Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. "Райко Жинзифов" № 12
84 м²
74,565 лв
2016-11-9
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.530.896.1.10 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, осем, девет, шест, точка, едно, точка, едно, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 83.85 кв.м. (осемдесет и три цяло и осемдесет и пет стотни квадратни метра), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, с административен адрес на обекта: улица „Райко Жинзифов“ № 12 (дванадесет), етаж 4 (четири), апартамент К (буква „К“), който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор № 56784.530.896.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, осем, девет, шест, точка, едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.530.896 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, осем, девет, шест), с предназначение на самостоятелния обект в сграда: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), при граници и съседи на обекта: на същия етаж – самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.530.896.1.9 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.530.896.1.11, под обекта – самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.530.896.1.6 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.530.896.1.7, над обекта - самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.530.896.1.15, ведно с прилежащите към обекта: изба № 2 (две), с площ от 3.60 кв. м. (три цяло и шестдесет стотни квадратни метра), изба № 3 (три) с площ от 2.30 кв.м. (две цяло и тридесет стотни квадратни метра), ведно с 5.18 % (пет цяло и осемнадесет стотни процента) идеални части от общите части на сграда с идентификатор № 56784.530.896.1, който самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.530.896.1.10, съгласно титул за собственост представлява: Апартамент „К“, разположен в югоизточната част на четвъртия етаж на сградата, с изложение: юг-изток, състоящ се от: дневна – столова, кухненски бокс, две спални, баня, тоалетна, перално помещение и три тераси, със застроена площ на апартамента от 83.85 кв.м. (осемдесет и три цяло и осемдесет и пет стотни квадратни метра), при граници на апартамента: от север – коридор и апартамент „И“, от изток – ул. „Райко Жинзифов“, от юг – незастроеното дворно място, от запад – незастроеното дворно място и апартамент „Л“, ведно с прилежащата изба № 2 (две), със застроена площ от 3.60 кв.м. (три цяло и шестдесет стотни квадратни метра), при граници на изба № 2: ул. „Щип“, изба № 5, изба № 3, коридори и изба № 1, ведно с прилежащата изба № 3 (три), със застроена площ от 2.30 кв.м. (две цяло и тридесет стотни квадратни метра), при граници на изба № 3: изба № 2, изба № 4 и коридори, ведно с прилежащите 5.18 % (пет цяло и осемнадесет стотни процента) идеални части от общите части на сградата.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Пловдив, Райко Жинзифов, Апартамент продажба