Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул."Лозарска" 65, бл.1009, ет.1, ап.1
80 м²
35,400 лв
2017-2-7
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.534.2794.1.1 (пет шест седем осем четири, точка, пет три четири, точка, две седем девет четири, точка, едно, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, за който няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Лозарска“ № 65 (шестдесет и пет), бл. 1009 (хиляда и девет), ет. 1 (първи), ап. 1 (първи), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.534.2794 (пет шест седем осем четири, точка, пет три четири, точка, две седем девет четири), предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 80.00 кв.м. (осемдесет квадратни метра), ведно с прилежащите части: избено помещение № 8 (осем) с площ от 6.00 кв.м. (шест квадратни метра) и 2,715% (две цяло и седемстотин и петнадесет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, ниво: 1 (едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.534.2794.1.2 (пет шест седем осем четири, точка, пет три четири, точка, две седем девет четири, точка, едно, точка, две), под обекта: няма, над обекта: 56784.534.2794.1.3 (пет шест седем осем четири, точка, пет три четири, точка, две седем девет четири, точка, едно, точка, три), стар идентификатор: няма, ведно с всички подобрения и приращения в имота, който самостоятелен обект в сграда съгласно документ за собственост представлява: АПАРТАМЕНТ № 1 (първи), находящ се в гр. Пловдив, жил. комплекс „Коматево“, разположен на първия етаж, вход „А“, в блок № 1009 (хиляда и девети), със застроена площ от 80,00 кв.м. (осемдесет квадратни метра), състоящ се от три стаи и кухня, при граници и съседи: апартамент № 2 на Стоянов и апартамент № 9 на Куртакова, ведно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 8 (осем) с декларирана площ 6 кв.м. (шест квадратни метра), при граници и съседи: изба № 9 на Вълчеви, коридор и стълбище, както и 2,715% (две цяло седемстотин и петнадесет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. "Лозарска" №65, бл.1009, ет.1, ап.1
80 м²
44,250 лв
2016-10-24
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.534.2794.1.1 (пет шест седем осем четири, точка, пет три четири, точка, две седем девет четири, точка, едно, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, за който няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Лозарска“ № 65 (шестдесет и пет), бл. 1009 (хиляда и девет), ет. 1 (първи), ап. 1 (първи), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.534.2794 (пет шест седем осем четири, точка, пет три четири, точка, две седем девет четири), предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 80.00 кв.м. (осемдесет квадратни метра), ведно с прилежащите части: избено помещение № 8 (осем) с площ от 6.00 кв.м. (шест квадратни метра) и 2,715% (две цяло и седемстотин и петнадесет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, ниво: 1 (едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.534.2794.1.2 (пет шест седем осем четири, точка, пет три четири, точка, две седем девет четири, точка, едно, точка, две), под обекта: няма, над обекта: 56784.534.2794.1.3 (пет шест седем осем четири, точка, пет три четири, точка, две седем девет четири, точка, едно, точка, три), стар идентификатор: няма, ведно с всички подобрения и приращения в имота, който самостоятелен обект в сграда съгласно документ за собственост представлява: АПАРТАМЕНТ № 1 (първи), находящ се в гр. Пловдив, жил. комплекс „Коматево“, разположен на първия етаж, вход „А“, в блок № 1009 (хиляда и девети), със застроена площ от 80,00 кв.м. (осемдесет квадратни метра), състоящ се от три стаи и кухня, при граници и съседи: апартамент № 2 на Стоянов и апартамент № 9 на Куртакова, ведно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 8 (осем) с декларирана площ 6 кв.м. (шест квадратни метра), при граници и съседи: изба № 9 на Вълчеви, коридор и стълбище, както и 2,715% (две цяло седемстотин и петнадесет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Пловдив, Лозарска, Апартамент продажба