4 стаи
120.0 м²
85 000,00 лв

Двустаен апартамент ПОПОВО

ПОПОВО ул. „Дряновска“ № 114, ет. 1, ап. № 3
Недвижим имот, находящ се в гр. Попово, ул. „Дряновска“ № 114, а именно: ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ № 3, заснет с идентификатор № 57649.503.1112.1.3, на първи жилищен етаж в квартал 44 по плана на гр. Попово, ул. „Дряновска“ № 114, състоящ се от хол, спалня, кухня и сервизни помещения със застроена площ от 63.10 кв.м., при съседи: запад – терена на блока, изток – стълбище, север -апартамент № 2, юг – терена на блока, ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 с полезна площ от 2.93 кв.м., задно с 1.48 % ид.ч. от общите части на сградата с идентификатор № 57649.503.1112.1 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 57649.503.1112.
15.12.16 г., 21:32 targimot.com
63.0 м²
12 400,00 лв

Тристаен апартамент ПОПОВО

ПОПОВО 1/6 ид.ч. от АПАРТАМЕНТ № 1, ул. "Дряновска" № 35, ет. 1
- 1/6 идеална част от недвижим имот, находящ се в гр. Попово, а именно: 1/6 ид.ч. от 133/928 идеални части от ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 928 кв.м., находящо се в гр. Попово,, за което се отрежда парцел VІІІ-1894 от квартал 74, при граници на парцела: ул. „Дряновска“, парцел VІІ-на наследници на Христо Радев, парцел ХVІ на Ален Методиев, парцел ХV на Руси Тончев, парцел ІХ на Иван Пенев Димитров, заедно с 1/6 ид.ч. от застроената в него ДВУЕТАЖНА ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, само: от АПАРТАМЕНТ № 1 от първи жилищен етаж, състоящ се от три стаи с кухненски бокс и сервизни помещения, със застроена площ от 84.67 кв.м., заедно с 1/6 ид.ч. от ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 1,2,3 и 1/6 ид.ч. от ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 1,2 и 1/6 ид.ч. от ГАРАЖ № 1.
15.12.16 г., 21:07 targimot.com
85.0 м²
7 500,00 лв

Тристаен апартамент ПОПОВО

ПОПОВО ул. „Дряновска” № 112, ет. 7, ап. № 41
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ № 41, находящ се в гр. Попово, ул. „Дряновска” № 112, ет.7 със застроена площ от 79,20кв.м., състоящ се от две спални, хол, кухня и сервизни помещения, ведно с избено помещение № 41 със светла площ от 5,78 кв.м., ведно с 2.49% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху държавен терен върху който е построен блока в кв. 48 на гр. Попово.
15.12.16 г., 21:07 targimot.com
79.0 м²
14 000,00 лв

Тристаен апартамент ПОПОВО

ПОПОВО ул."Дряновска", № 42, ет. 1, ап. № 1
Недвижим имот ,находящ се в урбанизирана територия в населено място град Попово, с административен адрес: ул.“Дряновска„ № 42, ет. 1, ап. 1,предназначен за жилищни нужди а именно:САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващ АПАРТАМЕНТ № 1 на първи жилищен етаж в ДВУЕТАЖНА ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ 114.75 кв.м. , състоящ се от КУХНЯ-СТОЛОВА, ДНЕВНА, ДВЕ СПАЛНИ И СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ, заедно с изба № 1, склад за зимнина №1, сушилня № 1 и склад № 1 на тавана, ведно с 48,57 % ид. ч. от общите части на сградата и правото на строеж, построена в ДВОРНО МЯСТО, съставляващо УПИ ХІІ-687, в квартал 55, по плана на гр. Попово, с площ от 452 кв.м., ведно ½ ИД.Ч. от дворно място, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІ-687, в квартал 55, по плана на гр. Попово, с площ от 452 кв.м.
15.12.16 г., 21:06 targimot.com
115.0 м²
40 800,00 лв

Тристаен апартамент ПОПОВО

ПОПОВО л.“Дряновска“ № 42, ет. 2, ап. № 2
Недвижим имот находящ се в урбанизирана територия в населено място град Попово,община Попово,област Търговище,с административен адрес :ул.“Дряновска“ №42, етаж 2,апартамент 2 предназначен за жилищни нужди,а именно:САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващ АПАРТАМЕНТ №2 с идентификатор № 57649.503.951.1.4, на втори жилищен етаж в ДВУЕТАЖНА ДВУФАМИЛНА ЖИЛЩНА СГРАДА , находяща се в гр.Попово, ул „Дряновска „ №42, със застроена площ 111.75 кв.м. , състоящ се КУХНЯ-СТОЛОВА , ДНЕВНА, ДВЕ СПАЛНИ И СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ, заедно с изба №2, склад за зимнина №2, сушилня №2 , склад №2 на тавана ведно с 51,43% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, построена в ДВОРНО МЯСТО , съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІ-687, в квартал 55 № 57649.503.951, по плана на гр.Попово ,община Попово,област Търговище , с площ от 452 кв.м. по скица с изх.№ 936/22.07.2008г. на община Попово, ведно с ½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от дворно място, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІ-687, в квартал 55, по плана на град Попово, с площ от 452 кв.м.
15.12.16 г., 21:06 targimot.com
112.0 м²
36 000,00 лв

Двустаен апартамент ПОПОВО

ПОПОВО ж.к. Младост, бл. 5, вх. А, ет. 2, ап. 4
Недвижим имот ,находящ се в урбанизирана територия за жилищни нужди в гр.Попово ,а именно: АПАРТАМЕНТ №4 на ІІ етаж ,вход „А“, в гр.Попово, ж.к.“Младост“, блок №5, състоящ се от дневна ,спалня, кухня и санитарни помещения,със застроена площ от 70.62 кв.м. при граници :запад -терен на жилищен комплекс, изток-терен на жилищен комплекс, север-терен на жилищен комплекс, юг-стълбищна клетка и апартамент № 5,заедно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №4 със светла площ от 7.37 кв.м. ,при граници :терен на жилищен комплекс , коридор , терен на жилищен коплекс и изба № 5 и 4.37 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото в квартал 1 по плана на града,а по кадастралната карта на гр.Попово АПАРТАМЕНТЪТ е заснет като САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор № 57649.503.218.5.4.
24.10.16 г., 14:50 targimot.com
71.0 м²
22 400,00 лв

Многостаен апартамент ПОПОВО

ПОПОВО ул. Дряновска № 42, ет. 2, ап. 2
Недвижим имот ,находящ се в урбанизирана територия в населено място град Попово, община Попово ,област Търговище, с административен адрес: ул.“Дряновска „ №42, етаж 1, апартамент 1,предназначен за жилищни нужди а именно:САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващ АПАРТАМЕНТ №1 на първи жилижен етаж в ДВУЕТАЖНА ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в гр.Попово, ул.“Дряновска“№42, със застроена площ 114.75 кв.м. , състоящ се от КУХНЯ-СТОЛОВА, ДНЕВНА, ДВЕ СПАЛНИ И СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ, заедно с изба №1, склад за зимнина №1, сушилня №1 и склад №1 на тавана , ведно с 48,57% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, построена в ДВОРНО МЯСТО ,съставляващо УРГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІ-687 , в квартал 55, по плана на град Попово , община Попово,област Търговище, с площ от 452 кв.м. по скица с изх.№936/22.07.2008г.,на Община Попово, при граници и съседи :улица УПИ ХV-689 на наследници на Тодор Христов Иванов , УПИ ХІV-690 на Душка Христова Тодорова и Стефан Тодоров Стефанов , УПИ VІ-684 на Държавата , поземлен имот с кадастрален № 3702 на Обшина Попово и УПИ VІІ-685,686 на Ганьо Стоянов Ганев и Атанаска Христова Ганева, съгласно Нотариален акт, ведно ½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от дворно място, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІ-687 , в квартал 55, по плана на град Попово, община Попово, област Търговище , с площ от 452 кв.м.
24.10.16 г., 14:43 targimot.com
112.0 м²
45 000,00 лв

Многостаен апартамент ПОПОВО

ПОПОВО ул. Дряновска № 42, ет. 1, ап. 1
Недвижим имот находящ се в урбанизирана територия в населено място град Попово,община Попово,област Търговище,с административен адрес :ул.“Дряновска“ №42, етаж 2,апартамент 2 предназначен за жилищни нужди,а именно:САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващ АПАРТАМЕНТ №2 на втори жилищен етаж в ДВУЕТАЖНА ДВУФАМИЛНА ЖИЛЩНА СГРАДА , находяща се в гр.Попово, ул „Дряновска „ №42, със застроена площ 111.75 кв.м. , състоящ се КУХНЯ-СТОЛОВА , ДНЕВНА, ДВЕ СПАЛНИ И СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ, заедно с изба №2, склад за зимнина №2, сушилня №2 , склад №2 на тавана ведно с 51,43% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, построена в ДВОРНО МЯСТО , съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІ-687, в квартал 55, по плана на гр.Попово ,община Попово,област Търговище , с площ от 452 кв.м. по скица с изх.№ 936/22.07.2008г. на община Попово, при граници и съседи :улица УПИ ХV-689 на наследници на Тодор Христов Иванов ,УПИ ХІV-690 на Душка Христова Тодорова и Стефан Тодоров Стефанов , УПИ VІ-684 на Държавата, поземлен имот с кадастрален № 3702 на община Попово и УПИ VІІ-685,686 на Ганьо Стоянов Ганев и Атанаска Христова Ганева, съгласно Нотариален акт за собственост на недвижим имот , ведно с ½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от дворно място, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІ-687, в квартал 55, по плана на град Попово, община Попово,област Търговище , с площ от 452 кв.м. по скица с изх.№936/22.07.2008г. на Община Попово, а по Нотариален акт №49,т.ІІІ,н.д. №840/1990г. на Поповския Районен съд – с площ от 420 кв.м.
24.10.16 г., 14:36 targimot.com
115.0 м²
51 000,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Попово

Тристаен, 79m 2 (продажба)

гр.Попово, общ. Попово Жана Ламбева
Апартамент №41, находящ се в гр.Попово на ул. Дряновска №112, седми етаж, 79.20 кв.м. Жилището има следното ... идеални части от общите части на сградата, построена върху държавно дворно място. Имотът се продава на публична продан с начална цена 14 000.25 лева от 23.12.2016г. до 23.01.2017г.
29.12.16 г., 9:41 homes.bg
79.0 м²
7 158,00 €

Двустаен, 63m 2 (продажба)

гр.Попово, общ. Попово Жана Ламбева
Апартамент №3, находящ се в гр.Попово, ул.Дряновска №114, ет.1, 63.10 кв.м., състоящ се от хол, спалня, кухня и ... сервизни помещения, заедно с прилежащото му избено помещение № 7 с площ 2.93кв.м. Имотът се продава на публична продан с начална цена 12400.50 лева от 23.12.2016г. до 23.01.2017г.
29.12.16 г., 9:19 homes.bg
63.0 м²
6 340,00 €
Предлагаме Ви апартамент в град Стражица, който е на 38 км от гр. Горна Оряховица. Градът е с отлична инфраструктура и ... гара на железопътната линия София - Варна и шосейни връзки с градовете Горна Оряховица, Велико Търново и Попово
2.12.16 г., 17:35 bazar.bg
1 стая
63.0 м²
8 500,00 €

Етаж от къща ПОПОВО

ПОПОВО ул. Ген. Степан Леонов № 2, ет. 2, ап. 2
Недвижим имот с административен адрес гр.Попово, ул.”Ген.Степен Леонов” №2, Апартамент №2 на втори жилищен етаж от ... общински УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІ с кад.№ 255 с площ от 561 кв.м. от кв. 49 по плана на гр. Попово.
24.10.16 г., 14:11 targimot.com
110.0 м²
16 800,00 лв
АДРЕС продава двустаен апартамент с площ 56 кв.м. в град Попово, Област Търговище. Намира се на четвърти етаж, с
28.08.16 г., 15:01 address.bg
56.0 м²
44 000,00 €
Prodavam dvuetajna kishta tuhlena , v selo APRILOVO blizo do POPOVO, kishtata se sistoi ot 4 spalni pomesteniya hol ... spokoino myasto, blizo do mestnosta KRECHANA, istoricheska i lovna mestnost, chist priyaten vizduh. тел. 08944214477 приемам бартер ,за апартамент от Търговище или къща от село ПОДГОРИЦА.
16.06.16 г., 14:22 bezplatno.net
5 500,00 €

Тристаен, 104m 2 (продажба)

гр.Попово, общ. Попово Тони Борисова, Вяра Атанасова
ЧЕТИРИСТАЕН ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ в идеалния център на гр. Попово с площ 104 кв.м. Състои се от коридор, хол, две спални ... изградена система за локално парно на газ. Агенцията съдейства за отпускане на банков кредит при най - изгодни условия за клиента.
20.04.16 г., 4:04 homes.bg
104.0 м²
69 500,00 лв
Предлагаме Ви апартамент в град Стражица, който е на 38 км от гр. Горна Оряховица. Градът е с отлична инфраструктура и ... гара на железопътната линия София - Варна и шосейни връзки с градовете Горна Оряховица, Велико Търново и Попово
25.03.16 г., 18:09 bazar.bg
1 стая
63.0 м²
8 500,00 €
Продавам тухлен апартамент в центъра на град Попово. Цена по договаряне. Телефон за връзка 003116839962.
14.03.16 г., 10:40 imoti.bg
48.0 м²
23 000,00 лв