Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул. "Александър Стамболийски" № 28, бл. 153, вх. В, ет. 2, ап. 9
98 м²
9,990 лв
2017-12-20
ид № 20178250400099 - 1/8 ид.ч. (една осма идеална част) от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.531.1052.3.3 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, едно, точка, едно, нула, пет, две, точка, три, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000 /четири хиляди/, бул. „Александър Стамболийски“ № 28 /двадесет и осем/, бл. 153 /сто петдесет и три/, вх. В /буква „В“/, ет. 2 /две/, ап. 9 /девет/, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, площ: 98,30 кв.м. /деветдесет и осем цяло и тридесет стотни квадратни метра/, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.531.1052.3.2, под обекта: 56784.531.1052.3.27, 56784.531.1052.3.26, 56784.531.1052.3.25, над обекта: 56784.531.1052.3.6, който СОС се намира в сграда с идентификатор 56784.531.1052.3 /пет, шест, седем, осем, четири, точка пет, три, едно, точка, едно, нула, пет, две, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“№ 28 /двадесет и осем/, бл. 153 /сто петдесет и три/, със застроена площ 314 кв.м. /триста и четиринадесет квадратни метра/, брой етажи: 9 /девет/, предназначение: жилищна сграда – многофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.531.1052 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, едно, точка, едно, нула, пет, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“№ 24—34 (двадесет и четири – тридесет и четири), площ: 1861 кв. м. /хиляда осемстотин шестдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, при съседи на поземления имот: 56784.531.108, ведно с 1/8 ид. ч. (една осма идеална част) от следните прилежащи части: избено помещение № 23 /двадесет и три/, таванско помещение № 9 /девет/ и 0.703% /нула цяло и седемстотин и три процента/ идеални части от общите части на сграда с идентификатор 56784.531.1052.3 - описание по кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно акт за собственост представлява: 1/8 ид.ч. (една осма идеална част) от Апартамент № 9 (девети), находящ се на 1 (първи) етаж, вход „В“ в блок № 153 (сто петдесет и трети) в жилищния комплекс „Христо Ботев“, гр. Пловдив, с площ от 98,30 кв.м. (деветдесет и осем цяло и тридесет стотни квадратни метра), състоящ се от три стаи, столова, готварна, при граници на апартамента: ап. 8 на Далдамян, отгоре ап. 27 на Попова, ап. 10 на Ташеви, ведно с 1/8 ид. ч. (една осма идеална част) от избено помещение № 23 (двадесет и трето), при граници на избата: мазе № 2 на Краева, коридор, гараж № 2 на Петров, ведно с 1/8 ид. ч. (една осма идеална част) от таванско помещение № 9 (девети), при граници: таван № 8 на Кратунови, коридор, таван № 10 на Делчеви, ведно с 1/8 ид. ч. (една осма идеална част) от 0,703 % (нула цяло седемстотин и три хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, построена върху държавна земя, съставляваща парцел в квартал „Христо Ботев“, гр. Пловдив. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 9 990,00 лева (девет хиляди деветстотин и деветдесет лева), съставляваща 90 % от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 494 във връзка с чл. 485 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул. "Александър Стамболийски" № 28, бл. 153, вх. В, ет. 2, ап. 9
98 м²
11,100 лв
2017-10-19
ид 20178250400099 - 1/8 ид.ч. (една осма идеална част) от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.531.1052.3.3 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, едно, точка, едно, нула, пет, две, точка, три, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000 /четири хиляди/, бул. „Александър Стамболийски“ № 28 /двадесет и осем/, бл. 153 /сто петдесет и три/, вх. В /буква „В“/, ет. 2 /две/, ап. 9 /девет/, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, площ: 98,30 кв.м. /деветдесет и осем цяло и тридесет стотни квадратни метра/, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.531.1052.3.2, под обекта: 56784.531.1052.3.27, 56784.531.1052.3.26, 56784.531.1052.3.25, над обекта: 56784.531.1052.3.6, който СОС се намира в сграда с идентификатор 56784.531.1052.3 /пет, шест, седем, осем, четири, точка пет, три, едно, точка, едно, нула, пет, две, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“№ 28 /двадесет и осем/, бл. 153 /сто петдесет и три/, със застроена площ 314 кв.м. /триста и четиринадесет квадратни метра/, брой етажи: 9 /девет/, предназначение: жилищна сграда – многофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.531.1052 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, едно, точка, едно, нула, пет, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“№ 24—34 (двадесет и четири – тридесет и четири), площ: 1861 кв. м. /хиляда осемстотин шестдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, при съседи на поземления имот: 56784.531.108, ведно със следните прилежащи части: избено помещение № 23 /двадесет и три/, таванско помещение № 9 /девет/ и 0.703% /нула цяло и седемстотин и три процента/ идеални части от общите части на сграда с идентификатор 56784.531.1052.3 - описание по кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно акт за собственост представлява: 1/8 ид.ч. (една осма идеална част) от Апартамент № 9 (девети), находящ се на 1 (първи) етаж, вход „В“ в блок № 153 (сто петдесет и трети) в жилищния комплекс „Христо Ботев“, гр. Пловдив, с площ от 98,30 кв.м. (деветдесет и осем цяло и тридесет стотни квадратни метра), състоящ се от три стаи, столова, готварна, при граници на апартамента: ап. 8 на Далдамян, отгоре ап. 27 на Попова, ап. 10 на Ташеви, ведно с избено помещение № 23 (двадесет и трето), при граници на избата: мазе № 2 на Краева, коридор, гараж № 2 на Петров, ведно с таванско помещение № 9 (девето), при граници: таван № 8 на Кратунови, коридор, таван № 10 на Делчеви, ведно с 0,703 % (нула цяло седемстотин и три хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, построена върху държавна земя, съставляваща парцел в квартал „Христо Ботев“, гр. Пловдив. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 11 100,00 лева (единадесет хиляди и сто лева), съставляваща 75 % от цената, съгласно чл. 484, във връзка с чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул. "Александър Стамболийски" № 28, бл. 153, вх. В, ет. 2, ап. 9
98 м²
11,100 лв
2017-10-18
ид 20178250400099 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.531.1052.3.3 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, едно, точка, едно, нула, пет, две, точка, три, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000 /четири хиляди/, бул. „Александър Стамболийски“ № 28 /двадесет и осем/, бл. 153 /сто петдесет и три/, вх. В /буква „В“/, ет. 2 /две/, ап. 9 /девет/, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, площ: 98,30 кв.м. /деветдесет и осем цяло и тридесет стотни квадратни метра/, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.531.1052.3.2, под обекта: 56784.531.1052.3.27, 56784.531.1052.3.26, 56784.531.1052.3.25, над обекта: 56784.531.1052.3.6, който СОС се намира в сграда с идентификатор 56784.531.1052.3 /пет, шест, седем, осем, четири, точка пет, три, едно, точка, едно, нула, пет, две, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“№ 28 /двадесет и осем/, бл. 153 /сто петдесет и три/, със застроена площ 314 кв.м. /триста и четиринадесет квадратни метра/, брой етажи: 9 /девет/, предназначение: жилищна сграда – многофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.531.1052 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, едно, точка, едно, нула, пет, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“№ 24—34 (двадесет и четири – тридесет и четири), площ: 1861 кв. м. /хиляда осемстотин шестдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, при съседи на поземления имот: 56784.531.108, ведно със следните прилежащи части: избено помещение № 23 /двадесет и три/, таванско помещение № 9 /девет/ и 0,703% /нула цяло и седемстотин и три процента/ идеални части от общите части на сграда с идентификатор 56784.531.1052.3 - описание по кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно акт за собственост представлява: Апартамент № 9 (девети), находящ се на 1 (първи) етаж, вход „В“ в блок № 153 (сто петдесет и трети) в жилищния комплекс „Христо Ботев“, гр. Пловдив, с площ от 98,30 кв.м. (деветдесет и осем цяло и тридесет стотни квадратни метра), състоящ се от три стаи, столова, готварна, при граници на апартамента: ап. 8 на Далдамян, отгоре ап. 27 на Попова, ап. 10 на Ташеви, ведно с избено помещение № 23 (двадесет и трето), при граници на избата: мазе № 2 на Краева, коридор, гараж № 2 на Петров, ведно с таванско помещение № 9 (девето), при граници: таван № 8 на Кратунови, коридор, таван № 10 на Делчеви, ведно с 0,703 % (нула цяло седемстотин и три хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, построена върху държавна земя, съставляваща парцел в квартал „Христо Ботев“, гр. Пловдив. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 11 100,00 лева (единадесет хиляди и сто лева), съставляваща 75 % от цената, съгласно чл. 484, във връзка с чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. Александър Стамболийски № 129
69 м²
56,900 лв
2017-3-2
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.535.3207.1.4 (пет шест седем осем четири точка пет три пет точка три две нула седем точка едно точка четири), находящ се в гр.Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-1175/24.09.2009г. на началника на СГКК-Пловдив, с адрес на имота: гр.Пловдив, обл. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Александър Стамболийски“ № 129 (сто двадесет и девет), ет. 3 (трети), ап. 3_С/3 (три долна черта С/три), който СОС се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.535.3207, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 69.22 кв.м. (шестдесет и девет цяло и двадесет и две стотни кв.м.), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 56784.535.3207.1.2, над обекта: 56784.535.3207.1.6, ВЕДНО с избено помещение № 24 /двадесет и четири/, с площ от 3.18 кв.м. /три цяло и осемнадесет квадратни метра/, при граници: коридор, изба № 25 и изба №23, КАКТО и 2.726 % /две цяло седемстотин двадесет и шест хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, ВЕДНО 30/1104 ид.части / тридесет върху хиляда сто и четири/ ид. части от Поземлен имот с идентификатор 56784.535.3207 (пет шест седем осем четири точка пет три пет точка три две нула седем), находящ се в гр.Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-16-1124/18.08.2011 год. на началника на СГКК-Пловдив, с адрес на имота: гр. Пловдив, район Южен, бул. „Александър Стамболийски“ №125 /сто двадесет и пет/, целият с площ от 1067 кв.м. /хиляда и шестдесет и седем кв.м./, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Високо застрояване (над 15 м), при съседи: 56784.383.560; 56784.535.32; 56784.535.3208; 56784.535.57; 56784.535.3223.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул. Александър Стамболийски № 129
69 м²
63,216 лв
2016-12-5
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.535.3207.1.4 (пет шест седем осем четири точка пет три пет точка три две нула седем точка едно точка четири), находящ се в гр.Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-1175/24.09.2009г. на началника на СГКК-Пловдив, с адрес на имота: гр.Пловдив, обл. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Александър Стамболийски“ № 129 (сто двадесет и девет), ет. 3 (трети), ап. 3_С/3 (три долна черта С/три), който СОС се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.535.3207, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 69.22 кв.м. (шестдесет и девет цяло и двадесет и две стотни кв.м.), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 56784.535.3207.1.2, над обекта: 56784.535.3207.1.6, ВЕДНО с избено помещение № 24 /двадесет и четири/, с площ от 3.18 кв.м. /три цяло и осемнадесет квадратни метра/, при граници: коридор, изба № 25 и изба №23, КАКТО и 2.726 % /две цяло седемстотин двадесет и шест хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, ВЕДНО 30/1104 ид.части / тридесет върху хиляда сто и четири/ ид. части от Поземлен имот с идентификатор 56784.535.3207 (пет шест седем осем четири точка пет три пет точка три две нула седем), находящ се в гр.Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-16-1124/18.08.2011 год. на началника на СГКК-Пловдив, с адрес на имота: гр. Пловдив, район Южен, бул. „Александър Стамболийски“ №125 /сто двадесет и пет/, целият с площ от 1067 кв.м. /хиляда и шестдесет и седем кв.м./, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Високо застрояване (над 15 м), при съседи: 56784.383.560; 56784.535.32; 56784.535.3208; 56784.535.57; 56784.535.3223.
Ощеtargimot.com

Луксозен нов тристаен монолит Кючук Париж

Пловдив Въстанически бул Александър Стамболийски
3 стаи
100 м²
124,656 лв
2016-11-17
Медия плюс имоти, предлага тристаен нов луксозно завършен и обзаведен апартамент, в нова Топ сграда за 2016 година, с Акт 16 Апартамента е в сграда с контролиран достъп и жива охрана, комплекс предлага множество удобства, голям Маркет, магазини, детски кът, в близост училище, паркове, детски градини и автобусна спирка Сградата е с топ локация в Квартал Кючук Париж Апартамента е със застроена жилищна площ 100кв.м., разпределена във всекидневна с трапезария и кухненски бокс, едно общо помещение, две спални, баня и тоалетна заедно, килер, две просторни тераси, с уникална гледка към Родопите. Апартамента е с изложение север-юг, просторни светли помещения. Жилището се предлага луксозно завършено до ключ, обзаведено със всички съвременни удобства, за едно домакинство, отоплението и охлаждането на апартамента е решено на ток с монтирани три климатика, чудесен имот за живеене или отдаване под наем
Още555.bg

Ексклузивно Двустаен не преходен апартамент Кючука

Пловдив Въстанически бул Александър Стамболийски
3 стаи
65 м²
52,920 лв
2016-11-17
Медия плюс имоти, предлага ексклузивно двустаен непреходен апартамент, в Квартал Кючук Париж, в близост до Пазара Хоризонт и Магазин Слънчеви лъчи, Топ локация, в близост парк, спирка, училище детска градина и ясли Апартамента е в блок панелно строителство на етаж пети жилищен от шест етажна сграда без асансьор, със застроена площ по документи 65 кв.м., разпределена във спалня, хол, кухня, без преход, баня и тоалетна отделно, две тераси, входно антре, апартамента е вътрешен с южно изложение, към него има прилежащо избено помещение. Апартамента е без съвременни подобрения. Цената е промоционална до 30. 11
Още555.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Пловдив, Александър Стамболийски, Апартамент продажба

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Александър Стамболийски" №48
134 м²
81,000 лв
2017-12-18
4/6 /четири шести/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 00702.529.90 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка девет нула/, находящ се в гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Александър Стамболийски“ № 48 /четиридесет и осем/, с посочена в документа площ 442 кв.м. /четиристотин четиридесет и два квадтартни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план 3747 /три хиляди седемстотин четиридесет и седем/, квартал: 45 /четиридесет и пет/, парцел: XV-242 /петнадесет римско двеста четиридесет и две арабско/, при граници/съседи: 00702.529.24, 00702.529.91, 00702.529.78, 00702.529.80, 00702.529.81, 00702.529.89, ВЕДНО СЪС САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 00702.529.90.1.1 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка девет нула точка едно точка едно/, находящ се в гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-271/19.07.2006г. на Началника на СК – Пловдив, с адрес на имота: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Александър Стамболийски“ № 48 /четиридесет и осем/, ет. 1 / първи/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.529.90 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка девет нула/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), на ниво: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта - няма, над обекта - 00702.529.90.1.2, с площ по документ 134 / сто тридесет и четири квадратни метра/, неразделна част са: 1/3 (една трета) идеална част от приземието, 1/3 (една трета) идеална част от тавана, 1/3 (една трета) идеална част от съответните идеални части от общите части на сградата.; ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 81000 лева /осемдесет и една хиляди лева/.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Александър Стамболийски" № 48
134 м²
90,000 лв
2017-8-22
4/6 /четири шести/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 00702.529.90 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка девет нула/, находящ се в гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Александър Стамболийски“ № 48 /четиридесет и осем/, с посочена в документа площ 442 кв.м. /четиристотин четиридесет и два квадтартни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план 3747 /три хиляди седемстотин четиридесет и седем/, квартал: 45 /четиридесет и пет/, парцел: XV-242 /петнадесет римско двеста четиридесет и две арабско/, при граници/съседи: 00702.529.24, 00702.529.91, 00702.529.78, 00702.529.80, 00702.529.81, 00702.529.89, ВЕДНО СЪС САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 00702.529.90.1.1 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка девет нула точка едно точка едно/, находящ се в гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-271/19.07.2006г. на Началника на СК – Пловдив, с адрес на имота: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Александър Стамболийски“ № 48 /четиридесет и осем/, ет. 1 / първи/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.529.90 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка девет нула/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), на ниво: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта - няма, над обекта - 00702.529.90.1.2, с площ по документ 134 / сто тридесет и четири квадратни метра/, неразделна част са: 1/3 (една трета) идеална част от приземието, 1/3 (една трета) идеална част от тавана, 1/3 (една трета) идеална част от съответните идеални части от общите части на сградата.; ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 90000 лева /деветдесет хиляди лева/.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Александър Стамболийски" № 48
134 м²
90,000 лв
2017-8-22
4/6 /четири шести/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 00702.529.90 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка девет нула/, находящ се в гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Александър Стамболийски“ № 48 /четиридесет и осем/, с посочена в документа площ 442 кв.м. /четиристотин четиридесет и два квадтартни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план 3747 /три хиляди седемстотин четиридесет и седем/, квартал: 45 /четиридесет и пет/, парцел: XV-242 /петнадесет римско двеста четиридесет и две арабско/, при граници/съседи: 00702.529.24, 00702.529.91, 00702.529.78, 00702.529.80, 00702.529.81, 00702.529.89, ВЕДНО СЪС САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 00702.529.90.1.1 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка девет нула точка едно точка едно/, находящ се в гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-271/19.07.2006г. на Началника на СК – Пловдив, с адрес на имота: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Александър Стамболийски“ № 48 /четиридесет и осем/, ет. 1 / първи/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.529.90 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка девет нула/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), на ниво: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта - няма, над обекта - 00702.529.90.1.2, с площ по документ 134 / сто тридесет и четири квадратни метра/, неразделна част са: 1/3 (една трета) идеална част от приземието, 1/3 (една трета) идеална част от тавана, 1/3 (една трета) идеална част от съответните идеални части от общите части на сградата.; ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 90000 лева /деветдесет хиляди лева/.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Александър Стамболийски" № 48
134 м²
96,600 лв
2017-4-28
4/6 /четири шести/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 00702.529.90 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка девет нула/, находящ се в гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Александър Стамболийски“ № 48 /четиридесет и осем/, с посочена в документа площ 442 кв.м. /четиристотин четиридесет и два квадтартни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план 3747 /три хиляди седемстотин четиридесет и седем/, квартал: 45 /четиридесет и пет/, парцел: XV-242 /петнадесет римско двеста четиридесет и две арабско/, при граници/съседи: 00702.529.24, 00702.529.91, 00702.529.78, 00702.529.80, 00702.529.81, 00702.529.89, ВЕДНО СЪС САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 00702.529.90.1.1 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка девет нула точка едно точка едно/, находящ се в гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-271/19.07.2006г. на Началника на СК – Пловдив, с адрес на имота: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Александър Стамболийски“ № 48 /четиридесет и осем/, ет. 1 / първи/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.529.90 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка девет нула/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), на ниво: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта - няма, над обекта - 00702.529.90.1.2, с площ по документ 134 / сто тридесет и четири квадратни метра/, неразделна част са: 1/3 (една трета) идеална част от приземието, 1/3 (една трета) идеална част от тавана, 1/3 (една трета) идеална част от съответните идеални части от общите части на сградата.; ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 96600 лева /деветдесет и шест хиляди и шестстотин лева/.
Ощеtargimot.com