Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. „Славееви гори“ № 24
62 м²
39,960 лв
2017-4-25
АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/, находящ се в гр. Пловдив, ЖК Христо Ботев, на ул. “Славееви гори“ № 24 /двадесет и четири/, в блок № 140 /сто и четиридесет/, вх. А, ет. 1 /едно/, с площ на апартамента 61,52 /шестдесет и едно цяло и петдесет и две стотни/ кв.м., при граници: отдясно ап. № 2, отгоре ап. № 4, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 /четири/ с полезна площ от 2,18 /две цяло и осемнадесет стотни/ кв.м., при граници: отдясно изба № 2, както и заедно с 1,295 % /едно цяло двеста деветдесет и пет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, който недвижим имот по кадастрална карта съставлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.531.1050.3.1 /пет шест седем осем четири точка пет три едно точка едно нула пет нула точка три точка едно/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-16-1372/12.10.2012 г. на Началник на СГКК - Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Славееви гори“ № 24 /двадесет и четири/, бл. 140 /сто и четиридесет/, вх. А, ет. 1 /едно/, ап. 1 /едно/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 3 /три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.531.1050 /пет шест седем осем четири точка пет три едно точка едно нула пет нула/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/; с посочена в документа площ: няма данни; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.531.1050.3.2, под обекта – няма, над обекта – 56784.531.1050.3.4, ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 39960 лева /тридесет и девет хиляди деветстотин и шестдесет лева/.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. „Славееви гори“ № 24
62 м²
49,950 лв
2017-2-9
АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/, находящ се в гр. Пловдив, ЖК Христо Ботев, на ул. “Славееви гори“ № 24 /двадесет и четири/, в блок № 140 /сто и четиридесет/, вх. А, ет. 1 /едно/, с площ на апартамента 61,52 /шестдесет и едно цяло и петдесет и две стотни/ кв.м., при граници: отдясно ап. № 2, отгоре ап. № 4, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 /четири/ с полезна площ от 2,18 /две цяло и осемнадесет стотни/ кв.м., при граници: отдясно изба № 2, както и заедно с 1,295 % /едно цяло двеста деветдесет и пет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, който недвижим имот по кадастрална карта съставлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.531.1050.3.1 /пет шест седем осем четири точка пет три едно точка едно нула пет нула точка три точка едно/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-16-1372/12.10.2012 г. на Началник на СГКК - Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Славееви гори“ № 24 /двадесет и четири/, бл. 140 /сто и четиридесет/, вх. А, ет. 1 /едно/, ап. 1 /едно/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 3 /три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.531.1050 /пет шест седем осем четири точка пет три едно точка едно нула пет нула/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/; с посочена в документа площ: няма данни; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.531.1050.3.2, под обекта – няма, над обекта – 56784.531.1050.3.4, ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 49950 лева /четиридесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева/.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. „Славееви гори“ № 24
62 м²
50,400 лв
2016-11-9
АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/, находящ се в гр. Пловдив, ЖК Христо Ботев, на ул. “Славееви гори“ № 24 /двадесет и четири/, в блок № 140 /сто и четиридесет/, вх. А, ет. 1 /едно/, с площ на апартамента 61,52 /шестдесет и едно цяло и петдесет и две стотни/ кв.м., при граници: отдясно ап. № 2, отгоре ап. № 4, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 /четири/ с полезна площ от 2,18 /две цяло и осемнадесет стотни/ кв.м., при граници: отдясно изба № 2, както и заедно с 1,295 % /едно цяло двеста деветдесет и пет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, който недвижим имот по кадастрална карта съставлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.531.1050.3.1 /пет шест седем осем четири точка пет три едно точка едно нула пет нула точка три точка едно/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-16-1372/12.10.2012 г. на Началник на СГКК - Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Славееви гори“ № 24 /двадесет и четири/, бл. 140 /сто и четиридесет/, вх. А, ет. 1 /едно/, ап. 1 /едно/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 3 /три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.531.1050 /пет шест седем осем четири точка пет три едно точка едно нула пет нула/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/; с посочена в документа площ: няма данни; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.531.1050.3.2, под обекта – няма, над обекта – 56784.531.1050.3.4, ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 50400 лева /петдесет хиляди и четиристотин лева/.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Пловдив, Славееви гори, Апартамент продажба