Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул."Сливница"№12
СОС с идентификатор 56784.506.1034.1.1 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и шест, точка, хиляда тридесет и четири, точка, едно, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пловдив, ул. „Сливница" №12 /дванадесет/, ет. 3 /три/, ап. 1 /едно/. Самостоятелния обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлени имоти с идентификатори 56784.506.1034 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и шест, точка, хиляда тридесет и четири/, 56784.506.9602 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и шест, точка, девет хиляди шестстотин и две, 56784.506.9665 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и шест, точка, девет хиляди шестстотин шестдесет и пет/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ по документ 96.00 кв.м. /деветдесет и шест кв.м./, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 56784.506.1034.1.2, под обекта - 56784.506.1034.1.43, 56784.506.1034.1.45, 56784.506.1034.1.44, над обекта - 56784.506.1034.1.6, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №23 /двадесет и три/ с площ от 2.50 кв.м. /две цяло и петдесет стотни кв.м./, при граници: север – изба №24, юг – изба №22, изток – външен зид, ведно с 2.73 % /две цяло и седемдесет и три стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място.
12.01.17 г., 12:20 targimot.com
96.0 м²
184 140,00 лв

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. „Сливница“ № 12, ет. 4, ап. 6
ИД № 20168250400246 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.1034.1.6 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, едно, нула, три, четири, точка, едно, точка, шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пловдив, ул. „Сливница“ № 12 (дванадесети), ет. 4 (четвърти), ап. 6 (шести), предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 96 кв.м. (деветдесет и шест квадратни метра), прилежащи части: 2,73 % ид.ч. (две цяло и седемдесет и три стотни процента идеални части) от общите части, изба № 18 (осемнадесета) с площ от 4,30 кв.м. (четири цяло и тридесет стотни квадратни метра), съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.506.1034.1.7, под обекта: 56784.506.1034.1.1, над обекта: 56784.506.1034.1.11, който СОС се намира в сграда с идентификатор 56784.506.1034.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, едно, нула, три, четири, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пловдив, ул. „Сливница“ № 12 (дванадесети), застроена площ: 980 кв.м. (деветстотин и осемдесет квадратни метра), брой етажи: 8 (осем), предназначение: сграда със смесено предназначение, която сграда е разположена в поземлени имоти с идентификатори: 56784.506.1034, 56784.506.9602, 56784.506.9665 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 56784.506.1034 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, едно, нула, три, четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пловдив, ул. „Сливница“ № 6-8 (шести, тире, осми), площ: 1066 кв.м. (хиляда шестдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1845, 1846, 1847, квартал: 662 по плана на пета градска част, парцел: X-1845, 1846, 1847, съседи: 56784.506.1035, 56784.506.9661, 56784.506.1037, 56784.506.9665, 56784.506.9602 - описание по кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно акт за собственост представлява: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56784.506.1034.1.6 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и шест, точка, хиляда тридесет и четири, точка, едно, точка, шест), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, ул. „Сливница“ № 12 (дванадесет), ет. 4 (четири), АПАРТАМЕНТ 6 (шест), с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Сливница“ № 8 (осми), съгласно удостоверение № З-9400-3054/23.12.2010 г. изд. от община Пловдив, район Северен, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлени имоти с идентификатор № 56784.506.1034; 56784.506.9602; 56784.506.9665, и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 56784.506.1034 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и шест, точка, хиляда и тридесет и четири), с предназначение на самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), площ на самостоятелният обект 96,00 кв.м. (деветдесет и шест квадратни метра), при съседи на самостоятелният обект в сградата: на същият етаж: 56784.506.1034.1.7; под обекта: 56784.506.1034.1.1; над обекта: 56784.506.1034.1.11, ВЕДНО с прилежащата ИЗБА № 18 (осемнадесет) с площ от 4,30 кв.м. (четири цяло и тридесет стотни квадратни метра), ведно с 2,73 % (две цяло и седемдесет и три стотни процента) идеални части от общите части на сградата, който имот е описан в нотариален акт за учредяване на право на строеж, вписан в Служба по вписвания - гр. Пловдив, под акт № 103, том 15, дело № 3469/2010 г., като апартамент № 6 (шест), находящ се в четвърти етаж в жилищна сграда, с площ от 96,00 кв.м. (деветдесет и шест квадратни метра), състоящ се от дневна, столова и кухненски бокс, две спални, баня и тоалетна, тоалетна, две тераси, при граници на апартамента: на север - ул. "Сливница", на юг - външен зид, на запад - калкан, на изток - апартамент № 7, ведно с избено помещение № 18 (осемнадесет), с площ от 4,30 кв.м. (четири цяло и тридесет стотни квадратни метра), при граници на избата: от север - изба № 19, от юг - изба № 17, от изток - външен зид, от запад - коридор, заедно с 2,73 % (две цяло и седемдесет и три стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, който апартамент е построен в сграда със смесено предназначение, състояща се от пет и седем етажна жилищна сграда и един, шест и седем етажна административна сграда, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Брезовска“ № 9 (девет) и № 11 (единадесет) и ул. „Сливница“ № 21 (двадесет и едно), в дворно място, съставляващо УПИ Х-1845 (десет римско хиляда осемстотин четиридесет и пет), 1846 (хиляда осемстотин четиридесет и шест), 1847 (хиляда осемстотин четиридесет и седем) от кв. 622 (шестстотин двадесет и две) по плана на V (пет римско) Градска част на гр. Пловдив, с площ от 1084 кв.м. (хиляда осемдесет и четири квадратни метра) при граници на дворното място: ул. „Брезовска“, ул. „Сливница“, УПИ IХ-1848 Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 105 000 лева (сто и пет хиляди лева), съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
24.10.16 г., 14:34 targimot.com
96.0 м²
105 000,00 лв
Продавам тристаен непреходен с Акт 16 от 2011, до Новотела и Хепи в Пловдив. На тихо, но комуникативно място, светъл. Завършен на латекс, ламинат, теракот, баня и тоалетна в едно на теракот и фаянс, с хидромасажна душ-кабина, с две тераси, просторен асансьор и мазе. Нотариални актове за ид. части от земята и за имота, със скица и схема на имота.
2.04.16 г., 3:22 555.bg
3 стаи
92.0 м²
152 880,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Пловдив, Сливница
бул. Сливница, магазини 'Лидъл', 'Кауфланд' и др. Поддържан вход на блока. Апартамента е за тотален ремонт! Застроена ... www.AlphaGroup.bg ОФЕРТА 4748. На тихо място и с отлична комуникация, до 2-ра Английска гимназия, ул. Пловдив, каре ... площ по 80 кв.м, на етаж 4-ти от 8. Изложение: югозапад/североизток. Среден апартамент. Разпределение: коридор, кухня
6.12.16 г., 14:12 bazar.bg
3 стаи
80.0 м²
64 990,00 €
със заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пловдив, ул. „Сливница" №12 ... , апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ по документ 96.00 кв.м. /деветдесет и шест кв.м./, при съседни самостоятелни
4.11.16 г., 15:33 targimot.com
96.0 м²
306 900,00 лв
със заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пловдив, ул. „Сливница" №12 ... , апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ по документ 96.00 кв.м. /деветдесет и шест кв.м./, при съседни самостоятелни
4.11.16 г., 15:33 targimot.com
96.0 м²
306 900,00 лв