Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ж.к. "Тракия" бл. 283, вх. В, ет. 1
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.540.51.3.2 (пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка пет едно точка три точка две), находящ се в гр. Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, за който няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Пловдив, п. к. 4000, Ж.К. Тракия, бл. 283 (двеста осемдесет и три), вх. В, ет. 1 (първи), ап. 2/9 (две/девет), който самостоятелен обект се намира в сграда № 3 (три), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.51 (пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка пет едно), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена в документа площ: 70,88 кв. м. (седемдесет цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.540.51.3.3, 56784.540.51.3.1; под обекта – няма; над обекта – 56784.540.51.3.6, ВЕДНО с прилежащите части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 (две), както и заедно с 1,285 % (едно цяло двеста осемдесет и пет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, който имот е подробно описан в акт за собственост като АПАРТАМЕНТ № 2/9 (две/девет), находящ се в блок № 283-А13 (двеста осемдесет и три-буква „А“ тринадесет), вход „В“, етаж 1 (първи), построен върху общинска земя в гр. Пловдив, Ж.К. „Тракия“, със застроена площ на апартамента от 70,88 кв. м. (седемдесет цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра), изложение – изток, юг, състоящ се от три стаи, кухня, баня, тоалетна и антре, при граници: отляво – ап. 1/8, отдясно – ап. 3/10, отгоре – ап. 6/20, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 (две) с полезна площ от 8,82 кв. м. (осем цяло и осемдесет и две стотни квадратни метра), при граници на избеното помещение: отляво – избено помещение № 3 и отдясно – избено помещение № 1, както и ЗАЕДНО с 1,285 % (едно цяло двеста осемдесет и пет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху общинското място, ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 63375лв. /шестдесет и три хиляди триста седемдесет и пет лева/.
17.01.17 г., 17:42 targimot.com
71.0 м²
63 375,00 лв

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ж.к. "Тракия" бл. 28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.540.409.2.48 (пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка четири нула девет точка две точка четири осем), находящ се в гр. Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, п. к. 4000, Ж.К. Тракия, бл. 28 (двадесет и осем), вх. В, ет. 8 (осем), ап. 24/90 (двадесет и четири/деветдесет), който самостоятелен обект се намира в сграда № 2 (две), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.409 (пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка четири нула девет), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена в документа площ: 88,00 кв. м. (осемдесет и осем квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.540.409.2.47; под обекта – 56784.540.409.2.45; над обекта – няма, ВЕДНО с прилежащите части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 (четири) с площ от 4,00 кв. м. (четири квадратни метра), както и заедно с 1,100 % (едно цяло и сто хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, който имот е подробно описан в акт за собственост като АПАРТАМЕНТ № 24 (двадесет и четири), находящ се в гр. Пловдив, жилищен комплекс Тракия, блок № 28-А-10 (двадесет и осем-буква „А“-десет), вход „В“, на етаж 8 (осем), със застроена площ на апартамента от 88,00 кв. м. (осемдесет и осем квадратни метра), с изложение: североизток, югозапад, състоящ се от три стаи, трапезария, готварна, баня, тоалетна, пералня, дрешник и антре, при граници: апартамент № 23 на Латеви, коридор и апартамент № 22 на Атанасови, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 (четири) с площ от 4,00 кв. м. (четири квадратни метра), при граници на избеното помещение: избено помещение на Атанасови, асансьор и коридор, ВЕДНО с 1,100 % (едно цяло и сто хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, , ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 93450лв. /деветдесет и три хиляди четиристотин и петдесет лева/.
17.01.17 г., 17:42 targimot.com
88.0 м²
93 450,00 лв

Двустаен апартамент Тракия

гр. Пловдив, Тракия
21.12.16 г., 16:08 bazar.bg
2 стаи
60.0 м²
38 600,00 €

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл. 274, вх. В, ет. 1, ап. 3/9
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56784.540.96.2.3 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, девет, шест, точка, две, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл. 274, вх. В, ет. 1, ап. 3/9, с площ от 85,78 кв.м. (осемдесет и пет квадратни метра и седемдесет и осем квадратни дециметра), с предназначение: жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1 (едно), находящ се на етаж 1 (първи) от сграда № 2 (две), разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.540.96 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, девет, шест), при граници: на същия етаж: СОС с ид. № 56784.540.96.2.2 и СОС с ид. № 56784.540.96.2.25, под обекта: няма, над обекта: СОС с ид. № 56784.540.96.2.6, ведно с прилежащото избено помещение № 3 (три) с площ от 3,94кв.м. (три квадратни метра и деветдесет и четири квадратни дециметра), при граници на избеното помещение: отляво – изюбено помещение № 4, отдясно – общо помещение, ведно с 1,099% (едно цяло и деветдесет и девет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж .
13.12.16 г., 9:02 targimot.com
86.0 м²
51 300,00 лв

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ЖК "ТРАКИЯ", бл. 81А, вх. А, ет. 4, ап. 18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 56784.540.256.1.18 (пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка две пет шест точка едно точка едно осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 48/ 03.06.2009 г. на изпълнителен директор на АГКК, находящ се в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.256 (пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка две пет шест), находяща се в гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, с административен адрес: гр.Пловдив, ж.к. Тракия, бл.81а (осемдесет и едно а), вх.А, ет.4 (четири), ап. 18/66 (осемнадесет шестдесет и шест), с предназначение на самостоятелния обект – Жилище, апартамент, с брой нива на обекта – 1 (едно), със застроена площ от 34,13 кв.м. (тридесет и четири цяло и тринадесет стотни квадратни метра), при граници и съседи: на същия етаж: 56784.540.256.1.19, 56784.540.256.1.17, под обекта – 56784.540.256.1.13, над обекта – 56784.540.256.1.23, ведно с прилежащото избено помещение № 18 (осемнадесет) с площ от 3,63 кв.м. (три цяло шестдесет и три стотни квадратни метра), при граници и съседи: от ляво – коридор, от дясно – избено помещение № 10, ведно с 0,383 % (нула цяло триста осемдесет и три хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота.
30.11.16 г., 3:19 targimot.com
34.0 м²
27 600,00 лв

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ж. к. „Тракия”, бл. 195, вх. „Б” , ет. 6, ап. 18/81
И.Д. 20148250400140-2014 г. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.540.945.2.18 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, девет, четири, пет, точка, две, точка, едно, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на имота: гр. Пловдив, ж. к. „Тракия”, бл. 195 (сто деветдесет и пет), вх. „Б” (буква „Б”), ет. 6 (шест), ап. 18/81 (осемнадесет / осемдесет и едно); с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; с брой нива на обекта: 1 (едно); а по акт за собственост: АПАРТАМЕНТ № 18/81 (осемнадесет / осемдесет и едно), вход/ секция „Б” (буква „Б”), етаж VI (шест), блок 195-А2 (сто деветдесет и пет- буква „А”, две), построен върху държавна земя, находящ се в гр. Пловдив, ж. к. „Тракия”, изложение СЕВЕРОЗАПАД, ,ЮГОИЗТОК, състоящ се от три стаи, столова, готварна, баня, клозет, пералня и антре, със застроена площ от 85,35 кв. м. (осемдесет и пет цяло и тридесет и пет стотни квадратни метра), ВЕДНО с прилежащите: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 18 (осемнадесет), с полезна площ 4,90 кв. м. (четири цяло и деветдесет стотни квадратни метра), при граници и съседи на избеното помещение: отдясно изба 17, ВЕДНО с 0,995 % (нула цяло и деветстотин деветдесет и пет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.540.945.2.40, 56784.540.945.2.17, под обекта: 56784.540.945.2.15, над обекта: 56784.540.945.2.21, а по акт за собственост: при съседи на жилището: отляво – ап. 17/80, отдясно – ап. 16/82, вх. В, отгоре – ап. 21/96, отдолу – ап. 15/66, който СОС се намира в СГРАДА с идентификатор 56784.540.945.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, девет, четири, пет, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на сградата: гр. Пловдив, ж. к. „Тракия”, бл. 195 (сто деветдесет и пет); със застроена площ: 516 кв. м. (петстотин и шестнадесет квадратни метра); с брой етажи: 8 (осем); с предназначение: жилищна сграда – многофамилна; която сграда е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.540.945 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, девет, четири, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, ж. к. „Тракия”, бл. 195 (сто деветдесет и пет); с площ: 1370 кв. м. (хиляда триста и седемдесет квадратни метра); с трайно предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване: комплексно застрояване; номер по предходен план: квартал: 5 (пет) по плана на жил. група А-1,2,3 (буква „А”- едно, две, три), ж. к. „Тракия”, парцел: I (едно римско) -компл. застрояване; при граници на поземления имот:56784.540.1275 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, едно, две, седем, пет). На основание чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 от ГПК определям начална цена, от която да започне публичната продан в размер на 65 325 лв. (шестдесет и пет хиляди триста двадесет и пет лева), съставляваща 75 % от цената на недвижимия имот, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
23.11.16 г., 21:32 targimot.com
85.0 м²
65 325,00 лв
18.11.16 г., 13:10 bazar.bg
1 стая
36.0 м²
22 500,00 €
Давам под наем 3-стаен просторен апартамент в жк Тракия гр. Пловдив, с чиста квадратура 120 кв.м., на етаж 3/4, напълно обзаведен, състои се от хол с преходна всекидневна с бокс и голяма тераса към тях, детска с тераса, втора спалня с тераса, баня, самостоятелна тоалетна, перално помещение, дрешник. Допълнителна информация Вид апартамент 3-стаен Вид строителство Тухла Етаж 3 Квадратура 120 кв. м Екстри Вода , Кабелна телевизия , Климатик , Ток
28.10.16 г., 16:06 bezplatno.net
3 стаи
120.0 м²
600,00 лв

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ЖК ТРАКИЯ, БЛ.81А, ВХ.А
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 56784.540.256.1.18 (пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка две пет шест точка едно точка едно осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 48/ 03.06.2009 г. на изпълнителен директор на АГКК, находящ се в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.256 (пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка две пет шест), находяща се в гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, с административен адрес: гр.Пловдив, ж.к. Тракия, бл.81а (осемдесет и едно а), вх.А, ет.4 (четири), ап. 18/66 (осемнадесет шестдесет и шест), с предназначение на самостоятелния обект – Жилище, апартамент, с брой нива на обекта – 1 (едно), със застроена площ от 34,13 кв.м. (тридесет и четири цяло и тринадесет стотни квадратни метра), при граници и съседи: на същия етаж: 56784.540.256.1.19, 56784.540.256.1.17, под обекта – 56784.540.256.1.13, над обекта – 56784.540.256.1.23, ведно с прилежащото избено помещение № 18 (осемнадесет) с площ от 3,63 кв.м. (три цяло шестдесет и три стотни квадратни метра), при граници и съседи: от ляво – коридор, от дясно – избено помещение № 10, ведно с 0,383 % (нула цяло триста осемдесет и три хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота.
24.10.16 г., 14:46 targimot.com
34.0 м²
34 500,00 лв

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ЖК "ТРАКИЯ", бл. 331, вх. Б, ет. 4
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.540.950.2.11 (пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка девет пет нула точка две точка едно едно), находящ се в гр.Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: гр.Пловдив, обл. Пловдив, жк. „Тракия“ бл. 331 (триста тридесет и едно), вх. Б, ет. 4 (четвърти), ап. 11/32 (единадесет/тридесет и две), самостоятелния обект е разположен в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.540.950, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 50.16 кв.м. (петдесет цяло и шестнадесет стотни кв.м.), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.540.950.2.10, 56784.540.950.2.12, под обекта: 56784.540.950.2.8, над обекта: 56784.540.950.2.14 ВЕДНО с избено помещение № 11 /единадесет/, с площ от 3.94 кв.м. /три цяло деветдесет и четири стотни квадратни метра/, при граници: от ляво - изба № 12, от дясно – изба № 10, ВЕДНО с 0.942 % /нула цяло деветстотин четиридесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.
24.10.16 г., 14:46 targimot.com
50.0 м²
41 400,00 лв
АПАРТАМЕНТИ 396 ЕВРО/КВ.М - Цената важи при изплащане до Акт 14. 500 евро първоначална вноска.Фирма ОАЗИС-СТРОЙ ЕООД от месец ноември 2015г. започва изграждането на нов Жилищен Комплекс ОАЗИС 5 в ЖК Тракия на бул. Освобождение до РЕNNY МАРКЕТ.ЗА ПРОДАЖБИ:ДИРЕКТНО ОТ ИНВЕСТИТОРА НА КОМПЛЕКСА ОАЗИС СТРОЙ ЕООД,кв.Кючук Париж,район ЮЖЕН(зад бензиностанция Х.Груев,на лицето на комплекс ОАЗИС 4), GSM0888628666, 032266060;
24.10.16 г., 13:34 tarsiimot.com
45.0 м²
17 820,00 €
20.10.16 г., 18:15 bazar.bg
2 стаи
65.0 м²
59 000,00 €
Продава се панелна гарсониера-лукс на среден етаж . Жилището се състои от хол, спалня и кухненски бокс, които са свързани по между си с отворени арки. В апартамента е направена вътрешна изолация на външните стени и е измазан и хигиенизиран, с възможност за нанасяне и живеене веднага. В хола е поставен нов балатум. Банята също е измазана, но не са правени други подобрения. Прилежащо мазе.СГРАДА: Панелен блок с контролиран достъп.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: В района на ТЦ Европа, в близост до спирки на градския транспорт.ПРЕДИМСТВА: Вътрешен апартамент, компактно жилище, разположено на тихо място, среден етаж.Обади се СЕГА и цитирай този код 282299!
28.08.16 г., 17:09 address.bg
51.0 м²
25 999,00 €
Ексклузивно само от Адрес!Нов монолитен апартамент състоящ се от три спални, две бани с тоалетни, перално помещение, просторен хол с трапезария и кухненски бокс, две тераси с панорамна гледка към целия град. Всички стаи за завършени луксозно и обзаведени с качествени мебели и електрически уреди.СГРАДА: Нова монолитна с Акт 16 от 2010г. с луксозни общи части, контролиран достъп, асансьор.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: В центъра на Тракия, близо до пощата и магазин Лидъл.ПРЕДИМСТВА: Район с отлична инфраструктура, транспорт, магазини, училища, детски градини.Обади се СЕГА и цитирай този код 295679!
28.08.16 г., 14:26 address.bg
138.0 м²
100 000,00 €
3-стаен апартамент състоящ се от дневна с кухненски бокс , 2 спални, баня, тоалетна и тераса.Светли и просторни помещения.Апартаментите се издават на шпакловка и замазка с Акт 16 от 2015г
27.08.16 г., 3:31 address.bg
104.0 м²
65 000,00 €
3-стаен апартамент състоящ се от дневна с кухненски бокс , 2 спални, баня, тоалетна и тераса.Светли и просторни помещения.Апартаментите се издават на шпакловка и замазка с Акт 16 от 2015г
27.08.16 г., 3:31 address.bg
87.0 м²
57 310,00 €
3-стаен апартамент състоящ се от дневна с кухненски бокс , 2 спални, баня, тоалетна и тераса.Светли и просторни помещения.Апартаментите се издават на шпакловка и замазка с Акт 16 от 2015г
27.08.16 г., 3:31 address.bg
104.0 м²
65 000,00 €
3-стаен апартамент състоящ се от дневна с кухненски бокс , 2 спални, баня с тоалетна, тоалетна и тераса.Светли и просторни помещения.Апартаментите се издават на шпакловка и замазка с Акт 16 от 2015г.
27.08.16 г., 3:31 address.bg
83.0 м²
116 000,00 €
Тристаен нов монолит състоящ се от голяма дневна, две спални, тоалетна, баня с тоалетна, на шпакловка и замазка.СГРАДА: Нова с Акт16 от декември 2015г.Обади се СЕГА и цитирай този код 300006!
27.08.16 г., 3:31 address.bg
104.0 м²
58 000,00 €
3-стаен апартамент състоящ се от дневна с кухненски бокс , 2 спални, баня, тоалетна и тераса.Светли и просторни помещения.Апартаментите се издават на шпакловка и замазка с Акт 16 от 2015г
27.08.16 г., 3:31 address.bg
90.0 м²
58 955,00 €
3-стаен апартамент състоящ се от дневна с кухненски бокс , 2 спални, баня, тоалетна и тераса.Светли и просторни помещения.Апартаментите се издават на шпакловка и замазка с Акт 16 от 2015г
27.08.16 г., 3:31 address.bg
90.0 м²
58 955,00 €
3-стаен апартамент състоящ се от дневна с кухненски бокс , 2 спални, баня, тоалетна и тераса.Светли и просторни помещения.Апартаментите се издават на шпакловка и замазка с Акт 16 от 2015г
27.08.16 г., 3:31 address.bg
104.0 м²
65 000,00 €
3-стаен апартамент състоящ се от дневна с кухненски бокс , 2 спални, баня, тоалетна и тераса.Светли и просторни помещения.Апартаментите се издават на шпакловка и замазка с Акт 16 от 2015г
27.08.16 г., 3:31 address.bg
104.0 м²
58 000,00 €
3-стаен апартамент състоящ се от дневна с кухненски бокс , 2 спални, баня, тоалетна и тераса.Светли и просторни помещения.Апартаментите се издават на шпакловка и замазка с Акт 16 от 2015г
27.08.16 г., 3:31 address.bg
90.0 м²
58 955,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Пловдив, Тракия
1 2 3