Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. "Белград" 23, ет. 5, ап. 10
91 м²
98,814 лв
2017-3-2
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.1157.1.10 (пет, шест, седем, осем, четири, точка пет, нула, шест, точка, едно, едно, пет, седем, точка, едно, точка, едно, нула) в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г./03.06.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Пловдив, район Северен, п.к. 4000, ул. „Белград“ № 23, ет. 5, ап. № 10, който самостоятелен обект се намира в сграда 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.506.1157, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена в документа площ: 91.26 (деветдесет и един цяло двадесет и шест квадратни метра), с прилежащи части: избено помещение № 14 (четиринадесет) с площ 15.51 кв. м. (петнадесет цяло педесет и един квадратни метра) и 9.08 % (девет цяло нула осем стотни процента) идеални части от общите части на сградата ведно с 10.63 % (десет цяло шестдесет и три стотни процента) идеални части от поземлен имот с идентификатор 56784.506.1157 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г./03.06.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК,находящ се в гр. Пловдив, район Северен, ул. „Белград“ № 23, ниво: 1 (едно), със съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 56784.506.1157.1.11, Под обекта: 56784.506.1157.1.9,56784.506.1157.1.8,56784.506.1157.1.7,Над обекта: 56784.506.1157.1.12, 56784.506.1157.1.13
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Пловдив, Белград, Апартамент продажба