Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ж.к. "Марица Гардънс" бл. 1, ет. 2, ап. 9
64.0 м²
65 600 лв
28.02.17 г., 17:17
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.501.330.1.6 /пет шест седем осем четири, точка петстотин и едно, точка триста и тридесет, точка едно, точка шест/ по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.Пловдив, район Северен, ж.к. „ Марица Гардънс „ бл.1, ет.2, ап.9, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.501.330, с предназначение на обекта – Жилище, апартамент и брой нива на обекта – 1 / едно /, с посочена в документа площ - няма данни и без данни за прилежащи части при съседни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.501.330.1.7, 56784.501.330.1.5 под обекта – 56784.501.330.1.2 и над обекта – 56784.501.330.1.11, а по титул за собственост имотът представлява Апартамент № 9 / девети/, находящ се на втория етаж на блок 1 / едно /от жилищен комплекс „ Марица гардънс „ , кота +2.80 /плюс два и осемдесет /, целият със застроена площ от 64.44 кв.м / шейсет и четири квадратни метра и четиридесет и четири квадратни дециметра /, състоящ се от дневна – столова с готварна, спалня, баня с тоалетна и тераса, при граници: от изток – апартавент № 10 и двор, юг – двор, от запад – апартамент № 8, от север – коридор и апартамент № 10, отгоре – апартамент № 14, отдолу – апартамент № 4, ВЕДНО с изба № 9 / девет / със застроена площ от 3.87 кв.м / три квадратни метра и осемдесет и седем квадратни дециметра/, находяща се на сутеренен етаж, кота – 2.80 / минус два и осемдесет /, при граници: от изток – изба № 8, юг – коридор, от запад – изба № 10, от север – двор, отгоре – апартамент № 5, ведно с 3.111 % идеални части от общите части на блок 1 / едно /, ВЕДНО с ПАРКОМЯСТО 16 /шестнадесет/ с площ от 11.25 кв.м, при граници на паркомястото: паркомясто 15 и паркомясто 17
Още targimot.com

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ж.к. "Марица Гардънс" бл. 1, ет. 1, ап. 5
93.0 м²
100 800 лв
2.03.17 г., 12:51
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.501.330.1.1 /пет шест седем осем четири, точка петстотин и едно, точка триста и тридесет, точка едно, точка едно/ по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.Пловдив, район Северен, ж.к. „ Марица Гардънс „ бл.1, ет.1, ап.5, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.501.330, с предназначение на обекта – Жилище, апартамент и брой нива на обекта – 1 / едно /, с посочена в документа площ от 93.16 кв.м / деветдесет и три квадратни метра и шестнадесет квадратни дециметра / с прилежащи части: двор – 24.60 кв.м, изба № 5 с площ от 3.51 кв.м и 4.403 % ид. части от общите части на сградата, при съседни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.501.330.1.2, под обекта – 56784.501.330.1.25, 56784.501.330.1.26 и над обекта – 56784.501.330.1.5, а по титул за собственост имотът представлява Апартамент № 5 / пети /, находящ се на първи етаж на блок 1 / едно / от жилищен комплекс „ Марица гардънс „ , кота 0.00 / нула /, целият със застроена площ от 93.16 кв.м / деветдесет и три квадратни метра и шестнадасет квадратни дециметра /, състоящ се от дневна – столова, готварна, две спални, баня с тоалетна, тоалетна, антре, ведно с двор – тераса с площ от 24.60 кв.м, при граници: от изток – двор, юг – двор, апартамент № 4 и коридор, от запад – апартамент № 4 и стълбище, от север – двор , отгоре – апартамент № 10, отдолу – гараж № 1, изби № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и коридор, ВЕДНО с изба № 5 / пет / със застроена площ 3.51 кв.м / три квадратни метра и петдесет и един квадратни дециметра /, находяща се на сутеренен етаж на същия блок, - кота – 2.80 / минус два и осемдесет /, при граници: от изток – коридор, от запада – коридор, от юг – коридор, от север – изба № 6 и изба № 7, отгоре – апартамент № 5, ведно с 4.403 % идеални части от общите части на блок № 1 / едно / ВЕДНО със Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.501.330.1.30 /пет шест седем осем четири, точка петстотин и едно, точка триста и тридесет, точка едно, точка тридесет/ по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.Пловдив, район Северен, ж.к. „ Марица Гардънс „ бл.1, ет.-1, гараж 6, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.501.330, с предназначение на обекта – гараж в сграда и брой нива на обекта – 1 / едно /, с посочена в документа площ - няма данни и без данни за прилежащи части при съседни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.501.330.1.31 и 56784.501.330.1.29 под обекта – няма и над обекта – няма, ВЕДНО с 112.728 % идеални части от подземната улица, който блок 1 е изграден съгласно Разрешение за строеж № 209/27.06.2006г на Община Пловдив, съгласно одобрен архитектурен проект отт 22.06.2006г от Община Пловдив и въведен в експлоатация съгласно удостоверение № 140/07.11.2007г на Община Пловдив, в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1- 300, жилищно застроявене / първи – имот триста /, целият с площ от 4073 кв.м / четири хиляди седемдесет и три квадратни метра /, находящ се в кв.9 / девети / по ПУП – ПРЗ на „ Отдих и култура - Север „ , местност „ Мерич Алча „ гр.Пловдив, одобрен със Заповед № ОА-415/09.03.2005г и Заповед № ОА-568/21.03.2006г, при граници: от три страни път.
Още targimot.com

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ж.к. "Марица Гардънс" бл. 1, ет. 1, ап. 5
93.0 м²
126 000 лв
14.11.16 г., 20:32
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.501.330.1.1 /пет шест седем осем четири, точка петстотин и едно, точка триста и тридесет, точка едно, точка едно/ по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.Пловдив, район Северен, ж.к. „ Марица Гардънс „ бл.1, ет.1, ап.5, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.501.330, с предназначение на обекта – Жилище, апартамент и брой нива на обекта – 1 / едно /, с посочена в документа площ от 93.16 кв.м / деветдесет и три квадратни метра и шестнадесет квадратни дециметра / с прилежащи части: двор – 24.60 кв.м, изба № 5 с площ от 3.51 кв.м и 4.403 % ид. части от общите части на сградата, при съседни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.501.330.1.2, под обекта – 56784.501.330.1.25, 56784.501.330.1.26 и над обекта – 56784.501.330.1.5, а по титул за собственост имотът представлява Апартамент № 5 / пети /, находящ се на първи етаж на блок 1 / едно / от жилищен комплекс „ Марица гардънс „ , кота 0.00 / нула /, целият със застроена площ от 93.16 кв.м / деветдесет и три квадратни метра и шестнадасет квадратни дециметра /, състоящ се от дневна – столова, готварна, две спални, баня с тоалетна, тоалетна, антре, ведно с двор – тераса с площ от 24.60 кв.м, при граници: от изток – двор, юг – двор, апартамент № 4 и коридор, от запад – апартамент № 4 и стълбище, от север – двор , отгоре – апартамент № 10, отдолу – гараж № 1, изби № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и коридор, ВЕДНО с изба № 5 / пет / със застроена площ 3.51 кв.м / три квадратни метра и петдесет и един квадратни дециметра /, находяща се на сутеренен етаж на същия блок, - кота – 2.80 / минус два и осемдесет /, при граници: от изток – коридор, от запада – коридор, от юг – коридор, от север – изба № 6 и изба № 7, отгоре – апартамент № 5, ведно с 4.403 % идеални части от общите части на блок № 1 / едно / ВЕДНО със Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.501.330.1.30 /пет шест седем осем четири, точка петстотин и едно, точка триста и тридесет, точка едно, точка тридесет/ по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.Пловдив, район Северен, ж.к. „ Марица Гардънс „ бл.1, ет.-1, гараж 6, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.501.330, с предназначение на обекта – гараж в сграда и брой нива на обекта – 1 / едно /, с посочена в документа площ - няма данни и без данни за прилежащи части при съседни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.501.330.1.31 и 56784.501.330.1.29 под обекта – няма и над обекта – няма, ВЕДНО с 112.728 % идеални части от подземната улица, който блок 1 е изграден съгласно Разрешение за строеж № 209/27.06.2006г на Община Пловдив, съгласно одобрен архитектурен проект отт 22.06.2006г от Община Пловдив и въведен в експлоатация съгласно удостоверение № 140/07.11.2007г на Община Пловдив, в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1- 300, жилищно застроявене / първи – имот триста /, целият с площ от 4073 кв.м / четири хиляди седемдесет и три квадратни метра /, находящ се в кв.9 / девети / по ПУП – ПРЗ на „ Отдих и култура - Север „ , местност „ Мерич Алча „ гр.Пловдив, одобрен със Заповед № ОА-415/09.03.2005г и Заповед № ОА-568/21.03.2006г, при граници: от три страни път
Още targimot.com

Продавам -Тристаен обзаведен вхвп.

Пловдив Широк център бул. Марица
3 стаи
74.0 м²
122 500 лв
15.09.16 г., 9:52
Продавам -Тристаен обзаведен вхвп. Старо строителство, реална жилищна квадратура 74кв по нотариален акт + избено помещение и 2% общи части от сградата. Апартамента се намира в най- хубавия квартал на Пловдив на южния бряг на река Марица. В непосредствена близост има детска градина и училище, а спортния комплекс Гребна база е на 2минути пеш. Към жилищната сграда има Безплатен паркинг с достатъчно парко места. Жилището се продава обзаведено както е на снимките !
Още 555.bg
2 стаи
52.0 м²
51 000 €
18.07.17 г., 22:47
двустаен апартамент в новопостроена жилищна сграда, разположена в центъра на град Пловдив. Град Пловдив е разположен в ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... западната част на Горнотракийската низина, по двата бряга на най-голямата река, извираща в България - Марица и върху 6
Още bazar.bg
2 стаи
62.0 м²
64 900 €
19.07.17 г., 6:06
вашето внимание луксозен двустаен апартамент обзаведен с изключителен усет за лукс и уют в един от най-хубавите квартали ... и Марица . Оглед на имота Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в
Още bazar.bg
2 стаи
148.0 м²
92 700 €
19.07.17 г., 6:19
близост до Новотел Пловдив и хотел Марица , на един километър от ЖП гарата и на 10 км от Летище Пловдив. Общата площ на ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... предлаган тук се намира на последния, четвърти етаж в новопостроена сграда от 2008 година в хубав район в град Пловдив, в
Още bazar.bg
2 стаи
151.0 м²
98 150 €
19.07.17 г., 5:53
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... град в нашата страна - Пловдив. Разполага се в северозападната част на града, в близост до МБАЛ Пловдив (бивша Окръжна ... болница), до двете най-елитни езикови гимназии в града - ЕГ Пловдив и ЕГ Иван Вазов , до учебен корпус и нова модерна
Още bazar.bg
150.0 м²
95 499 €
19.07.17 г., 7:50
РЕФ.7864 Предлагаме Ви чудесен мезонет на НЕПОСЛЕДЕН ЕТАЖ , в нова сграда с акт 16 разположена в близост до х-л Марица ... и Новотел Пловдив . Имота който Ви предлагаме е разположен на среден етаж с асансьор и с изцяло ЮЖНО ИЗЛОЖЕНИЕ ... . Продава се на степен на завършеност шпакловка и замазка , което дава отлична възможност на новите собственици да го завършат и
Още bazar.bg
3 стаи
97.0 м²
75 000 €
19.07.17 г., 6:04
удоволствието да предложим за продажба тристаен апартамент на бул.България в град Пловдив. Имотът разполага с 97 кв.м. чиста ... градина, колелото на Панаир Пловдив, ресторант Happy, Новотел, казино Риц, хотелл Марица и други обществени удобства, като училища, аптеки, магазини, заведения. ... ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в
Още bazar.bg
151.0 м²
130 000 €
18.07.17 г., 22:47
района могат да бъдат намерени Новотел Пловдив , Пловдивски панаир, Хотел Марица и други. Летище Пловдив се намира на десет километра от тук. ... ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... този сайт. Референтен номер: Plv 2132 Тел: 0882 817 475, 032 586 956 Отговорен брокер: Цветелина Паскова Апартамент с три
Още bazar.bg

Многостаен, 100m 2 (продажба)

кв. Кършияка, Пловдив Топ Имоти БГ
100.0 м²
77 500 €
6.07.17 г., 18:19
Продажба, град Пловдив, Кършияка, Просторен, тухлен многостаен апартамент на брега на река Марица. С 2 тераси. Включва таванско помещение и голямо мазе. Номер на офертата: 18425
Още homes.bg

Двустаен, 68m 2 (продажба)

Пловдив, област Пловдив ИМОТИ ОНЛАЙН ЕООД
68.0 м²
48 917 €
7.07.17 г., 1:58
Оферта 386584 Имоти Онлайн предлага двустаен апартамент в новострояща се сграда в централната част на град Пловдив ... европейски изисквания за качество и енергоефективност. Всички апартаменти ще бъдат със седем камерна немска PVC дограма ... . Намира се на тихо и спокойно място в непосредствена близост до река Марица. Жилището се намира на втори етаж /първи жилищен
Още homes.bg

Четиристаен, 171m 2 (продажба)

Пловдив, област Пловдив ИМОТИ ОНЛАЙН ЕООД
171.0 м²
108 000 €
7.07.17 г., 1:59
Оферта 386635 Имоти Онлайн предлага четиристаен апартамент в новострояща се сграда в централната част на град Пловдив ... . Намира се на тихо и спокойно място в непосредствена близост до река Марица. Жилището се намира на втори етаж /първи ... стил. Изгражда се с материали от висок клас, отговарящи на всички европейски изисквания за качество и енергоефективност
Още homes.bg

Двустаен, 51m 2 (продажба)

Пловдив, област Пловдив ИМОТИ ОНЛАЙН ЕООД
51.0 м²
41 990 €
7.07.17 г., 1:58
Оферта 386603 Имоти Онлайн предлага двустаен апартамент в новострояща се сграда в централната част на град Пловдив ... европейски изисквания за качество и енергоефективност. Всички апартаменти ще бъдат със седем камерна немска PVC дограма ... . Намира се на тихо и спокойно място в непосредствена близост до река Марица. Жилището се намира на втори етаж /първи жилищен
Още homes.bg

Четиристаен, 139m 2 (продажба)

Пловдив, област Пловдив ИМОТИ ОНЛАЙН ЕООД
139.0 м²
104 400 €
7.07.17 г., 1:58
Оферта 386684 Имоти Онлайн предлага четиристаен апартамент в новострояща се сграда в централната част на град Пловдив ... всички европейски изисквания за качество и енергоефективност. Всички апартаменти ще бъдат със седем камерна немска PVC ... . Намира се на тихо и спокойно място в непосредствена близост до река Марица. Жилището се намира на трети етаж /втори
Още homes.bg

Тристаен, 119m 2 (продажба)

Пловдив, област Пловдив ИМОТИ ОНЛАЙН ЕООД
119.0 м²
85 313 €
7.07.17 г., 1:58
Оферта 386618 Имоти Онлайн предлага тристаен апартамент в новострояща се сграда в централната част на град Пловдив ... всички европейски изисквания за качество и енергоефективност. Всички апартаменти ще бъдат със седем камерна немска PVC ... . Намира се на тихо и спокойно място в непосредствена близост до река Марица. Жилището се намира на втори етаж /първи жилищен
Още homes.bg

Двустаен, 64m 2 (продажба)

Пловдив, област Пловдив ИМОТИ ОНЛАЙН ЕООД
64.0 м²
47 933 €
7.07.17 г., 1:58
Оферта 386651 Имоти Онлайн предлага двустаен апартамент в новострояща се сграда в централната част на град Пловдив ... изисквания за качество и енергоефективност. Всички апартаменти ще бъдат със седем камерна немска PVC дограма Veka с ... . Намира се на тихо и спокойно място в непосредствена близост до река Марица. Жилището се намира на трети етаж /втори жилищен
Още homes.bg

Тристаен, 101m 2 (продажба)

Пловдив, област Пловдив ИМОТИ ОНЛАЙН ЕООД
101.0 м²
76 080 €
7.07.17 г., 1:58
Оферта 386691 Имоти Онлайн предлага тристаен апартамент в новострояща се сграда в централната част на град Пловдив ... европейски изисквания за качество и енергоефективност. Всички апартаменти ще бъдат със седем камерна немска PVC дограма ... . Намира се на тихо и спокойно място в непосредствена близост до река Марица. Жилището се намира на трети етаж /втори жилищен
Още homes.bg

Двустаен, 58m 2 (продажба)

Пловдив, област Пловдив ИМОТИ ОНЛАЙН ЕООД
58.0 м²
43 650 €
7.07.17 г., 1:58
Оферта 386676 Имоти Онлайн предлага двустаен апартамент в новострояща се сграда в централната част на град Пловдив ... европейски изисквания за качество и енергоефективност. Всички апартаменти ще бъдат със седем камерна немска PVC дограма ... . Намира се на тихо и спокойно място в непосредствена близост до река Марица. Жилището се намира на трети етаж /втори жилищен
Още homes.bg

Двустаен, 67m 2 (продажба)

Пловдив, област Пловдив ИМОТИ ОНЛАЙН ЕООД
67.0 м²
50 655 €
7.07.17 г., 1:58
Оферта 386664 Имоти Онлайн предлага двустаен апартамент в новострояща се сграда в централната част на град Пловдив ... европейски изисквания за качество и енергоефективност. Всички апартаменти ще бъдат със седем камерна немска PVC дограма ... . Намира се на тихо и спокойно място в непосредствена близост до река Марица. Жилището се намира на трети етаж /втори жилищен
Още homes.bg
125.0 м²
135 000 €
5.06.17 г., 9:02
Апартамент с гледка към река Марица в Пловдив. Обзаведен, продава се с мебелите както го виждате. Две спални, хол с
Още alo.bg
125.0 м²
129 000 €
8.06.17 г., 16:40
Предлагаме за продажба тристайно жилище в нова кооперация до Новотел Пловдив. Жилището се състои от всекидневна с ... кухненски бокс с прекрасна панорама към р. Марица, 2 спални, два санитарни възела, 2 остъклени тераси. Продава се с обзавеждането. Паркомясто, включено в цената.
Още alo.bg

Голям, луксозен апартамент

Кършияка гр. Пловдив обл. Пловдив
125.0 м²
125 000 €
3.06.17 г., 18:25
оферта 208718 Апартамент с гледка към река Марица в Пловдив. Обзаведен, продава се с мебелите както го виждате. Две ... хола с изглед на юг и тераса към река Марица. Паркомясто в двора на сградата и изба. Продава се обзаведен както го виждате ... , с две спални, два гардероба, диван, кухненска маса и други неща. Питаите за повече информация. Особености: • Тухла, 2013 г. •
Още alo.bg

Двустаен, 61m 2 (продажба)

кв. Кършияка, Пловдив Анна Димитрова
61.0 м²
54 810 €
12.05.17 г., 11:33
място, в непосредствена близост до хотел Марица и Новотел Пловдив. Подходящ за живеене и за отдаване под наем ... ВИЕ ИЗБИРАТЕ !!! Местоположение: Кършияка, Новотела Апартамент: 61 кв.м, ет.3 Разпределение: дневна с трапезария и бокс ... , спалня, баня с тоалетна, тераса Основни характеристики: обзаведен двустаен апартамент с всички мебели и климатици
Още homes.bg

Едностаен, 49m 2 (продажба)

кв. Кършияка, Пловдив Анна Димитрова
49.0 м²
43 740 €
12.05.17 г., 12:28
място, в непосредствена близост до хотел Марица и Новотел Пловдив. Подходящ за живеене и за отдаване под наем. Апартаментът ... , кът за спане, баня с тоалетна, тераса Основни характеристики: обзаведен апартамент с всички мебели и климатик ... ВИЕ ИЗБИРАТЕ !!! Местоположение: Кършияка, Новотела Апартамент: 49 кв.м, ет.5 Разпределение: дневна с трапезария и бокс
Още homes.bg

Двустаен, 52m 2 (продажба)

кв. Кършияка, Пловдив Анна Димитрова
52.0 м²
46 260 €
12.05.17 г., 11:33
място, в непосредствена близост до хотел Марица и Новотел Пловдив. Подходящ за живеене и за отдаване под наем. Апартаментът ... , кът за спане, баня с тоалетна, тераса Основни характеристики: обзаведен апартамент с всички мебели и климатик ... ВИЕ ИЗБИРАТЕ !!! Местоположение: Кършияка, Новотела Апартамент: 52 кв.м, ет.4 Разпределение: дневна с трапезария и бокс
Още homes.bg
2 стаи
62.0 м²
74 900 €
20.04.17 г., 18:15
вашето внимание луксозен двустаен апартамент обзаведен с изключителен усет за лукс и уют в един от най-хубавите квартали ... и Марица . Оглед на имота Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в
Още bazar.bg