Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ж.к. "Марица Гардънс" бл. 1, ет. 1, ап. 5
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.501.330.1.1 /пет шест седем осем четири, точка петстотин и едно, точка триста и тридесет, точка едно, точка едно/ по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.Пловдив, район Северен, ж.к. „ Марица Гардънс „ бл.1, ет.1, ап.5, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.501.330, с предназначение на обекта – Жилище, апартамент и брой нива на обекта – 1 / едно /, с посочена в документа площ от 93.16 кв.м / деветдесет и три квадратни метра и шестнадесет квадратни дециметра / с прилежащи части: двор – 24.60 кв.м, изба № 5 с площ от 3.51 кв.м и 4.403 % ид. части от общите части на сградата, при съседни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.501.330.1.2, под обекта – 56784.501.330.1.25, 56784.501.330.1.26 и над обекта – 56784.501.330.1.5, а по титул за собственост имотът представлява Апартамент № 5 / пети /, находящ се на първи етаж на блок 1 / едно / от жилищен комплекс „ Марица гардънс „ , кота 0.00 / нула /, целият със застроена площ от 93.16 кв.м / деветдесет и три квадратни метра и шестнадасет квадратни дециметра /, състоящ се от дневна – столова, готварна, две спални, баня с тоалетна, тоалетна, антре, ведно с двор – тераса с площ от 24.60 кв.м, при граници: от изток – двор, юг – двор, апартамент № 4 и коридор, от запад – апартамент № 4 и стълбище, от север – двор , отгоре – апартамент № 10, отдолу – гараж № 1, изби № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и коридор, ВЕДНО с изба № 5 / пет / със застроена площ 3.51 кв.м / три квадратни метра и петдесет и един квадратни дециметра /, находяща се на сутеренен етаж на същия блок, - кота – 2.80 / минус два и осемдесет /, при граници: от изток – коридор, от запада – коридор, от юг – коридор, от север – изба № 6 и изба № 7, отгоре – апартамент № 5, ведно с 4.403 % идеални части от общите части на блок № 1 / едно / ВЕДНО със Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.501.330.1.30 /пет шест седем осем четири, точка петстотин и едно, точка триста и тридесет, точка едно, точка тридесет/ по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.Пловдив, район Северен, ж.к. „ Марица Гардънс „ бл.1, ет.-1, гараж 6, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.501.330, с предназначение на обекта – гараж в сграда и брой нива на обекта – 1 / едно /, с посочена в документа площ - няма данни и без данни за прилежащи части при съседни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.501.330.1.31 и 56784.501.330.1.29 под обекта – няма и над обекта – няма, ВЕДНО с 112.728 % идеални части от подземната улица, който блок 1 е изграден съгласно Разрешение за строеж № 209/27.06.2006г на Община Пловдив, съгласно одобрен архитектурен проект отт 22.06.2006г от Община Пловдив и въведен в експлоатация съгласно удостоверение № 140/07.11.2007г на Община Пловдив, в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1- 300, жилищно застроявене / първи – имот триста /, целият с площ от 4073 кв.м / четири хиляди седемдесет и три квадратни метра /, находящ се в кв.9 / девети / по ПУП – ПРЗ на „ Отдих и култура - Север „ , местност „ Мерич Алча „ гр.Пловдив, одобрен със Заповед № ОА-415/09.03.2005г и Заповед № ОА-568/21.03.2006г, при граници: от три страни път
14.11.16 г., 20:32 targimot.com
93.0 м²
126 000,00 лв

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ж.к. "Марица Гардънс" бл. 1, ет. 2, ап. 7
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.501.330.1.8 /пет шест седем осем четири, точка петстотин и едно, точка триста и тридесет, точка осем/ по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.Пловдив, район Северен, ж.к. „ Марица Гардънс „ бл.1, ет.2, ап.7, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.501.330, с предназначение на обекта – Жилище, апартамент и брой нива на обекта – 1 / едно /, с посочена в документа площ - няма данни и без данни за прилежащи части при съседни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.501.330.1.7, 56784.501.330.1.9 под обекта – 56784.501.330.1.3 и над обекта – 56784.501.330.1.13, а по титул за собственост имотът представлява Апартамент № 7 / седем /, находящ се на втория етаж на блок 1 / едно /от жилищен комплекс „ Марица гардънс „ , кота +2.80 /плюс два и осемдесет /, целият със застроена площ от 64.44 кв.м / шейсет и четири квадратни метра и четиридесет и четири квадратни дециметра /, състоящ се от дневна – столова с готварна, спалня, баня с тоалетна и тераса, при граници: от изток – апартамент № 8, юг – двор, от запада – апартамент № 6, от север – коридор и апартамент № 6, отгоре – апартамент № 12, отдолу – апартамент № 2, ВЕДНО с изба № 7 / седем / със застроена площ от 3.60 кв.м / три квадратни метра и шейсет квадратни дециметра/, находяща се на сутеренен етаж, кота – 2.80 / минус два и осемдесет /, при граници: от изток – изба № 6, юг – изба № 5 и коридор, от запад – изба № 8, от север – двор, отгоре – апартамент № 5, ведно с 3.099 % идеални части от общите части на блок 1 / едно /, ВЕДНО с ПАРКОМЯСТО 15 / петнадесет /, с площ от 11.25 кв.м, при граници на паркомястото: паркомясто 16 и улица.
14.11.16 г., 13:18 targimot.com
64.0 м²
82 000,00 лв

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ж.к. "Марица Гардънс" бл. 1, ет. 2, ап. 9
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.501.330.1.6 /пет шест седем осем четири, точка петстотин и едно, точка триста и тридесет, точка едно, точка шест/ по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.Пловдив, район Северен, ж.к. „ Марица Гардънс „ бл.1, ет.2, ап.9, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.501.330, с предназначение на обекта – Жилище, апартамент и брой нива на обекта – 1 / едно /, с посочена в документа площ - няма данни и без данни за прилежащи части при съседни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.501.330.1.7, 56784.501.330.1.5 под обекта – 56784.501.330.1.2 и над обекта – 56784.501.330.1.11, а по титул за собственост имотът представлява Апартамент № 9 / девети/, находящ се на втория етаж на блок 1 / едно /от жилищен комплекс „ Марица гардънс „ , кота +2.80 /плюс два и осемдесет /, целият със застроена площ от 64.44 кв.м / шейсет и четири квадратни метра и четиридесет и четири квадратни дециметра /, състоящ се от дневна – столова с готварна, спалня, баня с тоалетна и тераса, при граници: от изток – апартавент № 10 и двор, юг – двор, от запад – апартамент № 8, от север – коридор и апартамент № 10, отгоре – апартамент № 14, отдолу – апартамент № 4, ВЕДНО с изба № 9 / девет / със застроена площ от 3.87 кв.м / три квадратни метра и осемдесет и седем квадратни дециметра/, находяща се на сутеренен етаж, кота – 2.80 / минус два и осемдесет /, при граници: от изток – изба № 8, юг – коридор, от запад – изба № 10, от север – двор, отгоре – апартамент № 5, ведно с 3.111 % идеални части от общите части на блок 1 / едно /, ВЕДНО с ПАРКОМЯСТО 16 / шестнадесет / с площ от 11.25 кв.м, при граници на паркомястото: паркомясто 15 и паркомясто 17
14.11.16 г., 13:17 targimot.com
64.0 м²
82 000,00 лв

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ж.к. "Марица Гардънс", парк "Отдих и култура" бл. 1, ет. 2, ап. 6
1.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.501.330.1.9 / петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и едно, точка триста и тридесет, точка едно, точка девет / по кадстралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота гр.Пловдив, ЖК МАРИЦА ГАРДЪНС, парк „ Отдих и култура „ бл.1, ет.2 ап.6, като самостоятелния обект се намира в сграда №1 / едно /разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.501.330 с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент с брой нива на обекта: едно с посочена площ: 104.08 кв.м / сто и четири цяло и осем десети/ с прилежащи части:изба № 21 – 4.94 кв.м и 4.740 % идеални части от общите части на сградата при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.501.330.1.8, под обекта - 56784.501.330.1.4 и над обекта - 56784.501.330.1.14 2.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.501.330.1.26 / петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и едно, точка триста и тридесет, точка едно, точка двадесет и шест / по кадстралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота гр.Пловдив, ЖК МАРИЦА ГАРДЪНС, парк „ Отдих и култура „ бл.1, ет. - 1 гараж №2 / втори /, който обект се намира в сграда № 1 / едно / разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.501.330 с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, брой нива на обекта: едно с посочена площ от 24.24 кв.м / двадесет и четири цяло и двадесет и четири десети / с прилежащи части – 1.104% идеални части от общите части на сградата и 12.754 % идеални части от подземната улица при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.501.330.1.27, 56784.501.330.1.25, под обекта – няма, над обекта - 56784.501.330.1.1 , 56784.501.330.1.2 , както и 82/4073, площ 4073 / четири хиляди и седемдесет и три / кв.м от правото на собственост върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.501.330 по кадстралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота гр.Пловдив, ЖК МАРИЦА ГАРДЪНС, парк „ Отдих и култура „ с площ от 4073 / четири хиляди и седемдесет и три / кв.м с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: високо застрояване / над 15 метра / при съседи: 56784.501.386, 56784.501.387, а по нотариален акт за собственост имотите представляват : Апартамент № 6 / шести /, находящ се на втори етаж на блок 1/ едно / от жилищен комплекс МАРИЦА ГАРДЪНС, кота + 2.80 / два и осемдесет /, целият със застроена площ 104.08 кв.м / сто и четири квадратни метра и осем квадратни дециметра/ състоящ се от дневна – столова, готварна, две спални, баня с тоалетна, тоалетна, антре и три тераси при граници: от изток – апартамент № 7, асансьор и обща тераса, от юг – коридор, апартамент № 7, коридор и двор, от запад – двор, от север – двор, отгоре – апартамент № 11, отдолу – апартамент № 1, ВЕДНО с изба № 21 / двадесет и едно със площ от 4.94 кв.м / четири квадратни метра и деветдесети четири квадратни дециметра/ находяща се на сутеренен етаж кота – 2.82 / минус два и осемдесет /, при граници : от изток – изба №22, юг – коридор, от запад – изба № 20 и двор, от север – двор, отгоре – апартамент № 1, ВЕДНО с 4.740 % от общите части на блок 1 / едно /, както и правото на собственост върху ГАРАЖ № 2 / втори / със застроена площ от 24.24 кв.м / двадесет и четириквадртани метра и двадесет и четири квадратни дециметра/ находящ се на сутеренен етаж на блок 1 / едно /, като -2.80 / минус два и осемдесет / при граници : от изток – коридор, от юг – подземна улица, от запад – гараж № 3 и изба № 11, от север – коридор, отгоре – апартамент № 4, ВЕДНО с 1.104 % идеални части от общите части на блок 1 / едно / и 12.754 % идеални части от подземната улица, който блок е построен съгласно Разрешение за строеж №209/27.06.2006г на Община Пловдив съгласно одобрен архитектурен проект от 22.06.2006г от Община Пловдив и е въведен в експлоатация съгласно Удостоверение № 140/07.11.2007г на Община Пловдив в УПИ № І- 300-Жилищно застрояване / първи – имот триста, жилищно застрояване /, целият с площ от 4073 кв.м / четири хиляди седемдесет и три квадратни метра /, находящ се в кв.9 / девети /, по ПУП – ПРЗ на „ Отдих и култура – Север „, местността „ Мерич Алча „ гр.Пловдив, одобрен със Заповед № ОА – 415/09.03.2005г и Заповед № ОА – 568/21.02.2006, при граници: от три страни път, както и правото на собственост върху 82/4073 ид.ч. от УПИ І – 300, жилищно застрояване
11.11.16 г., 19:23 targimot.com
104.0 м²
107 250,00 лв

Продавам -Тристаен обзаведен вхвп.

Пловдив Широк център бул. Марица
Продавам -Тристаен обзаведен вхвп. Старо строителство, реална жилищна квадратура 74кв по нотариален акт + избено помещение и 2% общи части от сградата. Апартамента се намира в най- хубавия квартал на Пловдив на южния бряг на река Марица. В непосредствена близост има детска градина и училище, а спортния комплекс Гребна база е на 2минути пеш. Към жилищната сграда има Безплатен паркинг с достатъчно парко места. Жилището се продава обзаведено както е на снимките !
15.09.16 г., 9:52 555.bg
3 стаи
74.0 м²
122 500,00 лв

Просторен апартамент с гледка към река Марица в Пловдив

България, Област Пловдив, гр. Пловдив, кв. Мараша, Моста на Герджика
Имаме удоволствието да ви предложим чудесен тристаен апартамент, завършен с висококачествени материал и разположен на втори етаж в 5-етажна новопостроена сграда (2007 година) в Пловдивския квартал Мараша. Освен отличната и много комуникативна локация, имотът е разположен на достъпно място, близо до ВИХВП и моста на Герджика и се радва на красива гледка към река Марица и околните сгради. В момента апартаментът се използва като офис, като са обособени три помещениа плюс приемна с кухненски бокс, санитарен възел и балкон. Характеризира се с изложение север/юг и обща площ от 134 кв.м., от които общите части се равняват на 19 кв.м. В крайната цена е включено и мазе от 4 кв.м. Подовите настилки навсякъде са с гранитогрес, а отоплението е решено чрез климатици във всяко помещение. Банята с тоалетна е завършена с теракот и фаянс. Офисът е окабелен за телефон, кабелна телевизия, интернет и СОТ. Добре развитият квартал предлага всички необходими удобства, обществени институции, услуги, за да живеете комфортно и спокойно тук. В района са разположени и удобни спирки на градския транспорт за безпроблемно предвижване на територията на културната ни столица – Пловдив. Всички снимки, текстове, видео клипове, графични материали и банери, поместени на страниците на нашия сайт, са фирмена собственост или принадлежат на нашите партньори, и са защитени по закона за авторското право на Република България. Всяко неправомерно използване на снимки, текстове, видео клипове и други материали от трети лица ще бъде предмет на незабавен съдебен иск от страна на носителите на авторските права. Информацията, публикувана на сайта е с рекламна и информационна цел. Направили сме всичко възможно, за да предоставим максимално точна информация, но е възможно да са допуснати грешки. За достоверна и вярна се счита информацията, предоставена лично в офисите на ЛУКС ИМОТИ и "Бългериан Пропертис" ООД!
4.04.16 г., 17:30 luximoti.bg
2 стаи
99 500,00 €

Марица Гардънс / Maritsa Gardens

България, Област Пловдив, гр. Пловдив, кв. Кършияка, Руската гимназия, Марица Гардънс
Марица Гардънс / Maritsa Gardens е добре поддържан комплекс от затворен тип с постоянна жива охрана и видеонаблюдение, разположен на тихо и спокойно място с изглед към Родопите и река Марица. Новопостроеният комплекс е завършен през 2008 година и се намира в предпочитания за живеене квартал Кършияка в град Пловдив. Предлагаме ви за продажба тристайно жилище с южно изложение, разположено на пети последен етаж. Площта на апартамента е 104 кв.м., разпределени между антре, кухня и хол в едно помещение, две спални и две тераси, както и общи части от 14 кв.м. В крайната цена са включени мазе от 4.4 кв.м. и открито паркомясто. Сградата разполага с асансьор. Имотът е в близост до супермаркет Алати, Пловдивски Университет – Нова Сграда, Руската Гимназия, както и до спирки на градския транспорт за бърза връзка с останалите части на втория по големина град в страната – Пловдив. Разгледайте и другите апартаменти, обявени за продажба в този комплекс, в секция . Всички снимки, текстове, видео клипове, графични материали и банери, поместени на страниците на нашия сайт, са фирмена собственост или принадлежат на нашите партньори, и са защитени по закона за авторското право на Република България. Всяко неправомерно използване на снимки, текстове, видео клипове и други материали от трети лица ще бъде предмет на незабавен съдебен иск от страна на носителите на авторските права. Информацията, публикувана на сайта е с рекламна и информационна цел. Направили сме всичко възможно, за да предоставим максимално точна информация, но е възможно да са допуснати грешки. За достоверна и вярна се счита информацията, предоставена лично в офисите на ЛУКС ИМОТИ и "Бългериан Пропертис" ООД!
4.04.16 г., 17:29 luximoti.bg
2 стаи
69 500,00 €

Тристаен апартамент с гледка към Марица и Родопите

България, Област Пловдив, гр. Пловдив, кв. Кършияка, Руската гимназия, Марица Гардънс
Разгледайте нашето ново предложение от пазара за недвижими имоти – тристаен апартамент на шпакловка и замазка в затворен комплекс "Марица Гардънс" в кв. Кършияка. Апартаментът е разположен на пети последен етаж в новопостроената сграда от 2008 година, която разполага с асансьор. Жилището е с изложение юг/запад/север и обща площ от 120 кв.м., от които общите части са 16 кв.м. В крайната цена е включено и мазе от 4.5 кв.м., както и открито паркомясто. Жилището се състои от антре, кухня и хол в едно, две спални, едната със скосение, две тераси (около 16 кв.м.) и баня с тоалетна. Имотът е завършен с ПВЦ дограми и разкрива чудесна панорамна гледка към реката и планината. Апартаментът се намира в комплекс затворен тип с постоянна жива охрана и видеонаблюдение. Комплексът е много добре поддържан и е разположен а тихо и спокойно място с изглед към Родопите и р. Марица. Имотът е в близост до супермаркет Алати, Пловдивски Университет – Нова Сграда, Руската Гимназия. Предлага бърза връзка с останалите важни точки във втория по големина град в България – Пловдив. Всички снимки, текстове, видео клипове, графични материали и банери, поместени на страниците на нашия сайт, са фирмена собственост или принадлежат на нашите партньори, и са защитени по закона за авторското право на Република България. Всяко неправомерно използване на снимки, текстове, видео клипове и други материали от трети лица ще бъде предмет на незабавен съдебен иск от страна на носителите на авторските права. Информацията, публикувана на сайта е с рекламна и информационна цел. Направили сме всичко възможно, за да предоставим максимално точна информация, но е възможно да са допуснати грешки. За достоверна и вярна се счита информацията, предоставена лично в офисите на ЛУКС ИМОТИ и "Бългериан Пропертис" ООД!
4.04.16 г., 17:29 luximoti.bg
2 стаи
75 500,00 €

Четиристаен обзаведен апартамент в кв. Кършияка

България, Област Пловдив, гр. Пловдив, кв. Кършияка, Хотел Марица
Атрактивно предложение от пазара за недвижими имоти за покупка на напълно обзаведен четиристаен апартамент (129 кв.м., от които 9 кв.м. общи части) с прилежащ подземен гараж за две коли (33.5 кв.м.) в кв. Кършияка в Пловдив. Имотът се намира на много тихо и спокойно място, в близост до комуникации, разположен на трети етаж в кокетна 5-етажна сграда с луксозно завършени общи части и асансьор, построена през 2009 година. Изложението на жилището е север/изток/запад. Състои се от коридор, просторен хол с кухня в едно помещение, три спални, баня с тоалетна, килер с перално помещение и две тераси. Подовите настилки са с гранитогрес. Помещенията са луксозно и стилно обзаведени, а кухнята е напълно оборудвана с ел. уреди. Холът с кухненски бокс и едната спалня са оборудвани с климатик. Едната от спалните е пригодена за детска стая. Банята с тоалетна е завършена с теракот/фаянс и е оборудвана с душ кабина. Освен климатици имотът се отоплява чрез ТЕЦ и електрически радиатори. Апартаментът се продава напълно обзаведен, без телевизора. Разполага с кабелна телевизия и Интернет. Допълнителен плюс за отличната локация на описваното жилище е близостта до ЦДГ Марица, до Новотел Пловдив, пешеходен мост и хотел Марица. Всички снимки, текстове, видео клипове, графични материали и банери, поместени на страниците на нашия сайт, са фирмена собственост или принадлежат на нашите партньори, и са защитени по закона за авторското право на Република България. Всяко неправомерно използване на снимки, текстове, видео клипове и други материали от трети лица ще бъде предмет на незабавен съдебен иск от страна на носителите на авторските права. Информацията, публикувана на сайта е с рекламна и информационна цел. Направили сме всичко възможно, за да предоставим максимално точна информация, но е възможно да са допуснати грешки. За достоверна и вярна се счита информацията, предоставена лично в офисите на ЛУКС ИМОТИ и "Бългериан Пропертис" ООД!
1.04.16 г., 12:19 luximoti.bg
3 стаи
116 000,00 €

Тристаен апартамент в нова сграда

България, Област Пловдив, гр. Пловдив, кв. Кършияка, бул Марица, Моста на Герджика
Представяме на вашето внимание просторен тристаен апартамент на шпакловка и замазка в луксозна кооперация, с отлична локация в кв. Кършияка, Пловдив, с красива гледка към р. Марица. Имотът се намира в близост до моста на Герджика, супер маркет Лекси, комплекс Рива Център, детска градина Славей. Сградата (2015 година) е с жилищни функции и се намира на възлов булевард, като се състои от 12 апартамента и паркинг от 7 гаража, разположени на 1-ви етаж. Жилището се намира на 2/7 етаж, с изложение север/юг, чиста площ от 124.95 кв.м. и обща площ - 155.93 кв.м. Състои се от просторен хол с кухня в едно, коридор, две спални, килер, баня и тоалетна, отделно тоалетна, две тераси, като на едната се излиза от хола и е с панорамно изложение към река Марица. Другата е малка, към двете спални. Помещенията са завършени на шпакловка и замазка, с нискоемисионна дограма, 4 сезона. Отоплението е чрез климатици. Луксозната сграда предлага изключително луксозни общи части (травертин, мрамор, стъкло). Разположена на комуникативно място, тя съчетава лукс и уют, спокойствие и комфорт, съвременна архитектура и модерна технология на строителство. Архитектурата е нова и интересна, привличаща внимание с уникалността си. Елегантността е един от белезите, подчертаващи нейната изисканост. Сградата е с южно изложение и перфектна гледка към р. Марица. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др. Всички снимки, текстове, видео клипове, графични материали и банери, поместени на страниците на нашия сайт, са фирмена собственост или принадлежат на нашите партньори, и са защитени по закона за авторското право на Република България. Всяко неправомерно използване на снимки, текстове, видео клипове и други материали от трети лица ще бъде предмет на незабавен съдебен иск от страна на носителите на авторските права. Информацията, публикувана на сайта е с рекламна и информационна цел. Направили сме всичко възможно, за да предоставим максимално точна информация, но е възможно да са допуснати грешки. За достоверна и вярна се счита информацията, предоставена лично в офисите на ЛУКС ИМОТИ и "Бългериан Пропертис" ООД!
30.03.16 г., 17:09 luximoti.bg
2 стаи
101 900,00 €

Нов апартамент в центъра на Пловдив

България, Област Пловдив, гр. Пловдив, кв. Център, ул Плевен, Моста на Герджика
Представяме на вашето внимание просторен тристаен апартамент в нова кооперация (2013 година, с асансьор) в центъра на град Пловдив, с лесен достъп до разнообразие от обществени удобства и услуги от ежедневието. Много добро разпределеният апартамент е завършен с голям и просторен хол с френски прозорци, от които се открива невероятна гледка към река Марица и околностите. Тристайното жилище се намира на 6/6 етаж, с изложение юг/север и обща площ от 172.48 кв.м., чиста площ – 138.75 кв.м. Имотът включва и мазе 7 кв.м. Жилищната площ се разпределя между голям и просторен хол и кухня в едно, с панорамна гледка, две спални, баня и тоалетна, две тераси. Помещенията са на шпакловка и очакват довършителни дейности по ваш вкус, както и стилно обзавеждане, за да гарантирате комфортна жилищна среда за вашето семейство. Имотът се намира в близост до моста на Герджика, Художествената Гимназия, Четвъртък пазара и други удобства на големия град. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др. Всички снимки, текстове, видео клипове, графични материали и банери, поместени на страниците на нашия сайт, са фирмена собственост или принадлежат на нашите партньори, и са защитени по закона за авторското право на Република България. Всяко неправомерно използване на снимки, текстове, видео клипове и други материали от трети лица ще бъде предмет на незабавен съдебен иск от страна на носителите на авторските права. Информацията, публикувана на сайта е с рекламна и информационна цел. Направили сме всичко възможно, за да предоставим максимално точна информация, но е възможно да са допуснати грешки. За достоверна и вярна се счита информацията, предоставена лично в офисите на ЛУКС ИМОТИ и "Бългериан Пропертис" ООД!
30.03.16 г., 16:27 luximoti.bg
2 стаи
89 000,00 €

Тристаен апартамент в новопостроена сграда в Пловдив

България, Област Пловдив, гр. Пловдив, кв. Център, бул Марица
Имаме удоволствието да ви предложим качествено завършен тристаен апартамент в широкия център на Пловдив. Намира се в луксозен комплекс с вътрешен двор, оформен естетически с алеи, детска площадка, пейки и много зеленина. До сградата има свободни паркоместа. Апартаментът е с обща площ от 116 кв.м., като чистата жилищна площ е 106 кв.м. Изложението е запад/юг/изток. Намира се на четвърти етаж в седеметажна сграда. Състои се от всекидневна с кухня, две спални, обзаведена баня с тоалетна, душ кабина и вана, отделна тоалетна, три балкона. Продава се с обзаведен кухненски бокс. Към имота има двор. Имотът е качествено завършен - с ламинат на пода, PVC дограма на прозорците. Имотът се намира на гърба на Била, в близост до Водната Палата, Шел, Макдоналдс, Версай, Планета Пайнер (на около 200 м), моста на река Марица, Пловдивския Панаир. Всички снимки, текстове, видео клипове, графични материали и банери, поместени на страниците на нашия сайт, са фирмена собственост или принадлежат на нашите партньори, и са защитени по закона за авторското право на Република България. Всяко неправомерно използване на снимки, текстове, видео клипове и други материали от трети лица ще бъде предмет на незабавен съдебен иск от страна на носителите на авторските права. Информацията, публикувана на сайта е с рекламна и информационна цел. Направили сме всичко възможно, за да предоставим максимално точна информация, но е възможно да са допуснати грешки. За достоверна и вярна се счита информацията, предоставена лично в офисите на ЛУКС ИМОТИ и "Бългериан Пропертис" ООД!
28.03.16 г., 17:54 luximoti.bg
2 стаи
98 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Пловдив, Марица
Предлагаме ви просторен, тристаен апартамент, в центъра на Пловдив, с чиста жилищна площ - 77 кв. м. . Състои се от три ... Марица. Светлата част на стаите е над 3м. Настилките са естествен дъбов паркет и мозайка. Технологията на ... . Двора е облагороден с градинка и запазени паркоместа за собствениците. Чудесна инвестиция както за живеене, така и за
1.01.17 г., 12:05 imot.bg
3 стаи
103.0 м²
44 990,00 €

Едностаен, 46m 2 (продажба)

кв. Кършияка, Пловдив Кирил Димитров
престижен кв.Кършияка, гр.Пловдив. Предлагаме на Вашето внимание ЗА ПРОДАЖБА ЕДНОСТАЙНИ МОНОЛИТНИ АПАРТАМЕНТИ - НОВО ... и други. Пловдив е българският град, избран за Европейска столица на културата за 2019 година. ... 2141. ТОП ОФЕРТА !!! Едностайни апартаменти - ново монолитно строителство, разположени в луксозен затворен комплекс в
29.12.16 г., 11:38 homes.bg
46.0 м²
55 707,00 лв

Тристаен, 104m 2 (продажба)

кв. Кършияка, Пловдив Кирил Димитров
престижен кв.Кършияка, гр.Пловдив. Предлагаме на Вашето внимание ЗА ПРОДАЖБА ТРИСТАЙНИ МОНОЛИТНИ АПАРТАМЕНТИ - НОВО ... “, Малката базилика и други. Пловдив е българският град, избран за Европейска столица на културата за 2019 година. ... 2140. ТОП ОФЕРТА !!! Тристайни апартаменти - ново монолитно строителство, разположени в луксозен затворен комплекс в
29.12.16 г., 11:32 homes.bg
104.0 м²
132 441,00 лв

Двустаен, 74m 2 (продажба)

кв. Кършияка, Пловдив Кирил Димитров
престижен кв.Кършияка, гр.Пловдив. Предлагаме на Вашето внимание ЗА ПРОДАЖБА ДВУСТАЙНИ МОНОЛИТНИ АПАРТАМЕНТИ - НОВО ... сграда „Ейрене“, Малката базилика и други. Пловдив е българският град, избран за Европейска столица на културата за 2019 година. ... 2139. ТОП ОФЕРТА !!! Двустайни апартаменти - ново монолитно строителство, разположени в луксозен затворен комплекс в
29.12.16 г., 11:01 homes.bg
74.0 м²
92 590,00 лв

Двустаен, 53m 2 (продажба)

кв. Кършияка, Пловдив Андрея Сейкел
оферта 32254-Модерен двустаен апартамент в нова кооперация на чудесно място в центъра на красивия град Пловдив в ... близост до Новотел Пловдив, Международния Пловдивски Панаир и река Марица. В района има училище, детска градина, и автобусни ... спирки. Кооперацията е изградена по всички изисквания за комфорт и качество- PVC дограма , Вик инсталация, Ел. инсталация
12.12.16 г., 11:40 homes.bg
53.0 м²
39 800,00 €

Тристаен, 80m 2 (продажба)

Мараша, Пловдив Ангел Филипов
Оферта 1903 Предлагаме Ви за продажба панорамен, обзаведен тристаен апартамент в най- хубавия квартал на гр. Пловдив на ... бул. Марица с източно изложение и перфектен изглед към целия град. Жилището е просторно чисто и удобно с хубави мебели ... ИМОТИ 0885595981 За още актуални оферти посетете нашата фейсбук страница: *** Там ще откриете също един нов начин за оглед
30.11.16 г., 13:31 homes.bg
80.0 м²
61 100,00 €
оферта 38862- Предлагаме Ви ОБЗАВЕДЕН и ИЗЦЯЛО ОТРЕМОНТИРАН 2-стаен апартамент с възможност за преустройство в 3-стаен ... /етаж от къща/ + ГАРАЖ и ДВОР в близост до хотел Марица и Международен Панаир Пловдив. Етажа се състои от просторна ... дневна с трапезария и отделен кухненски бокс общо над 40кв.м, една голяма спалня, възможност за отделяне на втора спалня от
28.10.16 г., 13:06 bazar.bg
2 стаи
91.0 м²
52 000,00 €

Двустаен, 91m 2 (продажба)

кв. Кършияка, Пловдив Станимир Цветанов
оферта 38862-Предлагаме Ви ОБЗАВЕДЕН и ИЗЦЯЛО ОТРЕМОНТИРАН 2-стаен апартамент с възможност за преустройство в 3-стаен ... /етаж от къща/ + ГАРАЖ и ДВОР в близост до хотел Марица и Международен Панаир Пловдив. Етажа се състои от просторна дневна ... с трапезария и отделен кухненски бокс общо над 40кв.м, една голяма спалня, възможност за отделяне на втора спалня от
27.10.16 г., 12:03 homes.bg
91.0 м²
52 000,00 €

Едностаен, 35m 2 (продажба)

кв. Кършияка, Пловдив Топ Имоти БГ
Продажба, град Пловдив, Кършияка, до Новотел Пловдив и община Марица, Едностаен апартамент тип ателие в новоизграждаща се луксозна сграда. Номер на офертата: 16403
26.10.16 г., 9:27 homes.bg
35.0 м²
25 000,00 €

Тристаен, 172m 2 (продажба)

Център, Пловдив Красимира Чернева
“ДВА ПРОЦЕНТА“ - недвижими имоти има удоволствието да Ви предложи ЛУКС АПАРТАМЕНТ в центъра на гр. Пловдив с уникална ... гледка към р. Марица. В момента е на замазка и шпакловка в луксозна сграда и е един на етажа. Състои се от хол
24.10.16 г., 22:09 homes.bg
172.0 м²
117 544,00 €
оферта 38503-Предлагаме ви слънчев многостаен апартамент, тип мезонет - ново строителство в центъра на Пловдив с ... панорама към река Марица и тепето на Альоша с чиста площ от 182, 05 кв. м. + 25 кв. изба+60кв. м. идеални части дворно място ... , паркомясто + 30кв., покривно пространство, което може да се използва за лятна градина. Изба, двор, покрив не влизат в
21.10.16 г., 13:43 bazar.bg
223.0 м²
105 000,00 €
Предлагаме ви просторен, тристаен апартамент, в центъра на Пловдив, с чиста жилищна площ - 77 кв.м.. Състои се от три ... Марица. Светлата част на стаите е над 3м. Настилките са естествен дъбов паркет и мозайка. Технологията на строителството ... облагороден с градинка и запазени паркоместа за собствениците. Чудесна инвестиция както за живеене, така и за отдаване
14.10.16 г., 13:21 bazar.bg
3 стаи
103.0 м²
44 990,00 €

Нов тристаен апартамент в бутикова сграда в кв. Кършияка

Област Пловдив гр. Пловдив кв. "Кършияка" ул. Полк. Бонев
детска градина Марица, Новотел Пловдив, разнообразие от удобства и услуги. В допълнение към имота може да закупите гараж ... Новопостроен тристаен апартамент на шпакловка и замазка в малка бутикова сграда, със стилна фасада и луксозно завършени ... общи части. Апартаментът е самостоятелен за етажа. Намира се в предпочитания за живеене квартал Кършияка, в близост до
14.10.16 г., 10:24 bulgarianproperties.bg
132.5 м²
99 000,00 €
течове. Жилището се продава с топъл тухлен ГАРАЖ 20кв. м. Намира се до хотел Марица и централния вход на Международен ... ФОКС ИСТЕЙТС БЪЛГЕРИЯ Ви предлага уютен,обзаведен с всички електроуреди тристаен мансарден апартамент с площ 100 кв.м ... панаир-Пловдив, на тиха улица, на 100 метра от Новотел-Пловдив.За повече информация обадете се на телефон:0895632942; 0877486616.Оферта 47811.
12.10.16 г., 13:13 bazar.bg
3 стаи
100.0 м²
59 000,00 €
нашето ново предложение от пазара за недвижими имоти тристаен апартамент на шпакловка и замазка в затворен комплекс 'Марица ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... Родопите и р. Марица. Имотът е в близост до супермаркет Алати, Пловдивски Университет Нова Сграда, Руската Гимназия. Предлага
12.10.16 г., 10:10 bazar.bg
3 стаи
120.0 м²
75 500,00 €
удоволствието да предложим за продажба тристаен апартамент на бул.България в град Пловдив. Имотът разполага с 97 кв.м. чиста ... градина, колелото на Панаир Пловдив, ресторант Happy, Новотел, казино Риц, хотелл Марица и други обществени удобства, като училища, аптеки, магазини, заведения. ... ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в
11.10.16 г., 23:12 bazar.bg
3 стаи
97.0 м²
75 000,00 €
портиер в сградата. Имотът е в отлично състояние и се предлага за продажба напълно обзаведен като се отличава с елегантни ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... PROPERTIES има удоволствието да представи на Вашето внимание луксозен 3-стаен апартамент, намиращ се в най-добрия квартал в
11.10.16 г., 23:12 bazar.bg
200.0 м²
225 000,00 €
красиво обзаведен апартамент с три спални, разположен в близост до Международния Панаир в Пловдив и хотел Марица , на около 2 ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... км от железопътната гара и на 10 км от летище Пловдив. Апартаментът е разположен на втория етаж на пететажна, нова
11.10.16 г., 23:12 bazar.bg
120.0 м²
120 000,00 €
портиер в сградата. Имотът е в отлично състояние и се предлага за продажба напълно обзаведен като се отличава с елегантни ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... PROPERTIES има удоволствието да представи на Вашето внимание луксозен 3-стаен апартамент, намиращ се в най-добрия квартал в
11.10.16 г., 15:46 bazar.bg
200.0 м²
225 000,00 €
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... удоволствието да ви предложим чудесен тристаен апартамент, завършен с висококачествени материал и разположен на втори етаж в 5 ... , имотът е разположен на достъпно място, близо до ВИХВП и моста на Герджика и се радва на красива гледка към река Марица и
11.10.16 г., 15:22 bazar.bg
3 стаи
134.0 м²
99 500,00 €
двустаен апартамент в новопостроена жилищна сграда, разположена в центъра на град Пловдив. Град Пловдив е разположен в ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... западната част на Горнотракийската низина, по двата бряга на най-голямата река, извираща в България - Марица и върху 6
11.10.16 г., 14:31 bazar.bg
2 стаи
52.0 м²
51 000,00 €
продажба двустаен апартамент на шпакловка и замазка в квартал Кършияка в град Пловдив. Сградата, в която се намира жилището ... , е с уникално местоположение - на бул. Марица, в непосредствена близост до центъра на гр. Пловдив и панаира, на брега ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в
11.10.16 г., 14:12 bazar.bg
2 стаи
88.0 м²
63 800,00 €
района могат да бъдат намерени Новотел Пловдив , Пловдивски панаир, Хотел Марица и други. Летище Пловдив се намира на десет километра от тук. ... ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... този сайт. Референтен номер: Plv 2132 Тел: 0882 817 475, 032 586 956 Отговорен брокер: Цветелина Паскова Апартамент с три
11.10.16 г., 14:12 bazar.bg
151.0 м²
130 000,00 €
оферта 38862- Предлагаме Ви ОБЗАВЕДЕН и ИЗЦЯЛО ОТРЕМОНТИРАН 2-стаен апартамент с възможност за преустройство в 3-стаен ... /етаж от къща/ + ГАРАЖ и ДВОР в близост до хотел Марица и Международен Панаир Пловдив. Етажа се състои от просторна ... дневна с трапезария и отделен кухненски бокс общо над 40кв.м, една голяма спалня, възможност за отделяне на втора спалня от
10.09.16 г., 8:28 bazar.bg
2 стаи
91.0 м²
52 000,00 €