93 м²
58,000
2017-11-27
Апартамент в гр.Пловдив, ж.к.Тракия - 93 кв.м. ет.1 - две спални, хол, кухня, баня с перално помещение, тоалетна и две тераси. Ремонтиран - сменена дограма, настилки и др.
Още1001line.com

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ жк. Тракия, бл. 49, вх. В, ет. 7
58 м²
52,200 лв
2017-4-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.540.498.3.35 /пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка четири девет осем точка три точка три пет/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: гр. Пловдив, жк. Тракия, бл. 49 (четиридесет и девет), вх. В, ет. 7 (седми), ап. 35/107 (тридесет и пет/сто и седем), СОС се намира в сграда № 3 (три), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.498, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ от 58.05 кв.м. (петдесет и осем цяло и пет стотни квадратни метра), с брой нива на обекта – 1 (едно), при съседи: на същия етаж – 56784.540.498.3.34; под обекта – 56784.540.498.3.30; над обекта: няма, ВЕДНО с ИЗБА № 9 /девет/ с площ от 2.44 кв.м. / две цяло четиридесет и четири стотни кв.м./, при съседи Изба № 8, коридор, изба № 10, ВЕДНО с 0.732 % (нула цяло седемстотин тридесет и две хилядни процента) идеални части от общите части на сградата.
Ощеtargimot.com

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ЖК ТРАКИЯ, БЛ.81А, ВХ.А
34 м²
34,500 лв
2016-10-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 56784.540.256.1.18 (пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка две пет шест точка едно точка едно осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 48/ 03.06.2009 г. на изпълнителен директор на АГКК, находящ се в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.256 (пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка две пет шест), находяща се в гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, с административен адрес: гр.Пловдив, ж.к. Тракия, бл.81а (осемдесет и едно а), вх.А, ет.4 (четири), ап. 18/66 (осемнадесет шестдесет и шест), с предназначение на самостоятелния обект – Жилище, апартамент, с брой нива на обекта – 1 (едно), със застроена площ от 34,13 кв.м. (тридесет и четири цяло и тринадесет стотни квадратни метра), при граници и съседи: на същия етаж: 56784.540.256.1.19, 56784.540.256.1.17, под обекта – 56784.540.256.1.13, над обекта – 56784.540.256.1.23, ведно с прилежащото избено помещение № 18 (осемнадесет) с площ от 3,63 кв.м. (три цяло шестдесет и три стотни квадратни метра), при граници и съседи: от ляво – коридор, от дясно – избено помещение № 10, ведно с 0,383 % (нула цяло триста осемдесет и три хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота.
Ощеtargimot.com

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ЖК "ТРАКИЯ", бл. 331, вх. Б, ет. 4
50 м²
41,400 лв
2016-10-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.540.950.2.11 (пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка девет пет нула точка две точка едно едно), находящ се в гр.Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: гр.Пловдив, обл. Пловдив, жк. „Тракия“ бл. 331 (триста тридесет и едно), вх. Б, ет. 4 (четвърти), ап. 11/32 (единадесет/тридесет и две), самостоятелния обект е разположен в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.540.950, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 50.16 кв.м. (петдесет цяло и шестнадесет стотни кв.м.), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.540.950.2.10, 56784.540.950.2.12, под обекта: 56784.540.950.2.8, над обекта: 56784.540.950.2.14 ВЕДНО с избено помещение № 11 /единадесет/, с площ от 3.94 кв.м. /три цяло деветдесет и четири стотни квадратни метра/, при граници: от ляво - изба № 12, от дясно – изба № 10, ВЕДНО с 0.942 % /нула цяло деветстотин четиридесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Пловдив, жк. Тракия, Апартамент продажба
1 стая
65 м²
42,250
2018-1-5
Предлагаме за продажба двустаен апартамент ново строителство с площ 65 кв. м. Състои се от Хол с кухня, спалня, баня с тоалетна, тераса и мазе. Необзаведен, без преход, затворен комплекс. Сградата е след АКТ 16 (2017 г.)
Ощеdonatex.com

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ гр.Пловдив, жк"Тракия", бл.201в, вх.б, ет.8, ап.19
111 м²
13,733 лв
2018-1-4
1/6 /една шеста/ ид.част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.540.1008.2.19 /пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка едно нула нула осем точка две точка едно девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК - София, с адрес на имота гр. Пловдив, ЖК. „Тракия” бл. 201В, вх. Б, ет. 8, ап. 19, самостоятелния обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.1008 /пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка едно нула нула осем/. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 110.89 кв.м. /сто и десет квадратни метра и осемдесет и девет квадратни дециметра/; Брой нива в обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.540.1008.2.20, под обекта: 56784.1008.2.16, над обекта: 56784.1008.2.16, над обекта 56784.540.1008.2.22, стар идентификатор: няма, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 6 /шест/ в сутеренния етаж във вход „Б” на сградата, с полезна площ 3.46 кв.м. /три квадратни метра и четиридесет и шест квадратни дециметра/ при граници – изба № 5 на, изба № 7, изба № 8 и коридор, заедно със СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 /седем/ на мансардния етаж, във вход „Б” на сградата, с площ 3.96 кв.м. /три квадратни метра и деветдесет и шест квадратни дециметра/, при граници: склад № 6, склад № 8, заедно със СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 8 /осем/ с площ 6.34 /шест квадратни метра и тридесет и четири квадратни дециметра/, разположено на кота 21.77 лин. м. на междуетажната стълбищна площадка между седми и осми жилищен етаж във вход „Б” на сградата, при граници: отгоре склад № 9, отдолу склад № 7, както и припадащите се 1. 721 % ид.ч. /едно цяло и седемстотин двадесет и една хилядни процента/ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА И ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ТЕРЕНА.
Ощеtargimot.com
39,000
2017-11-27
Тристаен апартамент на ет.5 в ЖК Тракия Пловдив.
Още1001line.com

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ж.к. "Тракия" бл. 140, ет. 7, ап. 23
63 м²
54,000 лв
2017-3-30
Самостоятелен обект с идентификатор 56784.540.671.1.23 / пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, шест, седем, едно, точка, едно, точка, две, три /, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД–18–48/ 03.06.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, находящ се в гр. Пловдив, ЖК ТРАКИЯ, бл. 140, ет. 7, ап. 23, Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.671, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: няма данни, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.540.671.1.26, 56784.540.671.1.24, под обекта: 56784.540.671.1.19, над обекта: 56784.540.671.1.27, предаставляващ съгласно документ за собственост: Апартамент № 23 (двадесет и три), находящ се на седмия етаж в жилищна сграда блок № 140 ( сто и четиридесет), гр. Пловдив, ЖК Тракия, състоящ се от две стаи и кухня със застроена площ от 63.05 кв.м ( шестдесет и три цяло и пет стотни) кв.м., при съседи: от север – междубл. пр., от юг – ап. 24, от изток – междубл. пр., от запад – стълбище, отгоре – ап. 27, отдолу – ап. 19, ведно с прилежащото избено помещение № 23 (двадесет и три), с полезна площ от 4,67 кв.м( четири цяло шестдесет и седем стотни )кв.м., при съседи: от север – коридор, от юг – мазе 24, от изток – коридор, от запад – коридор, както и ведно с 1, 3634 % ( едно цяло три хиляди шестотин тридесет и четири десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата
Ощеtargimot.com

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ж.к. Тракия, бл. 51, вх. Г, ет. 1, ап. 2/13
49 м²
13,110 лв
2017-4-6
ид № 20148200400079 - ½ ид. ч. (една втора идеална част) от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.540.502.3.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, пет, нула, две, точка, три, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес: гр. Пловдив, Тракия, бл. 51 (петдесет и едно), вх. Г, ет. 1 (едно), ап. 2/13 (две / тринадесет), с предназначение: жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1 (едно), с площ: 48,54 кв. м. (четиридесет и осем цяло и петдесет и четири стотни квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.540.502.3.1, 56784.540.502.3.3, под обекта: няма, над обекта: 56784.540.502.3.7, който СОС се намира в СГРАДА с идентификатор 56784.540.502.3 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, пет, нула, две, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес: гр. Пловдив, Тракия, бл. 51, със застроена площ: 298 кв.м. (двеста деветдесет и осем квадратни метра), с брой етажи: 7 (седем), с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, която сграда е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.540.502 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, пет, нула, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес: гр. Пловдив, Тракия, с площ: 1161 кв.м. (хиляда сто шестдесет и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, с номер по предходен план: 156, квартал: 6, парцел: ІІ, при съседи: 56784.540.492, ВЕДНО с ½ ид. ч. (една втора идеална част) от принадлежностите: Избено помещение № 24, с полезна площ: 3,71 кв.м. (три цяло и седемдесет и една стотни квадратни метра) и 0,610 % идеални части от общите части на сграда с идентификатор 56784.540.502.3 – с описание съгласно кадастрална карта и с описание съгласно акт за собственост - ½ ид. ч. (една втора идеална част) от недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, ул. ЖК „Тракия“, представляващ Апартамент 2/13 (две / тринадесет), вход / секция „Г“ (буква „Г”), етаж І (първи), блок № 51-А-11 (петдесет и първи, тире, буква „А”, тире, единадесет), построен върху държавна земя в ж.к. Тракия, изложение Югозапад, състоящ се от една стая, кухня, баня-клозет, антре, със застроена площ от 48,54 кв. м. (четиридесет и осем цяло и петдесет и четири стотни квадратни метра), ВЕДНО с ½ ид. ч. (една втора идеална част) от принадлежностите: Избено помещение № 24, с полезна площ: 3,71 кв.м. (три цяло и седемдесет и една стотни квадратни метра) и 0,610 % идеални части от общите части на сградата, при съседи на жилището: отляво ап. 1, отдясно ап. 3, отгоре ап. 7, при съседи на избеното помещение: отляво изба 25, отдясно изба 23. Недвижимият имот се намира в режим на съпружеска имуществена общност между ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА и ПЕТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ – трети лица придобили имот с правна тежест. Началната цена, от която ще започне публичната продан, е в размер на 13 110,00 лв. (тринадесет хиляди сто и десет лева), съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, ал. 2, чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бл. 51, вх. Г, ет. 1, ап. 2/13
49 м²
16,387 лв
2017-1-16
ид № 20148200400079 - ½ ид. ч. (една втора идеална част) от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.540.502.3.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, пет, нула, две, точка, три, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес: гр. Пловдив, Тракия, бл. 51 (петдесет и едно), вх. Г, ет. 1 (едно), ап. 2/13 (две / тринадесет), с предназначение: жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1 (едно), с площ: 48,54 кв. м. (четиридесет и осем цяло и петдесет и четири стотни квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.540.502.3.1, 56784.540.502.3.3, под обекта: няма, над обекта: 56784.540.502.3.7, който СОС се намира в СГРАДА с идентификатор 56784.540.502.3 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, пет, нула, две, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес: гр. Пловдив, Тракия, бл. 51, със застроена площ: 298 кв.м. (двеста деветдесет и осем квадратни метра), с брой етажи: 7 (седем), с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, която сграда е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.540.502 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, пет, нула, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес: гр. Пловдив, Тракия, с площ: 1161 кв.м. (хиляда сто шестдесет и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, с номер по предходен план: 156, квартал: 6, парцел: ІІ, при съседи: 56784.540.492, ВЕДНО с ½ ид. ч. (една втора идеална част) от принадлежностите: Избено помещение № 24, с полезна площ: 3,71 кв.м. (три цяло и седемдесет и една стотни квадратни метра) и 0,610 % идеални части от общите части на сграда с идентификатор 56784.540.502.3 – с описание съгласно кадастрална карта и с описание съгласно акт за собственост - ½ ид. ч. (една втора идеална част) от недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, ул. ЖК „Тракия“, представляващ Апартамент 2/13 (две / тринадесет), вход / секция „Г“ (буква „Г”), етаж І (първи), блок № 51-А-11 (петдесет и първи, тире, буква „А”, тире, единадесет), построен върху държавна земя в ж.к. Тракия, изложение Югозапад, състоящ се от една стая, кухня, баня-клозет, антре, със застроена площ от 48,54 кв. м. (четиридесет и осем цяло и петдесет и четири стотни квадратни метра), ВЕДНО с ½ ид. ч. (една втора идеална част) от принадлежностите: Избено помещение № 24, с полезна площ: 3,71 кв.м. (три цяло и седемдесет и една стотни квадратни метра) и 0,610 % идеални части от общите части на сградата, при съседи на жилището: отляво ап. 1, отдясно ап. 3, отгоре ап. 7, при съседи на избеното помещение: отляво изба 25, отдясно изба 23. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 16 387,50 лв. (шестнадесет хиляди триста осемдесет и седем лева и петдесет стотинки), съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Двустаен, 59m 2 (продажба)

жк. Тракия, Пловдив
59 м²
32,000
2016-12-8
ОФЕРТА:10064-Предлагаме Ви за продажба двустаен апартамент в нова луксозна сграда ПРЕД АКТ 16 в ж.к.Тракия, в близост до Карина 4. Сградата е прецизно завършена, предлагаща удобства, комфорт и уют на своите обитатели. Визията е модерна, изпълнението е с червена тухла, външна топло и хидроизолация, луксозно завършени общи части, хидравличен асансьор. Намира се в близост до ключови пътни артерии, което прави достъпът до центъра на града лесен и бърз. Жилището, което ви предлагаме се състои от дневна с кухненски бокс, спалня, антре, баня с WC и тераса. Завършено е на шпакловка, замазка, немска дограма 'Златен дъб', интериорни врати - МДФ, блиндирана външна врата. Жилището разполага с пълно окабеляване за телефон, интернет,кабелна телевизия и домофонна система. Към него има избено помещение.
Ощеhomes.bg

Тристаен, 128m 2 (продажба)

жк. Тракия, Пловдив
128 м²
65,000
2016-10-25
Асансьор Тристаен апартамент на инвестиционно място, подходящо за инвестиция. Апартаментът е с електро и В и К инсталации. Продава се на гипсова шпакловка и циментова замазка. Намира се в новоизграден модерен комплекс с перфектна транспортна достъпност и отлична локация, в непосредствена близост до зала "Колодрума" и големи търговски вериги, което гарантира отдаване под наем и постоянни приходи от инвестицията. Транспортната осигуреност е много добра - градски транспорт и достъп с автомобил. Отоплението е на електричество, което дава възможност за контролиране на разходите. Сградата е монолитна стоманобетонова конструкция с тухлени стени. Общите части са с настилка от гранитогрес, с иноксови перила, допълнителна остъклена врата на всяка етажна площадка и асансьори. При сделка НЕ СЕ ДЪЛЖИ комисионна от купувача.При сделка Купувачът получава безплатно юридическо обслужване при покупката и БЕЗПЛАТНА ЗАСТРАХОВКА на апартамента за 1 година.
Ощеhomes.bg

Двустаен, 60m 2 (продажба)

жк. Тракия, Пловдив
60 м²
36,500
2016-11-1
ОФЕРТА:9044-Предлагаме Ви за продажба двустаен панелен апартамент в ж.к.Тракия, в близост до у-ще Свети Седмочисленици. Разположението на стаите е следното - хол, кухня, спалня, баня с тоалетна, входно антре, тераса. Състоянието на имота е добро, без значителни подобрения. В близост се намират множество училища, детски градини, тревни площи за отдих и разходка, големи вериги хранителни магазини. Поради перфектното си местоположение жилището е подходящо за ремонт и преустройка по Ваш вкус. Към имота има прилежащо избено помещение.
Ощеhomes.bg

Двустаен, 50m 2 (продажба)

жк. Тракия, Пловдив
50 м²
27,500
2016-5-13
Паркомясто Продаваме ремонтирана гарсониера в близост до у-ще Черноризец Храбър. ПВЦ дограма, ламинат, фаянс и теракота. Състои се от хол с бокс, спалня, баня с тоалетна и една тераса. Продава се с нови СКШ-та, Климатик, пълно кухненско обзавеждане. Вътрешен, слънчев апартамент - югозапад. Вход с контролиран достъп.
Ощеhomes.bg