Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул."Пере Тошев" № 47
72 м²
15,000 лв
2017-8-7
½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.530.2220.1.6 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и тридесет точка две хиляди двеста и двадесет точка едно точка шест/ по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, адрес на имота: гр.Пловдив, п.к.4000, ул."Пере Тошев" № 47 /четиридесет и седем/, бл.169 /сто шестдесет и девет/, ет.3 /три/, ап.14 /четиринадесет/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.530.2220 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и тридесет точка две хиляди двеста и двадесет/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ по документ: 79.98 кв.м. /седемдесет и девет квадратни метра и деветдесет и осем квадратни дециметра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същият етаж - 56784.530.2220.1.5, под обекта - 56784.530.2220.1.4, над обекта - 56784.530.2220.1.8, който имот съгласно документ за собственост /нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 74 том 113 от 04.12.2008г./ представлява АПАРТАМЕНТ № 14 /четиринадесет/, находящ се в гр.Пловдив, ул.“Пере Тошев“ № 47 /четиридесет и седем/, вход „А“, етаж 3 /три/, със застроена площ 71,98 кв.м. /седемдесет и един квадратни метра. и деветдесет и осем квадратни дециметра/, състоящ се от три стаи и кухня, ВЕДНО с прилежащото избено помещение № 4 /четири/ с площ 8 кв.м. /осем квадратни метра/, ЗАЕДНО с 3,71% /три цяло и седемдесет и една стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж на сградата, построена върху държавна земя, при съседи на апартамента: ап.13 на Иванов, ап.20 на Терзиеви, ап.15 на Марков; при съседи на избеното помещение: мазе 3 на Терзиеви, коридор, мазе 5 на Арабаджиеви; ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 15000 лева /петнадесет хиляди лева/.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул."Пере Тошев" № 47
72 м²
13,200 лв
2017-1-16
½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.530.2220.1.6 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и тридесет точка две хиляди двеста и двадесет точка едно точка шест/ по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, адрес на имота: гр.Пловдив, п.к.4000, ул."Пере Тошев" № 47 /четиридесет и седем/, бл.169 /сто шестдесет и девет/, ет.3 /три/, ап.14 /четиринадесет/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.530.2220 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и тридесет точка две хиляди двеста и двадесет/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ по документ: 79.98 кв.м. /седемдесет и девет квадратни метра и деветдесет и осем квадратни дециметра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същият етаж - 56784.530.2220.1.5, под обекта - 56784.530.2220.1.4, над обекта - 56784.530.2220.1.8, който имот съгласно документ за собственост /нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 74 том 113 от 04.12.2008г./ представлява АПАРТАМЕНТ № 14 /четиринадесет/, находящ се в гр.Пловдив, ул.“Пере Тошев“ № 47 /четиридесет и седем/, вход „А“, етаж 3 /три/, със застроена площ 71,98 кв.м. /седемдесет и един квадратни метра. и деветдесет и осем квадратни дециметра/, състоящ се от три стаи и кухня, ВЕДНО с прилежащото избено помещение № 4 /четири/ с площ 8 кв.м. /осем квадратни метра/, ЗАЕДНО с 3,71% /три цяло и седемдесет и една стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж на сградата, построена върху държавна земя, при съседи на апартамента: ап.13 на Иванов, ап.20 на Терзиеви, ап.15 на Марков; при съседи на избеното помещение: мазе 3 на Терзиеви, коридор, мазе 5 на Арабаджиеви; ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 13200 лева /тринадесет хиляди и двеста лева/.
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ гр.Пловдив, ул."Пере Тошев"№77-б, бл.1595, вх.б, ет.7, ап.55
117 м²
45,000 лв
2016-10-24
½ /една втора/ ид.част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.530.2243.2.23 /пет шест седем осем четири.пет три нула.две две четири три.две.две три/, адрес на имота: гр.Пловдив, район Южен, п.к. 4000, ул. „Пере Тошев” № 77-б, бл.1595, вх.Б, ет.7, ап.55, самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор56784.530.2243 /пет шест седем осем четири.пет три нула.две две четири три/, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 116.75 кв.м. /сто и шестнадесет цяло и седемдесет и пет стотни кв.м./, ВЕДНО с прилежащи части: ИЗБА № 23 /двадесет и три/, с площ от 6.97 кв.м. /шест цяло деветдесет и седем кв.м./ и 1.646 % /едно цяло шестстотин четиридесет и шест процента/ ид.части от общите части на сградата, ниво: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 56784.530.2243.2.22, 56784.530.2243.2.24, Под обекта: 56784.530.2243.2.19, Над обекта: 56784.530.2243.2.25, 56784.530.2243.2.26.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Пловдив, Пере Тошев, Апартамент продажба