов мост”. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
13.07.16 г., 13:34 bulgarianproperties.bg
80.0 м²
90 000 €

Тристаен апартамент на бул. "Дондуков" и ул. "Раковски"

България, Област София, гр. София, кв. Център, Софийска Опера
Просторен тристаен апартамент с жилищна площ от 100 кв.м. находящ се в центъра на София, на бул. "Дондуков" в близост до ул. "Г.С.Раковски". Жилището се намира на четвърти етаж в сграда с асансьор от 50-те години. Апартаментът се състои от хол с трапезария, отделна кухня, 2 спални с 2 бани и тераса. Отоплението се осъществява посредством климатици и централно чрез ТЕЦ. Сградата е санирана и има външна топлоизолация. Към жилището има мазе и таван. Имотът е тих и светъл, тъй като всички стаи гледат към вътрешен двор и към сградата на Операта - на изток и юг. Сградата, където е разположен апартамента, е на четири етажа, като има и тавански етаж. Обявената цена е без обзавеждането. Ако желаете да закупите апартамента с обзавеждането, то неговата цена е 169 950 Евро. В близост до апартамента има автобусна спирка, жп гара, метростанция и трамвайна спирка. Районът се характеризира още с наличие на аптека, банка, детска градина, кметство, музей, поща, университет, училище и църква. В допълнение, за комфорт и развлечение, на ваше разположение наблизо ще намерите игрална зала, казино, кафене, ресторант, театър, фризьорски салон, химическо чистене, супермаркет/хипермаркет и хранителен магазин. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
8.06.16 г., 12:33 luximoti.bg
2 стаи
100.0 м²
165 000 €

Тристаен апартамент на бул. "Дондуков" и ул. "Раковски"

Област София гр. София "Център" бул. Княз Александър Дондуков
Просторен тристаен апартамент с жилищна площ от 100 кв.м. находящ се в центъра на София, на бул. "Дондуков" в близост до ул. "Г.С.Раковски". Жилището се намира на четвърти етаж в сграда с асансьор от 50-те години. Апартаментът се състои от хол с трапезария, отделна кухня, 2 спални с 2 бани и тераса. Отоплението се осъществява посредством климатици и централно чрез ТЕЦ. Сградата е санирана и има външна топлоизолация. Към жилището има мазе и таван. Имотът е тих и светъл, тъй като всички стаи гледат към вътрешен двор и към сградата на Операта - на изток и юг. Сградата, където е разположен апартамента, е на четири етажа, като има и тавански етаж. Обявената цена е без обзавеждането. Ако желаете да закупите апартамента с обзавеждането, то неговата цена е 169 950 Евро. В близост до апартамента има автобусна спирка, жп гара, метростанция и трамвайна спирка. Районът се характеризира още с наличие на аптека, банка, детска градина, кметство, музей, поща, университет, училище и църква. В допълнение, за комфорт и развлечение, на ваше разположение наблизо ще намерите игрална зала, казино, кафене, ресторант, театър, фризьорски салон, химическо чистене, супермаркет/хипермаркет и хранителен магазин. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
27.05.16 г., 0:17 bulgarianproperties.bg
100.0 м²
165 000 €

Обзаведен апартамент в центъра на София

България, Област София, гр. София, кв. Център, бул Княгиня Мария Луиза, Бул. "Г. С. Раковски"
Тристаен апартамент, който се намира в широкия център на София- на тихата и зелена уличка „Родопи” в удобна близост до булевард „Сливница”, площад „Лъвов мост” и новостроящата се спирка на метрото. Районът е разположен на минути от държавни и административни институции, забележителности, емблематични сграда, заведения, ресторанти, магазин и бутици, както и до един от най-посещаваните търговски центрове- „Mall Of Sofia”. Локацията предоставя съчетание между отлична градска мобилност и инфраструктура и същевременно спокойна жилищна атмосфера. Имотът е разположен в модерна сграда с Разрешение за ползване от 2007 година, представителни общи части, портиер, контролиран достъп, посредством чип карти и вътрешен двор с паркоместа. Отоплението е на ТЕЦ, като са поставени алуминиеви радиатори във всички помещения. В цената на жилището е включено надземно паркомясто. Апартаментът е разположен на четвърти етаж. Изложението е изток/север, като се открива приятни гледки към района и планина Витоша. Предлага се качествено завършен: • стени- латекс • подови настилки- ламиниран паркет; гранитогрес • четирикамерна PVC дограма „Shuco” • алуминиеви радиатори • оборудвани баня с тоалетна и тоалетна за гости- санитария на „Ideal Standart” Жилището е с отлично вътрешно разпределение и функционални размери на помещенията. Състои се от: • входно антре • дневна с трапезария и кухненски бокс • две спални • баня с тоалетна и вана • тоалетна за гости • мокро помещение • два балкона- с излаз от всички помещения Апартаментът е цялостно обзаведен с нови мебели. Разполага с всичко необходимо да посрещне новите си собственици, без да са необходими допълнителни инвестиции: • вграден кухненски бокс с бар плот и електроуреди- фурна с четири керамични котлона и парална машина „Indesit”, хладилник „LG”, абсорбатор „Crown” • маса за хранене с шест стола • мека мебел • масичка за кафе • модулна секция • две двойни легла с нощни шкафчета • двукрилен гардероб • трикрилен гардероб • две тоалетки с огледала Имотът се намира в близост до важни пътни артерии като булевардите „Г. С. Раковски”, „Сливница” и „Княгина Мария Луиза”, като същевременно е изолиран от техния шум. Районът е комуникативен, с отлично изградена инфраструктура и предлага на обитателите си приятна домашна атмосфера. На пешеходно разстояние се намира идеалния център на София, както и всички негови ключови точки, театри и галерии, заведения и места за развлечения.
1.04.16 г., 12:22 luximoti.bg
2 стаи
98.0 м²
78 000 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Раковски
Апартамент, предмет на публична продан за периода 11.04.17г. до 11.05.17 г. с начална тръжна цена 361500 лева по ИД 103 ... /2017 г. при ЧСИ Мария Красинова Цачева 840 (тел:02/9836136). Имотът представлява: АПАРТАМЕНТ, без номер по документ за ... , вх.1, с вход откъм ул. 'Хан Крум' и лице към ул. 'Хан Крум' и ул. Г. С. Раковски , със застроена площ от 118,40 кв.м. с
20.04.17 г., 20:03 bazar.bg
118.0 м²
361 500 лв
апартамент за инвестиция в идеалния център на София. Локация с лице на булевард Ал. Дондуков , на метри от емблематични за ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... храм-паметник Св. Александър Невски , храм Света София , БАН, Галерия за чуждестранно изкуство. Районът е с отлично
21.04.17 г., 1:08 bazar.bg
3 стаи
118.0 м²
183 000 €
Академия Г.С. Раковски, до приятни ресторанти, уютни кафета, спокойни улички и зелени площи за разходки, учебни заведения ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... четиристаен апартамент (101 кв.м.) с мазе (8 кв.м.) и таванско помещение (8 кв.м.) в тухлена сграда (1937 година) с вътрешен
21.04.17 г., 1:26 bazar.bg
4 стаи
101.0 м²
140 000 €
Продавам тристаен апартамент на ул. Г. С. Раковски, близо до ул. Екзарх Йосиф. Недалеч е административният център на ... спални, баня и тоалета, и един балкон пред дневната. Жилището е изключително подходящо за отдаване под наем, вкл. и като ... доходност от над 5 %. Важно е да отбележа, че към апартамента има прилежеащи мазе и таванско помещение. Продава се с
20.04.17 г., 23:01 bazar.bg
3 стаи
80.0 м²
95 000 €
резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за ... ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... ), спортен комплекс Раковски (350 м), новата метростанция (50 м), автобусна спирка (200 м), болница (400 м), Медициснки
21.04.17 г., 1:23 bazar.bg
193.0 м²
239 500 €

Двустаен, 94m 2 (продажба)

Оборище, София Радмила Петрова
Асансьор Представяме Ви двустаен апартамент в новострояща се сграда, находяща се в близост до МОЛ “Сердика” и парка на ... Военна академия “Г. С. Раковски”. Отлична инфраструктура - детска градина, училища, метростанция, спирки на градския
20.04.17 г., 4:54 homes.bg
94.0 м²
111 400 €
ПРОСТОРЕН МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ за ценители на аристократичните сгради. Ситуиран е на седми етаж, с обща площ 199,50 ... бокс и три санитарни помещения. С възможност за гъвкаво разпределение на помещенията според желанията на клиента. Техн ... . характеристики: двоен под, централна климатична система Daikin със система за пресен въздух, алуминиева дограма SCHUCO
20.04.17 г., 21:48 bazar.bg
199.0 м²
399 000 €

Четиристаен, 156m 2 (продажба)

Оборище, София Радмила Петрова
Асансьор Представяме Ви четиристаен апартамент в новострояща се сграда, находяща се в близост до МОЛ “Сердика” и парка ... на Военна академия “Г. С. Раковски”. Отлична инфраструктура - детска градина, училища, метростанция, спирки на градския
20.04.17 г., 4:54 homes.bg
156.0 м²
184 000 €
Предлагам апартамент с три спални на ул. 'Веслец', близо до бул. 'Княз Ал. Дондуков' и ул. 'Г. С. Раковски'. Мястото е ... . Апартаментът е с просторни помещения и високи тавани. Както повечето апартаменти в центъра на града, и тук е нужен ремонт ... , който успешно би могъл да се съчетае с преустройство според съвременните изисквания за удобство и функционалност на
21.04.17 г., 0:37 bazar.bg
4 стаи
148.0 м²
130 000 €
продажба имот със статут на апартамент, но също така и изключително подходящ за офис. Той се намира в топ центъра на ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... този сайт. Референтен номер: AP 265 Тел: 0882 817 441, 02 425 68 03 Отговорен брокер: Красимир Георгиев Предлагаме за
20.04.17 г., 14:57 bazar.bg
210.0 м²
195 000 €
Петър Чакалски 0878996601 2.ПРОДАВАМ ДВУСТАЕН В БАНИШОРА само за 33000 евро!!!Важно: АПАРТАМЕНТЪТ СЕ ПРОДАВА СЪС ЗАПАЗЕНО ... 1.ЛУКСОЗЕН, ОБЗАЕВЕДЕН, С НАДЗЕМЕН ГАРАЖ в близост до ул. 'Г.С. Раковски' между 'Дондуков' и 'Сливница'. Непреходен ... . Състои се от дневна, отделна кухня, две спални (едната с баня-тоалетна към нея), втори санитарен възел, обща тераса за
21.04.17 г., 0:19 bazar.bg
3 стаи
120.0 м²
170 000 €

Тристаен апартамент - 90м2

Възраждане гр. Бургас обл. Бургас
фирмата БЕЗ КОМИСИОННА. Продаваме тристаен апартамент на втори жилищен етаж в сграда, която ще бъде построена в комплекс ... ”Възраждане” - на ъгъла на ул. ”Раковски” и ул. ”Мария Луиза”. Състои се от: Входно предверие ( 6.28 кв.м.) Дневна с
20.04.17 г., 11:17 alo.bg
90.0 м²
67 500 €

Двустаен, 108m 2 (продажба)

Оборище, София Радмила Петрова
Асансьор Представяме Ви двустаен апартамент в новострояща се сграда, находяща се в близост до МОЛ “Сердика” и парка на ... Военна академия “Г. С. Раковски”. Отлична инфраструктура - детска градина, училища, метростанция, спирки на градския
20.04.17 г., 4:54 homes.bg
108.0 м²
127 300 €
' на ул. 'Раковски'. Продава се заедно с прилежащи таван и мазе. Топ локация! ИД: 4061 За повече информация и оглед позвънете на посочените телефони. ... Продава двустаен апартамент до НДК. Помещава се в тухлена кооперация с поддържан вход и ограничен достъп до 'By The Way
21.04.17 г., 1:24 bazar.bg
2 стаи
60.0 м²
94 900 €
Тухлена, реновирана сграда с асансьор, в близост до ул. Георги С. Раковски и ул. Гургулят. Разпределение: коридор ... части от земята. Избено помещение 4,50 кв.м. и таван 9,60 кв. м. Абонамент за паркомясто в охраняем паркинг на 50м. За частни лица.
21.04.17 г., 1:24 bazar.bg
4 стаи
135.0 м²
256 500 €

Продава 2-СТАЕН, град София, Център

град София, Център ул. Георги С. Раковски
АСГАРД ПРОПЪРТИС продава компактен 2-стаен апартамент в непосредствена близост до НДК. Жилището е разположено на висок ... . Подменени са само вертикалните щрангове. Продава се заедно с мазе, таван и ид. части от двора. За контакт: 0899/032-036, 0895/665-805, 02/465-19-50. ... , кухн. бокс и сан. възел. Имотът е подходящ както за живеене, така и за офис /кабинет/. Нуждае се от цялостен ремонт
Вчера в 13:12 imot.bg
2 стаи
60.0 м²
95 000 €
Агенция 'Нерро' има удоволствието да Ви представи тристаен апартамент, разположен на малка тиха уличка в близост до ... стадион `Раковски` и пазар `Иван Вазов`. Имота е ситуиран на пети етаж от шест етажна сграда, монолитно строителство от 70
20.04.17 г., 21:16 bazar.bg
3 стаи
100.0 м²
164 000 €

Многостаен, 200m 2 (продажба)

Център, София Клиентски център
ПРОСТОРЕН МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ за ценители на аристократичните сгради. Ситуиран е на седми етаж, с обща площ 199,50 ... бокс и три санитарни помещения. С възможност за гъвкаво разпределение на помещенията според желанията на клиента. Техн ... . характеристики: двоен под, централна климатична система Daikin със система за пресен въздух, алуминиева дограма SCHUCO
12.04.17 г., 4:13 homes.bg
200.0 м²
399 000 €

Тристаен апартамент в сърцето на София

България, Област София, гр. София, кв. Център, Площад Славейков
Раковски и площад Славейков, е дом на просторен, тристаен апартамент. Помещенията са с типичните за сградите в центъра на ... клонове, административни институции и магазини за хранителни стоки са на по-малко от 50 м отстояние. Инфраструктурата на ... района е безупречна, а транспортните връзки осигуряват лесен и бърз достъп до всяка точка на града. Този тристаен апартамент
6.04.17 г., 17:42 luximoti.bg
2 стаи
103.0 м²
206 000 €

Двустаен, 71m 2 (продажба)

Оборище, София Клиентски център
. „Г.С. Раковски”, бул. „Княз Александър Дондуков”. За броени минути се стига до стратегически точки от града както с ... , североизток. Площта и разпределението на имота предоставя възможност за преустройство в тристаен апартамент. Жилището се ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в
15.04.17 г., 4:08 homes.bg
71.0 м²
88 000 €

Двустаен апартамент в кв. Оборище

Област София гр. София кв. "Оборище" до бул. "Васил Левски"
. „Сливница”, ул. „Г.С. Раковски”, бул. „Княз Александър Дондуков”. За броени минути се стига до стратегически точки от ... . Изложението е югозапад, североизток. Площта и разпределението на имота предоставя възможност за преустройство в тристаен ... апартамент. Жилището се предлага по БДС: • стени - шпакловка • под - циментова замазка • отопление на ТЕЦ • PVC дограма
13.04.17 г., 21:19 bulgarianproperties.bg
71.0 м²
88 000 €

Продава в център

Център гр. София обл. София
Просторен и многофункционален апартамент, разположен на ул. Георги С. Раковски. Състои се от пет непреходни стаи, кухня ... , сервизни помещение и балкон - зимна градина. В момента се използва като офис, но е подходящ и за живеене. Предлага се
11.04.17 г., 0:12 alo.bg
210.0 м²
195 000 €

Двустаен, 46m 2 (продажба)

Широк Център, Пазарджик София Георгиева
Апартамент в Пазарджик, ул."Г.Сава Раковски" №9 , ет. 11 с площ по документи 46кв.м., ведно с изба с площ 4,81кв.м. Имотът се продава на публична продан.
12.04.17 г., 15:11 homes.bg
46.0 м²
21 720 лв

Продава 4-СТАЕН, град София, Център

град София, Център ул. Веслец
Предлагам апартамент с три спални на ул. 'Веслец', близо до бул. 'Княз Ал. Дондуков' и ул. 'Г. С. Раковски'. Мястото е ... . Апартаментът е с просторни помещения и високи тавани. Както повечето апартаменти в центъра на града, и тук е нужен ремонт ... , който успешно би могъл да се съчетае с преустройство според съвременните изисквания за удобство и функционалност на
14.04.17 г., 5:57 imot.bg
4 стаи
148.0 м²
130 000 €